Kết quả tìm kiếm

 1. Hai Lúa Miền Tây

  Những cập nhật từ phiên bản mới

  Anh định cho cái điểm danh hiệu từng đợt mà thành viên đạt được vào nhưng thấy rối quá nên đã bỏ qua rồi. :D
 2. Hai Lúa Miền Tây

  Những cập nhật từ phiên bản mới

  Là sao Thảo? Ý Thảo là gì nói rõ hơn chút đi em.
 3. Hai Lúa Miền Tây

  Những cập nhật từ phiên bản mới

  Cập nhật lại chút xíu về cách tính điểm
 4. Hai Lúa Miền Tây

  Những cập nhật từ phiên bản mới

  Đã thêm 2 nút, dislike (-1) và accept (+1) vào
 5. Hai Lúa Miền Tây

  Những cập nhật từ phiên bản mới

  Đã cập nhật lại nút smile (Mặt cười). Nhờ anh và mọi người xem giúp nhé.
 6. Hai Lúa Miền Tây

  Những cập nhật từ phiên bản mới

  Có đó Thảo, hiện tại chức năng này được cấu hình như sau:
 7. Hai Lúa Miền Tây

  Bài tập về ADO căn bản.

  Nếu đã chấp nhận dùng ADO thì phải chấp nhận việc xây dựng CSDL đúng chuẩn. Còn nếu dữ liệu không đúng chuẩn thì ta không nên dùng nó. Bởi vì ta sẽ không chắc chắn rằng khi sử dụng sẽ không gặp phải vấn đề.
 8. Hai Lúa Miền Tây

  Giúp em dùng VBA để click 1 Button đưa dữ liệu từ 1 file excel vào 1 file excel khác

  Bài này nếu kiểu dữ liệu cột D trong file MySource_Input.xlsx đồng nhất thì sẽ có thể dùng được câu lệnh Update ở ADO
 9. Hai Lúa Miền Tây

  test1

  Test nhúng video từ facebook.
 10. Hai Lúa Miền Tây

  Cách lấy địa chỉ vùng bằng RefEdit trong Delphi

  Tại thấy trong ATools có dùng nên định hỏi cách đưa nó vào đó bạn.
 11. Hai Lúa Miền Tây

  Giúp code cộng dồn SL và Thành tiền khi trùng 2 cột

  Dùng ADO nhé bạn. Sub CongDon_HLMT() With CreateObject("ADODB.Connection") .Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No""") Sheet1.Range("G4").CopyFromRecordset .Execute("Select...
 12. Hai Lúa Miền Tây

  Cách lấy địa chỉ vùng bằng RefEdit trong Delphi

  Chào các anh chị và các bạn, Do mới bắt đầu vọc Delphi để giao tiếp với Excel mà tìm tài liệu về nó trên mạng thì quá khó khăn. Như tiêu đề bài viết là 'Cách lấy địa chỉ vùng bằng RefEdit trong Delphi', nhờ các anh chị và các bạn hướng dẫn giúp. Hoặc hướng dẫn cách dùng control nào giống như...
 13. Hai Lúa Miền Tây

  Hỏi cách gộp các file excel từ nhiều Sheet khác nhau vào 1 Sheet

  Lở rồi làm luôn cho bạn: Sub LayDL_HLMT() Dim strField, strSQL As String Dim i As Integer For i = 1 To 11 strField = strField & "," & "F" & i Next strField = Right(strField, Len(strField) - 1) For i = 1 To 26 strSQL = strSQL & " union all select " &...
 14. Hai Lúa Miền Tây

  Hỏi cách gộp các file excel từ nhiều Sheet khác nhau vào 1 Sheet

  Tôi chỉ có thể làm được như sau: Sub LayDL_HLMT() Dim strField, strSQL As String Dim i As Integer For i = 1 To 11 strField = strField & "," & "F" & i Next strField = Right(strField, Len(strField) - 1) For i = 1 To 26 strSQL = strSQL & " union all select...
 15. Hai Lúa Miền Tây

  Hỏi cách gộp các file excel từ nhiều Sheet khác nhau vào 1 Sheet

  Tôi chỉnh lại như sau: Sub LayDL_HLMT() Dim strField, strSQL As String Dim i As Integer For i = 1 To 11 strField = strField & "," & "F" & i Next strField = Right(strField, Len(strField) - 1) For i = 1 To 26 strSQL = strSQL & " union all select " &...
 16. Hai Lúa Miền Tây

  Hỏi cách gộp các file excel từ nhiều Sheet khác nhau vào 1 Sheet

  Bạn chạy trên file mà bạn gửi lên đây?
 17. Hai Lúa Miền Tây

  Hỏi cách gộp các file excel từ nhiều Sheet khác nhau vào 1 Sheet

  Bạn thử chỉnh code lại như sau nhé. Sub LayDL_HLMT() Dim strField, strSQL As String Dim i As Integer For i = 1 To 11 strField = strField & "," & "F" & i Next strField = Right(strField, Len(strField) - 1) For i = 1 To 26 strSQL = strSQL & " union all...
 18. Hai Lúa Miền Tây

  Tổng hợp dữ liệu các bảng không giống nhau

  Bạn chạy code sau thử nhé: Sub GopDL_HLMT() Dim strSQL As String strSQL = "Select F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10 & ' ' & F14,F11,F13,F14,'T1' From [T1$A19:N] " & _ "Union All Select F1,F3,F6,F7,F8,F9,F10,F11 & ' ' & F14,F12,F13,F14,'T2' From [T2$A19:N] " & _ "Union...
 19. Hai Lúa Miền Tây

  Tổng hợp dữ liệu các bảng không giống nhau

  Vậy trong sheet TH có 2 cột có dữ liệu giống nhau đó là Mặt hàng và Ghi chú?
 20. Hai Lúa Miền Tây

  Tổng hợp dữ liệu các bảng không giống nhau

  Cột mặt hàng trong sheet TH phải để trống hay là lấy từ cột Ghi Chú vậy bạn?
Top