Trang 1/13 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 124

Ðề tài: Hàm chuyển số thành chữ

 1. Hàm chuyển số thành chữ

  Đã có rất nhiều hàm chuyển số thành chữ trên các diễn đàn, nhưng hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn hàm chuyển số thành chữ hoàn chỉnh nhất của Paulsteigel trên diễn đàn Webketoan
  Code:
   
   
  Option Explicit
  '
  Function CountValue(ByVal Target As Range, ByVal Criteria As Long, ByVal isGreater As Boolean) As Variant
  Dim i As Long, j As Long
  Dim k As Long
  With Target
  For i = 1 To .Rows.Count
  For j = 1 To .Columns.Count
  If Not IsEmpty(.Cells(i, j)) Then
  If isGreater Then
  If Val(.Cells(i, j)) >= Criteria Then k = k + 1
  Else
  If Val(.Cells(i, j)) <= Criteria Then k = k + 1
  End If
  End If
  Next
  Next
  End With
  CountValue = k + 1
  End Function
   
   
  Public Function NumtoWordExl(ByVal Target As Range, Optional IsToUnicode As Boolean = False) As String
  Dim iStr As String, i As Long
  Dim retVal As String
  If isBigRange(Target) Then
  NumtoWordExl = ""
  GoTo tExitFunction
  End If
  ' this is a trick to keep excel doesnt set the value to somewhat like 1.22e12+19
  iStr = Format(Target.Value, "#000")
  retVal = NumtoWord(iStr)
  ' Now we have to convert the result to unicode if neccessary
  If retVal <> "" And IsToUnicode Then retVal = ToUnicode(retVal)
  NumtoWordExl = retVal
  tExitFunction:
  End Function
   
  Function NumtoWord(InTxt As String) As String
  ' Concert any length number to word
  ' The mentor is: break a number to 9 characters length and do the conversion
  ' for the rest .... increment the billion counter
  ' the main function for the conversion is at anywhere in the net and I took this one from anonimity
  ' My onwed function work similarly - but i failed in searching for it - it dumbed...
  ' so take this one in replacement
  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim OutString As String
  Dim ProcArr() As String
  ReDim ProcArr(10)
  While Len(InTxt) > 9
  ' break the input string to group of 9 digit
  ProcArr(i) = Right(InTxt, 9)
  InTxt = Left(InTxt, Len(InTxt) - 9)
  i = i + 1
  Wend
  ProcArr(i) = InTxt
  ReDim Preserve ProcArr(i)
  ' Now convert the group to value
  i = UBound(ProcArr)
  While i > 0
  ' add with "w" as billion word...
  OutString = OutString & IIf(Val(ProcArr(i)) > 0, ReadBilGroup(ProcArr(i)) & String(i, "w"), "")
  i = i - 1
  Wend
  OutString = Replace(OutString, "w", " tû") & ReadBilGroup(ProcArr(0))
  NumtoWord = Trim(OutString)
  End Function
   
  Private Function ReadBilGroup(s As String) As String
  Dim l As Integer, i As Integer, j As Integer
  Dim dk As Boolean
  Dim A(11) As Integer
  Dim C As String
   
  ' Variant array to quick convert the number to word
  Dim iArr As Variant
  iArr = Array("kh«ng", "mét", "hai", "ba", "bèn", "n¨m", "s¸u", "b¶y", "t¸m", "chÝn")
   
  C = ""
  l = Len(s)
   
  ' break number to single string
  For i = 1 To l
  A(i) = CInt(Mid(s, i, 1))
  Next i
   
  For i = 1 To l '
   
  Select Case A(i)
  Case 1:
  If (i > 1 And (l - i + 1) Mod 3 = 1 And A(i - 1) > 1) Then
  C = C & " mèt"
  ElseIf ((l - i + 1) Mod 3 <> 2 And A(i) = 1) Then
  C = C & " mét"
  End If
  Case 5:
  If (i > 0 And (l - i + 1) Mod 3 = 1 And A(i - 1) <> 0) Then
  C = C & " l¨m"
  Else
  C = C & " n¨m"
  End If
  Case 0:
  If (l - i + 1) Mod 3 = 0 And (A(i + 1) <> 0 Or A(i + 2) <> 0) Then C = C & " kh«ng"
  If (l - i + 1) Mod 3 = 2 And A(i + 1) <> 0 Then C = C & " linh"
  Case Else
  If i = l And A(i) = 4 Then
  C = C & " t­"
  Else
  C = C & " " & iArr(A(i))
  End If
  End Select
   
  If ((l - i + 1) Mod 3 = 2 And A(i) <> 0 And A(i) <> 1) Then
  C = C & " m­¬i"
  ElseIf ((l - i + 1) Mod 3 = 2 And A(i) <> 0) Then
  C = C & " m­êi"
  End If
   
  If ((l - i + 1) Mod 3 = 0 And (A(i + 1) <> 0 Or A(i + 2) <> 0)) Then
  C = C & " tr¨m"
  ElseIf (l - i + 1) Mod 3 = 0 And A(i) <> 0 Then
  C = C & " tr¨m"
  End If
   
  If ((l - i + 1) = 4) Then C = C & " ngµn"
  If ((l - i + 1) = 7) Then C = C & " triÖu"
   
  If ((l - i + 1) Mod 3 = 0 And A(i) = 0 And A(i + 1) = 0 And A(i + 2) = 0) Then i = i + 2
   
  If ((l - i + 1) Mod 3 = 1) Then
  dk = True
  For j = i To l
  If A(j) <> 0 Then dk = False
  Next j
  End If
  If dk Then Exit For
  Next i
  ReadBilGroup = C
  End Function
   
   
  Private Function isBigRange(ByVal Target As Range) As Boolean
  On Error GoTo ErrHandler
  If Target.Rows.Count > 1 Or Target.Columns.Count > 1 Then isBigRange = True
  ErrHandler:
  End Function
  Function ToUnicode(txtString As String, Optional isReversed As Boolean = False) As String
  ' This function will do the conversion of text string into unicode
  Dim iStr As String, repTxt As String, mText As String
  Dim i As Long, j As Long
  Dim iUnicode As Variant ' array to keep unicode char set
  Dim iTCVN As Variant ' array to keep TCVN char set
  Dim iProcList() As String ' array to keep what to convert
   
  'parse the parameter into this local variable
  iStr = txtString
  mText = txtString
   
  iUnicode = Array(225, 224, 7843, 227, 7841, 259, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 226, _
  7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 233, 232, 7867, 7869, 7865, 234, 7871, 7873, 7875, _
  7877, 7879, 237, 236, 7881, 297, 7883, 243, 242, 7887, 245, 7885, 244, 7889, 7891, _
  7893, 7895, 7897, 417, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 250, 249, 7911, 361, 7909, _
  432, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273, 193, 192, 195, _
  258, 194, 212, 416, 431, 272)
   
  iTCVN = Array(184, 181, 182, 183, 185, 168, 190, 187, 188, 189, 198, 169, 202, 199, 200, _
  201, 203, 208, 204, 206, 207, 209, 170, 213, 210, 211, 212, 214, 221, 215, 216, 220, _
  222, 227, 223, 225, 226, 228, 171, 232, 229, 230, 231, 233, 172, 237, 234, 235, 236, _
  238, 243, 239, 241, 242, 244, 173, 248, 245, 246, 247, 249, 253, 250, 251, 252, 254, _
  174, 193, 192, 195, 161, 162, 164, 165, 166, 167)
   
  ' Reenlarge the array
  ReDim iProcList(1, 133)
  ' process the vowel only and covert to asc code
  For i = 1 To Len(mText)
  repTxt = Mid(mText, i, 1)
  If AscW(repTxt) > 122 Then
  iStr = Replace(iStr, repTxt, "[" & AscW(repTxt) & "]")
  mText = Replace(mText, repTxt, " ")
  ' write the processed list
  iProcList(1, j) = "[" & AscW(repTxt) & "]"
  If isReversed Then
  iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iUnicode)
  Else
  iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iTCVN)
  End If
  j = j + 1
  End If
  Next
  If j = 0 Then
  ToUnicode = txtString
  Exit Function
  End If
  ReDim Preserve iProcList(1, j - 1)
  ' now convert to unicode
  For i = 0 To UBound(iProcList, 2)
  If isReversed Then
  iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iTCVN(Val(iProcList(0, i)))))
  Else
  iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iUnicode(Val(iProcList(0, i)))))
  End If
  Next
  fExit:
  ToUnicode = iStr
  End Function

 2. Hàm nay dài quá đợi em lam xong ham dịch số tiếng anh và tiếng việt để các bác sai thử nhé.

 3. Trích Nguyên văn bởi trai_thanhnam
  Hàm nay dài quá đợi em lam xong ham dịch số tiếng anh và tiếng việt để các bác sai thử nhé.
  SG mong đc học hỏi file của bạn. Bạn xem thử Add-ins đọc số thành chữ của anh Maika tại đây xem nha.

  Trích Nguyên văn bởi _RU_kiss
  Toi khong biet de cai add-in nhu the nao. Phai save link do vao dau. Anh chi nao biet chi gium.
  Sau khi dowload file về. Bạn giải nén. Copy file bạn vừa giải nén. Tiếp theo bạn vào tool====>add-ins======>browse======>paste file bạn vừa giải nén vào.

  Bạn xem thêm bài: Minh họa cách tạo, nạp và sử dụng Add-Ins trong MS Excel nha.
  "A successful relationship requires falling in love many times, always with the same person!"

 4. Tôi xin gửi các bạn hàm đổi số thành chữ của tôi, mong các bạn tham gia góp ý.
  Để sử dụng:
  1. Bạn Copy File UDF.XLA vào C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Library
  2. Mở Excel chọn Tools -> Add-ins rồi check vào UDF (Lưu ý phải để Tools->Macro->Security->Low)
  Cách dùng: Tại ô cần đổi số thành chữ nhập =tien(địa chỉ ô hoặc số cần đổi) Enter.
  quan66nm@yahoo.com

 5. Red face

  Đây cũng là hàm chuyển chữ sang số:
  http://www.4shared.com/file/6685708/...44/So2Chu.html

 6. Trích Nguyên văn bởi Bong05
  Co ban nao co dich so = chu USD ko? huong dan cho minh su dung voi. Mail cua minh: maiminhtien@yahoo.com
  Bạn xem qua nhé :


  PHP Code:
   Public Function USD(WhatNumber)
  ' Tien USD tieng Anh' 
   
  Dim ToReadNumStringGroupWord As String
  Dim I
  As ByteWXYAs Double
  Dim FristColum
  SecondColumReadMetho
  If WhatNumber 0 Then
  ToRead 
  "None"
  Else
  If 
  Abs(WhatNumber) >= 1E+15 Then
  ToRead 
  "Too long number ???"
  Else
  FristColum = Array("None""one""two""three""four""five""six""seven""eight""nine""ten"_
  "eleven""twelve""thirteen""fourteen""fifteen""sixteen""seventeen""eightteen""nineteen")
  SecondColum = Array("None""None""twenty""thirty""forty""fifty""sixty""seventy""eighty""ninety")
  ReadMetho = Array("None""trillion""billion""million""thousand""dollars""cents")
  If 
  WhatNumber 0 Then
  ToRead 
  "Minus" Space(1)
  Else
  ToRead Space(0)
  End If
  NumString Format(Abs(WhatNumber), "##############0.00")
  NumString Right(Space(15) & NumString18)
  For 
  1 To 6
  Group 
  Mid(NumString23)
  If 
  Group <> Space(3Then
  Select 
  Case Group
  Case "000"
  If And Abs(WhatNumber) > 1 Then
  Word 
  "dollars" Space(1)
  Else
  Word Space(0)
  End If
  Case 
  ".00"
  Word "only"
  Case Else
  Val(Left(Group1))
  Val(Mid(Group21))
  Val(Right(Group1))
  Val(Right(Group2))
  If 
  0 Then
  Word 
  Space(0)
  Else
  Word FristColum(X) & Space(1) & "hundred" Space(1)
  If 
  And 21 Then
  Word 
  Word "and" Space(1)
  End If
  End If
  If 
  And Abs(WhatNumber) > 1 Then
  Word 
  "and" Space(1) & Word
  End 
  If
  If 
  20 And 0 Then
  Word 
  Word FristColum(W) & Space(1)
  Else
  If 
  >= 20 Then
  Word 
  Word SecondColum(Y) & Space(1)
  If 
  0 Then
  Word 
  Word FristColum(Z) & Space(1)
  End If
  End If
  End If
  Word Word ReadMetho(I) & Space(1)
  End Select
  ToRead 
  ToRead Word
  End 
  If
  Next I
  End 
  If
  End If
  USD UCase(Left(ToRead1)) & Mid(ToRead2)
  End Function
  Public Function 
  VND_US(WhatNumber)
  ' Tien Viet tieng Anh
   
  Dim ToRead, NumString, Group, Word As String
  Dim I, J As Byte, W, X, Y, Z As Double
  Dim FristColum, SecondColum, ReadMetho
  If WhatNumber = 0 Then
  ToRead = "None"
  Else
  If Abs(WhatNumber) >= 1E+15 Then
  ToRead = "! Too long number ???"
  Else
  FristColum = Array("None", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", _
  "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eightteen", "nineteen")
  SecondColum = Array("None", "None", "twenty", "thirty", "forty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety")
  ReadMetho = Array("None", "trillion", "billion", "million", "thousand", "Vietnamese dong", "xu")
  If WhatNumber < 0 Then
  ToRead = "Minus" & Space(1)
  Else
  ToRead = Space(0)
  End If
  NumString = Format(Abs(WhatNumber), "##############0.00")
  NumString = Right(Space(15) & NumString, 18)
  For I = 1 To 6
  Group = Mid(NumString, I * 3 - 2, 3)
  If Group <> Space(3) Then
  Select Case Group
  Case "000"
  If I = 5 And Abs(WhatNumber) > 1 Then
  Word = "Vietnamese dong" & Space(1)
  Else
  Word = Space(0)
  End If
  Case ".00"
  Word = "only"
  Case Else
  X = Val(Left(Group, 1))
  Y = Val(Mid(Group, 2, 1))
  Z = Val(Right(Group, 1))
  W = Val(Right(Group, 2))
  If X = 0 Then
  Word = Space(0)
  Else
  Word = FristColum(X) & Space(1) & "hundred" & Space(1)
  If W > 0 And W < 21 Then
  Word = Word & "and" & Space(1)
  End If
  End If
  If I = 6 And Abs(WhatNumber) > 1 Then
  Word = "and" & Space(1) & Word
  End If
  If W < 20 And W > 0 Then
  Word = Word & FristColum(W) & Space(1)
  Else
  If W >= 20 Then
  Word = Word & SecondColum(Y) & Space(1)
  If Z > 0 Then
  Word = Word & FristColum(Z) & Space(1)
  End If
  End If
  End If
  Word = Word & ReadMetho(I) & Space(1)
  End Select
  ToRead = ToRead & Word
  End If
  Next I
  End If
  End If
  VND_US = UCase(Left(ToRead, 1)) & Mid(ToRead, 2)
  End Function 

  Thân!
  thay đổi nội dung bởi: SA_DQ, 03-06-08 lúc 09:22 AM

 7. Em đã làm đúng các bước hướng dẫn rồi mà sao em ko thể lôi hàm đó ra dùng được. Các anh chị giúp em bé với...........

 8. Các bước thực hiện

  Trích Nguyên văn bởi Lephuongthuy411
  Em đã làm đúng các bước hướng dẫn rồi mà sao em ko thể lôi hàm đó ra dùng được. Các anh chị giúp em bé với...........
  B1: Mở một Workbook mới, nhấn Alt+F11 để vào VBA
  B2: Copy hàm vừa mới dow về vào trang VBA đó rồi thoát khỏi VBA
  B3: Save lại với đuôi là .xla(File/Save As chọn trong khung Save as type là Microsoft Excel Add-In) . Nhớ đường dẫn tới file này và đặt tên cho nó
  Thường thì khi save như trên nó sẽ tự động save vào thư mục mặc định Add-In (Documents and Setings/Ten chủ máy/Application Data/Microsoft/AddIns)
  B4: Vào Tools/Add In ======>Bowser =====>chọn đường dẫn tới file vừa save=====> OK
  Thế là dùng thoải mái
  Thân

 9. tui cung xin đóng góp 1 hàm chuyển từ số sang chữ
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: man, 09-06-07 lúc 04:49 PM

 10. To man
  Trích Nguyên văn bởi man
  tui cung xin đóng góp 1 hàm chuyển từ số sang chữ
  Dùng cho font UNICODE thì làm sao đây?

  To handung
  If isReversed Then
  iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iUnicode)
  Else
  iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iTCVN)
  End If
  Bị báo lỗi tại GetElementNo là sao vậy?
  thay đổi nội dung bởi: chibi, 10-06-07 lúc 12:11 AM
  Sông sâu thì mặc sông sâu
  Nếu sông sâu quá thì ta đi đò.

Trang 1/13 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Lỗi trang bảng tính không di chuyển khi kéo thanh scroll bar hoặc di chuyển bằng phím
  Viết bởi Tường_Vi trong chuyên mục Hỏi đáp những vấn đề khác
  Trả lời: 16
  Bài mới gởi: 08-01-17, 03:08 PM
 2. Tạo nút liên kết di chuyển theo sự di chuyển của trang trong Excell
  Viết bởi chuot0106 trong chuyên mục Lập Trình với Excel
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 24-02-14, 04:09 PM
 3. Cần tuyển Trưởng phòng Kinh doanh, Chuyên viên Kế hoạch Đầu tư, Chuyên viên Thanh chế
  Viết bởi suribeo trong chuyên mục Người tìm việc, việc tìm người
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 26-07-12, 09:26 AM
 4. Chuyển mã trong excel (tự nhận biết và chuyển về cùng bảng mã)
  Viết bởi taodayne trong chuyên mục Các Add-ins cho excel
  Trả lời: 6
  Bài mới gởi: 07-11-11, 08:05 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •