AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

ThangCuAnh

Mới rờ Ét xeo
Tham gia ngày
1 Tháng mười hai 2017
Bài viết
836
Được thích
667
Điểm
360
Nơi ở
Phờ lây cu
Mình không có install Delphi, mà cũng bỏ lâu quá rồi nên có thể quên nhiều, viết sai, các bạn cứ theo cái sườn mình nghĩ trong đầu này mà compile, fix lỗi warning, error nhé. Miễn đúng sao nó ra đúng như cái hình trước. Mình code trên notepad thôi, và chỉ có đúng file Variants.pas bác @kieu manh up lên :)
Mã:
uses
 Variants, xxx; // Xem mấy cái IDispatch, IProvideClassInfo, ITypeInfo, IID_IProvideClassInfo, IID_IDispatch nằm trong unit nào của Delphi
....
interface
...
function TypeName4D(const pv: POleVariant): AnsiString; stdcall;
...
implementation

function TypeName4D(const pv: POleVariant): AnsiString;
var
 hr: HRESULT;
 vt: TVarType;
 strRet: WideString;
 pDisp, pChildDisp: IDispatch;
 pProvideClassInfo: IProvideClassInfo;
 pTypeInfo: ITypeInfo;
begin
 if (nil = pv) then Exit('Nothing');

 vt := VarType(pv^);
 if (vt and varTypeMask) <> varDispatch then Exit(VarTypeAsText(vt));

 if (vt and varByRef = 0) then
  pDisp := pv^.VDispatch
 else
  pDisp := pv^.VDispatch^;

 if (nil = pDisp) then Exit('Nothing');

 if Failed(pDisp.QueryInterface(IID_IProvideClassInfo, pProvideClassInfo) then
 begin
  if (Failed(pDisp.QueryInterface(IID_IDispatch, pChildDisp) then Exit('Object');
  hr := pChildDisp.GetTypeInfo(0, 1033, pTypeInfo);
  pProvideClassInfo := pChildDispatch;
 end
 else
  hr := pProvideClassInfo.GetClassInfo(pTypeInfo);

 pProvideClassInfo.Release;
 if Failed(hr) then Exit('Kekeke, Thằng Cu Anh failed :(');  // debug, test xem hr khai báo trên Delphi vậy đúng không, 2 chỗ hr := trả về gì ???

 pTypeInfo.GetDocumentation(-1, strRet, nil, nil, nil); // Xem trong ITypeInfo của Delphi, GetDocumentation khai báo ra sao ???
 pTypeInfo.Release;

 Result := strRet;  // lanh chanh hả, convert về AnsiString cho tao :)
end;
Trên VBA, khai báo như sau:
Declare PtrSafe hay không safe gì đó Function TypeName4D(ByRef v As Variant) As String
VBA lanh chanh sau API call hả, tự convert ngược lại về Unicode string cho tao :)
Chúc may mắn nhen bà con :)
Khai báo lại từ file .h của C/C++ của Windows SDK từ Delphi coder hay lẫn lộn, không thống nhất giữa Pointer, var out, bà con cứ theo đúng cái khai báo trong file .pas nó ra sao mà làm, cho nó khỏi warning, error. Chứ thực ra, bản chất đều là Pointer, là con số địa chỉ hết. Cứ con số đúng thì nó chạy đúng, vậy thôi.

Nó còn 1, 2 dòng code ngay trên Result := strRet nữa, nhưng mình xóa để các bạn tự phát hiện ra và code thêm :p Rất đơn giản. Nó không ảnh hưởng gì tới kết quả hết, chỉ dư 1 vài ký tự ở đầu, do VC++ compiler nó tự động chèn vô.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
4,235
Được thích
9,745
Điểm
860
Nơi ở
Hà Nội
Mình không có install Delphi, mà cũng bỏ lâu quá rồi nên có thể quên nhiều, viết sai, các bạn cứ theo cái sườn mình nghĩ trong đầu này mà compile, fix lỗi warning, error nhé. Miễn đúng sao nó ra đúng như cái hình trước. Mình code trên notepad thôi, và chỉ có đúng file Variants.pas bác @kieu manh up lên :)
Mã:
uses
 Variants, xxx; // Xem mấy cái IDispatch, IProvideClassInfo, ITypeInfo, IID_IProvideClassInfo, IID_IDispatch nằm trong unit nào của Delphi
....
interface
...
function TypeName4D(const pv: POleVariant): AnsiString; stdcall;
...
implementation

function TypeName4D(const pv: POleVariant): AnsiString;
var
 hr: HRESULT;
 vt: TVarType;
 strRet: WideString;
 pDisp, pChildDisp: IDispatch;
 pProvideClassInfo: IProvideClassInfo;
 pTypeInfo: ITypeInfo;
begin
 if (nil = pv) then Exit('Nothing');

 vt := VarType(pv^);
 if (vt and varDispatch <> 0) then Exit(VarTypeAsText(vt));

 if (vt and varByRef = 0) then
  pDisp := pv^.VDispatch
 else
  pDisp := pv^.VDispatch^;

 if (nil = pDisp) then Exit('Nothing');

 if Failed(pDisp.QueryInterface(IID_IProvideClassInfo, pProvideClassInfo) then
 begin
  if (Failed(pDisp.QueryInterface(IID_IDispatch, pChildDisp) then Exit('Object');
  hr := pChildDisp.GetTypeInfo(0, 1033, pTypeInfo);
  pProvideClassInfo := pChildDispatch;
 end
 else
  hr := pProvideClassInfo.GetClassInfo(pTypeInfo);

 pProvideClassInfo.Release;
 if Failed(hr) then Exit('Kekeke, Thằng Cu Anh failed :(');  // debug, test xem hr khai báo trên Delphi vậy đúng không, 2 chỗ hr := trả về gì ???

 pTypeInfo.GetDocumentation(-1, strRet, nil, nil, nil); // Xem trong ITypeInfo của Delphi, GetDocumentation khai báo ra sao ???
 pTypeInfo.Release;

 Result := strRet;  // lanh chanh hả, convert về AnsiString cho tao :)
end;
Trên VBA, khai báo như sau:
Declare PtrSafe hay không safe gì đó Function TypeName4D(ByRef v As Variant) As String
VBA lanh chanh sau API call hả, tự convert ngược lại về Unicode string cho tao :)
Chúc may mắn nhen bà con :)
Khai báo lại từ file .h của C/C++ của Windows SDK từ Delphi coder hay lẫn lộn, không thống nhất giữa Pointer, var out, bà con cứ theo đúng cái khai báo trong file .pas nó ra sao mà làm, cho nó khỏi warning, error. Chứ thực ra, bản chất đều là Pointer, là con số địa chỉ hết. Cứ con số đúng thì nó chạy đúng, vậy thôi.

Nó còn 1, 2 dòng code ngay trên Result := strRet nữa, nhưng mình xóa để các bạn tự phát hiện ra và code thêm :p Rất đơn giản. Nó không ảnh hưởng gì tới kết quả hết, chỉ dư 1 vài ký tự ở đầu, do VC++ compiler nó tự động chèn vô.
Các khai báo IID_IProvideClassInfo trong C/C++ thì Delphi nó dùng thẳng tên interface là IProvideClassInfo và nó đều nằm trong unit "ActiveX". Các trường hợp khác cũng như vậy.

Từ cái ảnh "rờ e" phía trên em cũng chỉnh lại hàm và hàm TypeName đã 100% như của VBA :) .
 

ThangCuAnh

Mới rờ Ét xeo
Tham gia ngày
1 Tháng mười hai 2017
Bài viết
836
Được thích
667
Điểm
360
Nơi ở
Phờ lây cu
Bữa nay anh nhậu say, anh có cảm giác buồn. Hình như mới người trên Gpe này kg thích anh. Chắc có lẽ cái thẳng tính, cầu toàn, bắt bẻ mọi cái sai nhỏ nhất của họ, muốn phải đúng Xyz theo ý mình, làm họ giận
Cái cuối cùng mình muốn, là tốt hết, nhưng lại bị mang tội khẩu nghiệp
Buồn, anh quay về với cõi tu
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
4,235
Được thích
9,745
Điểm
860
Nơi ở
Hà Nội
Bữa nay anh nhậu say, anh có cảm giác buồn. Hình như mới người trên Gpe này kg thích anh. Chắc có lẽ cái thẳng tính, cầu toàn, bắt bẻ mọi cái sai nhỏ nhất của họ, muốn phải đúng Xyz theo ý mình, làm họ giận
Cái cuối cùng mình muốn, là tốt hết, nhưng lại bị mang tội khẩu nghiệp
Buồn, anh quay về với cõi tu
Trên GPE này rất đa dạng nhu cầu mà anh. Ai biết gì thì share đó ắt sẽ có những người khác cần mà. Kiến thức hay tính cách con người em thấy cũng đều cần có thời gian để ngấm và thích nghi bác nhỉ :p .
 
Lần chỉnh sửa cuối:

kieu manh

❆❆❆❆❆
Tham gia ngày
9 Tháng sáu 2012
Bài viết
3,674
Được thích
2,522
Điểm
560
Nơi ở
IIIIIIIIIIIIIIIII
Bữa nay anh nhậu say, anh có cảm giác buồn. Hình như mới người trên Gpe này kg thích anh. Chắc có lẽ cái thẳng tính, cầu toàn, bắt bẻ mọi cái sai nhỏ nhất của họ, muốn phải đúng Xyz theo ý mình, làm họ giận
Cái cuối cùng mình muốn, là tốt hết, nhưng lại bị mang tội khẩu nghiệp
Buồn, anh quay về với cõi tu
Nếu có dịp qua Bình Dương Alo Mạnh đón ... Nhậu vài lon Tel: 0929.555.666
 

thuyyeu99

Trùm Nhiều Chuyện
Tham gia ngày
6 Tháng sáu 2008
Bài viết
1,312
Được thích
543
Điểm
860
Mình không có install Delphi, mà cũng bỏ lâu quá rồi nên có thể quên nhiều, viết sai, các bạn cứ theo cái sườn mình nghĩ trong đầu này mà compile, fix lỗi warning, error nhé. Miễn đúng sao nó ra đúng như cái hình trước. Mình code trên notepad thôi, và chỉ có đúng file Variants.pas bác @kieu manh up lên :)
Mã:
uses
 Variants, xxx; // Xem mấy cái IDispatch, IProvideClassInfo, ITypeInfo, IID_IProvideClassInfo, IID_IDispatch nằm trong unit nào của Delphi
....
interface
...
function TypeName4D(const pv: POleVariant): AnsiString; stdcall;
...
implementation

function TypeName4D(const pv: POleVariant): AnsiString;
var
 hr: HRESULT;
 vt: TVarType;
 strRet: WideString;
 pDisp, pChildDisp: IDispatch;
 pProvideClassInfo: IProvideClassInfo;
 pTypeInfo: ITypeInfo;
begin
 if (nil = pv) then Exit('Nothing');

 vt := VarType(pv^);
 if (vt and varDispatch <> 0) then Exit(VarTypeAsText(vt));

 if (vt and varByRef = 0) then
  pDisp := pv^.VDispatch
 else
  pDisp := pv^.VDispatch^;

 if (nil = pDisp) then Exit('Nothing');

 if Failed(pDisp.QueryInterface(IID_IProvideClassInfo, pProvideClassInfo) then
 begin
  if (Failed(pDisp.QueryInterface(IID_IDispatch, pChildDisp) then Exit('Object');
  hr := pChildDisp.GetTypeInfo(0, 1033, pTypeInfo);
  pProvideClassInfo := pChildDispatch;
 end
 else
  hr := pProvideClassInfo.GetClassInfo(pTypeInfo);

 pProvideClassInfo.Release;
 if Failed(hr) then Exit('Kekeke, Thằng Cu Anh failed :(');  // debug, test xem hr khai báo trên Delphi vậy đúng không, 2 chỗ hr := trả về gì ???

 pTypeInfo.GetDocumentation(-1, strRet, nil, nil, nil); // Xem trong ITypeInfo của Delphi, GetDocumentation khai báo ra sao ???
 pTypeInfo.Release;

 Result := strRet;  // lanh chanh hả, convert về AnsiString cho tao :)
end;
Trên VBA, khai báo như sau:
Declare PtrSafe hay không safe gì đó Function TypeName4D(ByRef v As Variant) As String
VBA lanh chanh sau API call hả, tự convert ngược lại về Unicode string cho tao :)
Chúc may mắn nhen bà con :)
Khai báo lại từ file .h của C/C++ của Windows SDK từ Delphi coder hay lẫn lộn, không thống nhất giữa Pointer, var out, bà con cứ theo đúng cái khai báo trong file .pas nó ra sao mà làm, cho nó khỏi warning, error. Chứ thực ra, bản chất đều là Pointer, là con số địa chỉ hết. Cứ con số đúng thì nó chạy đúng, vậy thôi.

Nó còn 1, 2 dòng code ngay trên Result := strRet nữa, nhưng mình xóa để các bạn tự phát hiện ra và code thêm :p Rất đơn giản. Nó không ảnh hưởng gì tới kết quả hết, chỉ dư 1 vài ký tự ở đầu, do VC++ compiler nó tự động chèn vô.
Sao ngắn gọn vậy anh, cao thủ cao thủ. Bao lau mới đạt được trình độ này nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:

kieu manh

❆❆❆❆❆
Tham gia ngày
9 Tháng sáu 2012
Bài viết
3,674
Được thích
2,522
Điểm
560
Nơi ở
IIIIIIIIIIIIIIIII
Nó lỗi mấy dòng này
Mã:
if Failed(pDisp.QueryInterface(IID_IProvideClassInfo, pProvideClassInfo) then
 begin
  if (Failed(pDisp.QueryInterface(IID_IDispatch, pChildDisp) then Exit('Object');
  hr := pChildDisp.GetTypeInfo(0, 1033, pTypeInfo);
  pProvideClassInfo := pChildDispatch;
 end
 else
  hr := pProvideClassInfo.GetClassInfo(pTypeInfo);
 pProvideClassInfo.Release;
Capture.JPG
 

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
13 Tháng sáu 2006
Bài viết
4,235
Được thích
9,745
Điểm
860
Nơi ở
Hà Nội
Tôi đã hoàn thiện hàm API MyTypeName() lập trình trong Delphi. Tính năng giống 100% hàm TypeName của VBA.
Hàm này có tham khảo một đoạn ngắn ngủi "rờ em" MS Coder với mã ASM & C trong thư viện VBAxx của anh TQN.

Toàn bộ mã nguồn dưới đây tôi đã biên dịch DLL cho hai nền tảng 32 và 64-bit. Các bạn có thể tải về test. (Tôi thì đã test hết những tình huống mà tôi biết.

(*) Lưu ý: Đây là kiến thức Delphi ở dạng lập trình hệ thống, không phù hợp để học cho những người mới học Delphi. Bạn có thể copy về nghiên cứu sau khi đã học Delphi ở mức cơ bản. Hoặc coi như có hàm để ứng dụng luôn trong các dự abs Delphi để kiểm tra tên khai báo của các biến.

Mã:
//function VarTypeAsText() in unit System.Variants
//Upgraded by Nguyen Duy Tuan for VBA and Delphi
function VarTypeAsText(const AType: TVarType; const VBAType: Boolean = True): string;
const
 CText: array [Boolean, varEmpty..varUInt64] of string =
  (('Empty', 'Null', 'Smallint', //Do not localize
  'Integer', 'Single', 'Double', 'Currency', 'Date', 'OleStr', 'Dispatch', //Do not localize
  'Error', 'Boolean', 'Variant', 'Unknown', 'Decimal', '$0F', 'ShortInt', //Do not localize
  'Byte', 'Word', 'Cardinal', 'Int64', 'UInt64'), //Do not localize
  ('Empty', 'Null', 'Smallint', //Do not localize
  'Integer', 'Single', 'Double', 'Currency', 'Date', 'String', 'Object', //Do not localize
  'Error', 'Boolean', 'Variant', 'Unknown', 'Decimal', '$0F', 'ShortInt', //Do not localize
  'Byte', 'Word', 'Long', 'LongPtr', 'LongPtr')); //Do not localize

var
 LHandler: TCustomVariantType;
begin
 if (AType<=varUInt64) or ((AType and varTypeMask) <= varUInt64) then
  Result := CText[VBAType, AType and varTypeMask]
 else if AType = varString then
  Result := 'String' //Do not localize
 else if AType = varUString then
  Result := 'UnicodeString' //Do not localize
 else if AType = varAny then
  Result := 'Any' //Do not localize
 else if FindCustomVariantType(AType, LHandler) then
  Result := Copy(LHandler.ClassName, 2, High(Integer))
 else
  Result := HexDisplayPrefix + IntToHex(AType and varTypeMask, 4);

 if AType and varArray <> 0 then
  if VBAType then
   Result := Result + '()' //VBA Style
  else
   Result := 'Array ' + Result; //Do not localize
 if not VBAType and (AType and varByRef <> 0) then
  Result := 'ByRef ' + Result; //Do not localize
end;

//Function MyTypeName() return type of name as the same TypeName() in VBA
//Created by Nguyen Duy Tuan for
function MyTypeName(const v: PVariantArg; const VBAType: Wordbool = True): PWideChar; stdcall;
var
 s: PWideChar;
 TypeInfo: ITypeInfo;
 Disp, Another: IDispatch;
 ProviderClassInfor: IProvideClassInfo;
 hr: HRESULT;
 tmp: AnsiString;
begin
 hr := -1;
 if v^.vt and varTypeMask = VT_DISPATCH then
 begin
  if v^.vt and varByRef <>0 then
   Disp := IDispatch(v^.dispVal^)
  else
   Disp := IDispatch(v^.dispVal);
  if Disp = nil then
   s := 'Nothing' //from "rờ e" by TQN
  else
  if Disp.QueryInterface(IProvideClassInfo, ProviderClassInfor)<0 then
  begin
   if Disp.QueryInterface(IDispatch, Another)<0 then
    s := 'Object'
   else
   begin
    hr := Another.GetTypeInfo(0, 1033, TypeInfo);
    ProviderClassInfor := IProvideClassInfo(Another);
   end;
  end
  else
   hr := ProviderClassInfor.GetClassInfo(TypeInfo);

  if hr = S_OK then
  begin
   TypeInfo.GetDocumentation(MEMBERID_NIL, @s, nil, nil, nil);
   TypeInfo._Release;
   tmp := AnsiString(s);
   SysFreeString(s);
  end;

  if ProviderClassInfor <> nil then
   //ProviderClassInfor._Release; //crash Excel
 end
 else
  s := PWideChar(VarTypeAsText(v^.vt, Boolean(VBAType)));

 if Length(tmp)=0 then tmp := AnsiString(s);
 Result := SysAllocString(PWideChar(tmp+#0));
end;

223311

223312

Download DLL & Test
 
Top Bottom