Import chuỗi JSON vào Excel

Liên hệ QC
Trước tiên ta cần hiểu sơ qua chuỗi JSON là gì nhé!
Thông thường lập trình web người ta sẽ liên kết dữ liệu vào một hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị này phải được cài đặt trước (MySQL chẳng hạn)
Với những CSDL dạng nhỏ, để tránh phiền phức về việc cài đặt chương trình, người ta muốn "ăn ngay" bằng cách chuyển đổi CSDL thành dạng chuỗi theo cấu trúc nào đó. Khi download về máy tính, ta lại giải mã cấu trúc chuỗi này để nhận được dữ liệu hoàn chỉnh
Chuỗi JSON chính là cái chuỗi có cấu trúc đặt biệt như tôi nói ở trên. Thêm nữa là hiện nay JSON hỗ trợ hầu hết các ngôn ngữ lập trình (vì thực chất cấu trúc này chỉ là dạng chuỗi)
----------------------------------
Tôi giả định rằng ông lập trình viên web giao cho tôi đường link như sau:
http://warehouse.bigapptech.com.vn/api/material/get
Ông ấy nói rằng đường link này sẽ trả về một chuỗi JSON. Tôi gõ link trên vào trình duyệt và nhận được kết quả

Capture1.JPG

hoặc:

Capture2.JPG


tùy theo cách hiển thị của trình duyệt (Firefox cho phép hiển thị theo 2 kiểu)
-------------------
Giờ tôi sẽ tiến hành viết code để 1> Download chuỗi JSON, 2> Biến đổi chuỗi JSON thành dữ liệu trên Excel

Mã:
Public Const URL = "http://warehouse.bigapptech.com.vn/api/material/get"
Dim data, total
Function DownloadJSON(ByVal sURL As String) As Object
 Dim objHTTP  As Object
 Dim objScript As Object
 Set objScript = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
 objScript.Language = "JScript"
 Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
 On Error Resume Next
 With objHTTP
  .Open "GET", sURL, False
  .send
  Set DownloadJSON = objScript.Eval("(" & .responseText & ")")
  .abort
 End With
 Set objHTTP = Nothing: Set objScript = Nothing
End Function
Function GetBigAppTech(ByVal JSON As Object)
 Dim jsData  As Object
 Dim jsItem  As Object
 Dim lCount  As Long
 Dim idx    As Long
 On Error Resume Next
 If JSON Is Nothing Then Exit Function
 Set jsData = JSON.data
 lCount = JSON.total
 ReDim aRes(1 To lCount, 1 To 3)
 For Each jsItem In jsData
  idx = idx + 1
  aRes(idx, 1) = jsItem.material_id
  aRes(idx, 2) = jsItem.material_name
  aRes(idx, 3) = jsItem.material_inventory
 Next
 If idx Then GetBigAppTech = aRes
 Set jsData = Nothing: Set jsItem = Nothing
End Function
Sub Test()
 Dim aRes, JSON As Object
 Set JSON = DownloadJSON(URL)
 If JSON Is Nothing Then
  MsgBox "Please check the status of Network!"
  Exit Sub
 End If
 aRes = GetBigAppTech(JSON)
 If IsArray(aRes) Then
  Range("A1:C1").Resize(UBound(aRes)).Value = aRes
  MsgBox "Done!"
 End If
End Sub

Code chạy tốt nhưng có 3 vấn đề xuất hiện:
1> Các bạn để ý câu lệnh Set jsData = JSON.data, ngay khi gõ xong thì chắc chắn chữ data sẽ bị biến thành Data (viết HOA ký tự "D"). Ác cái code này có phân biệt HOA thường nên sẽ bị lỗi (dòng thứ 2 trong kết quả trên trình duyệt là data chứ không phải Data). Tôi đang chơi "ăn gian" bằng cách khai báo biến data trên đầu code (mà chẳng để làm gì)
2> Cũng câu lệnh trên Set jsData = JSON.data, ý tôi là muốn lấy dữ liệu từ nhánh data. Trong trường hợp tôi muốn viết code theo cách tổng quát hơn:
Mã:
Function GetBigAppTech(ByVal JSON As Object, byVal sProperty as String)
....................
End Function
thì cái đối số sProperty trong hàm sẽ được truyền như thế nào cho câu lệnh trên (ở đây tôi muốn truyền sProperty = "data")
3> Tôi có câu lệnh:
Mã:
 lCount = JSON.total
 ReDim aRes(1 To lCount, 1 To 3)
là vì may mắn chuỗi JSON trả về có đoạn total: 5 nên từ đây tôi biết được dữ liệu có 5 dòng. Đặt trường hợp chuỗi JSON này không có dòng total: 5 như trên thì bằng cách nào tôi biết được phải khai báo chiều thứ nhất cho mảng aRes bao nhiêu là đủ?
--------------------------
Đang tập tành nên còn nhiều thứ chưa biết nên nhận được sự góp ý từ các bạn. Xin cảm ơn
(thật ra trên mạng có cả 1 thư việc viết sẵn để xử lý nhưng dài quá, trong khi tôi muốn tự mình xây dựng lấy ứng dụng)
 

File đính kèm

 • GetJSData.xlsm
  47.9 KB · Đọc: 90
Vâng, mình rất thích được nghe những người tài như anh chỉ dạy. Ước gì em được xem cách làm bài bản sẽ ra sao. Thật sự thì những bài ở trên em nghĩ sao làm vậy thôi chứ không tham khảo gì các tài liệu bài bản hết. Anh giúp em nhá. :D
Thứ nhất tôi không phải người tài. Thứ hai là chưa chắc tôi làm bài bản. Nhiều khi tình cờ biết một cái gì đó, chưa hẳn là sẽ chuẩn.
Nếu nói như bạn thì tôi xấu hổ lắm không dám múa rìu đâu.
Tranh luận mà cứ dùng những từ ngữ như thế thì ai dám tranh luận? Ai dám cho là mình sẽ làm đúng bài bản, là tài giỏi, khi mà lĩnh vực bao la và mình chỉ nắm được một khía cạnh nhỏ?
 
Thứ nhất tôi không phải người tài. Thứ hai là chưa chắc tôi làm bài bản. Nhiều khi tình cờ biết một cái gì đó, chưa hẳn là sẽ chuẩn.
Nếu nói như bạn thì tôi xấu hổ lắm không dám múa rìu đâu.
Tranh luận mà cứ dùng những từ ngữ như thế thì ai dám tranh luận? Ai dám cho là mình sẽ làm đúng bài bản, là tài giỏi, khi mà lĩnh vực bao la và mình chỉ nắm được một khía cạnh nhỏ?

Em không tranh luận với anh, em cảm thấy thích thú khi được học những phương án tối ưu hơn cách của mình, em thực sự muốn biết nếu không dùng Dictionary và Class Module thì ta sẽ dùng cách gì ? Không cần phải bài bản, đơn giản : ngẫu hứng và vui vẻ, vậy thôi.
 
Em không tranh luận với anh, em cảm thấy thích thú khi được học những phương án tối ưu hơn cách của mình,
Tôi không nói cách của tôi là tối ưu hơn cách của bạn. Tôi viết rất rõ, bạn đừng làm hiểu lầm thế.
Tôi chỉ nói là có thể làm khác. Tôi không nói là cái cách khác này là hay hơn, tối ưu hơn. Nó chỉ là một cách khác thôi.
em thực sự muốn biết nếu không dùng Dictionary và Class Module thì ta sẽ dùng cách gì ? Không cần phải bài bản, đơn giản : ngẫu hứng và vui vẻ, vậy thôi.
Nếu thế thì tôi nêu ý tưởng. Về cách xử lý thì tôi nghĩ có thể cải tiến, tối ưu. Nếu bạn cải tiến và tối ưu thì hay quá.

Thực ra tôi chỉ muốn biết nhiều cách cho đầu óc mở mang mà thôi. Một cái class nhỏ thì vướng bận gì đâu. Chỉ là muốn học thêm các cách khác mà thôi.
 

