In mail outlook hàng loạt có file đính kèm

MyExcel Liên hệ QC

HNT1

Thành viên mới
Tham gia
29/3/21
Bài viết
4
Được thích
0
Chào các bác.

Em cần in 250 mail outlook 2016 có file đính kèm (in cả nội dung mail và file đính kèm). Có bác nào biết cách in tự động hàng loạt không chỉ giúp em với ạ.

Em cảm ơn các bác.
 

nguyendang95

Thành viên mới
Tham gia
25/5/22
Bài viết
7
Được thích
0
Có nhiều cách viết code VBA trong trường hợp này, ở đây tôi xin trình bày một cách như sau (giả sử tệp đính kèm chỉ bao gồm phần mở rộng ".xls", ".xlsm", ".xlsb", ".xlsx", ".doc", ".docx", ".docm", ".pdf":
Chọn những thư cần in trong Outlook.
Mã:
Option Explicit

#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function DeleteFile Lib "kernel32" Alias "DeleteFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long
  Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As LongPtr
#Else
  Private Declare Function DeleteFile Lib "kernel32" Alias "DeleteFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long
  Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
#End If

Private Sub PrintEmailBodyAndAttachments()
  Dim objMail As Outlook.MailItem
  Dim objSel As Outlook.Selection
  Dim objAtt As Outlook.Attachment
  Dim i As LongPtr, j As LongPtr, lngNumAtt As LongPtr
  Dim strAttFilePath As String
  i = 1
  SetDefaultPrinter "Tên máy in"
  Set objSel = Application.ActiveExplorer.Selection
  For i = 1 To objSel.Count
    If TypeOf objSel.Item(i) Is Outlook.MailItem Then
      Set objMail = objSel.Item(i)
      With objMail
        .PrintOut
        If .Attachments.Count > 0 Then
          For j = 1 To .Attachments.Count
            Set objAtt = .Attachments.Item(j)
            strAttFilePath = Environ$("TEMP") & "\" & objAtt.FileName
            objAtt.SaveAsFile strAttFilePath
            Select Case GetFileExtension(strAttFilePath)
              Case ".xls", ".xlsm", ".xlsb", ".xlsx", ".doc", ".docx", ".docm", ".pdf"
                ShellExecute 0, "print", strAttFilePath, vbNullString, vbNullString, 0
            End Select
            DeleteFile strAttFilePath
          Next
        End If
      End With
    End If
  Next
  Set objMail = Nothing
  Set objSel = Nothing
  Set objAtt = Nothing
End Sub

Private Sub SetDefaultPrinter(PrinterName As String, Optional ComputerName As String = ".")
  Dim Printer As Object, Printers As Object, WMIService As Object
  Set WMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & ComputerName & "\root\cimv2")
  Set Printers = WMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Printer Where Name = '" & PrinterName & "'")
  For Each Printer In Printers
    Printer.SetDefaultPrinter
  Next
  Set Printer = Nothing
  Set Printers = Nothing
  Set WMIService = Nothing
End Sub

Private Function GetFileExtension(FileName As String) As String
  On Error Resume Next
  GetFileExtension = Mid(FileName, InStrRev(FileName, "."))
  If Err.Number = 5 Then
    GetFileExtension = vbNullString
  End If
End Function
 

Duythanhle92

Thành viên mới
Tham gia
25/5/22
Bài viết
4
Được thích
0
bạn giải giùm mình bài này với. Dùng hàm gì để đếm số hành khách ở cột nơi đến ra cột số hành khách/chuyến. Như dòng đầu có 4 hành khách. Ngăn cách giữa các hành khách là dấu +
 

File đính kèm

 • C638DB59-CC1F-42B0-AA00-E09B0DD6E307.png
  C638DB59-CC1F-42B0-AA00-E09B0DD6E307.png
  202.7 KB · Đọc: 3
Web KT

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
Top Bottom