Bài viết nổi bật

Blue Softs Liên hệ QC

Hàm Code

  • 4,419
  • 4
Hàm CODE

Hàm CODE() là ngược lại với hàm Char(), nghĩa là, cho 1 ký tự, CODE() sẽ cho biết mã số của ký tự đó. Nếu đối số của CODE() là một chuỗi, thì kết quả trả về sẽ là mã số của ký tự đầu tiên trong chuỗi đó.

Cú pháp: =CODE(text)

text : Là một ký tự hoặc một chuỗi (một câu)

Ví dụ:
CODE("a") = 97

CODE("A") = 65

CODE("@") = 64

code_01.JPG

Mời các bạn thảo luận thêm về cách dùng hàm này và cho thêm ví dụ! (các ví dụ không nhất thiết chỉ có 1 hàm char mà có thể...

Hàm SumIfs (Excel 2007+)

  • 46,093
  • 3
Hàm SUMIFS (Excel 2007+)

Cộng các ô trong vùng lựa chọn thõa nhiều điều kiện

Cú pháp: =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2…)

Sum_range là các ô cần tính tổng, bao gồm các caon số, tên vùng, mãng hay các tham chiếu đến các giá trị. Các ô trống hay chứa chuỗi (Text) sẽ bị bỏ qua.

Criteria_range1, criteria_range2, … có thể khai báo từ 1 đến 127 vùng dùng để liên kết với các điều kiện cho vùng.

Criteria1, criteria2, … có...
Top Bottom