Trang 3/87 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 13 53 ... cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 21 đến 30 trên tổng số: 867

Ðề tài: Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA

 1. Giúp làm ngắn đoạn code này

  Nhờ các bạn trên diễn đàn giúp mình làm ngắn đoạn code này và khoa học hơn với.
  mục đích của đoạn code này là kiểm tra tất cả các cột trong query "QR01_TKH_Import" có S=0 thì Hide những cột L tương ứng!
  Code:
  Private Sub PO_AfterUpdate()
  On Error GoTo loi
    If (DLookup("S01", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L01.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L01.Properties("ColumnHidden") = False
    End If
    If (DLookup("S02", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L02.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L02.Properties("ColumnHidden") = False
    End If
    If (DLookup("S03", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L03.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L03.Properties("ColumnHidden") = False
    End If
    If (DLookup("S04", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L04.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L04.Properties("ColumnHidden") = False
    End If
    If (DLookup("S05", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L05.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L05.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S06", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L06.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L06.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S07", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L07.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L07.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S08", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L08.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L08.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S09", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L09.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L09.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S10", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L10.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L10.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S11", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L11.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L11.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S12", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L12.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L12.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S13", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L13.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L13.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S14", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L14.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L14.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S15", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L15.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L15.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S16", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L16.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L16.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S17", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L17.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L17.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S18", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L18.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L18.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S19", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L19.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L19.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S20", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L20.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L20.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S21", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L21.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L21.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S22", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L22.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L22.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S23", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L23.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L23.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S24", "QR01_TKH_Import", "POT='" & POT & "'") = 0) Then
      L24.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L24.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S25", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L25.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L25.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S26", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L26.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L26.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S27", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L27.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L27.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S28", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L28.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L28.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S29", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L29.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L29.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S30", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L30.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L30.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S31", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L31.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L31.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S32", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L32.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L32.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S33", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L33.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L33.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S34", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L34.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L34.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S35", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L35.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L35.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S36", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L36.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L36.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S37", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L37.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L37.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S38", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L38.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L38.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    If (DLookup("S39", "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0) Then
      L39.Properties("ColumnHidden") = True
    Else
      L39.Properties("ColumnHidden") = True
    End If
    Exit Sub
  loi:
    MsgBox Err.Description
  End Sub
  Thanks!
  thay đổi nội dung bởi: huyhoang_mmyeht, 04-08-13 lúc 08:38 AM

 2. Hình như bạn dùng cho ACCESS thì phải. Bạn thử với cái này xem:

  Private Sub PO_AfterUpdate()
  On Error GoTo loi
  Dim i As Long, n As String
  For i = 1 To 39
  n = Format(i, "00")
  Fields("L" & n).Properties("ColumnHidden") = (DLookup("S" & n, "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0)
  Next
  Exit Sub
  loi:
  MsgBox Err.Description
  End Sub  ===============================================

  Không biết code bạn viết có gì đặc biệt không, nhưng từ L05 trở đi thì tất cả các điều kiện cho ra giá trị là TRUE mà không phải là TRUE và FALSE.
  thay đổi nội dung bởi: Hoàng Trọng Nghĩa, 04-08-13 lúc 09:39 AM

 3. Mình dùng access bạn ơi!

  code của bạn bị lổi rồi!
  Fields("L" & n).Properties("ColumnHidden") = (DLookup("S" & n, "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0)
  nhờ bạn xem lại!

 4. Trích Nguyên văn bởi huyhoang_mmyeht View Post
  Mình dùng access bạn ơi!

  code của bạn bị lổi rồi!
  Fields("L" & n).Properties("ColumnHidden") = (DLookup("S" & n, "QR01_TKH_Import", "POT='" & PO & "'") = 0)
  nhờ bạn xem lại!
  Trước hết, code của bạn có chạy bị lỗi không? Tôi chỉ căn cứ code của bạn mà rút gọn thôi.

  Hay bạn thử gửi cái file đó lên xem sao. Tôi thấy thực tế sẽ dễ dàng thực hiện hơn.
  thay đổi nội dung bởi: Hoàng Trọng Nghĩa, 04-08-13 lúc 10:23 AM

 5. Mình xin nói lại ý đồ của mình là khi mình nhập PO thì tự động nó sẽ dò trong query có số lượng hay không nếu bằng không thì hide cột L tương ứng và cột S tương ứng trong hai sub form!
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 6. Trích Nguyên văn bởi huyhoang_mmyeht View Post
  Mình xin nói lại ý đồ của mình là khi mình nhập PO thì tự động nó sẽ dò trong query có số lượng hay không nếu bằng không thì hide cột L tương ứng và cột S tương ứng trong hai sub form!
  Bạn gửi file lên tôi mới biết được mình phải làm gì. Bây giờ bạn thử chép đoạn code vào trong form bạn xem sao!

  Code:
  Private Sub PO_AfterUpdate()
    On Error GoTo loi
    Dim i As Long, n As String
    For i = 1 To 39
      n = Format(i, "00")
      Controls("L" & n).Properties("ColumnHidden") = (DLookup("S" & n, "QR01_TKH_Import", "PO='" & PO & "'") = 0)
    Next
    Exit Sub
  loi:
    MsgBox Err.Description
  End Sub

 7. Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bạn!

  tiện cho mình hỏi mình muôn hide luôn những cột S* trong form sub _TKH_Import có số liệu =0 được không?

 8. Trích Nguyên văn bởi huyhoang_mmyeht View Post
  Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bạn!

  tiện cho mình hỏi mình muôn hide luôn những cột S* trong form sub _TKH_Import có số liệu =0 được không?
  Được chứ bạn! Bạn chép code này để thay thế cho code trước bạn nhé!

  Code:
  Option Compare Database
  
  
  Private Sub PO_AfterUpdate()
    On Error GoTo loi
    Dim i As Long, n As String
    For i = 1 To 39
      n = Format(i, "00")
      If (DLookup("S" & n, "QR01_TKH_Import", "PO='" & PO & "'") = 0) Then
        Controls("L" & n).Properties("ColumnHidden") = True
        Form_F01_TKH_Import.Controls("S" & n).Properties("ColumnHidden") = True
      Else
        Controls("L" & n).Properties("ColumnHidden") = False
        Form_F01_TKH_Import.Controls("S" & n).Properties("ColumnHidden") = False
      End If
    Next
    Exit Sub
  loi:
    MsgBox Err.Description
  End Sub
  Hoặc muốn ngắn gọn hơn, bạn thêm một biến Boolean vào:

  Code:
  Private Sub PO_AfterUpdate()
    On Error GoTo loi
    Dim i As Long, n As String, IsTest As Boolean
    For i = 1 To 39
      n = Format(i, "00")
      IsTest = (DLookup("S" & n, "QR01_TKH_Import", "PO='" & PO & "'") = 0)
      Controls("L" & n).Properties("ColumnHidden") = IsTest
      Form_F01_TKH_Import.Controls("S" & n).Properties("ColumnHidden") = IsTest
    Next
    Exit Sub
  loi:
    MsgBox Err.Description
  End Sub
  thay đổi nội dung bởi: Hoàng Trọng Nghĩa, 05-08-13 lúc 11:22 AM

 9. Trích Nguyên văn bởi hungpecc1 View Post
  * Bạn thử record macro Hàm if() ---> sẽ suy ra cách viết trong vba ( cụ thể ở đây bạn thiếu dấu "")
  * Sau khi sửa được câu lệnh if, bạn sẽ gặp lỗi khi gán giá trị xuống sheet bằng câu lệnh :....=MyArr , vì trong mảng của bạn chứa 2 kiểu : 1 kiểu là range.value và 1 kiểu là range.formulaR1C1 sao mà được
  Vâng cám ơn Bác, vậy muốn gán Ô để chứa công thức IF đó thì E phải làm như thế nào ạ..? Cụ thể trong bài của E, mỗi lần ghi 1 dòng mới thì ô cuối cùng tự động gán 1 công thức if vào..!

 10. Cho mình hỏi thêm vấn đề như thế này với:
  Đoạn code sau mình muốn gán biến "myrange" của mình bằng vùng A2:A20
  Set myrange = .Worksheets("sheet1").[2:1 , 20:1]
  cho hỏi là cú pháp có sai không vây?

Trang 3/87 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 13 53 ... cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •