Quyết định số 651/QĐ-TCT ngày 22/04/2010 V/v ban hành hệ thống mẫu biểu xây dựng dự toán và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách trong ngành thuế

Nhân chia sẻ ở webketoan tại đây. Tôi xin post lên đây để các bạn cần thì tham khảo thêm

Load tại webketoan: http://4wkt.net/f/q6qar8jdpmw9xuf.zip

Trong văn bản có đính kèm 2 files bằng Excel (Cuối trang 9 của Quyết định này)

File thứ nhất, gồm 3 sheet

Sheet DG1 - BÁO CÁO ƯỚC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Sheet DG2 - TỔNG HỢP SỐ THU NSNN ẢNH HƯỞNG DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ, CHÍNH SÁCH
Sheet DG3 - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THEO CÁC CHỨC NĂNG

File thứ hai gồm 24 sheet

Sheet DT1 - TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU
Sheet DT2 - TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA (Năm)
Sheet DT3 - TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NỘI ĐỊA (Quý)
Sheet DT4 - THỐNG KÊ TỶ TRỌNG THU 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Sheet DT5 - THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU NSNN 5 NĂM
Sheet DT6 - THỐNG KÊ NĂNG LỰC SẢN XUẤT MỚI
Sheet DT7 - DỰ TOÁN THU THUẾ MÔN BÀI
Sheet DT8 - DỰ TOÁN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Sheet DT9 - DỰ TOÁN THU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Sheet DT10 - DỰ TOÁN THU THUẾ TÀI NGUYÊN
Sheet DT11 - DỰ TOÁN THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Sheet DT12 - DỰ KIẾN SXKD VÀ NỘP NSNN CỦA DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM
Sheet DT13 - DỰ TOÁN THU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Sheet DT14 - DỰ TOÁN THU NỢ THUẾ
Sheet DT15 - DỰ TOÁN THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Sheet DT16 - DỰ TOÁN THU PHÍ XĂNG DẦU
Sheet DT17 - DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ
Sheet DT18 - DỰ TOÁN THU THUẾ NHÀ ĐẤT
Sheet DT19 - DỰ TOÁN THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Sheet DT20 - DỰ TOÁN THU TIỀN CHO THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC
Sheet DT21 - DỰ TOÁN HOÀN THUẾ GTGT
Sheet DT22 - DỰ TOÁN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
Sheet DT23 - DỰ TOÁN THU TỪ DẦU THÔ, CONDENSATE
Sheet DT24 - DỰ TOÁN THU TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN