Trang 2/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 11 đến 20 trên tổng số: 42

Ðề tài: Giúp mình về dữ liệu lớn trong exel

 1. Trích Nguyên văn bởi HieuCD View Post
  bạn chạy thử code, trong đó nếu dữ liệu nguồn nếu nhiều thì nhập tiếp vào cột D và E, cùng hàng đầu cột A và B
  Code:
  Sub Vlookup()
  Dim Dic As Object, Darr(), Arr(), i As Long, LastKQ As Long, LastNg As Long
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  'On Error Resume Next
  LastKQ = Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
  If LastKQ < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu Ma de lay ten, thoat chuong trinh"): Exit Sub
  End If
  Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\DULIEU.XLSX", ReadOnly:=True
  With ActiveWorkbook.Sheets("NNT")
   LastNg = .Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
   If LastNg < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu nguon, thoat chuong trinh"): Exit Sub
   End If
   Darr = .Range("A4:B" & LastNg).Value
   For i = 1 To UBound(Darr)
    Dic.Add Darr(i, 1), Darr(i, 2)
   Next i
  ' du lieu nhieu, nhap them vao cot D va E
   LastNg = .Range("D3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
   If LastNg >= 4 Then
    Darr = .Range("A4:B" & LastNg).Value
    For i = 1 To UBound(Darr)
     Dic.Add Darr(i, 1), Darr(i, 2)
    Next i
   End If
  End With
  ActiveWorkbook.Close False
  
  
  Darr = Range("A4:A" & LastKQ).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 1)
  For i = 1 To UBound(Arr)
   Arr(i, 1) = Dic.Item(Darr(i, 1))
  Next i
  Range("B4").Resize(UBound(Arr)) = Arr
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  Mình vừa test thử bằng cách bỏ dữ liệu và cột D và E thì báo lỗi run time 457. Bạn Hiếu kiểm tra giúp mình với và mình có thử nếu nhỡ file dữ liệu có trùng dữ liệu thì khi chạy nó cũng báo lỗi như trên, bạn có thể code thêm nếu có trùng dữ liệu tìm kiếm tức có 2 dòng Mã giống nhau thì vẫn cho ra kq 1 trong 2 cái và nếu như tìm không có mã thì vẫn view ra cột tên trong file Phiếu ( view câu "khong co"). Cảm ơn bạn Hiếu nhiều lắm.

 2. Trích Nguyên văn bởi vnlife2000 View Post
  Mình vừa test thử bằng cách bỏ dữ liệu và cột D và E thì báo lỗi run time 457. Bạn Hiếu kiểm tra giúp mình với và mình có thử nếu nhỡ file dữ liệu có trùng dữ liệu thì khi chạy nó cũng báo lỗi như trên, bạn có thể code thêm nếu có trùng dữ liệu tìm kiếm tức có 2 dòng Mã giống nhau thì vẫn cho ra kq 1 trong 2 cái và nếu như tìm không có mã thì vẫn view ra cột tên trong file Phiếu ( view câu "khong co"). Cảm ơn bạn Hiếu nhiều lắm.
  bạn chỉnh lại code
  lưu ý chổ màu đỏ chỉ chọn 1 trong 2 và giống nhau của cả 2 đoạn lệnh
  Code:
  Sub Vlookup()
  Dim Dic As Object, Darr(), Arr(), i As Long, LastKQ As Long, LastNg As Long, Tmp
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  'On Error Resume Next
  LastKQ = Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
  If LastKQ < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu Ma de lay ten, thoat chuong trinh"): Exit Sub
  End If
  Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\DULIEU.XLSX", ReadOnly:=True
  With ActiveWorkbook.Sheets("NNT")
   LastNg = .Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
   If LastNg < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu nguon, thoat chuong trinh"): Exit Sub
   End If
   Darr = .Range("A4:B" & LastNg).Value
   For i = 1 To UBound(Darr)
    Tmp = Darr(i, 1)
  'Ban chon mot trong 2 cách lay giá tri dau hoac cuoi, o 2 dong lenh duoi
    If Not Dic.exists(Tmp) Then Dic.Add Tmp, Darr(i, 2) 'Lay giá tri dau
    'Dic.Item(Tmp) = Darr(i, 2) 'Lay gia tri cuoi
   Next i
  ' du lieu nhieu, nhap them vao cot D va E
   LastNg = .Range("D3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
   If LastNg >= 4 Then
    Darr = .Range("D4:E" & LastNg).Value
    For i = 1 To UBound(Darr)
     Tmp = Darr(i, 1)
  'Ban chon mot trong 2 cách lay giá tri o 2 dong lenh duoi
     If Not Dic.exists(Tmp) Then Dic.Add Tmp, Darr(i, 2) 'Lay giá tri dau
     'Dic.Item(Tmp) = Darr(i, 2) 'Lay gia tri cuoi
    Next i
   End If
  End With
  ActiveWorkbook.Close False
  
