Giúp mình tìm chuỗi thỏa điều kiện (mình gọi là tìm chuỗi Bit).

Blue Softs Liên hệ QC

post4life

Thành viên mới
Tham gia
30/10/10
Bài viết
2
Được thích
0
Các bạn giúp mình giải quyết bài toán này với:

Một chuỗi bit được định nghĩa như sau:
Bắt đầu từ dòng đầu tiên trên cùng của bảng dò xuống tới dòng cuối cùng nhé!
Không định nghĩa chuỗi 1 bit.
Chuỗi 2 bit: Bắt đầu là số 1 và một số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
Chuỗi 3 bit: Bắt đầu là số 1 và 2 số0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
Chuỗi 4 bit: Bắt đầu là số 1 và 3 số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
.......................................................
Chuỗi n bit: Bắt đầu là số 1 và n-1 số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).

Các bạn chịu khó xem ví dụ minh họa nhé. Một chuỗi luôn bắt đầu là số 1 và kết thúc phải là số khác 0.

Cám ơn các bạn giúp đỡ.
 

File đính kèm

 • Chuoibit.png
  Chuoibit.png
  203.5 KB · Đọc: 13
 • Chuoibit.xlsx
  9.1 KB · Đọc: 9

CHAOQUAY

Thành viên gắn bó
Tham gia
24/8/18
Bài viết
1,722
Được thích
2,000
Các bạn giúp mình giải quyết bài toán này với:

Một chuỗi bit được định nghĩa như sau:
Bắt đầu từ dòng đầu tiên trên cùng của bảng dò xuống tới dòng cuối cùng nhé!
Không định nghĩa chuỗi 1 bit.
Chuỗi 2 bit: Bắt đầu là số 1 và một số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
Chuỗi 3 bit: Bắt đầu là số 1 và 2 số0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
Chuỗi 4 bit: Bắt đầu là số 1 và 3 số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
.......................................................
Chuỗi n bit: Bắt đầu là số 1 và n-1 số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).

Các bạn chịu khó xem ví dụ minh họa nhé. Một chuỗi luôn bắt đầu là số 1 và kết thúc phải là số khác 0.

Cám ơn các bạn giúp đỡ.
Nhấn alt + F8 chạy macro trong file đính kèm
Mã:
Option Explicit

Sub dotim()
Dim Nguon
Dim rws, i, j, k

Nguon = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown))
rws = UBound(Nguon)
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
  i = 1
  Do While i < rws
    k = 1
    If Nguon(i, 1) = 1 Then
      If Nguon(i + 1, 1) = 0 Then
        k = 1
        For j = i + 1 To rws
          If Nguon(j, 1) = 0 Then
            k = k + 1
          Else
            Exit For
          End If
        Next j
        .Item("Chuoi " & k) = .Item("Chuoi " & k) + 1
      End If
    End If
    i = i + k
  Loop
  Sheet1.Range("D2").Resize(.Count, 1) = Application.Transpose(.keys)
  Sheet1.Range("E2").Resize(.Count, 1) = Application.Transpose(.items)
End With
End Sub
 

File đính kèm

 • Chuoibit.xlsb
  15.5 KB · Đọc: 6

VetMini

Chuyên gia GPE
Tham gia
21/12/12
Bài viết
12,350
Được thích
15,911
Giải thuật dễ dùng:
1. Ghi số thứ tự vào cột bên cạnh.
2. Filter, bỏ số 0
3. copy visible cells vào một mảng (n dòng, 2 cột)
4. đọc mảng. Cứ thấy số 1 ở cột 1 là bắt đầu một số, dòng kế tiếp là kết số ấy (số gì cũng được). Số 0's ở giữa là hiệu số cột 2 trừ 1.
 

