Hàm sắp xếp mảng ngang dọc với Thuật toán QuickSort (sắp xếp Tiếng Việt) cho Excel

Liên hệ QC

Hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn các Hàm UDF được viết bằng VBA, nhằm mục đích để sắp xếp mảng một cách tối ưu nhất.


HÀM UDF SẮP XẾP PHÂN TẦNG (ĐA HÀNG CỘT)
 1. Hàm VSORT và Thủ tục VSORTING - Sắp xếp dọc
 2. Hàm HSORT và Thủ tục HSORTING - Sắp xếp ngang

Mục tiêu đạt được:
 1. Sắp xếp cả mảng ngang và mảng dọc.
 2. Sắp xếp phân tầng (nhiều hàng nhiều cột).
 3. Sắp xếp Tiếng Việt và Tên tiếng Việt.
 4. Giao diện tô màu mảng đẹp mắt.


HƯỚNG DẪN:
 • Hàm viết trong bảng tính:
  • =VSORT(Cells,Indexs,matchCase,color,DefaultFontColor,DefaultBackColor)
  • =HSORT(Cells,Indexs,matchCase,color,DefaultFontColor,DefaultBackColor)
 • Thủ tục viết trong mã để gọi từ nút ngoài bảng tính:
  • Call VSORTING(Cells,Indexs,matchCase,color,DefaultFontColor,DefaultBackColor)
  • Call HSORTING(Cells,Indexs,matchCase,color,DefaultFontColor,DefaultBackColor)
Cách gõ nhanh: =VSORT( và ấn tổ hợp phím tắt Ctrl+Shift+A

Vị tríTham sốKiểuChức năng
1​
CellsVùng cần tổngNhận vùng cần sắp xếp
2​
IndexsSố cột hoặc Mảng các cộtNếu nhập số âm thì sắp xếp giảm dần, bằng 0 sx tất cả, -99999 xs từ cột cuối
Nếu nhập mảng {3,1,2} thì sắp xếp phân tầng từ cột 3, đến 1, đến 2
Nếu nhập số lớn hơn 1000 hoặc nhỏ hơn -1000 thì sắp xếp tên tiếng Việt.
Nếu nhập mảng {1003,1,2} thì sắp xếp tên tiếng Việt cột 3
3​
MatchCaseCó/KhôngSắp xếp không phân biệt hoa thường
4​
colorSốMàu, Nếu đặt màu nhỏ hơn 0 thì không tô màu, và sẽ sắp xếp nhanh hơn
5​
DefaultFontColorSốMàu phông chữ mặc định
6​
DefaultBackColorSốMàu nền mặc đinh


Ví dụ viết hàm vào bảng tính (sắp xếp dọc):
1. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là tất cả cột, lớn dần
=VSORT(A2:Z10000, 0, FALSE)
2. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với cột thứ 3, lớn dần gõ 3, nhỏ dần gõ -3
=VSORT(A2:Z10000, 3, FALSE)
3. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là 1, 3, 5, 7 (thứ tự cột), lớn dần
=VSORT(A2:Z10000, {1, 3, 5, 7}, FALSE)
4. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là 8, 3, 5, 4 (thứ tự cột), lớn dần
=VSORT(A2:Z10000, {8, 3, 5, 4}, FALSE)
5. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là -8, -3, -5, -4 (thứ tự cột), giảm dần
=VSORT(A2:Z10000, {-8, -3, -5, -4}, FALSE)
***Nếu dấu phân cách tham số là dấu ; thì mảng sẽ đổi dấu phẩy (,) thành dấu gạch chéo (\) là {-8\-3\-5\-4}
Ví dụ sắp xếp ngang tương tự chỉ đổi tên Hàm V thành H


Ví dụ gọi thủ tục trong code VBA:

Mã:
Call VSORTING([A2:Z1000], 0, FALSE)
Call HSORTING([A2:Z1000], 0, FALSE)
Call VSORTING([A2:Z1000], Array(3,1,2), FALSE)
Call HSORTING([A2:Z1000], Array(3,1,-2), FALSE)
Call HSORTING([A2:Z1000], Array(1003,1,2), FALSE)

Hãy chép toàn bộ mã trong Module zzzSort_UDF vào ứng dụng của bạn để thực thi các hàm.


Hình ảnh tham khảo:

QuickSort Highlight Color - Excel UDF


Các bạn có thể tham khảo thêm hàm sắp xếp mảng khác:

Các bạn muốn học VBA nhanh nhất có thể hãy tham khảo tool hỗ trợ lập trình VBA:
Bạn có thể đọc thêm các bài biết của tôi tại tag #sanbi udf
 

File đính kèm

 • S_QuickSort_Color.xlsm
  447.8 KB · Đọc: 30
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn các Hàm UDF được viết bằng VBA, nhằm mục đích để sắp xếp mảng một cách tối ưu nhất.

HÀM UDF SẮP XẾP PHÂN TẦNG (ĐA CỘT)


 1. Hàm S_SortV - Hàm trả lại mảng Sắp xếp dọc, Hàm S_SortVW là hàm ghi ra mảng cho bảng tính Excel
 2. Hàm S_SortH - Hàm trả lại mảng Sắp xếp ngang, Hàm S_SortHW là hàm ghi ra mảng cho bảng tính Excel
Hàm S_SortVW và hàm S_SortHW là hai hàm tự động ghi ra mảng ra bảng tính hoàn toàn sau khi gõ hàm, giá trị vùng thay đổi thì hàm thực thi.


Mục tiêu đạt được:
 1. Sắp xếp cả mảng ngang và mảng dọc.
 2. Sắp xếp phân tầng (đa cột)
 3. Sắp xếp Tiếng Việt
 4. Tốc độ nhanh nhất.
Hướng dẫn sử dụng hàm:

Vị trí
Tham số
Kiểu
Chức năng
1
Cells
Vùng cần tổng
Nhận vùng cần sắp xếp
2
Columns / Rows
Số cột hoặc Mảng các cột
nhập thứ tự cột hoặc mảng thứ tự hoặc không nhập
3
sortDescending
Có/Không
Sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Ví dụ viết hàm vào bảng tính (sắp xếp dọc):
1. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là tất cả cột, lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, -1, FALSE)
2. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với cột thứ 3, lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, 3, FALSE)
3. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là 1, 3, 5, 7 (thứ tự cột), lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, {1, 3, 5, 7}, FALSE)
4. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là 8, 3, 5, 4 (thứ tự cột), lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, {8, 3, 5, 4}, FALSE)

Ví dụ sắp xếp ngang tương tự chỉ đổi Hàm

Ví dụ viết code VBA với S_SortV và S_SortH:
PHP:
Dim Arr
Arr =S_SortV([A2:Z10000], -1, FALSE)

Code hàm sắp xếp S_SortV và S_SortH:
PHP:
Option Explicit

Private Sub S_Sort_random()
 Dim rg, r, c, a
 Set rg = Sheet1.Range("C4").Resize(100, 10)
 a = rg.Value
 VBA.Randomize
 For r = 1 To UBound(a)
  For c = 1 To UBound(a, 2)
   a(r, c) = Int(VBA.Rnd * 4) + 1
  Next
 Next
 rg.Value = a


 Set rg = Sheet1.Range("AA5").Resize(4, 20)
 a = rg.Value
 For r = 1 To UBound(a)
  For c = 1 To UBound(a, 2)
   a(r, c) = Int(VBA.Rnd * 4) + 1
  Next
 Next
 rg.Value = a
End Sub

Private Sub S_SortV_test()
 Dim b, a(1 To 10, 1 To 3), i%, j%: i = 1
' a(i, 1) = "z": a(i, 2) = 1: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = "z": a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 2: i = i + 1
' a(i, 1) = "z": a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 4: i = i + 1
' a(i, 1) = "z": a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 5: i = i + 1
' a(i, 1) = "a": a(i, 2) = 1: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = "a": a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = "a": a(i, 2) = 5: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = ChrW(272): a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = ChrW(272): a(i, 2) = 4: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = ChrW(272): a(i, 2) = 1: a(i, 3) = 1: i = i + 1
 b = S_Sortv(Sheet1.[B4:F203].Value)

End Sub

Function S_Sortv(ByVal SortArray, Optional ByVal Columns = -1, Optional ByVal sortDescending As Boolean)
 On Error GoTo E
 Dim a(), b(), x(), w(), ww(), iw&, iww&, k&, Min&, c&, r&, i&, l&, u&, z()
 Dim lb%, ub&, lb2%, ub2&, Compare As VbCompareMethod
 Dim lv%, lcol&, col&, v, lines&, fline&, nb&
 Dim t1$, t2$, t3$, t4$, it As Boolean
 GoSub i
 QuickSortZV SortArray, a, col, , , Compare
 If u > l Then
  fline = lb: lines = ub: lcol = l - 1: col = l: GoSub l
  If iw > 0 Then
   For lv = l + 1 To u
    lcol = Columns(lv - 1): col = Columns(lv)
    If iw > 0 Then
     ww = w: iw = 0: Erase w
     For iww = 1 To UBound(ww, 2)
      i = ww(1, iww)
      fline = 1
      lines = ww(2, iww)
      b = ww(3, iww)
      Compare = ww(4, iww)
      QuickSortZV SortArray, b, col, , , Compare
      GoSub l
     Next
    End If
   Next
  End If
 End If
 GoSub z
Exit Function
l:
 k = 0
 For r = fline To lines
  If i > 0 Then
   nb = r + i - 1
   a(nb) = b(r)
  Else
   nb = r
  End If
  If lv < u Then
   t1 = SortArray(a(nb), lcol + 1)
   If k > 0 Then
    If t2 <> t1 Then
     If k > 1 And it Then
      GoSub w
     End If
     GoTo l2
    Else
     If Not it Then
      t3 = SortArray(a(nb), col + 1)
      If t4 <> t3 Then
       it = True
      End If
     End If
    End If
   Else
l2:   k = 0: Min = nb: t4 = SortArray(a(nb), col + 1): it = False
   End If
   k = k + 1: GoSub fw
   t2 = t1
  End If
 Next
 If k > 1 And it Then
  GoSub w
 End If
Return
fw:
 ReDim Preserve x(1 To k)
 x(k) = a(nb)
 If Compare = 0 Then
  v = SortArray(a(nb), col + 1)
  If Not IsNumeric(v) And Not IsDate(v) And v <> vbNullString Then
   Compare = 1
  End If
 End If
Return
w:
 iw = iw + 1
 ReDim Preserve w(1 To 4, 1 To iw)
 w(1, iw) = Min
 w(2, iw) = k
 w(3, iw) = x
 w(4, iw) = Compare: Compare = 0
Return
i:
 lb = LBound(SortArray)
 ub = UBound(SortArray)
 lb2 = LBound(SortArray, 2)
 ub2 = UBound(SortArray, 2)

 If IsNumeric(Columns) Then
  If Columns < lb2 Then
   ReDim z(lb2 To ub2)
   For col = lb2 To ub2
    z(col) = col
   Next
   Columns = z
   l = lb2
   u = ub2
   col = Columns(l)
  ElseIf Columns > ub2 Then
   S_Sortv = SortArray
   Exit Function
  Else
   c = Columns
  End If
 ElseIf IsArray(Columns) Then
  l = LBound(Columns)
  u = UBound(Columns)
  col = Columns(l)
 Else
  Exit Function
 End If

 ReDim a(lb To ub)
 For r = lb To ub
  a(r) = r
  If Compare = 0 Then
   v = SortArray(r, col)
   If Not IsNumeric(v) And Not IsDate(v) And v <> vbNullString Then
    Compare = 1
   End If
  End If
 Next
Return
z:
 ReDim z(lb To ub, lb2 To ub2)
 If sortDescending Then
  For r = lb To ub
   For c = lb2 To ub2
    z(r, c) = SortArray(a(ub - r + 1), c)
   Next
  Next
 Else
  For r = lb To ub
   For c = lb2 To ub2
    z(r, c) = SortArray(a(r), c)
   Next
  Next
 End If
 S_Sortv = z
Return
E: S_Sortv = SortArray
End Function


Private Sub QuickSortZV_test()
 Debug.Print StrComp(ChrW(272), ChrW(273), 1), ChrW(272) < ChrW(273)
 Debug.Print StrComp(ChrW(272), ChrW(273), 1) = 0 And ChrW(272) < ChrW(273)
End Sub
Sub QuickSortZV( _
       ByVal SortArray As Variant, _
          ArrayTemp(), _
      Optional lngColumn& = -1, _
      Optional lngMin& = -1, _
      Optional lngMax& = -1, _
      Optional Compare As VbCompareMethod = VbCompareMethod.vbBinaryCompare)

 On Error Resume Next
 Dim i&, j&, varMid, Temp
 Dim lngColTemp As Long
 If IsEmpty(SortArray) Then Exit Sub
 If InStr(TypeName(SortArray), "()") < 1 Then Exit Sub
 If lngMin = -1 Then lngMin = LBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMax = -1 Then lngMax = UBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMin >= lngMax Then Exit Sub

 i = lngMin: j = lngMax
 varMid = Empty: varMid = SortArray(ArrayTemp((lngMin + lngMax) \ 2), lngColumn)
 If IsEmpty(varMid) Then
  i = lngMax: j = lngMin
 ElseIf IsNull(varMid) Then
  i = lngMax: j = lngMin
 ElseIf varMid = vbNullString Then
  i = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) = vbError Then
  i = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) > 17 Then
  i = lngMax: j = lngMin
 End If

 If Compare = vbBinaryCompare Then
  While i <= j
   While SortArray(ArrayTemp(i), lngColumn) < varMid And i < lngMax: i = i + 1: Wend
   While varMid < SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If i <= j Then
Swap1:  Temp = ArrayTemp(i): ArrayTemp(i) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    i = i + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 Else
  While i <= j
   While (StrComp(SortArray(ArrayTemp(i), lngColumn), varMid, 1) = -1 Or (SortArray(ArrayTemp(i), lngColumn) > varMid) And StrComp(SortArray(ArrayTemp(i), lngColumn), varMid, 1) = 0) And i < lngMax: i = i + 1: Wend
   While (StrComp(varMid, SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn), 1) = -1 Or (varMid > SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn)) And StrComp(varMid, SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn), 1) = 0) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If i <= j Then
Swap2:  Temp = ArrayTemp(i): ArrayTemp(i) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    i = i + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 End If
 If (lngMin < j) Then Call QuickSortZV(SortArray, ArrayTemp, lngColumn, lngMin, j, Compare)
 If (i < lngMax) Then Call QuickSortZV(SortArray, ArrayTemp, lngColumn, i, lngMax, Compare)
End Sub


Private Sub S_SortH_test()
 Dim a, i, j
 a = S_SortH(Sheet1.[O4:AH8].Value, -1, False)
End Sub

Function S_SortH(ByVal SortArray, Optional Rows = 0, Optional sortDescending As Boolean)
'On Error GoTo E
 Dim a(), b(), x(), w(), ww(), iw&, iww&, k&, Min&, c&, r&, i&, l&, u&, z()
 Dim lb%, ub&, lb2%, ub2&, Compare As VbCompareMethod
 Dim lv%, lrow&, row&, v, lines&, fline&, nb&
 Dim t1$, t2$, t3$, t4$, it As Boolean
 GoSub i
 QuickSortZH SortArray, a, row, , , Compare
 If u > l Then
  fline = lb2: lines = ub2: lrow = l - 1: row = l: GoSub l
  If iw > 0 Then
   For lv = l + 1 To u
    lrow = Rows(lv - 1): row = Rows(lv)
    If iw > 0 Then
     ww = w: iw = 0: Erase w
     For iww = 1 To UBound(ww, 2)
      i = ww(1, iww)
      fline = 1
      lines = ww(2, iww)
      b = ww(3, iww)
      Compare = ww(4, iww)
      QuickSortZH SortArray, b, row, , , Compare
      GoSub l
     Next
    End If
   Next
  End If
 End If
 GoSub z
Exit Function
l:
 k = 0
 For c = fline To lines
  If i > 0 Then
   nb = c + i - 1
   a(nb) = b(c)
  Else
   nb = c
  End If
  If lv < u Then
   t1 = SortArray(lrow + 1, a(nb))
   If k > 0 Then
    If t2 <> t1 Then
     If k > 1 And it Then
      GoSub w
     End If
     GoTo l2
    Else
     If Not it Then
      t3 = SortArray(row + 1, a(nb))
      If t4 <> t3 Then
       it = True
      End If
     End If
    End If
   Else
l2:   k = 0: Min = nb: t4 = SortArray(row + 1, a(nb)): it = False
   End If
   k = k + 1: GoSub fw
   t2 = t1
  End If
 Next
 If k > 1 And it Then
  GoSub w
 End If
Return
fw:
 ReDim Preserve x(1 To k)
 x(k) = a(nb)
 If Compare = 0 Then
  v = SortArray(row + 1, a(nb))
  If Not IsNumeric(v) And Not IsDate(v) And v <> vbNullString Then
   Compare = 1
  End If
 End If
Return
w:
 iw = iw + 1
 ReDim Preserve w(1 To 4, 1 To iw)
 w(1, iw) = Min
 w(2, iw) = k
 w(3, iw) = x
 w(4, iw) = Compare: Compare = 0
Return
i:
 lb = LBound(SortArray)
 ub = UBound(SortArray)
 lb2 = LBound(SortArray, 2)
 ub2 = UBound(SortArray, 2)

 If IsNumeric(Rows) Then
  If Rows < lb Then
   ReDim z(lb To ub)
   For row = lb To ub
    z(row) = row
   Next
   Rows = z
   l = lb
   u = ub
   row = Rows(l)
  ElseIf Rows > ub Then
   S_SortH = SortArray
   Exit Function
  Else
   c = Rows
  End If
 ElseIf IsArray(Rows) Then
  l = LBound(Rows)
  u = UBound(Rows)
  row = Rows(l)
 Else
  Exit Function
 End If

 ReDim a(lb2 To ub2)
 For c = lb2 To ub2
  a(c) = c
  If Compare = 0 Then
   v = SortArray(row, c)
   If Not IsNumeric(v) And Not IsDate(v) And v <> vbNullString Then
    Compare = 1
   End If
  End If
 Next
Return
z:
 ReDim z(lb To ub, lb2 To ub2)
 If sortDescending Then
  For r = lb To ub
   For c = lb2 To ub2
    z(r, c) = SortArray(r, a(ub - c + 1))
   Next
  Next
 Else
  For r = lb To ub
   For c = lb2 To ub2
    z(r, c) = SortArray(r, a(c))
   Next
  Next
 End If
 S_SortH = z
Return
E: S_SortH = SortArray
End Function

Sub QuickSortZH( _
       ByVal SortArray As Variant, _
          ArrayTemp(), _
      Optional lngRow& = -1, _
      Optional lngMin& = -1, _
      Optional lngMax& = -1, _
      Optional Compare As VbCompareMethod = VbCompareMethod.vbBinaryCompare)

 On Error Resume Next
 Dim i&, j&, varMid, Temp
 Dim lngColTemp As Long
 If IsEmpty(SortArray) Then Exit Sub
 If InStr(TypeName(SortArray), "()") < 1 Then Exit Sub
 If lngMin = -1 Then lngMin = LBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMax = -1 Then lngMax = UBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMin >= lngMax Then Exit Sub

 i = lngMin: j = lngMax
 varMid = Empty: varMid = SortArray(lngRow, ArrayTemp((lngMin + lngMax) \ 2))
 If IsEmpty(varMid) Then
  i = lngMax: j = lngMin
 ElseIf IsNull(varMid) Then
  i = lngMax: j = lngMin
 ElseIf varMid = vbNullString Then
  i = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) = vbError Then
  i = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) > 17 Then
  i = lngMax: j = lngMin
 End If
 If Compare = vbBinaryCompare Then
  While i <= j
   While SortArray(lngRow, ArrayTemp(i)) < varMid And i < lngMax: i = i + 1: Wend
   While varMid < SortArray(lngRow, ArrayTemp(j)) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If i <= j Then
Swap1:  Temp = ArrayTemp(i): ArrayTemp(i) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    i = i + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 Else
  While i <= j
   While (StrComp(SortArray(lngRow, ArrayTemp(i)), varMid, 1) = -1 Or (SortArray(lngRow, ArrayTemp(i)) > varMid) And StrComp(SortArray(lngRow, ArrayTemp(i)), varMid, 1) = 0) And i < lngMax: i = i + 1: Wend
   While (StrComp(varMid, SortArray(lngRow, ArrayTemp(j)), 1) = -1 Or (varMid > SortArray(lngRow, ArrayTemp(j))) And StrComp(varMid, SortArray(lngRow, ArrayTemp(j)), 1) = 0) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If i <= j Then
Swap2:  Temp = ArrayTemp(i): ArrayTemp(i) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    i = i + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 End If
 If (lngMin < j) Then Call QuickSortZH(SortArray, ArrayTemp, lngRow, lngMin, j, Compare)
 If (i < lngMax) Then Call QuickSortZH(SortArray, ArrayTemp, lngRow, i, lngMax, Compare)
End Sub


Code UDF mảng động S_SortVW và S_SortHW:
PHP:
Option Explicit

Private Type TypeArguments
 Action As Long
 Formula As String
 Cells As Excel.Range
 Caller As Range
 sortDescending As Boolean
 lines As Variant
 Value As Variant
 sortHorizontal As Boolean
End Type

#If VBA7 Then
Option Explicit

Private Type TypeArguments
 Action As Long
 Formula As String
 Cells As Excel.Range
 Caller As Range
 sortDescending As Boolean
 lines As Variant
 Value As Variant
 sortHorizontal As Boolean
End Type

#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
 Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
''///////////////////////////////////////////////////////
#If VBA7 And Win64 Then
 Private gTimerID As LongPtr
#Else
 Private gTimerID As Long
#End If
''///////////////////////////////////////////////////////
Private Works() As TypeArgumentsFunction S_SortVW( _
       ByVal Cells As Range, _
  Optional ByVal Columns As Variant = -1, _
  Optional ByVal sortDescending As Boolean = False)
 On Error Resume Next
 If Cells.Worksheet.ProtectContents = True Then
  S_SortVW = "Protect"
  Exit Function
 End If

 Dim r As Object, k%, i%, s$, f$
 s = Cells.Address(0, 0)
 Set r = Application.Caller
 f = r.Formula
 S_SortVW = "wait..."

 k = UBound(Works)
 For i = 1 To k
  With Works(i)
   If .Formula = f Then
    Select Case .Action
    Case 2: S_SortVW = .Value: .Action = 3
     If gTimerID = 0 Then
      gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_finally)
     End If
     Exit Function
    Case Else:
     .sortDescending = sortDescending
     .lines = Columns
     .Action = 0: GoTo n
    End Select
    Exit For
   End If
  End With
 Next
 k = k + 1
 ReDim Preserve Works(1 To k)
 With Works(k)
  Set .Caller = r
  Set .Cells = Cells
  .Formula = f
  .sortDescending = sortDescending
  .lines = Columns
  .sortHorizontal = False
 End With
n:
 Set r = Nothing
 If gTimerID = 0 Then
  gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_callback)
 End If
 On Error GoTo 0
End FunctionFunction S_SortHW( _
       ByVal Cells As Range, _
  Optional ByVal Rows As Variant = -1, _
  Optional ByVal sortDescending As Boolean = False)


 On Error Resume Next
 If Cells.Worksheet.ProtectContents = True Then
  S_SortHW = "Protect"
  Exit Function
 End If

 Dim r As Object, k%, i%, s$, f$
 s = Cells.Address(0, 0)
 Set r = Application.Caller
 f = r.Formula

 S_SortHW = "wait..."
 k = UBound(Works)
 For i = 1 To k
  With Works(i)
   If .Formula = f Then
    Select Case .Action
    Case 2: S_SortHW = .Value: .Action = 3
     If gTimerID = 0 Then
      gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_finally)
     End If
     Exit Function
    Case Else:
     .sortDescending = sortDescending
     .lines = Rows
     .Action = 0: GoTo n
    End Select
    Exit For
   End If
  End With
 Next
 k = k + 1
 ReDim Preserve Works(1 To k)
 With Works(k)
  Set .Caller = r
  Set .Cells = Cells
  .Formula = f
  .sortDescending = sortDescending
  .lines = Rows
  .sortHorizontal = True
 End With
n:
 Set r = Nothing
 If gTimerID = 0 Then
  gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_callback)
 End If
 On Error GoTo 0
End Function


Private Sub S_QSort_finally()
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
 Dim k%, u%
 u = UBound(Works)
 For k = 1 To u
  If Works(k).Action <> 3 Then
   Exit Sub
  End If
 Next
 If u > 0 Then
  Erase Works
 End If
End Sub

Private Sub S_QSort_callback()
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(0&, gTimerID)
 gTimerID = 0
 S_QSort_working
 On Error GoTo 0
End Sub

Private Sub S_QSort_working()
 On Error Resume Next
 Dim ub As Integer, a As Object, b As TypeArguments, i&, k&, su As Boolean, Ac As Boolean, v As Variant
 ub = UBound(Works)
 Dim s$
 For i = 1 To ub
  b = Works(i)
  Select Case b.Action
  Case 0
   If b.Caller.Formula = b.Formula Then
    If a Is Nothing Then
     Set a = b.Cells.Parent.Parent.Parent
     su = a.ScreenUpdating
     Ac = a.Calculation
     If su Then a.ScreenUpdating = False
     If Ac = xlCalculationAutomatic Then a.Calculation = xlCalculationManual
    End If
    Works(i).Action = 1
    Dim LastRow&, LastCol%
    LastRow = b.Cells.Find("*", After:=b.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).row - b.Cells.row + 1
    LastCol = b.Cells.Find("*", After:=b.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns).Column - b.Cells.Column + 1
   
    If LastRow > 0 And LastCol > 0 Then
     If b.sortHorizontal Then
      v = S_SortH(b.Cells.Resize(LastRow, LastCol).Value, b.lines, b.sortDescending)
     Else
      v = S_Sortv(b.Cells.Resize(LastRow, LastCol).Value, b.lines, b.sortDescending)
     End If
     Works(i).Action = 2
     Works(i).Value = v(1, 1)
     b.Caller.Resize(UBound(v), UBound(v, 2)) = v
     b.Caller.Formula = b.Formula
    Else
     Works(i).Action = 3
    End If
   Else
    Works(i).Action = 3
   End If
  Case 3: k = k + 1
  End Select
n:
 Next
 If k >= ub Then
  Erase Works
 End If
 If Not a Is Nothing Then
  If su And a.ScreenUpdating <> su Then
   a.ScreenUpdating = su
  End If
  If Ac = xlCalculationAutomatic And Ac <> a.Calculation Then
   a.Calculation = Ac
  End If
  Set a = Nothing
 End If
 On Error GoTo 0
End Sub
Bạn có thể kèm thêm ví dụ được không?
 
Upvote 0
Hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn các Hàm UDF được viết bằng VBA, nhằm mục đích để sắp xếp mảng một cách tối ưu nhất.

HÀM UDF SẮP XẾP PHÂN TẦNG (ĐA CỘT)


 1. Hàm S_SortV - Hàm trả lại mảng Sắp xếp dọc, Hàm S_SortVW là hàm ghi ra mảng cho bảng tính Excel
 2. Hàm S_SortH - Hàm trả lại mảng Sắp xếp ngang, Hàm S_SortHW là hàm ghi ra mảng cho bảng tính Excel
Hàm S_SortVW và hàm S_SortHW là hai hàm tự động ghi ra mảng ra bảng tính hoàn toàn sau khi gõ hàm, giá trị vùng thay đổi thì hàm thực thi.


Mục tiêu đạt được:
 1. Sắp xếp cả mảng ngang và mảng dọc.
 2. Sắp xếp phân tầng (đa cột)
 3. Sắp xếp Tiếng Việt
 4. Tốc độ nhanh nhất.
Hướng dẫn sử dụng hàm:

Vị trí
Tham số
Kiểu
Chức năng
1
Cells
Vùng cần tổng
Nhận vùng cần sắp xếp
2
Columns / Rows
Số cột hoặc Mảng các cột
nhập thứ tự cột hoặc mảng thứ tự hoặc không nhập
3
sortDescending
Có/Không
Sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Ví dụ viết hàm vào bảng tính (sắp xếp dọc):
1. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là tất cả cột, lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, -1, FALSE)
2. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với cột thứ 3, lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, 3, FALSE)
3. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là 1, 3, 5, 7 (thứ tự cột), lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, {1, 3, 5, 7}, FALSE)
4. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là 8, 3, 5, 4 (thứ tự cột), lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, {8, 3, 5, 4}, FALSE)

Ví dụ sắp xếp ngang tương tự chỉ đổi Hàm

Ví dụ viết code VBA với S_SortV và S_SortH:
PHP:
Dim Arr
Arr =S_SortV([A2:Z10000], -1, FALSE)

Code hàm sắp xếp S_SortV và S_SortH:
PHP:
Option Explicit

Private Sub S_Sort_random()
 Dim rg, R, C, a
 Set rg = Sheet1.Range("C4").Resize(100, 10)
 a = rg.Value
 VBA.Randomize
 For R = 1 To UBound(a)
  For C = 1 To UBound(a, 2)
   a(R, C) = Int(VBA.Rnd * 4) + 1
  Next
 Next
 rg.Value = a


 Set rg = Sheet1.Range("AA5").Resize(4, 20)
 a = rg.Value
 For R = 1 To UBound(a)
  For C = 1 To UBound(a, 2)
   a(R, C) = Int(VBA.Rnd * 4) + 1
  Next
 Next
 rg.Value = a
End Sub

Private Sub S_SortV_test()
 Dim B, a(1 To 10, 1 To 3), I%, j%: I = 1
' a(i, 1) = "z": a(i, 2) = 1: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = "z": a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 2: i = i + 1
' a(i, 1) = "z": a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 4: i = i + 1
' a(i, 1) = "z": a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 5: i = i + 1
' a(i, 1) = "a": a(i, 2) = 1: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = "a": a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = "a": a(i, 2) = 5: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = ChrW(272): a(i, 2) = 2: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = ChrW(272): a(i, 2) = 4: a(i, 3) = 1: i = i + 1
' a(i, 1) = ChrW(272): a(i, 2) = 1: a(i, 3) = 1: i = i + 1
 B = S_Sortv(Sheet1.[B4:F203].Value)

End Sub

Function S_Sortv(ByVal SortArray, Optional ByVal Columns = -1, Optional ByVal sortDescending As Boolean)
 On Error GoTo E
 Dim data, a(), B(), x(), w(), ww(), iw&, iww&, K&, Min&, C&, R&, I&, L&, u&, z()
 Dim lb%, ub&, lb2%, ub2&, Compare As VbCompareMethod
 Dim lv%, lcol&, col&, V, lines&, fline&, nb&
 Dim t1$, t2$, t3$, t4$, it As Boolean
 data = SortArray
 GoSub I
 QuickSortZV data, a, lcol, , , Compare
 If u > L Then
  fline = lb: lines = ub: col = Columns(L + 1): GoSub L
  If iw > 0 Then
   For lv = L + 1 To u
    lcol = Columns(lv):
    If lv < u Then
     col = Columns(lv + 1)
    End If
    If iw > 0 Then
     ww = w: iw = 0: Erase w
     For iww = 1 To UBound(ww, 2)
      I = ww(1, iww)
      fline = 1
      lines = ww(2, iww)
      B = ww(3, iww)
      Compare = ww(4, iww)
      QuickSortZV data, B, lcol, , , Compare
      GoSub L
     Next
    End If
   Next
  End If
 End If
 GoSub z
Exit Function
L:
 K = 0
 For R = fline To lines
  If I > 0 Then
   nb = R + I - 1
   a(nb) = B(R)
  Else
   nb = R
  End If
  If lv < u Then
   t1 = data(a(nb), lcol)
   If K > 0 Then
    If t2 <> t1 Then
     If K > 1 And it Then
      GoSub w
     End If
     GoTo l2
    Else
     If Not it Then
      t3 = data(a(nb), col)
      If t4 <> t3 Then
       it = True
      End If
     End If
    End If
   Else
l2:   K = 0: Min = nb: t4 = data(a(nb), col): it = False
   End If
   K = K + 1: GoSub fw
   t2 = t1
  End If
 Next
 If K > 1 And it Then
  GoSub w
 End If
Return
fw:
 ReDim Preserve x(1 To K)
 x(K) = a(nb)
 If Compare = 0 Then
  V = data(a(nb), col)
  If Not IsNumeric(V) And Not IsDate(V) And V <> vbNullString Then
   Compare = 1
  End If
 End If
Return
w:
 iw = iw + 1
 ReDim Preserve w(1 To 4, 1 To iw)
 w(1, iw) = Min
 w(2, iw) = K
 w(3, iw) = x
 w(4, iw) = Compare: Compare = 0
Return
I:
 lb = LBound(data)
 ub = UBound(data)
 lb2 = LBound(data, 2)
 ub2 = UBound(data, 2)

 If IsNumeric(Columns) Then
  If Columns < lb2 Then
   ReDim z(lb2 To ub2)
   For lcol = lb2 To ub2
    z(lcol) = lcol
   Next
   Columns = z: L = lb2: u = ub2
   lcol = Columns(L)
  ElseIf Columns > ub2 Then
   S_Sortv = data
   Exit Function
  Else
   lcol = Columns
  End If
 ElseIf IsArray(Columns) Then
  L = LBound(Columns)
  u = UBound(Columns)
  lcol = Columns(L)
 Else
  Exit Function
 End If

 ReDim a(lb To ub)
 For R = lb To ub
  a(R) = R
  If Compare = 0 Then
   V = data(R, lcol)
   If Not IsNumeric(V) And Not IsDate(V) And V <> vbNullString Then
    Compare = 1
   End If
  End If
 Next
Return
z:
 ReDim z(lb To ub, lb2 To ub2)
 If sortDescending Then
  For R = lb To ub
   For C = lb2 To ub2
    z(R, C) = data(a(ub - R + 1), C)
   Next
  Next
 Else
  For R = lb To ub
   For C = lb2 To ub2
    z(R, C) = data(a(R), C)
   Next
  Next
 End If
 S_Sortv = z
Return
E: S_Sortv = data
End Function


Private Sub QuickSortZV_test()
 Debug.Print StrComp(ChrW(272), ChrW(273), 1), ChrW(272) < ChrW(273)
 Debug.Print StrComp(ChrW(272), ChrW(273), 1) = 0 And ChrW(272) < ChrW(273)
End Sub
Sub QuickSortZV( _
       ByVal SortArray As Variant, _
          ArrayTemp(), _
      Optional ByVal lngColumn& = -1, _
      Optional lngMin& = -1, _
      Optional lngMax& = -1, _
      Optional Compare As VbCompareMethod = VbCompareMethod.vbBinaryCompare)

 On Error Resume Next
 Dim I&, j&, varMid, Temp
 Dim lngColTemp As Long
 If IsEmpty(SortArray) Then Exit Sub
 If InStr(TypeName(SortArray), "()") < 1 Then Exit Sub
 If lngMin = -1 Then lngMin = LBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMax = -1 Then lngMax = UBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMin >= lngMax Then Exit Sub

 I = lngMin: j = lngMax
 varMid = Empty: varMid = SortArray(ArrayTemp((lngMin + lngMax) \ 2), lngColumn)
 If IsEmpty(varMid) Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf IsNull(varMid) Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf varMid = vbNullString Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) = vbError Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) > 17 Then
  I = lngMax: j = lngMin
 End If

 If Compare = vbBinaryCompare Then
  While I <= j
   While SortArray(ArrayTemp(I), lngColumn) < varMid And I < lngMax: I = I + 1: Wend
   While varMid < SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If I <= j Then
Swap1:  Temp = ArrayTemp(I): ArrayTemp(I) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    I = I + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 Else
  While I <= j
   While (StrComp(SortArray(ArrayTemp(I), lngColumn), varMid, 1) = -1 Or (SortArray(ArrayTemp(I), lngColumn) > varMid) And StrComp(SortArray(ArrayTemp(I), lngColumn), varMid, 1) = 0) And I < lngMax: I = I + 1: Wend
   While (StrComp(varMid, SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn), 1) = -1 Or (varMid > SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn)) And StrComp(varMid, SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn), 1) = 0) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If I <= j Then
Swap2:  Temp = ArrayTemp(I): ArrayTemp(I) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    I = I + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 End If
 If (lngMin < j) Then Call QuickSortZV(SortArray, ArrayTemp, lngColumn, lngMin, j, Compare)
 If (I < lngMax) Then Call QuickSortZV(SortArray, ArrayTemp, lngColumn, I, lngMax, Compare)
End Sub


Private Sub S_SortH_test()
 Dim a, I, j
 a = S_SortH(Sheet1.[O4:AH8].Value, -1, False)
End Sub

Function S_SortH(ByVal SortArray, Optional Rows = 0, Optional sortDescending As Boolean)
 On Error GoTo E
 Dim data, a(), B(), x(), w(), ww(), iw&, iww&, K&, Min&, C&, R&, I&, L&, u&, z()
 Dim lb%, ub&, lb2%, ub2&, Compare As VbCompareMethod
 Dim lv%, lrow&, row&, V, lines&, fline&, nb&
 Dim t1$, t2$, t3$, t4$, it As Boolean
 data = SortArray
 GoSub I
 QuickSortZH data, a, lrow, , , Compare
 If u > L Then
  fline = lb2: lines = ub2: row = Rows(L + 1): GoSub L
  If iw > 0 Then
   For lv = L + 1 To u
    lrow = Rows(lv):
    If lv < u Then
     row = Rows(lv + 1)
    End If
   
    If iw > 0 Then
     ww = w: iw = 0: Erase w
     For iww = 1 To UBound(ww, 2)
      I = ww(1, iww)
      fline = 1
      lines = ww(2, iww)
      B = ww(3, iww)
      Compare = ww(4, iww)
      QuickSortZH data, B, lrow, , , Compare
      GoSub L
     Next
    End If
   Next
  End If
 End If
 GoSub z
Exit Function
L:
 K = 0
 For C = fline To lines
  If I > 0 Then
   nb = C + I - 1
   a(nb) = B(C)
  Else
   nb = C
  End If
  If lv < u Then
   t1 = data(lrow, a(nb))
   If K > 0 Then
    If t2 <> t1 Then
     If K > 1 And it Then
      GoSub w
     End If
     GoTo l2
    Else
     If Not it Then
      t3 = data(row, a(nb))
      If t4 <> t3 Then
       it = True
      End If
     End If
    End If
   Else
l2:   K = 0: Min = nb: t4 = data(row, a(nb)): it = False
   End If
   K = K + 1: GoSub fw
   t2 = t1
  End If
 Next
 If K > 1 And it Then
  GoSub w
 End If
Return
fw:
 ReDim Preserve x(1 To K)
 x(K) = a(nb)
 If Compare = 0 Then
  V = data(row, a(nb))
  If Not IsNumeric(V) And Not IsDate(V) And V <> vbNullString Then
   Compare = 1
  End If
 End If
Return
w:
 iw = iw + 1
 ReDim Preserve w(1 To 4, 1 To iw)
 w(1, iw) = Min
 w(2, iw) = K
 w(3, iw) = x
 w(4, iw) = Compare: Compare = 0
Return
I:
 lb = LBound(data)
 ub = UBound(data)
 lb2 = LBound(data, 2)
 ub2 = UBound(data, 2)

 If IsNumeric(Rows) Then
  If Rows < lb Then
   ReDim z(lb To ub)
   For lrow = lb To ub
    z(lrow) = lrow
   Next
   Rows = z
   L = lb
   u = ub
   lrow = Rows(L)
  ElseIf Rows > ub Then
   S_SortH = data
   Exit Function
  Else
   lrow = Rows
  End If
 ElseIf IsArray(Rows) Then
  L = LBound(Rows)
  u = UBound(Rows)
  lrow = Rows(L)
 Else
  Exit Function
 End If

 ReDim a(lb2 To ub2)
 For C = lb2 To ub2
  a(C) = C
  If Compare = 0 Then
   V = data(lrow, C)
   If Not IsNumeric(V) And Not IsDate(V) And V <> vbNullString Then
    Compare = 1
   End If
  End If
 Next
Return
z:
 ReDim z(lb To ub, lb2 To ub2)
 If sortDescending Then
  For R = lb To ub
   For C = lb2 To ub2
    z(R, C) = data(R, a(ub - C + 1))
   Next
  Next
 Else
  For R = lb To ub
   For C = lb2 To ub2
    z(R, C) = data(R, a(C))
   Next
  Next
 End If
 S_SortH = z
Return
E: S_SortH = data
End Function

Sub QuickSortZH( _
       ByVal SortArray As Variant, _
          ArrayTemp(), _
      Optional lngRow& = -1, _
      Optional lngMin& = -1, _
      Optional lngMax& = -1, _
      Optional Compare As VbCompareMethod = VbCompareMethod.vbBinaryCompare)

 On Error Resume Next
 Dim I&, j&, varMid, Temp
 Dim lngColTemp As Long
 If IsEmpty(SortArray) Then Exit Sub
 If InStr(TypeName(SortArray), "()") < 1 Then Exit Sub
 If lngMin = -1 Then lngMin = LBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMax = -1 Then lngMax = UBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMin >= lngMax Then Exit Sub

 I = lngMin: j = lngMax
 varMid = Empty: varMid = SortArray(lngRow, ArrayTemp((lngMin + lngMax) \ 2))
 If IsEmpty(varMid) Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf IsNull(varMid) Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf varMid = vbNullString Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) = vbError Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) > 17 Then
  I = lngMax: j = lngMin
 End If
 If Compare = vbBinaryCompare Then
  While I <= j
   While SortArray(lngRow, ArrayTemp(I)) < varMid And I < lngMax: I = I + 1: Wend
   While varMid < SortArray(lngRow, ArrayTemp(j)) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If I <= j Then
Swap1:  Temp = ArrayTemp(I): ArrayTemp(I) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    I = I + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 Else
  While I <= j
   While (StrComp(SortArray(lngRow, ArrayTemp(I)), varMid, 1) = -1 Or (SortArray(lngRow, ArrayTemp(I)) > varMid) And StrComp(SortArray(lngRow, ArrayTemp(I)), varMid, 1) = 0) And I < lngMax: I = I + 1: Wend
   While (StrComp(varMid, SortArray(lngRow, ArrayTemp(j)), 1) = -1 Or (varMid > SortArray(lngRow, ArrayTemp(j))) And StrComp(varMid, SortArray(lngRow, ArrayTemp(j)), 1) = 0) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If I <= j Then
Swap2:  Temp = ArrayTemp(I): ArrayTemp(I) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    I = I + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 End If
 If (lngMin < j) Then Call QuickSortZH(SortArray, ArrayTemp, lngRow, lngMin, j, Compare)
 If (I < lngMax) Then Call QuickSortZH(SortArray, ArrayTemp, lngRow, I, lngMax, Compare)
End Sub


Code UDF mảng động S_SortVW và S_SortHW:
PHP:
Option Explicit

Private Type TypeArguments
 Action As Long
 Formula As String
 Cells As Excel.Range
 Caller As Range
 sortDescending As Boolean
 lines As Variant
 Value As Variant
 sortHorizontal As Boolean
End Type

#If VBA7 Then
Option Explicit

Private Type TypeArguments
 Action As Long
 Formula As String
 Cells As Excel.Range
 Caller As Range
 sortDescending As Boolean
 lines As Variant
 Value As Variant
 sortHorizontal As Boolean
End Type

#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
 Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
''///////////////////////////////////////////////////////
#If VBA7 And Win64 Then
 Private gTimerID As LongPtr
#Else
 Private gTimerID As Long
#End If
''///////////////////////////////////////////////////////
Private Works() As TypeArgumentsFunction S_SortVW( _
       ByVal Cells As Range, _
  Optional ByVal Columns As Variant = -1, _
  Optional ByVal sortDescending As Boolean = False)
 On Error Resume Next
 If Cells.Worksheet.ProtectContents = True Then
  S_SortVW = "Protect"
  Exit Function
 End If

 Dim r As Object, k%, i%, s$, f$
 s = Cells.Address(0, 0)
 Set r = Application.Caller
 f = r.Formula
 S_SortVW = "wait..."

 k = UBound(Works)
 For i = 1 To k
  With Works(i)
   If .Formula = f Then
    Select Case .Action
    Case 2: S_SortVW = .Value: .Action = 3
     If gTimerID = 0 Then
      gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_finally)
     End If
     Exit Function
    Case Else:
     .sortDescending = sortDescending
     .lines = Columns
     .Action = 0: GoTo n
    End Select
    Exit For
   End If
  End With
 Next
 k = k + 1
 ReDim Preserve Works(1 To k)
 With Works(k)
  Set .Caller = r
  Set .Cells = Cells
  .Formula = f
  .sortDescending = sortDescending
  .lines = Columns
  .sortHorizontal = False
 End With
n:
 Set r = Nothing
 If gTimerID = 0 Then
  gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_callback)
 End If
 On Error GoTo 0
End FunctionFunction S_SortHW( _
       ByVal Cells As Range, _
  Optional ByVal Rows As Variant = -1, _
  Optional ByVal sortDescending As Boolean = False)


 On Error Resume Next
 If Cells.Worksheet.ProtectContents = True Then
  S_SortHW = "Protect"
  Exit Function
 End If

 Dim r As Object, k%, i%, s$, f$
 s = Cells.Address(0, 0)
 Set r = Application.Caller
 f = r.Formula

 S_SortHW = "wait..."
 k = UBound(Works)
 For i = 1 To k
  With Works(i)
   If .Formula = f Then
    Select Case .Action
    Case 2: S_SortHW = .Value: .Action = 3
     If gTimerID = 0 Then
      gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_finally)
     End If
     Exit Function
    Case Else:
     .sortDescending = sortDescending
     .lines = Rows
     .Action = 0: GoTo n
    End Select
    Exit For
   End If
  End With
 Next
 k = k + 1
 ReDim Preserve Works(1 To k)
 With Works(k)
  Set .Caller = r
  Set .Cells = Cells
  .Formula = f
  .sortDescending = sortDescending
  .lines = Rows
  .sortHorizontal = True
 End With
n:
 Set r = Nothing
 If gTimerID = 0 Then
  gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_callback)
 End If
 On Error GoTo 0
End Function


Private Sub S_QSort_finally()
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
 Dim k%, u%
 u = UBound(Works)
 For k = 1 To u
  If Works(k).Action <> 3 Then
   Exit Sub
  End If
 Next
 If u > 0 Then
  Erase Works
 End If
End Sub

Private Sub S_QSort_callback()
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(0&, gTimerID)
 gTimerID = 0
 S_QSort_working
 On Error GoTo 0
End Sub

Private Sub S_QSort_working()
 On Error Resume Next
 Dim ub As Integer, a As Object, b As TypeArguments, i&, k&, su As Boolean, Ac As Boolean, v As Variant
 ub = UBound(Works)
 Dim s$
 For i = 1 To ub
  b = Works(i)
  Select Case b.Action
  Case 0
   If b.Caller.Formula = b.Formula Then
    If a Is Nothing Then
     Set a = b.Cells.Parent.Parent.Parent
     su = a.ScreenUpdating
     Ac = a.Calculation
     If su Then a.ScreenUpdating = False
     If Ac = xlCalculationAutomatic Then a.Calculation = xlCalculationManual
    End If
    Works(i).Action = 1
    Dim LastRow&, LastCol%
    LastRow = b.Cells.Find("*", After:=b.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).row - b.Cells.row + 1
    LastCol = b.Cells.Find("*", After:=b.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns).Column - b.Cells.Column + 1
  
    If LastRow > 0 And LastCol > 0 Then
     If b.sortHorizontal Then
      v = S_SortH(b.Cells.Resize(LastRow, LastCol).Value, b.lines, b.sortDescending)
     Else
      v = S_Sortv(b.Cells.Resize(LastRow, LastCol).Value, b.lines, b.sortDescending)
     End If
     Works(i).Action = 2
     Works(i).Value = v(1, 1)
     b.Caller.Resize(UBound(v), UBound(v, 2)) = v
     b.Caller.Formula = b.Formula
    Else
     Works(i).Action = 3
    End If
   Else
    Works(i).Action = 3
   End If
  Case 3: k = k + 1
  End Select
n:
 Next
 If k >= ub Then
  Erase Works
 End If
 If Not a Is Nothing Then
  If su And a.ScreenUpdating <> su Then
   a.ScreenUpdating = su
  End If
  If Ac = xlCalculationAutomatic And Ac <> a.Calculation Then
   a.Calculation = Ac
  End If
  Set a = Nothing
 End If
 On Error GoTo 0
End Sub
Code quá hoàng tráng
Nếu thêm tùy chọn sortDescending cho từng "cấp độ" sẽ dể dùng hơn chỉ có 1 tùy chọn chung
=S_SortVW(A2:Z10000, {1, 3, 5, 7}, FALSE)
Sort trong Excel còn có thêm tùy chọn "Dữ liệu có dòng tiêu đề", thêm vào code không khó lắm
 
Upvote 0
*** Cập nhật: Sắp xếp và làm nổi bật ô đã sắp xếp bằng cách tô màu
và sửa 1 lỗi ở hàm S_SortH
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
 1. Sắp xếp Tiếng Việt.
 2. Tốc độ nhanh nhất.

Có vẻ không được nhanh lắm. Hoặc tôi không biết cách dùng chăng.

Sắp xếp vùng M2:W1473 (Sắp xếp trong mảng thôi. Chuyện đập xuống sheet không nhất thiết, chỉ là ví dụ.)
Mã:
Sub test()
Dim Arr(), t
  t = Timer
  Arr = Sheet3.Range("M2:W1473").Value
  Arr = S_Sortv(Arr, [{3,4,8}])
  Sheet3.Range("M2:W1473").Value = Arr
  Debug.Print Timer - t
End Sub
 
Upvote 0

batman1

Bác có giải pháp nào tốt hơn không?
HeapSort , Shell Sort , Quick Sort 3 sẽ nhanh hơn Quick Sort hiện tại
 
Upvote 0
Hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn các Hàm UDF được viết bằng VBA, nhằm mục đích để sắp xếp mảng một cách tối ưu nhất.

HÀM UDF SẮP XẾP PHÂN TẦNG (ĐA HÀNG ĐA CỘT)


 1. Hàm S_SortV - Hàm trả lại mảng Sắp xếp dọc, Hàm S_SortVW là hàm ghi ra mảng cho bảng tính Excel
 2. Hàm S_SortH - Hàm trả lại mảng Sắp xếp ngang, Hàm S_SortHW là hàm ghi ra mảng cho bảng tính Excel
Hàm S_SortVW và hàm S_SortHW là hai hàm tự động ghi ra mảng ra bảng tính hoàn toàn sau khi gõ hàm, giá trị vùng thay đổi thì hàm thực thi.


Mục tiêu đạt được:
 1. Sắp xếp cả mảng ngang và mảng dọc.
 2. Sắp xếp phân tầng (đa cột).
 3. Sắp xếp Tiếng Việt.
 4. Tốc độ nhanh nhất.
 5. Giao diện đẹp mắt.
Hướng dẫn sử dụng hàm:

Vị trí
Tham số
Kiểu
Chức năng
1
Cells
Vùng cần tổng
Nhận vùng cần sắp xếp
2
Columns / Rows
Số cột hoặc Mảng các cột
nhập thứ tự cột hoặc mảng thứ tự hoặc không nhập
3
sortDescending
Có/Không
Sắp xếp theo thứ tự giảm dần

Ví dụ viết hàm vào bảng tính (sắp xếp dọc):
1. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là tất cả cột, lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, -1, FALSE)
2. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với cột thứ 3, lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, 3, FALSE)
3. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là 1, 3, 5, 7 (thứ tự cột), lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, {1, 3, 5, 7}, FALSE)
4. Sắp xếp mảng A2:Z10000 với các phân tầng là 8, 3, 5, 4 (thứ tự cột), lớn dần
=S_SortVW(A2:Z10000, {8, 3, 5, 4}, FALSE)

Ví dụ sắp xếp ngang tương tự chỉ đổi Hàm

Ví dụ viết code VBA với S_SortV và S_SortH:
PHP:
Dim Arr
Arr =S_SortV([A2:Z10000], -1, FALSE)

Các bạn sẽ thấy bên dưới có hai tập ví dụ:
 1. Tệp thực hiện sắp xếp bình thường
 2. Tệp vừa sắp xếp làm nổi bật vùng đã sắp xếp bằng cách tô màu tô màu
QuickSort Highlight Color - Excel UDFCode hàm sắp xếp S_SortV và S_SortH:
PHP:
Option Explicit

Private Sub S_Sort_random()
 Dim rg, r, C, a
 Set rg = Sheet1.Range("C4").Resize(100, 10)
 a = rg.Value
 VBA.Randomize
 For r = 1 To UBound(a)
  For C = 1 To UBound(a, 2)
   a(r, C) = Int(VBA.Rnd * 4) + 1
  Next
 Next
 rg.Value = a


 Set rg = Sheet1.Range("AA5").Resize(4, 20)
 a = rg.Value
 For r = 1 To UBound(a)
  For C = 1 To UBound(a, 2)
   a(r, C) = Int(VBA.Rnd * 4) + 1
  Next
 Next
 rg.Value = a
End Sub


Function S_SortV(ByVal SortArray, Optional ByVal Columns = -1, Optional ByVal sortDescending As Boolean)
 On Error GoTo E
 Dim data, a(), B(), X(), w(), ww(), iw&, iww&, K&, Min&, C&, r&, I&, L&, u&, z()
 Dim lb%, ub&, lb2%, ub2&, Compare As VbCompareMethod
 Dim lv%, lcol&, col&, V, lines&, fline&, nb&
 Dim t1$, t2$, t3$, t4$, it As Boolean
 data = SortArray
 GoSub I
 QuickSortZV data, a, lcol, , , Compare
 If u > L Then
  fline = lb: lines = ub: col = Columns(L + 1): GoSub L
  If iw > 0 Then
   For lv = L + 1 To u
    lcol = Columns(lv):
    If lv < u Then
     col = Columns(lv + 1)
    End If
    If iw > 0 Then
     ww = w: iw = 0: Erase w
     For iww = 1 To UBound(ww, 2)
      I = ww(1, iww)
      fline = 1
      lines = ww(2, iww)
      B = ww(3, iww)
      If ww(5, iww) Then
       Compare = ww(4, iww)
       QuickSortZV data, B, lcol, , , Compare
      End If
      GoSub L
     Next
    End If
   Next
  End If
 End If
 GoSub z
Exit Function
L:
 K = 0
 For r = fline To lines
  If I > 0 Then
   nb = r + I - 1
   a(nb) = B(r)
  Else
   nb = r
  End If
  If lv < u Then
   t1 = data(a(nb), lcol)
   If K > 0 Then
    If t2 <> t1 Then
     GoSub w
     GoTo l2
    Else
     If Not it Then
      t3 = data(a(nb), col)
      If t4 <> t3 Then
       it = True
      End If
     End If
    End If
   Else
l2:   K = 0: Min = nb: t4 = data(a(nb), col): it = False: Compare = 0
   End If
   K = K + 1: GoSub fw
   t2 = t1
  End If
 Next
 GoSub w
Return
fw:
 ReDim Preserve X(1 To K)
 X(K) = a(nb)
 If Compare = 0 Then
  V = data(a(nb), col)
  If Not IsNumeric(V) And Not IsDate(V) And V <> vbNullString Then
   Compare = 1
  End If
 End If
Return
w:
 If K > 1 Then
  iw = iw + 1
  ReDim Preserve w(1 To 5, 1 To iw)
  w(1, iw) = Min
  w(2, iw) = K
  w(3, iw) = X
  w(4, iw) = Compare: Compare = 0
  w(5, iw) = it
 End If
Return
I:
 lb = LBound(data)
 ub = UBound(data)
 lb2 = LBound(data, 2)
 ub2 = UBound(data, 2)

 If IsNumeric(Columns) Then
  If Columns < lb2 Then
   ReDim z(lb2 To ub2)
   For lcol = lb2 To ub2
    z(lcol) = lcol
   Next
   Columns = z: L = lb2: u = ub2
   lcol = Columns(L)
  ElseIf Columns > ub2 Then
   S_SortV = data
   Exit Function
  Else
   lcol = Columns
  End If
 ElseIf IsArray(Columns) Then
  L = LBound(Columns)
  u = UBound(Columns)
  lcol = Columns(L)
 Else
  Exit Function
 End If

 ReDim a(lb To ub)
 For r = lb To ub
  a(r) = r
  If Compare = 0 Then
   V = data(r, lcol)
   If Not IsNumeric(V) And Not IsDate(V) And V <> vbNullString Then
    Compare = 1
   End If
  End If
 Next
Return
z:
 ReDim z(lb To ub, lb2 To ub2)
 If sortDescending Then
  For r = lb To ub
   For C = lb2 To ub2
    z(r, C) = data(a(ub - r + 1), C)
   Next
  Next
 Else
  For r = lb To ub
   For C = lb2 To ub2
    z(r, C) = data(a(r), C)
   Next
  Next
 End If
 S_SortV = z
Return
E: S_SortV = data
End Function


Private Sub QuickSortZV_test()
 Debug.Print StrComp(ChrW(272), ChrW(273), 1), ChrW(272) < ChrW(273)
 Debug.Print StrComp(ChrW(272), ChrW(273), 1) = 0 And ChrW(272) < ChrW(273)
End Sub
Sub QuickSortZV( _
       ByVal SortArray As Variant, _
          ArrayTemp(), _
      Optional ByVal lngColumn& = -1, _
      Optional lngMin& = -1, _
      Optional lngMax& = -1, _
      Optional Compare As VbCompareMethod = VbCompareMethod.vbBinaryCompare)

 On Error Resume Next
 Dim I&, j&, varMid, Temp
 Dim lngColTemp As Long
 If IsEmpty(SortArray) Then Exit Sub
 If InStr(TypeName(SortArray), "()") < 1 Then Exit Sub
 If lngMin = -1 Then lngMin = LBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMax = -1 Then lngMax = UBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMin >= lngMax Then Exit Sub

 I = lngMin: j = lngMax
 varMid = Empty: varMid = SortArray(ArrayTemp((lngMin + lngMax) \ 2), lngColumn)
 If IsEmpty(varMid) Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf IsNull(varMid) Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf varMid = vbNullString Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) = vbError Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) > 17 Then
  I = lngMax: j = lngMin
 End If

 If Compare = vbBinaryCompare Then
  While I <= j
   While SortArray(ArrayTemp(I), lngColumn) < varMid And I < lngMax: I = I + 1: Wend
   While varMid < SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If I <= j Then
Swap1:  Temp = ArrayTemp(I): ArrayTemp(I) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    I = I + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 Else
  While I <= j
   While (StrComp(SortArray(ArrayTemp(I), lngColumn), varMid, 1) = -1 Or (SortArray(ArrayTemp(I), lngColumn) > varMid) And StrComp(SortArray(ArrayTemp(I), lngColumn), varMid, 1) = 0) And I < lngMax: I = I + 1: Wend
   While (StrComp(varMid, SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn), 1) = -1 Or (varMid > SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn)) And StrComp(varMid, SortArray(ArrayTemp(j), lngColumn), 1) = 0) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If I <= j Then
Swap2:  Temp = ArrayTemp(I): ArrayTemp(I) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    I = I + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 End If
 If (lngMin < j) Then Call QuickSortZV(SortArray, ArrayTemp, lngColumn, lngMin, j, Compare)
 If (I < lngMax) Then Call QuickSortZV(SortArray, ArrayTemp, lngColumn, I, lngMax, Compare)
End Sub


Private Sub S_SortH_test()
 Dim a, I, j
 a = S_SortH(Sheet1.[O4:AH8].Value, -1, False)
End Sub

Function S_SortH(ByVal SortArray, Optional Rows = 0, Optional sortDescending As Boolean)
 On Error GoTo E
 Dim data, a(), B(), X(), w(), ww(), iw&, iww&, K&, Min&, C&, r&, I&, L&, u&, z()
 Dim lb%, ub&, lb2%, ub2&, Compare As VbCompareMethod
 Dim lv%, lrow&, row&, V, lines&, fline&, nb&
 Dim t1$, t2$, t3$, t4$, it As Boolean
 data = SortArray
 GoSub I
 QuickSortZH data, a, lrow, , , Compare
 If u > L Then
  fline = lb2: lines = ub2: row = Rows(L + 1): GoSub L
  If iw > 0 Then
   For lv = L + 1 To u
    lrow = Rows(lv):
    If lv < u Then
     row = Rows(lv + 1)
    End If
   
    If iw > 0 Then
     ww = w: iw = 0: Erase w
     For iww = 1 To UBound(ww, 2)
      I = ww(1, iww)
      fline = 1
      lines = ww(2, iww)
      B = ww(3, iww)
      If ww(5, iww) Then
       Compare = ww(4, iww)
       QuickSortZH data, B, lrow, , , Compare
      End If
      GoSub L
     Next
    End If
   Next
  End If
 End If
 GoSub z
Exit Function
L:
 K = 0
 For C = fline To lines
  If I > 0 Then
   nb = C + I - 1
   a(nb) = B(C)
  Else
   nb = C
  End If
  If lv < u Then
   t1 = data(lrow, a(nb))
   If K > 0 Then
    If t2 <> t1 Then
     GoSub w
     GoTo l2
    Else
     If Not it Then
      t3 = data(row, a(nb))
      If t4 <> t3 Then
       it = True
      End If
     End If
    End If
   Else
l2:   K = 0: Min = nb: t4 = data(row, a(nb)): it = False: Compare = 0
   End If
   K = K + 1: GoSub fw
   t2 = t1
  End If
 Next
 GoSub w
Return
fw:
 ReDim Preserve X(1 To K)
 X(K) = a(nb)
 If Compare = 0 Then
  V = data(row, a(nb))
  If Not IsNumeric(V) And Not IsDate(V) And V <> vbNullString Then
   Compare = 1
  End If
 End If
Return
w:
 If K > 1 Then
  iw = iw + 1
  ReDim Preserve w(1 To 5, 1 To iw)
  w(1, iw) = Min
  w(2, iw) = K
  w(3, iw) = X
  w(4, iw) = Compare: Compare = 0
  w(5, iw) = it
 End If
Return
I:
 lb = LBound(data)
 ub = UBound(data)
 lb2 = LBound(data, 2)
 ub2 = UBound(data, 2)