File đính kèm

 • GetJSData new.xlsm
  50.9 KB · Đọc: 25
Ai muốn parse JSON trong Excel có thể tham khảo thư viện này, không cần xài ScriptControl :

Mã:
Attribute VB_Name = "JsonConverter"
''
' VBA-JSON v2.3.0
' (c) Tim Hall - https://github.com/VBA-tools/VBA-JSON
'
' JSON Converter for VBA
'
' Errors:
' 10001 - JSON parse error
'
' @class JsonConverter
' @author tim.hall.engr@gmail.com
' @license MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
'' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '
'
' Based originally on vba-json (with extensive changes)
' BSD license included below
'
' JSONLib, http://code.google.com/p/vba-json/
'
' Copyright (c) 2013, Ryo Yokoyama
' All rights reserved.
'
' Redistribution and use in source and binary forms, with or without
' modification, are permitted provided that the following conditions are met:
'   * Redistributions of source code must retain the above copyright
'    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
'   * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
'    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
'    documentation and/or other materials provided with the distribution.
'   * Neither the name of the <organization> nor the
'    names of its contributors may be used to endorse or promote products
'    derived from this software without specific prior written permission.
'
' THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
' ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
' WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
' DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY
' DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
' (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
' LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
' ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
' (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
' SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '
Option Explicit

' === VBA-UTC Headers
#If Mac Then

#If VBA7 Then

' 64-bit Mac (2016)
Private Declare PtrSafe Function utc_popen Lib "libc.dylib" Alias "popen" _
  (ByVal utc_Command As String, ByVal utc_Mode As String) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function utc_pclose Lib "libc.dylib" Alias "pclose" _
  (ByVal utc_File As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function utc_fread Lib "libc.dylib" Alias "fread" _
  (ByVal utc_Buffer As String, ByVal utc_Size As LongPtr, ByVal utc_Number As LongPtr, ByVal utc_File As LongPtr) As LongPtr
Private Declare PtrSafe Function utc_feof Lib "libc.dylib" Alias "feof" _
  (ByVal utc_File As LongPtr) As LongPtr

#Else

' 32-bit Mac
Private Declare Function utc_popen Lib "libc.dylib" Alias "popen" _
  (ByVal utc_Command As String, ByVal utc_Mode As String) As Long
Private Declare Function utc_pclose Lib "libc.dylib" Alias "pclose" _
  (ByVal utc_File As Long) As Long
Private Declare Function utc_fread Lib "libc.dylib" Alias "fread" _
  (ByVal utc_Buffer As String, ByVal utc_Size As Long, ByVal utc_Number As Long, ByVal utc_File As Long) As Long
Private Declare Function utc_feof Lib "libc.dylib" Alias "feof" _
  (ByVal utc_File As Long) As Long

#End If

#ElseIf VBA7 Then

' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724421.aspx
' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724949.aspx
' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms725485.aspx
Private Declare PtrSafe Function utc_GetTimeZoneInformation Lib "kernel32" Alias "GetTimeZoneInformation" _
  (utc_lpTimeZoneInformation As utc_TIME_ZONE_INFORMATION) As Long
Private Declare PtrSafe Function utc_SystemTimeToTzSpecificLocalTime Lib "kernel32" Alias "SystemTimeToTzSpecificLocalTime" _
  (utc_lpTimeZoneInformation As utc_TIME_ZONE_INFORMATION, utc_lpUniversalTime As utc_SYSTEMTIME, utc_lpLocalTime As utc_SYSTEMTIME) As Long
Private Declare PtrSafe Function utc_TzSpecificLocalTimeToSystemTime Lib "kernel32" Alias "TzSpecificLocalTimeToSystemTime" _
  (utc_lpTimeZoneInformation As utc_TIME_ZONE_INFORMATION, utc_lpLocalTime As utc_SYSTEMTIME, utc_lpUniversalTime As utc_SYSTEMTIME) As Long

#Else

Private Declare Function utc_GetTimeZoneInformation Lib "kernel32" Alias "GetTimeZoneInformation" _
  (utc_lpTimeZoneInformation As utc_TIME_ZONE_INFORMATION) As Long
Private Declare Function utc_SystemTimeToTzSpecificLocalTime Lib "kernel32" Alias "SystemTimeToTzSpecificLocalTime" _
  (utc_lpTimeZoneInformation As utc_TIME_ZONE_INFORMATION, utc_lpUniversalTime As utc_SYSTEMTIME, utc_lpLocalTime As utc_SYSTEMTIME) As Long
Private Declare Function utc_TzSpecificLocalTimeToSystemTime Lib "kernel32" Alias "TzSpecificLocalTimeToSystemTime" _
  (utc_lpTimeZoneInformation As utc_TIME_ZONE_INFORMATION, utc_lpLocalTime As utc_SYSTEMTIME, utc_lpUniversalTime As utc_SYSTEMTIME) As Long

#End If

#If Mac Then

#If VBA7 Then
Private Type utc_ShellResult
  utc_Output As String
  utc_ExitCode As LongPtr
End Type

#Else

Private Type utc_ShellResult
  utc_Output As String
  utc_ExitCode As Long
End Type

#End If

#Else

Private Type utc_SYSTEMTIME
  utc_wYear As Integer
  utc_wMonth As Integer
  utc_wDayOfWeek As Integer
  utc_wDay As Integer
  utc_wHour As Integer
  utc_wMinute As Integer
  utc_wSecond As Integer
  utc_wMilliseconds As Integer
End Type

Private Type utc_TIME_ZONE_INFORMATION
  utc_Bias As Long
  utc_StandardName(0 To 31) As Integer
  utc_StandardDate As utc_SYSTEMTIME
  utc_StandardBias As Long
  utc_DaylightName(0 To 31) As Integer
  utc_DaylightDate As utc_SYSTEMTIME
  utc_DaylightBias As Long
End Type

#End If
' === End VBA-UTC

Private Type json_Options
  ' VBA only stores 15 significant digits, so any numbers larger than that are truncated
  ' This can lead to issues when BIGINT's are used (e.g. for Ids or Credit Cards), as they will be invalid above 15 digits
  ' See: http://support.microsoft.com/kb/269370
  '
  ' By default, VBA-JSON will use String for numbers longer than 15 characters that contain only digits
  ' to override set `JsonConverter.JsonOptions.UseDoubleForLargeNumbers = True`
  UseDoubleForLargeNumbers As Boolean

  ' The JSON standard requires object keys to be quoted (" or '), use this option to allow unquoted keys
  AllowUnquotedKeys As Boolean

  ' The solidus (/) is not required to be escaped, use this option to escape them as \/ in ConvertToJson
  EscapeSolidus As Boolean
End Type
Public JsonOptions As json_Options

' ============================================= '
' Public Methods
' ============================================= '

''
' Convert JSON string to object (Dictionary/Collection)
'
' @method ParseJson
' @param {String} json_String
' @return {Object} (Dictionary or Collection)
' @throws 10001 - JSON parse error
''
Public Function ParseJson(ByVal JsonString As String) As Object
  Dim json_Index As Long
  json_Index = 1

  ' Remove vbCr, vbLf, and vbTab from json_String
  JsonString = VBA.Replace(VBA.Replace(VBA.Replace(JsonString, VBA.vbCr, ""), VBA.vbLf, ""), VBA.vbTab, "")

  json_SkipSpaces JsonString, json_Index
  Select Case VBA.Mid$(JsonString, json_Index, 1)
  Case "{"
    Set ParseJson = json_ParseObject(JsonString, json_Index)
  Case "["
    Set ParseJson = json_ParseArray(JsonString, json_Index)
  Case Else
    ' Error: Invalid JSON string
    Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(JsonString, json_Index, "Expecting '{' or '['")
  End Select
End Function

''
' Convert object (Dictionary/Collection/Array) to JSON
'
' @method ConvertToJson
' @param {Variant} JsonValue (Dictionary, Collection, or Array)
' @param {Integer|String} Whitespace "Pretty" print json with given number of spaces per indentation (Integer) or given string
' @return {String}
''
Public Function ConvertToJson(ByVal JsonValue As Variant, Optional ByVal Whitespace As Variant, Optional ByVal json_CurrentIndentation As Long = 0) As String
  Dim json_Buffer As String
  Dim json_BufferPosition As Long
  Dim json_BufferLength As Long
  Dim json_Index As Long
  Dim json_LBound As Long
  Dim json_UBound As Long
  Dim json_IsFirstItem As Boolean
  Dim json_Index2D As Long
  Dim json_LBound2D As Long
  Dim json_UBound2D As Long
  Dim json_IsFirstItem2D As Boolean
  Dim json_Key As Variant
  Dim json_Value As Variant
  Dim json_DateStr As String
  Dim json_Converted As String
  Dim json_SkipItem As Boolean
  Dim json_PrettyPrint As Boolean
  Dim json_Indentation As String
  Dim json_InnerIndentation As String

  json_LBound = -1
  json_UBound = -1
  json_IsFirstItem = True
  json_LBound2D = -1
  json_UBound2D = -1
  json_IsFirstItem2D = True
  json_PrettyPrint = Not IsMissing(Whitespace)

  Select Case VBA.VarType(JsonValue)
  Case VBA.vbNull
    ConvertToJson = "null"
  Case VBA.vbDate
    ' Date
    json_DateStr = ConvertToIso(VBA.CDate(JsonValue))

    ConvertToJson = """" & json_DateStr & """"
  Case VBA.vbString
    ' String (or large number encoded as string)
    If Not JsonOptions.UseDoubleForLargeNumbers And json_StringIsLargeNumber(JsonValue) Then
      ConvertToJson = JsonValue
    Else
      ConvertToJson = """" & json_Encode(JsonValue) & """"
    End If
  Case VBA.vbBoolean
    If JsonValue Then
      ConvertToJson = "true"
    Else
      ConvertToJson = "false"
    End If
  Case VBA.vbArray To VBA.vbArray + VBA.vbByte
    If json_PrettyPrint Then
      If VBA.VarType(Whitespace) = VBA.vbString Then
        json_Indentation = VBA.String$(json_CurrentIndentation + 1, Whitespace)
        json_InnerIndentation = VBA.String$(json_CurrentIndentation + 2, Whitespace)
      Else
        json_Indentation = VBA.Space$((json_CurrentIndentation + 1) * Whitespace)
        json_InnerIndentation = VBA.Space$((json_CurrentIndentation + 2) * Whitespace)
      End If
    End If

    ' Array
    json_BufferAppend json_Buffer, "[", json_BufferPosition, json_BufferLength

    On Error Resume Next

    json_LBound = LBound(JsonValue, 1)
    json_UBound = UBound(JsonValue, 1)
    json_LBound2D = LBound(JsonValue, 2)
    json_UBound2D = UBound(JsonValue, 2)

    If json_LBound >= 0 And json_UBound >= 0 Then
      For json_Index = json_LBound To json_UBound
        If json_IsFirstItem Then
          json_IsFirstItem = False
        Else
          ' Append comma to previous line
          json_BufferAppend json_Buffer, ",", json_BufferPosition, json_BufferLength
        End If

        If json_LBound2D >= 0 And json_UBound2D >= 0 Then
          ' 2D Array
          If json_PrettyPrint Then
            json_BufferAppend json_Buffer, vbNewLine, json_BufferPosition, json_BufferLength
          End If
          json_BufferAppend json_Buffer, json_Indentation & "[", json_BufferPosition, json_BufferLength

          For json_Index2D = json_LBound2D To json_UBound2D
            If json_IsFirstItem2D Then
              json_IsFirstItem2D = False
            Else
              json_BufferAppend json_Buffer, ",", json_BufferPosition, json_BufferLength
            End If

            json_Converted = ConvertToJson(JsonValue(json_Index, json_Index2D), Whitespace, json_CurrentIndentation + 2)

            ' For Arrays/Collections, undefined (Empty/Nothing) is treated as null
            If json_Converted = "" Then
              ' (nest to only check if converted = "")
              If json_IsUndefined(JsonValue(json_Index, json_Index2D)) Then
                json_Converted = "null"
              End If
            End If

            If json_PrettyPrint Then
              json_Converted = vbNewLine & json_InnerIndentation & json_Converted
            End If

            json_BufferAppend json_Buffer, json_Converted, json_BufferPosition, json_BufferLength
          Next json_Index2D

          If json_PrettyPrint Then
            json_BufferAppend json_Buffer, vbNewLine, json_BufferPosition, json_BufferLength
          End If

          json_BufferAppend json_Buffer, json_Indentation & "]", json_BufferPosition, json_BufferLength
          json_IsFirstItem2D = True
        Else
          ' 1D Array
          json_Converted = ConvertToJson(JsonValue(json_Index), Whitespace, json_CurrentIndentation + 1)

          ' For Arrays/Collections, undefined (Empty/Nothing) is treated as null
          If json_Converted = "" Then
            ' (nest to only check if converted = "")
            If json_IsUndefined(JsonValue(json_Index)) Then
              json_Converted = "null"
            End If
          End If

          If json_PrettyPrint Then
            json_Converted = vbNewLine & json_Indentation & json_Converted
          End If

          json_BufferAppend json_Buffer, json_Converted, json_BufferPosition, json_BufferLength
        End If
      Next json_Index
    End If

    On Error GoTo 0

    If json_PrettyPrint Then
      json_BufferAppend json_Buffer, vbNewLine, json_BufferPosition, json_BufferLength

      If VBA.VarType(Whitespace) = VBA.vbString Then
        json_Indentation = VBA.String$(json_CurrentIndentation, Whitespace)
      Else
        json_Indentation = VBA.Space$(json_CurrentIndentation * Whitespace)
      End If
    End If

    json_BufferAppend json_Buffer, json_Indentation & "]", json_BufferPosition, json_BufferLength

    ConvertToJson = json_BufferToString(json_Buffer, json_BufferPosition)

  ' Dictionary or Collection
  Case VBA.vbObject
    If json_PrettyPrint Then
      If VBA.VarType(Whitespace) = VBA.vbString Then
        json_Indentation = VBA.String$(json_CurrentIndentation + 1, Whitespace)
      Else
        json_Indentation = VBA.Space$((json_CurrentIndentation + 1) * Whitespace)
      End If
    End If

    ' Dictionary
    If VBA.TypeName(JsonValue) = "Dictionary" Then
      json_BufferAppend json_Buffer, "{", json_BufferPosition, json_BufferLength
      For Each json_Key In JsonValue.Keys
        ' For Objects, undefined (Empty/Nothing) is not added to object
        json_Converted = ConvertToJson(JsonValue(json_Key), Whitespace, json_CurrentIndentation + 1)
        If json_Converted = "" Then
          json_SkipItem = json_IsUndefined(JsonValue(json_Key))
        Else
          json_SkipItem = False
        End If

        If Not json_SkipItem Then
          If json_IsFirstItem Then
            json_IsFirstItem = False
          Else
            json_BufferAppend json_Buffer, ",", json_BufferPosition, json_BufferLength
          End If

          If json_PrettyPrint Then
            json_Converted = vbNewLine & json_Indentation & """" & json_Key & """: " & json_Converted
          Else
            json_Converted = """" & json_Key & """:" & json_Converted
          End If

          json_BufferAppend json_Buffer, json_Converted, json_BufferPosition, json_BufferLength
        End If
      Next json_Key

      If json_PrettyPrint Then
        json_BufferAppend json_Buffer, vbNewLine, json_BufferPosition, json_BufferLength

        If VBA.VarType(Whitespace) = VBA.vbString Then
          json_Indentation = VBA.String$(json_CurrentIndentation, Whitespace)
        Else
          json_Indentation = VBA.Space$(json_CurrentIndentation * Whitespace)
        End If
      End If

      json_BufferAppend json_Buffer, json_Indentation & "}", json_BufferPosition, json_BufferLength

    ' Collection
    ElseIf VBA.TypeName(JsonValue) = "Collection" Then
      json_BufferAppend json_Buffer, "[", json_BufferPosition, json_BufferLength
      For Each json_Value In JsonValue
        If json_IsFirstItem Then
          json_IsFirstItem = False
        Else
          json_BufferAppend json_Buffer, ",", json_BufferPosition, json_BufferLength
        End If

        json_Converted = ConvertToJson(json_Value, Whitespace, json_CurrentIndentation + 1)

        ' For Arrays/Collections, undefined (Empty/Nothing) is treated as null
        If json_Converted = "" Then
          ' (nest to only check if converted = "")
          If json_IsUndefined(json_Value) Then
            json_Converted = "null"
          End If
        End If

        If json_PrettyPrint Then
          json_Converted = vbNewLine & json_Indentation & json_Converted
        End If

        json_BufferAppend json_Buffer, json_Converted, json_BufferPosition, json_BufferLength
      Next json_Value

      If json_PrettyPrint Then
        json_BufferAppend json_Buffer, vbNewLine, json_BufferPosition, json_BufferLength

        If VBA.VarType(Whitespace) = VBA.vbString Then
          json_Indentation = VBA.String$(json_CurrentIndentation, Whitespace)
        Else
          json_Indentation = VBA.Space$(json_CurrentIndentation * Whitespace)
        End If
      End If

      json_BufferAppend json_Buffer, json_Indentation & "]", json_BufferPosition, json_BufferLength
    End If

    ConvertToJson = json_BufferToString(json_Buffer, json_BufferPosition)
  Case VBA.vbInteger, VBA.vbLong, VBA.vbSingle, VBA.vbDouble, VBA.vbCurrency, VBA.vbDecimal
    ' Number (use decimals for numbers)
    ConvertToJson = VBA.Replace(JsonValue, ",", ".")
  Case Else
    ' vbEmpty, vbError, vbDataObject, vbByte, vbUserDefinedType
    ' Use VBA's built-in to-string
    On Error Resume Next
    ConvertToJson = JsonValue
    On Error GoTo 0
  End Select
End Function

' ============================================= '
' Private Functions
' ============================================= '

Private Function json_ParseObject(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As Dictionary
  Dim json_Key As String
  Dim json_NextChar As String

  Set json_ParseObject = New Dictionary
  json_SkipSpaces json_String, json_Index
  If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) <> "{" Then
    Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting '{'")
  Else
    json_Index = json_Index + 1

    Do
      json_SkipSpaces json_String, json_Index
      If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = "}" Then
        json_Index = json_Index + 1
        Exit Function
      ElseIf VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = "," Then
        json_Index = json_Index + 1
        json_SkipSpaces json_String, json_Index
      End If

      json_Key = json_ParseKey(json_String, json_Index)
      json_NextChar = json_Peek(json_String, json_Index)
      If json_NextChar = "[" Or json_NextChar = "{" Then
        Set json_ParseObject.Item(json_Key) = json_ParseValue(json_String, json_Index)
      Else
        json_ParseObject.Item(json_Key) = json_ParseValue(json_String, json_Index)
      End If
    Loop
  End If
End Function

Private Function json_ParseArray(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As Collection
  Set json_ParseArray = New Collection

  json_SkipSpaces json_String, json_Index
  If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) <> "[" Then
    Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting '['")
  Else
    json_Index = json_Index + 1

    Do
      json_SkipSpaces json_String, json_Index
      If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = "]" Then
        json_Index = json_Index + 1
        Exit Function
      ElseIf VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = "," Then
        json_Index = json_Index + 1
        json_SkipSpaces json_String, json_Index
      End If

      json_ParseArray.Add json_ParseValue(json_String, json_Index)
    Loop
  End If
End Function

Private Function json_ParseValue(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As Variant
  json_SkipSpaces json_String, json_Index
  Select Case VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)
  Case "{"
    Set json_ParseValue = json_ParseObject(json_String, json_Index)
  Case "["
    Set json_ParseValue = json_ParseArray(json_String, json_Index)
  Case """", "'"
    json_ParseValue = json_ParseString(json_String, json_Index)
  Case Else
    If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 4) = "true" Then
      json_ParseValue = True
      json_Index = json_Index + 4
    ElseIf VBA.Mid$(json_String, json_Index, 5) = "false" Then
      json_ParseValue = False
      json_Index = json_Index + 5
    ElseIf VBA.Mid$(json_String, json_Index, 4) = "null" Then
      json_ParseValue = Null
      json_Index = json_Index + 4
    ElseIf VBA.InStr("+-0123456789", VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)) Then
      json_ParseValue = json_ParseNumber(json_String, json_Index)
    Else
      Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting 'STRING', 'NUMBER', null, true, false, '{', or '['")
    End If
  End Select
End Function

Private Function json_ParseString(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As String
  Dim json_Quote As String
  Dim json_Char As String
  Dim json_Code As String
  Dim json_Buffer As String
  Dim json_BufferPosition As Long
  Dim json_BufferLength As Long

  json_SkipSpaces json_String, json_Index

  ' Store opening quote to look for matching closing quote
  json_Quote = VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)
  json_Index = json_Index + 1

  Do While json_Index > 0 And json_Index <= Len(json_String)
    json_Char = VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)

    Select Case json_Char
    Case "\"
      ' Escaped string, \\, or \/
      json_Index = json_Index + 1
      json_Char = VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)

      Select Case json_Char
      Case """", "\", "/", "'"
        json_BufferAppend json_Buffer, json_Char, json_BufferPosition, json_BufferLength
        json_Index = json_Index + 1
      Case "b"
        json_BufferAppend json_Buffer, vbBack, json_BufferPosition, json_BufferLength
        json_Index = json_Index + 1
      Case "f"
        json_BufferAppend json_Buffer, vbFormFeed, json_BufferPosition, json_BufferLength
        json_Index = json_Index + 1
      Case "n"
        json_BufferAppend json_Buffer, vbCrLf, json_BufferPosition, json_BufferLength
        json_Index = json_Index + 1
      Case "r"
        json_BufferAppend json_Buffer, vbCr, json_BufferPosition, json_BufferLength
        json_Index = json_Index + 1
      Case "t"
        json_BufferAppend json_Buffer, vbTab, json_BufferPosition, json_BufferLength
        json_Index = json_Index + 1
      Case "u"
        ' Unicode character escape (e.g. \u00a9 = Copyright)
        json_Index = json_Index + 1
        json_Code = VBA.Mid$(json_String, json_Index, 4)
        json_BufferAppend json_Buffer, VBA.ChrW(VBA.Val("&h" + json_Code)), json_BufferPosition, json_BufferLength
        json_Index = json_Index + 4
      End Select
    Case json_Quote
      json_ParseString = json_BufferToString(json_Buffer, json_BufferPosition)
      json_Index = json_Index + 1
      Exit Function
    Case Else
      json_BufferAppend json_Buffer, json_Char, json_BufferPosition, json_BufferLength
      json_Index = json_Index + 1
    End Select
  Loop
End Function

Private Function json_ParseNumber(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As Variant
  Dim json_Char As String
  Dim json_Value As String
  Dim json_IsLargeNumber As Boolean

  json_SkipSpaces json_String, json_Index

  Do While json_Index > 0 And json_Index <= Len(json_String)
    json_Char = VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)

    If VBA.InStr("+-0123456789.eE", json_Char) Then
      ' Unlikely to have massive number, so use simple append rather than buffer here
      json_Value = json_Value & json_Char
      json_Index = json_Index + 1
    Else
      ' Excel only stores 15 significant digits, so any numbers larger than that are truncated
      ' This can lead to issues when BIGINT's are used (e.g. for Ids or Credit Cards), as they will be invalid above 15 digits
      ' See: http://support.microsoft.com/kb/269370
      '
      ' Fix: Parse -> String, Convert -> String longer than 15/16 characters containing only numbers and decimal points -> Number
      ' (decimal doesn't factor into significant digit count, so if present check for 15 digits + decimal = 16)
      json_IsLargeNumber = IIf(InStr(json_Value, "."), Len(json_Value) >= 17, Len(json_Value) >= 16)
      If Not JsonOptions.UseDoubleForLargeNumbers And json_IsLargeNumber Then
        json_ParseNumber = json_Value
      Else
        ' VBA.Val does not use regional settings, so guard for comma is not needed
        json_ParseNumber = VBA.Val(json_Value)
      End If
      Exit Function
    End If
  Loop
End Function

Private Function json_ParseKey(json_String As String, ByRef json_Index As Long) As String
  ' Parse key with single or double quotes
  If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = """" Or VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = "'" Then
    json_ParseKey = json_ParseString(json_String, json_Index)
  ElseIf JsonOptions.AllowUnquotedKeys Then
    Dim json_Char As String
    Do While json_Index > 0 And json_Index <= Len(json_String)
      json_Char = VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1)
      If (json_Char <> " ") And (json_Char <> ":") Then
        json_ParseKey = json_ParseKey & json_Char
        json_Index = json_Index + 1
      Else
        Exit Do
      End If
    Loop
  Else
    Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting '""' or '''")
  End If

  ' Check for colon and skip if present or throw if not present
  json_SkipSpaces json_String, json_Index
  If VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) <> ":" Then
    Err.Raise 10001, "JSONConverter", json_ParseErrorMessage(json_String, json_Index, "Expecting ':'")
  Else
    json_Index = json_Index + 1
  End If
End Function

Private Function json_IsUndefined(ByVal json_Value As Variant) As Boolean
  ' Empty / Nothing -> undefined
  Select Case VBA.VarType(json_Value)
  Case VBA.vbEmpty
    json_IsUndefined = True
  Case VBA.vbObject
    Select Case VBA.TypeName(json_Value)
    Case "Empty", "Nothing"
      json_IsUndefined = True
    End Select
  End Select
End Function

Private Function json_Encode(ByVal json_Text As Variant) As String
  ' Reference: http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt
  ' Escape: ", \, /, backspace, form feed, line feed, carriage return, tab
  Dim json_Index As Long
  Dim json_Char As String
  Dim json_AscCode As Long
  Dim json_Buffer As String
  Dim json_BufferPosition As Long
  Dim json_BufferLength As Long

  For json_Index = 1 To VBA.Len(json_Text)
    json_Char = VBA.Mid$(json_Text, json_Index, 1)
    json_AscCode = VBA.AscW(json_Char)

    ' When AscW returns a negative number, it returns the twos complement form of that number.
    ' To convert the twos complement notation into normal binary notation, add 0xFFF to the return result.
    ' https://support.microsoft.com/en-us/kb/272138
    If json_AscCode < 0 Then
      json_AscCode = json_AscCode + 65536
    End If

    ' From spec, ", \, and control characters must be escaped (solidus is optional)

    Select Case json_AscCode
    Case 34
      ' " -> 34 -> \"
      json_Char = "\"""
    Case 92
      ' \ -> 92 -> \\
      json_Char = "\\"
    Case 47
      ' / -> 47 -> \/ (optional)
      If JsonOptions.EscapeSolidus Then
        json_Char = "\/"
      End If
    Case 8
      ' backspace -> 8 -> \b
      json_Char = "\b"
    Case 12
      ' form feed -> 12 -> \f
      json_Char = "\f"
    Case 10
      ' line feed -> 10 -> \n
      json_Char = "\n"
    Case 13
      ' carriage return -> 13 -> \r
      json_Char = "\r"
    Case 9
      ' tab -> 9 -> \t
      json_Char = "\t"
    Case 0 To 31, 127 To 65535
      ' Non-ascii characters -> convert to 4-digit hex
      json_Char = "\u" & VBA.Right$("0000" & VBA.Hex$(json_AscCode), 4)
    End Select

    json_BufferAppend json_Buffer, json_Char, json_BufferPosition, json_BufferLength
  Next json_Index

  json_Encode = json_BufferToString(json_Buffer, json_BufferPosition)
End Function

Private Function json_Peek(json_String As String, ByVal json_Index As Long, Optional json_NumberOfCharacters As Long = 1) As String
  ' "Peek" at the next number of characters without incrementing json_Index (ByVal instead of ByRef)
  json_SkipSpaces json_String, json_Index
  json_Peek = VBA.Mid$(json_String, json_Index, json_NumberOfCharacters)
End Function

Private Sub json_SkipSpaces(json_String As String, ByRef json_Index As Long)
  ' Increment index to skip over spaces
  Do While json_Index > 0 And json_Index <= VBA.Len(json_String) And VBA.Mid$(json_String, json_Index, 1) = " "
    json_Index = json_Index + 1
  Loop
End Sub

Private Function json_StringIsLargeNumber(json_String As Variant) As Boolean
  ' Check if the given string is considered a "large number"
  ' (See json_ParseNumber)

  Dim json_Length As Long
  Dim json_CharIndex As Long
  json_Length = VBA.Len(json_String)

  ' Length with be at least 16 characters and assume will be less than 100 characters
  If json_Length >= 16 And json_Length <= 100 Then
    Dim json_CharCode As String

    json_StringIsLargeNumber = True

    For json_CharIndex = 1 To json_Length
      json_CharCode = VBA.Asc(VBA.Mid$(json_String, json_CharIndex, 1))
      Select Case json_CharCode
      ' Look for .|0-9|E|e
      Case 46, 48 To 57, 69, 101
        ' Continue through characters
      Case Else
        json_StringIsLargeNumber = False
        Exit Function
      End Select
    Next json_CharIndex
  End If
End Function

Private Function json_ParseErrorMessage(json_String As String, ByRef json_Index As Long, ErrorMessage As String)
  ' Provide detailed parse error message, including details of where and what occurred
  '
  ' Example:
  ' Error parsing JSON:
  ' {"abcde":True}
  '     ^
  ' Expecting 'STRING', 'NUMBER', null, true, false, '{', or '['

  Dim json_StartIndex As Long
  Dim json_StopIndex As Long

  ' Include 10 characters before and after error (if possible)
  json_StartIndex = json_Index - 10
  json_StopIndex = json_Index + 10
  If json_StartIndex <= 0 Then
    json_StartIndex = 1
  End If
  If json_StopIndex > VBA.Len(json_String) Then
    json_StopIndex = VBA.Len(json_String)
  End If

  json_ParseErrorMessage = "Error parsing JSON:" & VBA.vbNewLine & _
               VBA.Mid$(json_String, json_StartIndex, json_StopIndex - json_StartIndex + 1) & VBA.vbNewLine & _
               VBA.Space$(json_Index - json_StartIndex) & "^" & VBA.vbNewLine & _
               ErrorMessage
End Function

Private Sub json_BufferAppend(ByRef json_Buffer As String, _
               ByRef json_Append As Variant, _
               ByRef json_BufferPosition As Long, _
               ByRef json_BufferLength As Long)
  ' VBA can be slow to append strings due to allocating a new string for each append
  ' Instead of using the traditional append, allocate a large empty string and then copy string at append position
  '
  ' Example:
  ' Buffer: "abc "
  ' Append: "def"
  ' Buffer Position: 3
  ' Buffer Length: 5
  '
  ' Buffer position + Append length > Buffer length -> Append chunk of blank space to buffer
  ' Buffer: "abc    "
  ' Buffer Length: 10
  '
  ' Put "def" into buffer at position 3 (0-based)
  ' Buffer: "abcdef  "
  '
  ' Approach based on cStringBuilder from vbAccelerator
  ' http://www.vbaccelerator.com/home/VB/Code/Techniques/RunTime_Debug_Tracing/VB6_Tracer_Utility_zip_cStringBuilder_cls.asp
  '
  ' and clsStringAppend from Philip Swannell
  ' https://github.com/VBA-tools/VBA-JSON/pull/82

  Dim json_AppendLength As Long
  Dim json_LengthPlusPosition As Long

  json_AppendLength = VBA.Len(json_Append)
  json_LengthPlusPosition = json_AppendLength + json_BufferPosition

  If json_LengthPlusPosition > json_BufferLength Then
    ' Appending would overflow buffer, add chunk
    ' (double buffer length or append length, whichever is bigger)
    Dim json_AddedLength As Long
    json_AddedLength = IIf(json_AppendLength > json_BufferLength, json_AppendLength, json_BufferLength)

    json_Buffer = json_Buffer & VBA.Space$(json_AddedLength)
    json_BufferLength = json_BufferLength + json_AddedLength
  End If

  ' Note: Namespacing with VBA.Mid$ doesn't work properly here, throwing compile error:
  ' Function call on left-hand side of assignment must return Variant or Object
  Mid$(json_Buffer, json_BufferPosition + 1, json_AppendLength) = CStr(json_Append)
  json_BufferPosition = json_BufferPosition + json_AppendLength
End Sub

Private Function json_BufferToString(ByRef json_Buffer As String, ByVal json_BufferPosition As Long) As String
  If json_BufferPosition > 0 Then
    json_BufferToString = VBA.Left$(json_Buffer, json_BufferPosition)
  End If
End Function

''
' VBA-UTC v1.0.5
' (c) Tim Hall - https://github.com/VBA-tools/VBA-UtcConverter
'
' UTC/ISO 8601 Converter for VBA
'
' Errors:
' 10011 - UTC parsing error
' 10012 - UTC conversion error
' 10013 - ISO 8601 parsing error
' 10014 - ISO 8601 conversion error
'
' @module UtcConverter
' @author tim.hall.engr@gmail.com
' @license MIT (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
'' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '

' (Declarations moved to top)

' ============================================= '
' Public Methods
' ============================================= '

''
' Parse UTC date to local date
'
' @method ParseUtc
' @param {Date} UtcDate
' @return {Date} Local date
' @throws 10011 - UTC parsing error
''
Public Function ParseUtc(utc_UtcDate As Date) As Date
  On Error GoTo utc_ErrorHandling

#If Mac Then
  ParseUtc = utc_ConvertDate(utc_UtcDate)
#Else
  Dim utc_TimeZoneInfo As utc_TIME_ZONE_INFORMATION
  Dim utc_LocalDate As utc_SYSTEMTIME

  utc_GetTimeZoneInformation utc_TimeZoneInfo
  utc_SystemTimeToTzSpecificLocalTime utc_TimeZoneInfo, utc_DateToSystemTime(utc_UtcDate), utc_LocalDate

  ParseUtc = utc_SystemTimeToDate(utc_LocalDate)
#End If

  Exit Function

utc_ErrorHandling:
  Err.Raise 10011, "UtcConverter.ParseUtc", "UTC parsing error: " & Err.Number & " - " & Err.Description
End Function

''
' Convert local date to UTC date
'
' @method ConvertToUrc
' @param {Date} utc_LocalDate
' @return {Date} UTC date
' @throws 10012 - UTC conversion error
''
Public Function ConvertToUtc(utc_LocalDate As Date) As Date
  On Error GoTo utc_ErrorHandling

#If Mac Then
  ConvertToUtc = utc_ConvertDate(utc_LocalDate, utc_ConvertToUtc:=True)
#Else
  Dim utc_TimeZoneInfo As utc_TIME_ZONE_INFORMATION
  Dim utc_UtcDate As utc_SYSTEMTIME

  utc_GetTimeZoneInformation utc_TimeZoneInfo
  utc_TzSpecificLocalTimeToSystemTime utc_TimeZoneInfo, utc_DateToSystemTime(utc_LocalDate), utc_UtcDate

  ConvertToUtc = utc_SystemTimeToDate(utc_UtcDate)
#End If

  Exit Function

utc_ErrorHandling:
  Err.Raise 10012, "UtcConverter.ConvertToUtc", "UTC conversion error: " & Err.Number & " - " & Err.Description
End Function

''
' Parse ISO 8601 date string to local date
'
' @method ParseIso
' @param {Date} utc_IsoString
' @return {Date} Local date
' @throws 10013 - ISO 8601 parsing error
''
Public Function ParseIso(utc_IsoString As String) As Date
  On Error GoTo utc_ErrorHandling