HieuCD

Chuyên gia GPE
Tham gia
14/9/10
Bài viết
8,491
Được thích
17,821
Các bạn giúp mình giải quyết bài toán này với:

Một chuỗi bit được định nghĩa như sau:
Bắt đầu từ dòng đầu tiên trên cùng của bảng dò xuống tới dòng cuối cùng nhé!
Không định nghĩa chuỗi 1 bit.
Chuỗi 2 bit: Bắt đầu là số 1 và một số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
Chuỗi 3 bit: Bắt đầu là số 1 và 2 số0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
Chuỗi 4 bit: Bắt đầu là số 1 và 3 số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
.......................................................
Chuỗi n bit: Bắt đầu là số 1 và n-1 số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).

Các bạn chịu khó xem ví dụ minh họa nhé. Một chuỗi luôn bắt đầu là số 1 và kết thúc phải là số khác 0.

Cám ơn các bạn giúp đỡ.
Chạy code
Mã:
Sub XYZ()
 Dim dic As Object, sArr(), sRow&, i&, k&
 
 sArr = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)).Value
 sRow = UBound(sArr)
 With CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = 3 To sRow
   If sArr(i - 2, 1) = 1 And sArr(i - 1, 1) = 0 Then k = 2
   If k > 0 Then
    If sArr(i, 1) = 0 Then
      k = k + 1
    Else
     .Item("Chuoi " & k) = .Item("Chuoi " & k) + 1
     k = 0
    End If
   End If
  Next i
  i = .Count
  If i > 0 Then
   Sheet1.Range("D2").Resize(i) = Application.Transpose(.keys)
   Sheet1.Range("E2").Resize(i) = Application.Transpose(.items)
  End If
 End With
End Sub
 

excel_lv1.5

Thành viên tích cực
Tham gia
20/10/17
Bài viết
937
Được thích
1,718
Giới tính
Nam
Các bạn giúp mình giải quyết bài toán này với:

Một chuỗi bit được định nghĩa như sau:
Bắt đầu từ dòng đầu tiên trên cùng của bảng dò xuống tới dòng cuối cùng nhé!
Không định nghĩa chuỗi 1 bit.
Chuỗi 2 bit: Bắt đầu là số 1 và một số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
Chuỗi 3 bit: Bắt đầu là số 1 và 2 số0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
Chuỗi 4 bit: Bắt đầu là số 1 và 3 số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).
.......................................................
Chuỗi n bit: Bắt đầu là số 1 và n-1 số 0 ở sau, kết thúc là một số khác 0 (kết thúc là 1, 2, 3, 4,..., gì đó cũng được).

Các bạn chịu khó xem ví dụ minh họa nhé. Một chuỗi luôn bắt đầu là số 1 và kết thúc phải là số khác 0.

Cám ơn các bạn giúp đỡ.
Bạn dùng công thức này ở C2, bấm Ctrl+Shift+Enter
Mã:
C2=SUM(IFERROR(--(FREQUENCY(-ROW($1:$49),-IF($A$2:$A$50,ROW($1:$49),10^6))*($A$2:$A$50=1)=ROW(A2)),))
 

batman1

Thành viên gạo cội
Tham gia
8/9/14
Bài viết
4,713
Được thích
7,745
Có lẽ hiểu ý.

Mã:
Sub test()
Dim r As Long, lastRow As Long, start As Long, dulieu(), result(1 To 14, 1 To 1)
  With Sheet1
    lastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    If lastRow < 4 Then Exit Sub
    dulieu = .Range("A2:A" & lastRow).Value
  End With
  start = -10 ^ 6
  For r = 2 To UBound(dulieu, 1) - 1
    If dulieu(r, 1) = 0 Then
      If dulieu(r - 1, 1) = 1 Then start = r - 1
      If dulieu(r + 1, 1) > 0 Then
        If r - start <= 14 Then
          result(r - start, 1) = result(r - start, 1) + 1
          start = -10 ^ 6
        End If
      End If
    End If
  Next r
  Sheet1.Range("C2").Resize(UBound(result, 1)).Value = result
End Sub
 

post4life

Thành viên mới
Tham gia
30/10/10
Bài viết
2
Được thích
0
Cám ơn mọi người rất nhiều, dù chưa biết chạy visual thế nào.
 
Top Bottom