leonguyenz

  1. Lợm phan

    Nhờ hỗ trợ về hàm IF

    =if(A5>18;"Đậu";"Rớt) lúc nào em tính if , để chữ (số) trong dấu ngoặc kép nó đều không ra đc kết quả vậy ạ .Giúp em với
Top Bottom