  Dim utc_Parts() As String
  Dim utc_DateParts() As String
  Dim utc_TimeParts() As String
  Dim utc_OffsetIndex As Long
  Dim utc_HasOffset As Boolean
  Dim utc_NegativeOffset As Boolean
  Dim utc_OffsetParts() As String
  Dim utc_Offset As Date

  utc_Parts = VBA.Split(utc_IsoString, "T")
  utc_DateParts = VBA.Split(utc_Parts(0), "-")
  ParseIso = VBA.DateSerial(VBA.CInt(utc_DateParts(0)), VBA.CInt(utc_DateParts(1)), VBA.CInt(utc_DateParts(2)))

  If UBound(utc_Parts) > 0 Then
    If VBA.InStr(utc_Parts(1), "Z") Then
      utc_TimeParts = VBA.Split(VBA.Replace(utc_Parts(1), "Z", ""), ":")
    Else
      utc_OffsetIndex = VBA.InStr(1, utc_Parts(1), "+")
      If utc_OffsetIndex = 0 Then
        utc_NegativeOffset = True
        utc_OffsetIndex = VBA.InStr(1, utc_Parts(1), "-")
      End If

      If utc_OffsetIndex > 0 Then
        utc_HasOffset = True
        utc_TimeParts = VBA.Split(VBA.Left$(utc_Parts(1), utc_OffsetIndex - 1), ":")
        utc_OffsetParts = VBA.Split(VBA.Right$(utc_Parts(1), Len(utc_Parts(1)) - utc_OffsetIndex), ":")

        Select Case UBound(utc_OffsetParts)
        Case 0
          utc_Offset = TimeSerial(VBA.CInt(utc_OffsetParts(0)), 0, 0)
        Case 1
          utc_Offset = TimeSerial(VBA.CInt(utc_OffsetParts(0)), VBA.CInt(utc_OffsetParts(1)), 0)
        Case 2
          ' VBA.Val does not use regional settings, use for seconds to avoid decimal/comma issues
          utc_Offset = TimeSerial(VBA.CInt(utc_OffsetParts(0)), VBA.CInt(utc_OffsetParts(1)), Int(VBA.Val(utc_OffsetParts(2))))
        End Select

        If utc_NegativeOffset Then: utc_Offset = -utc_Offset
      Else
        utc_TimeParts = VBA.Split(utc_Parts(1), ":")
      End If
    End If

    Select Case UBound(utc_TimeParts)
    Case 0
      ParseIso = ParseIso + VBA.TimeSerial(VBA.CInt(utc_TimeParts(0)), 0, 0)
    Case 1
      ParseIso = ParseIso + VBA.TimeSerial(VBA.CInt(utc_TimeParts(0)), VBA.CInt(utc_TimeParts(1)), 0)
    Case 2
      ' VBA.Val does not use regional settings, use for seconds to avoid decimal/comma issues
      ParseIso = ParseIso + VBA.TimeSerial(VBA.CInt(utc_TimeParts(0)), VBA.CInt(utc_TimeParts(1)), Int(VBA.Val(utc_TimeParts(2))))
    End Select

    ParseIso = ParseUtc(ParseIso)

    If utc_HasOffset Then
      ParseIso = ParseIso - utc_Offset
    End If
  End If

  Exit Function

utc_ErrorHandling:
  Err.Raise 10013, "UtcConverter.ParseIso", "ISO 8601 parsing error for " & utc_IsoString & ": " & Err.Number & " - " & Err.Description
End Function

''
' Convert local date to ISO 8601 string
'
' @method ConvertToIso
' @param {Date} utc_LocalDate
' @return {Date} ISO 8601 string
' @throws 10014 - ISO 8601 conversion error
''
Public Function ConvertToIso(utc_LocalDate As Date) As String
  On Error GoTo utc_ErrorHandling

  ConvertToIso = VBA.Format$(ConvertToUtc(utc_LocalDate), "yyyy-mm-ddTHH:mm:ss.000Z")

  Exit Function

utc_ErrorHandling:
  Err.Raise 10014, "UtcConverter.ConvertToIso", "ISO 8601 conversion error: " & Err.Number & " - " & Err.Description
End Function

' ============================================= '
' Private Functions
' ============================================= '

#If Mac Then

Private Function utc_ConvertDate(utc_Value As Date, Optional utc_ConvertToUtc As Boolean = False) As Date
  Dim utc_ShellCommand As String
  Dim utc_Result As utc_ShellResult
  Dim utc_Parts() As String
  Dim utc_DateParts() As String
  Dim utc_TimeParts() As String

  If utc_ConvertToUtc Then
    utc_ShellCommand = "date -ur `date -jf '%Y-%m-%d %H:%M:%S' " & _
      "'" & VBA.Format$(utc_Value, "yyyy-mm-dd HH:mm:ss") & "' " & _
      " +'%s'` +'%Y-%m-%d %H:%M:%S'"
  Else
    utc_ShellCommand = "date -jf '%Y-%m-%d %H:%M:%S %z' " & _
      "'" & VBA.Format$(utc_Value, "yyyy-mm-dd HH:mm:ss") & " +0000' " & _
      "+'%Y-%m-%d %H:%M:%S'"
  End If

  utc_Result = utc_ExecuteInShell(utc_ShellCommand)

  If utc_Result.utc_Output = "" Then
    Err.Raise 10015, "UtcConverter.utc_ConvertDate", "'date' command failed"
  Else
    utc_Parts = Split(utc_Result.utc_Output, " ")
    utc_DateParts = Split(utc_Parts(0), "-")
    utc_TimeParts = Split(utc_Parts(1), ":")

    utc_ConvertDate = DateSerial(utc_DateParts(0), utc_DateParts(1), utc_DateParts(2)) + _
      TimeSerial(utc_TimeParts(0), utc_TimeParts(1), utc_TimeParts(2))
  End If
End Function

Private Function utc_ExecuteInShell(utc_ShellCommand As String) As utc_ShellResult
#If VBA7 Then
  Dim utc_File As LongPtr
  Dim utc_Read As LongPtr
#Else
  Dim utc_File As Long
  Dim utc_Read As Long
#End If

  Dim utc_Chunk As String

  On Error GoTo utc_ErrorHandling
  utc_File = utc_popen(utc_ShellCommand, "r")

  If utc_File = 0 Then: Exit Function

  Do While utc_feof(utc_File) = 0
    utc_Chunk = VBA.Space$(50)
    utc_Read = CLng(utc_fread(utc_Chunk, 1, Len(utc_Chunk) - 1, utc_File))
    If utc_Read > 0 Then
      utc_Chunk = VBA.Left$(utc_Chunk, CLng(utc_Read))
      utc_ExecuteInShell.utc_Output = utc_ExecuteInShell.utc_Output & utc_Chunk
    End If
  Loop

utc_ErrorHandling:
  utc_ExecuteInShell.utc_ExitCode = CLng(utc_pclose(utc_File))
End Function

#Else

Private Function utc_DateToSystemTime(utc_Value As Date) As utc_SYSTEMTIME
  utc_DateToSystemTime.utc_wYear = VBA.Year(utc_Value)
  utc_DateToSystemTime.utc_wMonth = VBA.Month(utc_Value)
  utc_DateToSystemTime.utc_wDay = VBA.Day(utc_Value)
  utc_DateToSystemTime.utc_wHour = VBA.Hour(utc_Value)
  utc_DateToSystemTime.utc_wMinute = VBA.Minute(utc_Value)
  utc_DateToSystemTime.utc_wSecond = VBA.Second(utc_Value)
  utc_DateToSystemTime.utc_wMilliseconds = 0
End Function

Private Function utc_SystemTimeToDate(utc_Value As utc_SYSTEMTIME) As Date
  utc_SystemTimeToDate = DateSerial(utc_Value.utc_wYear, utc_Value.utc_wMonth, utc_Value.utc_wDay) + _
    TimeSerial(utc_Value.utc_wHour, utc_Value.utc_wMinute, utc_Value.utc_wSecond)
End Function

#End If
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi không nói cách của tôi là tối ưu hơn cách của bạn. Tôi viết rất rõ, bạn đừng làm hiểu lầm thế.
Tôi chỉ nói là có thể làm khác. Tôi không nói là cái cách khác này là hay hơn, tối ưu hơn. Nó chỉ là một cách khác thôi.

Nếu thế thì tôi nêu ý tưởng. Về cách xử lý thì tôi nghĩ có thể cải tiến, tối ưu. Nếu bạn cải tiến và tối ưu thì hay quá.

Thực ra tôi chỉ muốn biết nhiều cách cho đầu óc mở mang mà thôi. Một cái class nhỏ thì vướng bận gì đâu. Chỉ là muốn học thêm các cách khác mà thôi.

Ở đây chúng ta biết vấn đề của mình nằm ở đâu, không phải là đi phân tích JSON thành Object, mà là khi có Object JSON rồi làm sao đưa trở lại thành VBA array theo các tiêu chí mà người lập chủ đề này hướng đến:
+Tốc độ cao
+Tùy biến cao

Ta có 2 hướng đi:
1.Trả về cho VBA 1 Object, Object này chứa cấu trúc mà VBA có thể làm việc được ( không bị làm phiền bởi chức năng tự động viết hoa chữ cái đầu)
Hướng này VBA nhận Object xong vẫn phải chạy vòng lặp để điền dữ liệu vào mảng.
Em có biết cách làm của anh, nhưng không đủ kinh nghiệm để biết khi tách chuỗi bởi ký tự "," liệu có an toàn ? nên đã cố tình dùng các thuộc tính vbname an toàn không bị viết hoa, đây gọi là sức nhỏ lựa việc nhỏ.
2.Trả về cho VBA 1 mảng => Đây gọi là "việc ai nấy làm". Vì người này không muốn đụng đến mã Jscript, chỉ cần trả về cho anh ta cái mảng VBA là vui vẻ cả làng. Thực ra thì anh ta yêu cầu rất đúng, mô hình làm việc nhóm nên như vậy.
Chỉ có cái em thắc mắc là không thấy anh ta đề cập đến việc sử dụng Class Module tốc độ có cao không ? (cách này thì anh ta chấm 10 điểm tùy biến). Vì hàm trên Class Module không nằm trên Jscript, và khi chạy nó có phải làm công việc Cast dữ liệu giữa 2 ngôn ngữ chăng ? Nếu có ta lại phải tính tới những việc làm sao để số lần cast dữ liệu là nhỏ nhất.
Nếu có thể mong anh giúp giải đáp những thắc mắc của em.
Nhưng suy cho cùng, em vẫn chọn cách sau cùng của mình, gọi Jscript và trả về đúng cái mảng VBA, những người làm chung họ sẽ dễ thực hiện các bước công việc sau mà không cần biết bước trước đã làm gì.
Cảm ơn anh.
 
Nếu có thể mong anh giúp giải đáp những thắc mắc của em.

Về khoản này thì bạn chắc chắn biết hơn tôi nên bạn tự làm nhé

Nhưng suy cho cùng, em vẫn chọn cách sau cùng của mình, gọi Jscript và trả về đúng cái mảng VBA, những người làm chung họ sẽ dễ thực hiện các bước công việc sau mà không cần biết bước trước đã làm gì.
Thì tôi nêu một cách mà tôi chưa thấy thôi. Tôi chưa bàn tới chuyện tốt hơn hay tối ưu hơn. Bạn đọc lại bài đầu của tôi thì bạn thấy là tôi không viết thế.

Lọc kết quả sau khi trả về thì vẫn gần giống bài #31, chỉ có điều, như tôi đã viết, không dùng ActiveXObject('Scripting.Dictionary'). Thế thôi
 
Ai muốn parse JSON trong Excel có thể tham khảo thư viện này, không cần xài ScriptControl :
Code này tôi có thử qua (bài trươc có đề cập). Ưu điểm là độ tùy biến cao nhưng nhược điểm là tốc độ quá chậm bạn à
------------------------------------------------------------------------
Tôi không nói cách của tôi là tối ưu hơn cách của bạn. Tôi viết rất rõ, bạn đừng làm hiểu lầm thế.
Tôi chỉ nói là có thể làm khác. Tôi không nói là cái cách khác này là hay hơn, tối ưu hơn. Nó chỉ là một cách khác thôi.
Nếu thế thì tôi nêu ý tưởng. Về cách xử lý thì tôi nghĩ có thể cải tiến, tối ưu. Nếu bạn cải tiến và tối ưu thì hay quá.
Thực ra tôi chỉ muốn biết nhiều cách cho đầu óc mở mang mà thôi. Một cái class nhỏ thì vướng bận gì đâu. Chỉ là muốn học thêm các cách khác mà thôi.
Cách này cũng rất hay anh à. Tốc độ cao nhưng khả năng sẽ bị lỗi chỗ rowcount = ArrObj.Length (chữ length sau khi gõ xong nó tự đổi thành Length). Em sẽ nghiên cứu lại chỗ Length vào chỗ Split(key, ",") xem có trục trặc gì không rồi tính tiếp
------------------------------------------------------------------------
Nhiều giải pháp quá! Mình tha hồ lựa chọn. Hiện tại chỉ đang thử nghiệm với 20 dòng dữ liệu, đợi có dữ liệu thật khoảng vài ngàn dòng mình sẽ test lại lần nữa
Cảm ơn tất cả mọi người đã trợ giúp
 
Ở đây chúng ta biết vấn đề của mình nằm ở đâu, không phải là đi phân tích JSON thành Object, mà là khi có Object JSON rồi làm sao đưa trở lại thành VBA array theo các tiêu chí mà người lập chủ đề này hướng đến:
+Tốc độ cao
+Tùy biến cao

Ta có 2 hướng đi:
1.Trả về cho VBA 1 Object, Object này chứa cấu trúc mà VBA có thể làm việc được ( không bị làm phiền bởi chức năng tự động viết hoa chữ cái đầu)
Hướng này VBA nhận Object xong vẫn phải chạy vòng lặp để điền dữ liệu vào mảng.
Em có biết cách làm của anh, nhưng không đủ kinh nghiệm để biết khi tách chuỗi bởi ký tự "," liệu có an toàn ? nên đã cố tình dùng các thuộc tính vbname an toàn không bị viết hoa, đây gọi là sức nhỏ lựa việc nhỏ.
2.Trả về cho VBA 1 mảng => Đây gọi là "việc ai nấy làm". Vì người này không muốn đụng đến mã Jscript, chỉ cần trả về cho anh ta cái mảng VBA là vui vẻ cả làng. Thực ra thì anh ta yêu cầu rất đúng, mô hình làm việc nhóm nên như vậy.
...
Chuyện tốc độ nó chủ quan, tôi không bàn tới.
Chuyện tuỳ biến thì cả hai đều như nhau. Việc "mô hình làm việc nhóm nên như vậy" không hẳn thiên về hướng 2.
Nếu tôi là quản lý nhóm thì chính tôi lại chọn hướng 1. Hàm VBA nhận mảng vẫn in hệt. Tôi chỉ bảo nhóm của tôi viết thêm 1 hàm nhận Object và chuyển nó thành mảng, xong gọi hàm kia. Về sau này, vì lý do gì đó, cái Object kia phải thay đổi thì tôi chỉ cần chú ý đến cái hàm nhận.
(đó là tôi giả sử cái Object kia là "native" đối với cái hàm sử lý ban đầu. Tức là nó dùng một cấu trúc tương đối tiêu chuẩn, có thể parsed được bởi nhiều ngôn ngữ thông dụng - nếu nó là cái Object đặc biệt cho VBA thì quả là thà exclusive handshake protocol ngay từ đầu cho xong)
 
Chuyện tốc độ nó chủ quan, tôi không bàn tới.
Chuyện tuỳ biến thì cả hai đều như nhau. Việc "mô hình làm việc nhóm nên như vậy" không hẳn thiên về hướng 2.
Nếu tôi là quản lý nhóm thì chính tôi lại chọn hướng 1. Hàm VBA nhận mảng vẫn in hệt. Tôi chỉ bảo nhóm của tôi viết thêm 1 hàm nhận Object và chuyển nó thành mảng, xong gọi hàm kia. Về sau này, vì lý do gì đó, cái Object kia phải thay đổi thì tôi chỉ cần chú ý đến cái hàm nhận.
(đó là tôi giả sử cái Object kia là "native" đối với cái hàm sử lý ban đầu. Tức là nó dùng một cấu trúc tương đối tiêu chuẩn, có thể parsed được bởi nhiều ngôn ngữ thông dụng - nếu nó là cái Object đặc biệt cho VBA thì quả là thà exclusive handshake protocol ngay từ đầu cho xong)

Nó không như nhau. Nếu Object trả về thay đổi cái gì đó mà hàm chuyển Object thành mảng VBA không cần viết lại mới tính là như nhau.
Nhưng thôi tùy cách nghĩ của từng người. Với mình thì không có yêu cầu cao gì cả, làm được việc là được.
 
Nó không như nhau. Nếu Object trả về thay đổi cái gì đó mà hàm chuyển Object thành mảng VBA không cần viết lại mới tính là như nhau.
Nhưng thôi tùy cách nghĩ của từng người. Với mình thì không có yêu cầu cao gì cả, làm được việc là được.
Tôi chỉ nói về cái chỗ "làm việc nhóm". Chứ chuyện cốt kiếc tôi đã không tham dự từ đầu, và chưa hề đọc 1 dòng code nào.
Theo nguyên tắc LT HĐT thì tôi thảy cái wrapper cho LTV viết lại dễ hơn thảy nguyên cái code sử lý. Bên viết cai J code không cần phải biết nhiều về VBA, và bên viết code sử lý cũng không cần biết J gì đó (JScrip[t hay JavaScript?). Chỉ thằng viết cái nối ở giữa mới cần.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Code này tôi có thử qua (bài trươc có đề cập). Ưu điểm là độ tùy biến cao nhưng nhược điểm là tốc độ quá chậm bạn à
------------------------------------------------------------------------

Cách này cũng rất hay anh à. Tốc độ cao nhưng khả năng sẽ bị lỗi chỗ rowcount = ArrObj.Length (chữ length sau khi gõ xong nó tự đổi thành Length). Em sẽ nghiên cứu lại chỗ Length vào chỗ Split(key, ",") xem có trục trặc gì không rồi tính tiếp
------------------------------------------------------------------------
Nhiều giải pháp quá! Mình tha hồ lựa chọn. Hiện tại chỉ đang thử nghiệm với 20 dòng dữ liệu, đợi có dữ liệu thật khoảng vài ngàn dòng mình sẽ test lại lần nữa
Cảm ơn tất cả mọi người đã trợ giúp

Anh có thể lên trang này, tự tạo ra 1000 records dữ liệu và lưu dưới dạng JSON để test tốc độ

https://www.mockaroo.com/
 
Nó không như nhau. Nếu Object trả về thay đổi cái gì đó mà hàm chuyển Object thành mảng VBA không cần viết lại mới tính là như nhau.
Ở bài trước sau khi gọi parseData code vẫn cần tới script, vì thế không thể hủy đối tượng ScriptEngine_86.
Bây giờ sau khi gọi parseData ta có thể hủy ngay ScriptEngine_86 vì mọi kết quả đã có trong đối tượng mà ta truyền vào khi gọi parseData. Nhưng đối tượng này ta không phải tạo từ một class bắt buộc phải có. Ta tạo đối tượng từ điển và sau khi gọi parseData thì kết quả có trong từ điển.
Tóm lại là ta không có var dict = new ActiveXObject('Scripting.Dictionary') trong script và cũng không cần thêm class nào cả.

Gọi là nghĩ nhiều cách cho cái đầu khỏi han gỉ. Máy lâu ngày không chạy thì luôn han gỉ, hỏng hóc. :D
 

File đính kèm

 • GetJSData new2.xlsm
  52 KB · Đọc: 32
Ở bài trước sau khi gọi parseData code vẫn cần tới script, vì thế không thể hủy đối tượng ScriptEngine_86.
Bây giờ sau khi gọi parseData ta có thể hủy ngay ScriptEngine_86 vì mọi kết quả đã có trong đối tượng mà ta truyền vào khi gọi parseData. Nhưng đối tượng này ta không phải tạo từ một class bắt buộc phải có. Ta tạo đối tượng từ điển và sau khi gọi parseData thì kết quả có trong từ điển.
Tóm lại là ta không có var dict = new ActiveXObject('Scripting.Dictionary') trong script và cũng không cần thêm class nào cả.

Gọi là nghĩ nhiều cách cho cái đầu khỏi han gỉ. Máy lâu ngày không chạy thì luôn han gỉ, hỏng hóc. :D

Cũng vui đấy. Ở trên có đường dẫn tạo ngẫu nhiên JSON text, hôm nay ta sẽ tạo thử chuỗi JSON trên 10000 "dòng" rồi lưu vào file text, rồi đọc JSON trong file text để kiểm nghiệm xem cách nào sẽ nhanh hơn, mình cũng chưa biết bên nào ngon, hôm nay khi nào rảnh sẽ thử. hi hi --=0--=0
 
Nhiều giải pháp quá! Mình tha hồ lựa chọn. Hiện tại chỉ đang thử nghiệm với 20 dòng dữ liệu, đợi có dữ liệu thật khoảng vài ngàn dòng mình sẽ test lại lần nữa
Cảm ơn tất cả mọi người đã trợ giúp

Đã kiểm nghiệm 2 hướng code trên đoạn JSON có 15000 "dòng".
Kết quả:
Dùng Dictionary chứa chuỗi : 5 giây.
Dùng Class Module : 11 giây.

Bên nào ngon hơn đã rõ.
Đúng như mình lo ngại, việc chạy lệnh VBA bên trong code Jscript đã làm Jscript tốn nhiều năng lượng chuyển đổi dữ liệu giữa 2 ngôn ngữ.
Vậy thì hướng đi đúng đắn nhất là cứ nạp chuỗi vào Dictionary, rồi dùng VBA xử lý chuỗi theo cách tổng quát nhất có thể.
Trong file dưới đây mình đã cố gắng lái code anh batman1 theo hướng tổng quát, có lẽ không còn hướng nào tối ưu hơn được.
 

File đính kèm

 • get JSdata.rar
  574.8 KB · Đọc: 73
Đã kiểm nghiệm 2 hướng code trên đoạn JSON có 15000 "dòng".
Kết quả:
Dùng Dictionary chứa chuỗi : 5 giây.
Dùng Class Module : 11 giây.

Bên nào ngon hơn đã rõ.
Đúng như mình lo ngại, việc chạy lệnh VBA bên trong code Jscript đã làm Jscript tốn nhiều năng lượng chuyển đổi dữ liệu giữa 2 ngôn ngữ.
Vậy thì hướng đi đúng đắn nhất là cứ nạp chuỗi vào Dictionary, rồi dùng VBA xử lý chuỗi theo cách tổng quát nhất có thể.
Trong file dưới đây mình đã cố gắng lái code anh batman1 theo hướng tổng quát, có lẽ không còn hướng nào tối ưu hơn được.
Máy tính mình cùi bắp, test 2 code cho kết quả như nhau = 18s
Vì file làm việc thật không cần refesh, chỉ nhận giá trị mới ngay khi khởi động và làm việc với các giá trị đó trong toàn bộ phiên làm việc đến khi đóng Excel thì thôi. Vậy nên mình sẽ đưa một phần code lên sub AutoOpen để lấy dữ liệu trước, sau đó thì chỉ còn công đoạn xử lý thôi.
Đã thí nghiệm theo hướng AutoOpen này và kết quả lấy dữ liệu 15000 dòng trong vòng 1s
Cảm ơn bạn!
 
Đã kiểm nghiệm 2 hướng code trên đoạn JSON có 15000 "dòng".
Kết quả:
Dùng Dictionary chứa chuỗi : 5 giây.
Dùng Class Module : 11 giây.

Bên nào ngon hơn đã rõ.

.
Có thể có sự nhầm lẫn.
Tôi test trên máy 16 năm tuổi thì kết quả như sau:

1. Chỉ riêng LoadTextFile ngốn ~50 s ở 2 trường hợp.
2. Đoạn sau LoadTextFile cho tới trước Sheet1.Range("A1:F30000").ClearContents ngốn ~5 s ở 2 trường hợp.

Như thế tốc độ có thể coi là như nhau. Trong đó việc lấy dữ liệu và soạn kết quả vào mảng arr chỉ mất 5 s.
 
Có thể có sự nhầm lẫn.
Tôi test trên máy 16 năm tuổi thì kết quả như sau:

1. Chỉ riêng LoadTextFile ngốn ~50 s ở 2 trường hợp.
2. Đoạn sau LoadTextFile cho tới trước Sheet1.Range("A1:F30000").ClearContents ngốn ~5 s ở 2 trường hợp.

Như thế tốc độ có thể coi là như nhau. Trong đó việc lấy dữ liệu và soạn kết quả vào mảng arr chỉ mất 5 s.

Vậy có lẽ sự khác nhau còn nằm ở hệ điều hành. Em chỉ diễn tả theo những gì mình nghĩ, có thể không chính xác thực tế, nhưng cũng gần như vậy.
Máy 32 bit Tạo Object ScriptControl trong chính process Excel
Máy 64 bit tạo ra 1 Process "Html Application Host" nào đó, Process này lại tạo ra Object ScriptControl. Như vậy Object ScriptControl này không nằm trong process Excel. Dẫn đến việc khi chạy các lệnh trong VBA, nó "thấy lạ" và phải mất công chuyển đổi dữ liệu, dẫn đến khác biệt như trên.

Nói ngoài lề 1 chút. Hàm LoadTextFile là cách ngắn nhất nhưng không nhanh nhất để đọc dữ liệu trong file text đúng không nhỉ ? Nhưng chắc ta không được bàn cái đó ở đây đâu ha. --=0--=0
Cám ơn anh.
 
Cũng cùng chủ đề nhưng là câu hỏi ngược lại: Có cách nào chuyển 1 table thành chuỗi JSON không?
Đương nhiên, chuyện xử lý text thông thường mình làm được (mình đã làm bằng cách xem cấu trúc JSON rồi bắt chước theo). Vấn đề ở đây là mình muốn biết JavaScript có làm điều ngược lại được không
Mình đang hy vọng: nếu dùng công cụ chuyên nghiệp thì tốc độ xử lý phải nhanh hơn
???
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom