Lớp học GPE tháng 10 - TPHCM: Conditional Formatting và Data Validation (tối 4, 6/10) | Excel cơ bản (tối 9, 11, 13/10) |
Thuần thục các hàm dò tìm (tối 10, 12/10) | Tất tần tật về PivotTable (tối 16, 18, 20/10) |
Tất tần tật về Filter và Advanced Filter (tối 23, 25/10) | Name động và biểu đồ (tối 24, 26, 28/10)

Đăng ký học Khởi đầu cùng Google Spreadsheet - 2 chủ nhật 1 và 8/10 - TPHCM

Đăng ký học Xây dựng ứng dụng Form bằng VBA - 2 chủ nhật 15 và 22/10 - TPHCM

Sort trong mảng Arr

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi NguyenthiH, 15 Tháng ba 2017.

 1. NguyenthiH

  NguyenthiH thành viên mù VBA

  Em có file có dữ liệu Sheet1!A2:D, Thầy Ba Tê đã giúp em code lọc không trùng bằng DIC ra Mảng Arr, rồi nạp Mảng Arr đó vào ListBox, nhưng chưa Sort tăng dần. Bây giờ em muốn mọi người giúp em Sort mảng Arr tăng dần rồi nạp vào ListBox.
  Em cám ơn.
  ps: click C29 của sheet!Nhap sẽ hiện Form
   

  Các file đính kèm:

 2. befaint

  befaint |||||||||||||

  Lập thớt mới thì nêu rõ yêu cầu.

  Sắp xếp tăng dần như nào? điều kiện sắp xếp ở cột nào? "Tăng dần" ở đây hiểu là A-Z hay min-max?
   
 3. NguyenthiH

  NguyenthiH thành viên mù VBA

  Dạ Sắp Xếp tăng dần cột tên hàng hóa đó Anh befaint (theo Alphabel)
   
 4. befaint

  befaint |||||||||||||

  Chỉ có con số thì mới có khái niện tăng dần.
   
 5. NguyenthiH

  NguyenthiH thành viên mù VBA

  Em không rành, nhưng xếp tên hàng hóa trong Form theo thứ tự A,B,C,D...v...v.vv. đó Anh!
  như Bánh -> Bột..-> Dầu.....
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2017
 6. Hoang2013

  Hoang2013 Thành viên tích cực

  Trình độ như mình, thì mình làm vầy:

  Sau (1), mình nạp mảng lên trang tính (1.1)

  2. Sắp xếp diễn ra trên trang tính

  3. Lấy vùng dữ liệu đã sắp xếp làm nguồn cho ListBox

  Hay Nạp vô mảng lại để làm nguồn cho ListBox


  Nếu không muốn vòng vô & thô sơ thì tìm trên diễn đàn có bài sắp xếp trong mảng.

  Chúc sớm thành công.
   
 7. sealand

  sealand Thành viên gạo cội

  Đây là yêu cầu không đơn giản vì tác giả yêu cầu sort theo tên hàng bằng tiếng Việt, kể cả sort trên sheet cũng không có kết quả mong muốn.
  Đã sort tiếng Việt thì nên tham khảo các đề tài có liên quan trên GPE.
   
 8. NguyenthiH

  NguyenthiH thành viên mù VBA

  Em thấy giống hàm Filter2DArray của Thầy Ndu ở bài này.
  Nhưng em chả biết làm.
  Mong AC gán vào File dùm em ah!
   
 9. HieuCD

  HieuCD Thành viên gạo cội

  tạo dùm bạn list đã sort, còn dùng thế nào thì không biết-=09=
   

  Các file đính kèm:

  • Bot.xlsb
   Kích thước:
   28.6 KB
   Đọc:
   14
 10. befaint

  befaint |||||||||||||

 11. NguyenthiH

  NguyenthiH thành viên mù VBA

  Cám Ơn Anh HieuCD, Anh đã giúp em nhiều lần.
  Chúc Anh ngày Vui!
   
 12. HieuCD

  HieuCD Thành viên gạo cội

  thấy đồ ăn ngon quá nên mới tham gia, không biết có phần không --=0
  dữ liệu tạo list không ổn, nếu mới nhập cho những dòng đầu thì không có những sản phẩm mới, bạn phải có chổ lưu trử toàn bộ danh sách các sản phẩm làm căn cứ tạo list
   
 13. NguyenthiH

  NguyenthiH thành viên mù VBA

  Cám ơn Anh nhiều!
  Ý Anh nói em không hiểu
  mà code Anh hay thiệt, chỉ có một dòng là Sort luôn List
  Mã:
  Slist.Sort
  
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2017
 14. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Cái đó người ta dùng ArrayList và bản thân nó có chức năng này. Tuy nhiên, thấy dễ ăn vậy chứ thật ra chỉ áp dụng được bài của bạn, List đã được lọc duy nhất rồi nên sort xong còn "mò mò" ra được các phần tử ở cột khác chứ nếu để nguyên cái list chưa lọc duy nhất thì đố Arraylist mần được bài này
  Mà cũng thấy lạ thật! Bạn HieuCD dùng ArrayList, bản thân nó cũng có chức năng lọc duy nhất, vậy sao phải thêm Dictionary vào chẳng hóa ra.. thừa???
  ----------------------
  Tôi giải quyết bài toán theo hướng tổng quát: Mặc kệ danh sách có duy nhất hay không vẫn cứ sort được
  1> Code trong Module:
  Mã:
  Function Sort2DArray(ByVal SourceArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal Order As Boolean, ByVal HasTitle As Boolean)
   Dim tmpArr, i As Long, j As Long, SortArr, Item1, Item2, firstVal As Double
   Dim Arr, iR As Long, tmp(), n As Long, Chk As Boolean
   On Error Resume Next
   tmpArr = SourceArray: Arr = tmpArr
   ColIndex = ColIndex + LBound(tmpArr, 2) - 1
   firstVal = CDbl(tmpArr(LBound(tmpArr, 1) - HasTitle, ColIndex))
   Chk = firstVal > 0
   For i = LBound(tmpArr, 1) - HasTitle To UBound(tmpArr, 1)
    ReDim Preserve tmp(n)
    If Chk Then
     tmp(n) = CDbl(tmpArr(i, ColIndex))
    Else
     tmp(n) = CStr(tmpArr(i, ColIndex))
    End If
    n = n + 1
   Next
   SortArr = Sort1DArray(tmp, Order)
   With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = LBound(SortArr) To UBound(SortArr)
     If Chk Then
      If Not .Exists(CDbl(SortArr(i))) Then .Add CDbl(SortArr(i)), i + LBound(tmpArr, 1) - HasTitle
     Else
      If Not .Exists(CStr(SortArr(i))) Then .Add CStr(SortArr(i)), i + LBound(tmpArr, 1) - HasTitle
     End If
    Next
    For i = LBound(tmpArr, 1) - HasTitle To UBound(tmpArr, 1)
     If Chk Then
      iR = .Item(CDbl(tmpArr(i, ColIndex)))
     Else
      iR = .Item(CStr(tmpArr(i, ColIndex)))
     End If
     For j = LBound(tmpArr, 2) To UBound(tmpArr, 2)
      Arr(iR, j) = tmpArr(i, j)
     Next
     If Chk Then
      .Item(CDbl(tmpArr(i, ColIndex))) = iR + 1
     Else
      .Item(CStr(tmpArr(i, ColIndex))) = iR + 1
     End If
    Next
   End With
   Sort2DArray = Arr
  End Function
  Function Sort1DArray(ByVal srcArr, ByVal Order As Boolean)
   Dim Item, tmpArr, Arr1, Arr2, n As Long, m As Long
   tmpArr = srcArr
   With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    For Each Item In tmpArr
     .Add Item
    Next
    .Sort
    Arr1 = .ToArray
    If Order = False Then
     ReDim Arr2(LBound(Arr1) To UBound(Arr1))
     For n = .Count To 1 Step -1
      Arr2(m) = Arr1(n - 1)
      m = m + 1
     Next
     Sort1DArray = Arr2
    Else
     Sort1DArray = Arr1
    End If
   End With
  End Function
  Function Unique2DArray(ByVal SourceArray, Optional ByVal ColIndex As Variant = 1)
   Dim aSrc, aCol, tmp As String, cItem
   Dim lR As Long, lC As Long, lUB1 As Long, lUB2 As Long, lLB1 As Long, lLB2 As Long, n As Long
   Dim dic As Object
   Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
   aSrc = SourceArray: aCol = ColIndex
   If Not IsArray(aCol) Then aCol = Array(aCol)
   lLB1 = LBound(aSrc, 1): lLB2 = LBound(aSrc, 2)
   lUB1 = UBound(aSrc, 1): lUB2 = UBound(aSrc, 2)
   ReDim aDes(1 To lUB2 + 1 - lLB2, 1 To 1)
   For lR = lLB1 To lUB1
    tmp = vbNullString
    If Len(CStr(aSrc(lR, 1))) Then
     For Each cItem In aCol
      tmp = tmp & vbBack & aSrc(lR, cItem)
     Next
     If Not dic.Exists(tmp) Then
      n = n + 1
      dic.Add tmp, lR
      ReDim Preserve aDes(1 To lUB2 + 1 - lLB2, 1 To n)
      For lC = lLB2 To lUB2
       aDes(lC, n) = aSrc(lR, lC)
      Next
     End If
    End If
   Next
   If n Then Unique2DArray = Transpose2DArray(aDes)
  End Function
  Function Transpose2DArray(ByVal SourceArray)
   Dim aSrc
   Dim lR As Long, lC As Long
   aSrc = SourceArray
   ReDim aDes(LBound(aSrc, 2) To UBound(aSrc, 2), LBound(aSrc, 1) To UBound(aSrc, 1))
   For lR = LBound(aSrc, 1) To UBound(aSrc, 1)
    For lC = LBound(aSrc, 2) To UBound(aSrc, 2)
     aDes(lC, lR) = aSrc(lR, lC)
    Next
   Next
   Transpose2DArray = aDes
  End Function
  2> Code trong Form:
  Mã:
  [COLOR=#ff0000]Private Sub Label1_Click()
   Dim aDes
   Static bChk As Boolean
   bChk = Not bChk
   aDes = Me.ListBox1.List
   aDes = Sort2DArray(aDes, 1, bChk, False)
   Me.ListBox1.List = aDes
  End Sub
  Private Sub Label2_Click()
   Dim aDes
   Static bChk As Boolean
   bChk = Not bChk
   aDes = Me.ListBox1.List
   aDes = Sort2DArray(aDes, 2, bChk, False)
   Me.ListBox1.List = aDes
  End Sub
  Private Sub UserForm_Initialize()
   Dim aSrc, aDes
   aSrc = Sheets("Nhap").Range("C2:D1000").Value
   aDes = Unique2DArray(aSrc, 1)
   ListBox1.List = aDes
  End Sub[/COLOR]
  Code trong Module tuy dài nhưng bạn mặc kệ nó đi, chỉ cần biết áp dụng hàm vào form là đủ (xem và khai triển chỗ màu đỏ là được rồi)
  Lưu ý: Ở đây tôi viết cho bạn chức năng sort theo cách bạn bấm vào Label TÊN HÀNG hoặc ĐVT thì nó sẽ sort
   

  Các file đính kèm:

  Lần chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2017
 15. NguyenthiH

  NguyenthiH thành viên mù VBA

 16. ndu96081631

  ndu96081631 Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE Staff Member Super Moderator

  Cái nào ra cái đó! Sau khi xong topic này rồi bạn có thể hỏi vấn đề khác ở topic khác
   
 17. ptm0412

  ptm0412 Excel Ordinary Member Staff Member Super Moderator

  Trong Excel gọi là sort Ascending dù cho là text, number, date hay logic. Không gọi là tăng dần thì tôi cũng chả biết gọi sao.
   
 18. Gió Đông

  Gió Đông BĂNG TRÔI

  Text hay number thì trong máy tính cũng là số digital hết, nên vẫn gọi là tăng dần, giảm dần
   
 19. NguyenthiH

  NguyenthiH thành viên mù VBA

  Topic này tới đây là hết rồi đó Thầy ndu Ơi!
  Tại vì em có đọc bài "Tạo Ứng dung Form hỗ trợ tìm kiếm và nhập lieu" và em thấy trong file Thầy nạp list cho ListBox là danh sách không trùng, nên em có mở Topic "Lọc không trùng bang Dic" và được anh Hoang2013 và Thầy Ba Tê giúp.
  Va Topic "Sort trong mảng Arr" và anh HieuCD và Thầy Ndu giúp.
  Vậy em nhờ Thầy giúp chỉnh code để chọn trongListBox bang bàn phím (Lên Xuống) và nhấn Enter thì gán vào bang tính.
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2017
 20. NGOCTOAN

  NGOCTOAN Thành viên chính thức

  Đúng Thầy Ndu là bậc thầy, luôn luôn chỉ rõ người chưa biết hiểu 1 cách tỷ mỉ và khác người.

  Trân trong.

  Ngoctoan
   

Chia sẻ trang này