Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Giúp giải bài toán vòng lặp và ra kết quả đầu cuối của giá trị

    Nhờ các anh giải đáp giúp em thuật toán này trong VBA: Cho i chạy từ 1 đến 10 nếu: i=a thì cho kết quả vị trí j đầu cuối của giá trị a tức là j=1; 2 và 8; 10. i = b thì cho kết quả vị trí j đầu cuối của giá trị b tức là j=3; 5 i = c thì cho kết quả vị trí j đầu cuối của giá trị c tức là j=6; 7...
Top Bottom