Nhờ các cao thủ giải thích giup đoạn code.

phanvantruong

Thành viên chính thức
Tham gia ngày
1 Tháng bảy 2010
Bài viết
52
Được thích
1
Điểm
670
Nơi ở
Hà Nội
ACE giải thích giúp e đoạn code này với ạ.
E mới bắt đầu AC giải thích chi tiết cặn kẽ giup e với ah.
Thanks !


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

Dim Cll As Range

If Target.Column = 1 Then

For Each Cll In Target

If Cll.Value <> Empty Then

Cll.Offset(, 2).Value = Now

Else

Cll.Offset(, 2).Value = Empty

End If

Next

End If

End Sub
 

hpkhuong

######
Tham gia ngày
20 Tháng năm 2011
Bài viết
4,625
Được thích
4,087
Điểm
560
Nơi ở
Quận 2 - TP.HCM
Giải thích theo ngôn ngữ núi rừng đây.
ACE giải thích giúp e đoạn code này với ạ.
E mới bắt đầu AC giải thích chi tiết cặn kẽ giup e với ah.
Thanks !


Option Explicit 'Lệnh kiểm soát sự khai báo biến trong cửa sổ VBE
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Bắt đầu sự kiện cho Worksheet - thay đổi cái gì đó thì câu lệnh trong sub sẽ thực hiện
Dim Cll As Range 'Khai báo biến Cll là 1 đối tượng Range
If Target.Column = 1 Then 'Nếu là cột A (hay cột 1) có sự thay đổi
For Each Cll In Target 'Vòng lặp biến Cll chạy trong cột 1
If Cll.Value <> Empty Then 'Nếu tại vị trí có biến Cll thay đổi giá trị khác rỗng thì
Cll.Offset(, 2).Value = Now 'Nhập giá trị hàm Now vào cột C (cột 3) cùng hàng với Cll
Else 'Ngược lại thì
Cll.Offset(, 2).Value = Empty 'Nhập giá trị rỗng vào cột C (cột 3) cùng hàng với Cll
End If 'Kết thúc mệnh đề if
Next 'Tiếp theo vòng lặp thứ 2 cho đến hết....
End If 'Kết thúc mệnh đề if
End Sub 'Kết thúc sub sự kiện tại đây
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Top Bottom