Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Lọc tự động khi thay đổi ô L3

    Em có file nhờ cả nhà giúp đỡ. trong sheet "phiếu giao hàng", khi em thay đổi ô L3 thì tự động những ô không có hàng hàng xuất sẽ không hiện lên ạ.
  2. T

    Nhờ ACE hỗ trợ lập in ấn liên tục và tự động lọc những ô có hàng xuất khi thay đổi phiếu xuất

    Nhờ Các Bác giúp đỡ em Có 1 File gồm 2 sheet. Sheet "Phiếu Giao Hàng" lấy tự động từ "Bảng Xử Lý". Giờ em muốn thiết lập in liên tục các phiếu giao hàng bằng VBA và khi in liên tục như thế thì các dòng trống trong hàng xuất sẽ tự động lọc bỏ ạ.
Top Bottom