Trang 5/5 đầuđầu 1 2 3 4 5
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 41 đến 42 trên tổng số: 42

Ðề tài: Giúp mình về dữ liệu lớn trong exel

 1. Trích Nguyên văn bởi HieuCD View Post
  chạy code nầy xem sao? không được là bỏ của chạy lấy người
  Code:
  Sub Vlookup()
  Dim Darr(), Sarr(), Arr(), Dic As Object, i As Long, RKQ As Long, R As Long, C As Integer, Tmp As String
  'Sheets("Phieu").Shapes("Rounded Rectangle 1").Visible = True
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  RKQ = Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count - 1
  If RKQ < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu Ma de lay ten, thoat chuong trinh"): Exit Sub
  End If
  Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  Sarr = Range("A4").Resize(RKQ).Value
  ReDim Arr(1 To RKQ, 1 To 1)
  For i = 1 To RKQ
   Tmp = Sarr(i, 1)
   If Not Dic.exists(Tmp) Then
    Dic.Add Tmp, 1
    Dic.Add Tmp & "#" & 1, i
   Else
    k = Dic.Item(Tmp) + 1
    Dic.Item(Tmp) = k
    Dic.Add Tmp & "#" & k, i
   End If
  Next i
  
  
  Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\DULIEU.XLSX", ReadOnly:=True
  With ActiveWorkbook.Sheets("NNT")
   C = .Range("XX4").End(xlToLeft).Column
   R = .Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count - 1
   Darr = .Range("A4").Resize(R, C).Value
  End With
  ActiveWorkbook.Close False
  For j = 1 To C Step 3
   For i = 1 To R
    Tmp = Darr(i, j)
    If Tmp = "" Then Exit For
    If Dic.exists(Tmp) Then
     For k = 1 To Dic.Item(Tmp)
      n = n + 1
      Arr(Dic.Item(Darr(i, j) & "#" & k), 1) = Darr(i, j + 1)
     Next k
     If n = RKQ Then GoTo Thoat
    End If
   Next i
  Next j
  Thoat:
  Range("B4").Resize(RKQ) = Arr
  'Sheets("Phieu").Shapes("Rounded Rectangle 1").Visible = False
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub
  Code này đổi thuật toán --> cho phép tốc độ cải thiện đáng kể.

 2. Cảm ơn bạn Hiếu code chạy nhanh hơn rất nhiều.
  Trích Nguyên văn bởi HieuCD View Post
  chạy code nầy xem sao? không được là bỏ của chạy lấy người
  Code:
  Sub Vlookup()
  Dim Darr(), Sarr(), Arr(), Dic As Object, i As Long, RKQ As Long, R As Long, C As Integer, Tmp As String
  'Sheets("Phieu").Shapes("Rounded Rectangle 1").Visible = True
  Application.DisplayAlerts = False
  Application.ScreenUpdating = False
  RKQ = Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count - 1
  If RKQ < 4 Then
    MsgBox ("Khong co du lieu Ma de lay ten, thoat chuong trinh"): Exit Sub
  End If
  Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  Sarr = Range("A4").Resize(RKQ).Value
  ReDim Arr(1 To RKQ, 1 To 1)
  For i = 1 To RKQ
   Tmp = Sarr(i, 1)
   If Not Dic.exists(Tmp) Then
    Dic.Add Tmp, 1
    Dic.Add Tmp & "#" & 1, i
   Else
    k = Dic.Item(Tmp) + 1
    Dic.Item(Tmp) = k
    Dic.Add Tmp & "#" & k, i
   End If
  Next i
  
  
  Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\DULIEU.XLSX", ReadOnly:=True
  With ActiveWorkbook.Sheets("NNT")
   C = .Range("XX4").End(xlToLeft).Column
   R = .Range("A3").CurrentRegion.Rows.Count - 1
   Darr = .Range("A4").Resize(R, C).Value
  End With
  ActiveWorkbook.Close False
  For j = 1 To C Step 3
   For i = 1 To R
    Tmp = Darr(i, j)
    If Tmp = "" Then Exit For
    If Dic.exists(Tmp) Then
     For k = 1 To Dic.Item(Tmp)
      n = n + 1
      Arr(Dic.Item(Darr(i, j) & "#" & k), 1) = Darr(i, j + 1)
     Next k
     If n = RKQ Then GoTo Thoat
    End If
   Next i
  Next j
  Thoat:
  Range("B4").Resize(RKQ) = Arr
  'Sheets("Phieu").Shapes("Rounded Rectangle 1").Visible = False
  Application.DisplayAlerts = True
  Application.ScreenUpdating = True
  End Sub

Trang 5/5 đầuđầu 1 2 3 4 5

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •