tôi có file chấm công CC012007.xls tôi muốn chuyển đổi sang file .dbf (foxpro)

máy tính của tôi đang sử dụng excel 2007 và có cài Visual foxpro 7.0


vì cv tôi đang làm là chạy trên foxpro và all dữ liệu data phần lớn đều lưu trữ là .dbf

cám ơn các Anh, Chị