 If IsNumeric(Rows) Then
  If Rows < lb Then
   ReDim z(lb To ub)
   For lrow = lb To ub
    z(lrow) = lrow
   Next
   Rows = z
   L = lb
   u = ub
   lrow = Rows(L)
  ElseIf Rows > ub Then
   S_SortH = data
   Exit Function
  Else
   lrow = Rows
  End If
 ElseIf IsArray(Rows) Then
  L = LBound(Rows)
  u = UBound(Rows)
  lrow = Rows(L)
 Else
  Exit Function
 End If

 ReDim a(lb2 To ub2)
 For C = lb2 To ub2
  a(C) = C
  If Compare = 0 Then
   V = data(lrow, C)
   If Not IsNumeric(V) And Not IsDate(V) And V <> vbNullString Then
    Compare = 1
   End If
  End If
 Next
Return
z:
 ReDim z(lb To ub, lb2 To ub2)
 If sortDescending Then
  For r = lb To ub
   For C = lb2 To ub2
    z(r, C) = data(r, a(ub2 - C + 1))
   Next
  Next
 Else
  For r = lb To ub
   For C = lb2 To ub2
    z(r, C) = data(r, a(C))
   Next
  Next
 End If
 S_SortH = z
Return
E: S_SortH = data
End Function

Sub QuickSortZH( _
       ByVal SortArray As Variant, _
          ArrayTemp(), _
      Optional lngRow& = -1, _
      Optional lngMin& = -1, _
      Optional lngMax& = -1, _
      Optional Compare As VbCompareMethod = VbCompareMethod.vbBinaryCompare)

 On Error Resume Next
 Dim I&, j&, varMid, Temp
 Dim lngColTemp As Long
 If IsEmpty(SortArray) Then Exit Sub
 If InStr(TypeName(SortArray), "()") < 1 Then Exit Sub
 If lngMin = -1 Then lngMin = LBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMax = -1 Then lngMax = UBound(ArrayTemp, 1)
 If lngMin >= lngMax Then Exit Sub

 I = lngMin: j = lngMax
 varMid = Empty: varMid = SortArray(lngRow, ArrayTemp((lngMin + lngMax) \ 2))
 If IsEmpty(varMid) Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf IsNull(varMid) Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf varMid = vbNullString Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) = vbError Then
  I = lngMax: j = lngMin
 ElseIf VarType(varMid) > 17 Then
  I = lngMax: j = lngMin
 End If
 If Compare = vbBinaryCompare Then
  While I <= j
   While SortArray(lngRow, ArrayTemp(I)) < varMid And I < lngMax: I = I + 1: Wend
   While varMid < SortArray(lngRow, ArrayTemp(j)) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If I <= j Then
Swap1:  Temp = ArrayTemp(I): ArrayTemp(I) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    I = I + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 Else
  While I <= j
   While (StrComp(SortArray(lngRow, ArrayTemp(I)), varMid, 1) = -1 Or (SortArray(lngRow, ArrayTemp(I)) > varMid) And StrComp(SortArray(lngRow, ArrayTemp(I)), varMid, 1) = 0) And I < lngMax: I = I + 1: Wend
   While (StrComp(varMid, SortArray(lngRow, ArrayTemp(j)), 1) = -1 Or (varMid > SortArray(lngRow, ArrayTemp(j))) And StrComp(varMid, SortArray(lngRow, ArrayTemp(j)), 1) = 0) And j > lngMin: j = j - 1: Wend
   If I <= j Then
Swap2:  Temp = ArrayTemp(I): ArrayTemp(I) = ArrayTemp(j): ArrayTemp(j) = Temp
    I = I + 1: j = j - 1
   End If
  Wend
 End If
 If (lngMin < j) Then Call QuickSortZH(SortArray, ArrayTemp, lngRow, lngMin, j, Compare)
 If (I < lngMax) Then Call QuickSortZH(SortArray, ArrayTemp, lngRow, I, lngMax, Compare)
End Sub


Code UDF mảng động S_SortVW và S_SortHW:
PHP:
Option Explicit

Private Type TypeArguments
 Action As Long
 Formula As String
 Cells As Excel.Range
 Caller As Range
 sortDescending As Boolean
 lines As Variant
 Value As Variant
 sortHorizontal As Boolean
End Type

#If VBA7 Then
Option Explicit

Private Type TypeArguments
 Action As Long
 Formula As String
 Cells As Excel.Range
 Caller As Range
 sortDescending As Boolean
 lines As Variant
 Value As Variant
 sortHorizontal As Boolean
End Type

#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function SetTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As Long
 Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "USER32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As Long
#Else
 Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
 Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
''///////////////////////////////////////////////////////
#If VBA7 And Win64 Then
 Private gTimerID As LongPtr
#Else
 Private gTimerID As Long
#End If
''///////////////////////////////////////////////////////
Private Works() As TypeArgumentsFunction S_SortVW( _
       ByVal Cells As Range, _
  Optional ByVal Columns As Variant = -1, _
  Optional ByVal sortDescending As Boolean = False)
 On Error Resume Next
 If Cells.Worksheet.ProtectContents = True Then
  S_SortVW = "Protect"
  Exit Function
 End If

 Dim r As Object, k%, i%, s$, f$
 s = Cells.Address(0, 0)
 Set r = Application.Caller
 f = r.Formula
 S_SortVW = "wait..."

 k = UBound(Works)
 For i = 1 To k
  With Works(i)
   If .Formula = f Then
    Select Case .Action
    Case 2: S_SortVW = .Value: .Action = 3
     If gTimerID = 0 Then
      gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_finally)
     End If
     Exit Function
    Case Else:
     .sortDescending = sortDescending
     .lines = Columns
     .Action = 0: GoTo n
    End Select
    Exit For
   End If
  End With
 Next
 k = k + 1
 ReDim Preserve Works(1 To k)
 With Works(k)
  Set .Caller = r
  Set .Cells = Cells
  .Formula = f
  .sortDescending = sortDescending
  .lines = Columns
  .sortHorizontal = False
 End With
n:
 Set r = Nothing
 If gTimerID = 0 Then
  gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_callback)
 End If
 On Error GoTo 0
End FunctionFunction S_SortHW( _
       ByVal Cells As Range, _
  Optional ByVal Rows As Variant = -1, _
  Optional ByVal sortDescending As Boolean = False)


 On Error Resume Next
 If Cells.Worksheet.ProtectContents = True Then
  S_SortHW = "Protect"
  Exit Function
 End If

 Dim r As Object, k%, i%, s$, f$
 s = Cells.Address(0, 0)
 Set r = Application.Caller
 f = r.Formula

 S_SortHW = "wait..."
 k = UBound(Works)
 For i = 1 To k
  With Works(i)
   If .Formula = f Then
    Select Case .Action
    Case 2: S_SortHW = .Value: .Action = 3
     If gTimerID = 0 Then
      gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_finally)
     End If
     Exit Function
    Case Else:
     .sortDescending = sortDescending
     .lines = Rows
     .Action = 0: GoTo n
    End Select
    Exit For
   End If
  End With
 Next
 k = k + 1
 ReDim Preserve Works(1 To k)
 With Works(k)
  Set .Caller = r
  Set .Cells = Cells
  .Formula = f
  .sortDescending = sortDescending
  .lines = Rows
  .sortHorizontal = True
 End With
n:
 Set r = Nothing
 If gTimerID = 0 Then
  gTimerID = SetTimer(0&, 0&, 0, AddressOf S_QSort_callback)
 End If
 On Error GoTo 0
End Function


Private Sub S_QSort_finally()
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(0&, gTimerID): gTimerID = 0
 Dim k%, u%
 u = UBound(Works)
 For k = 1 To u
  If Works(k).Action <> 3 Then
   Exit Sub
  End If
 Next
 If u > 0 Then
  Erase Works
 End If
End Sub

Private Sub S_QSort_callback()
 On Error Resume Next
 Call KillTimer(0&, gTimerID)
 gTimerID = 0
 S_QSort_working
 On Error GoTo 0
End Sub

Private Sub S_QSort_working()
 On Error Resume Next
 Dim ub As Integer, a As Object, b As TypeArguments, i&, k&, su As Boolean, Ac As Boolean, v As Variant
 ub = UBound(Works)
 Dim s$
 For i = 1 To ub
  b = Works(i)
  Select Case b.Action
  Case 0
   If b.Caller.Formula = b.Formula Then
    If a Is Nothing Then
     Set a = b.Cells.Parent.Parent.Parent
     su = a.ScreenUpdating
     Ac = a.Calculation
     If su Then a.ScreenUpdating = False
     If Ac = xlCalculationAutomatic Then a.Calculation = xlCalculationManual
    End If
    Works(i).Action = 1
    Dim LastRow&, LastCol%
    LastRow = b.Cells.Find("*", After:=b.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).row - b.Cells.row + 1
    LastCol = b.Cells.Find("*", After:=b.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns).Column - b.Cells.Column + 1

    If LastRow > 0 And LastCol > 0 Then
     If b.sortHorizontal Then
      v = S_SortH(b.Cells.Resize(LastRow, LastCol).Value, b.lines, b.sortDescending)
     Else
      v = S_Sortv(b.Cells.Resize(LastRow, LastCol).Value, b.lines, b.sortDescending)
     End If
     Works(i).Action = 2
     Works(i).Value = v(1, 1)
     b.Caller.Resize(UBound(v), UBound(v, 2)) = v
     b.Caller.Formula = b.Formula
    Else
     Works(i).Action = 3
    End If
   Else
    Works(i).Action = 3
   End If
  Case 3: k = k + 1
  End Select
n:
 Next
 If k >= ub Then
  Erase Works
 End If
 If Not a Is Nothing Then
  If su And a.ScreenUpdating <> su Then
   a.ScreenUpdating = su
  End If
  If Ac = xlCalculationAutomatic And Ac <> a.Calculation Then
   a.Calculation = Ac
  End If
  Set a = Nothing
 End If
 On Error GoTo 0
End Sub
Có lẽ là tốc độ xử lý còn tùy thuộc dữ liệu đầu vào & thuật toán sort áp dụng tương ứng, quick sort không phải là nhanh nhất với tất cả các loại dữ liệu
 
Upvote 0

batman1

Bác có giải pháp nào tốt hơn không?
HeapSort , Shell Sort , Quick Sort 3 sẽ nhanh hơn Quick Sort hiện tại
Tôi cũng "chơi" hồi 2012-2013, cũng QuickSort. Làm sắp xếp tới 3 cột, mỗi cột tăng giảm riêng, unicode, VNI,TCVN3, phân biệt hoa và thường. Cũng định sửa để sắp xếp với số cột tùy ý nhưng thấy bản thân không có nhu cầu và cũng chả ai quan tâm nên thôi.
 
Upvote 0
Cám ơn tác giả đã đưa giải pháp này, khá hay

Nhưng có thể mong tác giả giải thích việc này:

Thấy khái niệm mới: Siêu hàm
Không hiểu là liên hàm, hay hàm của trên hàm ... không hiểu thật sự về từ này

Quả thật cần xem lại từ nghữ giật title (tiêu đề) , và nội dung còn nhiều từ lạ,
Về thuật toán nhanh nhất thì phải cạnh tranh so với sắp xếp chính thống của Excel thì mới đọ nhất nhì, trước khi so với các code khác.
 
Upvote 0
vì ứng dụng vào thực tế quá ít ... mạnh có khi nào xài tới đâu ... mấy cái có sẳn của Ms Office cũng đủ dùng rồi
 
Upvote 0
Tôi cũng "chơi" hồi 2012-2013, cũng QuickSort. Làm sắp xếp tới 3 cột, mỗi cột tăng giảm riêng, unicode, VNI,TCVN3, phân biệt hoa và thường. Cũng định sửa để sắp xếp với số cột tùy ý nhưng thấy bản thân không có nhu cầu và cũng chả ai quan tâm nên thôi.
Bạn có thể chia sẻ lại cách làm này của bạn được không?
Cảm ơn bạn.
 
Upvote 0
*** Cập nhật: Sắp xếp thứ tự cho riêng từng cột hoặc hàng. Bằng cách nhập số âm vào các cột cần sắp xếp.
Ví dụ: Sắp xếp A1:E1000, các cột 4, 2, 3, 1, 5 theo thứ tự tăng giảm đang xen, có đầu đề
=S_SortVW(A1:E1000, {-4, 2, -3, 1, -5}, TRUE)
 
Upvote 0
Nếu dữ liệu vừa số vừa chữ thì không sắp xếp đúng, tiếng Việt cũng chưa đúng lắm.
TH: vừa số vừa chữ
1620625777172.png
TH: Tiếng Việt giữa D và Đ
1620625897356.png
 
Upvote 0
Bạn có thể chia sẻ lại cách làm này của bạn được không?
Cảm ơn bạn.
Hồi xưa tôi (siwtom) đặt các tập tin đính kèm trên mediafire. Mấy năm bỏ GPE nên tôi xóa tất cả các tập tin trên mediafire để làm gọn.

1. Hồi xưa tôi định gộp 3 đoạn code dùng để sắp xếp 3 cột để làm gọn và có thể sắp xếp với số cột tùy ý. Tuy nhiên do không có nhu cầu nên thôi không làm nữa. Bây giờ càng không có hứng. Bây giờ là nghỉ ngơi thôi.

2. Code trong 2 module. Module vietnamese_convert dùng để chuyển đổi từ encoding này sang encoding khác, và loại bỏ dấu. Module modSort2DArray dùng để sắp xếp.

3. Trong quá khứ có nhiều người bắt bẻ tôi là không hiểu 2 tham số iLo và iHi trong sub QuickSort. Nếu đọc kỹ thì sẽ thấy QuickSort là code đệ qui, nó gọi chính nó với iLo và iHi ở mỗi lần gọi khác nhau. Bản thân QuickSort và những code gọi QuickSort phải truyền vào 3 tham số chính: Arr là mảng cần sắp xếp, iLo và iHi xác định cụm dòng (TỪ ... ĐẾN ...) cần sắp xếp trong mảng Arr. Vd. Arr là mảng có 5 cột và 1000 dòng. Nếu iLo = 234, iHi = 789 thì có nghĩa là chỉ các dòng từ 234 tới 789 sẽ được sắp xếp, còn các dòng từ 1 tới 233 và từ 790 tới 1000 ở nguyên vị trí. Nếu ta muốn sắp xếp toàn bộ mảng Arr mà Arr không có dòng tiêu đề thì ta truyền iLo = LBound(Arr, 1), iHi = UBound(Arr, 1). Nếu Arr chứa dòng tiêu đề thì truyền iLo = LBound(Arr, 1)+1 (dòng 1 - dòng tiêu đề sẽ ở nguyên vị trí 1), iHi = UBound(Arr, 1).

4. Tôi không có ý định chỉnh sửa, tối ưu code. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, giải trí, hưởng thụ cuộc sống thôi.
-----------------
À, kết quả sắp xếp của tôi hơi khác với HeSanBi.

Do tôi qui định:
- nếu không có dấu thanh thì a < ă < â, e < ê, o < ô < ơ, u < ư
- với dấu thanh: không có < huyền < hỏi < ngã < sắc < nặng.
 

File đính kèm

 • Ket qua thi dai hoc.xlsm
  279.6 KB · Đọc: 49
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Hồi xưa tôi (siwtom) đặt các tập tin đính kèm trên mediafire. Mấy năm bỏ GPE nên tôi xóa tất cả các tập tin trên mediafire để làm gọn.

1. Hồi xưa tôi định gộp 3 đoạn code dùng để sắp xếp 3 cột để làm gọn và có thể sắp xếp với số cột tùy ý. Tuy nhiên do không có nhu cầu nên thôi không làm nữa. Bây giờ càng không có hứng. Bây giờ là nghỉ ngơi thôi.

2. Code trong 2 module. Module vietnamese_convert dùng để chuyển đổi từ encoding này sang encoding khác, và loại bỏ dấu. Module modSort2DArray dùng để sắp xếp.

3. Trong quá khứ có nhiều người bắt bẻ tôi là không hiểu 2 tham số iLo và iHi trong sub QuickSort. Nếu đọc kỹ thì sẽ thấy QuickSort là code đệ qui, nó gọi chính nó với iLo và iHi ở mỗi lần gọi khác nhau. Bản thân QuickSort và những code gọi QuickSort phải truyền vào 3 tham số chính: Arr là mảng cần sắp xếp, iLo và iHi xác định cụm dòng (TỪ ... ĐẾN ...) cần sắp xếp trong mảng Arr. Vd. Arr là mảng có 5 cột và 1000 dòng. Nếu iLo = 234, iHi = 789 thì có nghĩa là chỉ các dòng từ 234 tới 789 sẽ được sắp xếp, còn các dòng từ 1 tới 233 và từ 790 tới 1000 ở nguyên vị trí. Nếu ta muốn sắp xếp toàn bộ mảng Arr mà Arr không có dòng tiêu đề thì ta truyền iLo = LBound(Arr, 1), iHi = UBound(Arr, 1). Nếu Arr chứa dòng tiêu đề thì truyền iLo = LBound(Arr, 1)+1 (dòng 1 - dòng tiêu đề sẽ ở nguyên vị trí 1), iHi = UBound(Arr, 1).

4. Tôi không có ý định chỉnh sửa, tối ưu code. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, giải trí, hưởng thụ cuộc sống thôi.
-----------------
À, kết quả sắp xếp của tôi hơi khác với HeSanBi.

Do tôi qui định:
- nếu không có dấu thanh thì a < ă < â, e < ê, o < ô < ơ, u < ư
- với dấu thanh: không có < huyền < hỏi < ngã < sắc < nặng.
Tuyệt vời tôi hỏi đúng người rồi, cảm ơn tiền bối nhiều, chúc bạn có những giấy phút thư giãn thật vui vẻ.
 
Upvote 0
Hồi xưa tôi (siwtom) đặt các tập tin đính kèm trên mediafire. Mấy năm bỏ GPE nên tôi xóa tất cả các tập tin trên mediafire để làm gọn.

1. Hồi xưa tôi định gộp 3 đoạn code dùng để sắp xếp 3 cột để làm gọn và có thể sắp xếp với số cột tùy ý. Tuy nhiên do không có nhu cầu nên thôi không làm nữa. Bây giờ càng không có hứng. Bây giờ là nghỉ ngơi thôi.

2. Code trong 2 module. Module vietnamese_convert dùng để chuyển đổi từ encoding này sang encoding khác, và loại bỏ dấu. Module modSort2DArray dùng để sắp xếp.

3. Trong quá khứ có nhiều người bắt bẻ tôi là không hiểu 2 tham số iLo và iHi trong sub QuickSort. Nếu đọc kỹ thì sẽ thấy QuickSort là code đệ qui, nó gọi chính nó với iLo và iHi ở mỗi lần gọi khác nhau. Bản thân QuickSort và những code gọi QuickSort phải truyền vào 3 tham số chính: Arr là mảng cần sắp xếp, iLo và iHi xác định cụm dòng (TỪ ... ĐẾN ...) cần sắp xếp trong mảng Arr. Vd. Arr là mảng có 5 cột và 1000 dòng. Nếu iLo = 234, iHi = 789 thì có nghĩa là chỉ các dòng từ 234 tới 789 sẽ được sắp xếp, còn các dòng từ 1 tới 233 và từ 790 tới 1000 ở nguyên vị trí. Nếu ta muốn sắp xếp toàn bộ mảng Arr mà Arr không có dòng tiêu đề thì ta truyền iLo = LBound(Arr, 1), iHi = UBound(Arr, 1). Nếu Arr chứa dòng tiêu đề thì truyền iLo = LBound(Arr, 1)+1 (dòng 1 - dòng tiêu đề sẽ ở nguyên vị trí 1), iHi = UBound(Arr, 1).

4. Tôi không có ý định chỉnh sửa, tối ưu code. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, giải trí, hưởng thụ cuộc sống thôi.
-----------------
À, kết quả sắp xếp của tôi hơi khác với HeSanBi.

Do tôi qui định:
- nếu không có dấu thanh thì a < ă < â, e < ê, o < ô < ơ, u < ư
- với dấu thanh: không có < huyền < hỏi < ngã < sắc < nặng.
Tự nhiên lại thấy cái hay hay, bác batman1 cho em hỏi làm sao gõ được tiếng việt như thế này:
1620638865011.png
 
Upvote 0
Của tôi thì không biết là tiếng gì :
Trong option sửa thành font courier new (Vietnamese)

Bài đã được tự động gộp:

Sao máy bạn như tờ giấy trắng vậy :p , Net Frame không có, Font cũng thiếu
Nếu bạn sử dụng Add-in này thì viết và sửa Tiếng Việt trong VBA đơn giản:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Trong option sửa thành font courier new (Vietnamese)

Bài đã được tự động gộp:


Nếu bạn sử dụng Add-in này thì viết và sẽ Tiếng Viết trong VBA đơn giản:
Cảm ơn bạn
 
Upvote 0
Web KT

Group

DIỄN ĐÀN GIẢI PHÁP EXCEL
Back
Top Bottom