  
  Darr = Range("A4:A" & LastKQ).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 1)
  For i = 1 To UBound(Arr)
   Tmp = Darr(i, 1)
   If Dic.exists(Tmp) Then
    Arr(i, 1) = Dic.Item(Darr(i, 1))
   Else
    Arr(i, 1) = "Khong Co"
   End If
  Next i
  Range("B4").Resize(UBound(Arr)) = Arr
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub

 3. Trích Nguyên văn bởi HieuCD View Post
  bạn chỉnh lại code
  lưu ý chổ màu đỏ chỉ chọn 1 trong 2 và giống nhau của cả 2 đoạn lệnh
  Code:
  Sub Vlookup()
  Dim Dic As Object, Darr(), Arr(), i As Long, LastKQ As Long, LastNg As Long, Tmp
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  'On Error Resume Next
  LastKQ = Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
  If LastKQ < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu Ma de lay ten, thoat chuong trinh"): Exit Sub
  End If
  Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\DULIEU.XLSX", ReadOnly:=True
  With ActiveWorkbook.Sheets("NNT")
   LastNg = .Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
   If LastNg < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu nguon, thoat chuong trinh"): Exit Sub
   End If
   Darr = .Range("A4:B" & LastNg).Value
   For i = 1 To UBound(Darr)
    Tmp = Darr(i, 1)
  'Ban chon mot trong 2 cách lay giá tri dau hoac cuoi, o 2 dong lenh duoi
    If Not Dic.exists(Tmp) Then Dic.Add Tmp, Darr(i, 2) 'Lay giá tri dau
    'Dic.Item(Tmp) = Darr(i, 2) 'Lay gia tri cuoi
   Next i
  ' du lieu nhieu, nhap them vao cot D va E
   LastNg = .Range("D3").CurrentRegion.Rows.Count + 2
   If LastNg >= 4 Then
    Darr = .Range("D4:E" & LastNg).Value
    For i = 1 To UBound(Darr)
     Tmp = Darr(i, 1)
  'Ban chon mot trong 2 cách lay giá tri o 2 dong lenh duoi
     If Not Dic.exists(Tmp) Then Dic.Add Tmp, Darr(i, 2) 'Lay giá tri dau
     'Dic.Item(Tmp) = Darr(i, 2) 'Lay gia tri cuoi
    Next i
   End If
  End With
  ActiveWorkbook.Close False
  
  
  Darr = Range("A4:A" & LastKQ).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 1)
  For i = 1 To UBound(Arr)
   Tmp = Darr(i, 1)
   If Dic.exists(Tmp) Then
    Arr(i, 1) = Dic.Item(Darr(i, 1))
   Else
    Arr(i, 1) = "Khong Co"
   End If
  Next i
  Range("B4").Resize(UBound(Arr)) = Arr
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  Cảm ơn bạn Hiếu, code bạn chạy ok nhưng khi chạy với nhiều dòng thì bấm run phải đợi gần 3 phút mới ra kết quả, bởi vậy nên khi chạy code cảm giác như đang bị "treo" exel, bạn Hiếu có thể code khi bấm chạy hiện thông báo đang thực hiện, vui lòng đợi, và có thể chạy thêm tiến trình phần trăm hoàn thành để mình biết khi tiến trình hoàn thành lệnh được không ạ. Cảm ơn bạn nhiều.

 4. Trích Nguyên văn bởi vnlife2000 View Post
  Cảm ơn bạn Hiếu, code bạn chạy ok nhưng khi chạy với nhiều dòng thì bấm run phải đợi gần 3 phút mới ra kết quả, bởi vậy nên khi chạy code cảm giác như đang bị "treo" exel, bạn Hiếu có thể code khi bấm chạy hiện thông báo đang thực hiện, vui lòng đợi, và có thể chạy thêm tiến trình phần trăm hoàn thành để mình biết khi tiến trình hoàn thành lệnh được không ạ. Cảm ơn bạn nhiều.
  vụ % nầy mình không rành, chỉ hiện thông báo thôi
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 5. Hiện thông báo cũng được bạn ạ. bạn giúp mình code với.

 6. Trích Nguyên văn bởi vnlife2000 View Post
  Hiện thông báo cũng được bạn ạ. bạn giúp mình code với.
  bạn xem file ở bài trên

 7. Bạn Hiếu xem file này có thanh trạng thái %, mình có thể kết hợp với code này được không ạ, cảm ơn bạn Hiếu.
  http://www.mediafire.com/file/925z0hod74oiwrb/Thanh-trang-thai_sao_chep.xlsm

 8. Trích Nguyên văn bởi vnlife2000 View Post
  Cảm ơn bạn Hiếu, code bạn chạy ok nhưng khi chạy với nhiều dòng thì bấm run phải đợi gần 3 phút mới ra kết quả, bởi vậy nên khi chạy code cảm giác như đang bị "treo" exel, bạn Hiếu có thể code khi bấm chạy hiện thông báo đang thực hiện, vui lòng đợi, và có thể chạy thêm tiến trình phần trăm hoàn thành để mình biết khi tiến trình hoàn thành lệnh được không ạ. Cảm ơn bạn nhiều.
  Thử code mới (vẫn dựa chính trên code của bác HieuCD, nên tên file và bố trí dữ liệu vẫn vậy) này với dữ liệu lớn xem có nhanh lên không

  hiện file kèm để cả 2 code

  code cũ - sao xanh - chạy cho thời gian ở C1
  code mới - sao vàng - chạy cho thời gian ở D1

  Bạn thử chạy xem có cải thiện tốc độ chút nào không ? có tới 3 phút không? so sánh xem

  Sau đó nếu cần thì gắn % thêm sau
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 9. Trích Nguyên văn bởi winvista View Post
  Thử code mới (vẫn dựa chính trên code của bác HieuCD, nên tên file và bố trí dữ liệu vẫn vậy) này với dữ liệu lớn xem có nhanh lên không

  hiện file kèm để cả 2 code

  code cũ - sao xanh - chạy cho thời gian ở C1
  code mới - sao vàng - chạy cho thời gian ở D1

  Bạn thử chạy xem có cải thiện tốc độ chút nào không ? có tới 3 phút không? so sánh xem

  Sau đó nếu cần thì gắn % thêm sau
  Cảm ơn bạn winvista, mình vừa chạy code bạn và đúng là nhanh hơn đáng kể: 251s vs 23s. Bạn giúp mình gắn % với ạ. Cảm ơn bạn winvista và bạn Hiếu nhiều lắm.

 10. Trích Nguyên văn bởi vnlife2000 View Post
  Cảm ơn bạn winvista, mình vừa chạy code bạn và đúng là nhanh hơn đáng kể: 251s vs 23s. Bạn giúp mình gắn % với ạ. Cảm ơn bạn winvista và bạn Hiếu nhiều lắm.
  Đã gắn ProgressBar % . Nó sẽ làm chậm chương trình đi 1 chút đó,

  Nếu vẫn thích thì lấy cái file kèm này, nhưng tôi nghĩ 23s là đợi tốt
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: winvista, 17-02-17 lúc 08:08 PM

Trang 2/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •