Recent Content by quick87

 1. quick87

  Di chuyển đến các tham chiếu trong công thức.

  Mình thấy bài #27 có thể giúp được bạn thì phải.
 2. quick87

  Đọc số tiền ra chữ

  Bạn xem file đính kèm thử nhé !
 3. quick87

  Quản lý tài chính cá nhân bằng excel

  Mong sớm được nhận bản update của bạn !
 4. quick87

  Excel - Xuất hiện line sọc ngang - dọc

  Mình làm y chang như bài trên mình viết, bạn xem kết quả đúng ý bạn không ?
 5. quick87

  Excel - Xuất hiện line sọc ngang - dọc

  Bạn thử click cái tab View rồi click chọn Normal
 6. quick87

  Macro gửi mail hàng loạt VBA trong excel 2007 không chạy được khi cài outlook 2013

  Cách đơn giản nhất là anh nén nhiều file thành 1 file nén cho dễ !
 7. quick87

  Phím tắt để định dạng Horizontal và Vertical trong Format cells

  Bạn record macro rồi gán phím tắt theo ý bạn nhé.
 8. quick87

  Phím tắt để định dạng Horizontal và Vertical trong Format cells

  Bạn tham khảo thử nhé: Top alignment - Alt + H then A + T. Middle alignment - Alt + H then A + M. Bottom alignment - Alt + H then A + B. Left alignment - Alt + H then A + L. Center alignment - Alt + H then A + C. Right alignment - Alt + H then A + R...
 9. quick87

  Phím tắt để định dạng Horizontal và Vertical trong Format cells

  Bạn dùng phím Alt + H để chỉnh Horizontal Alt + V để chỉnh Vertical Qui tắc có thể hiểu: sử dụng phím Alt + Chữ cái được gạch chân. Bạn tham khảo thêm bài viết sau của bác @be09 nhé...
 10. quick87

  Tổng hợp dữ liệu từ nhiều file excel theo từng ngày vào file excel đóng

  Anh tải file đính kèm nhé !
 11. quick87

  Lấy dữ liệu theo số thứ tự bất kỳ

  Em chạy trên bản 64bit bị báo lỗi sau:
 12. quick87

  Lưu file dạng text

  Bạn thử sửa thành code sau xem sao nhé: Sub Save2txt() Dim fso As Object, MyFile As Object Dim FileName As String, i As Long Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") FileName = ThisWorkbook.Path & "\Test.txt" 'FileName = "D:\Test.txt" Set MyFile = fso.CreateTextFile(FileName, True...
 13. quick87

  Đổi số ra chữ

  Bạn thử sửa code lại như sau nhé: Function DocSo(Number, Font) As String Dim MyArray, tam Dim Str As String, Str1 As String Str = Format(Fix(Abs(Number)), "000000000000000000") Select Case Font Case 1 'MyArray = Array("không ", "m" & ChrW(7897) & "t ", "hai ", "ba ", "b" & ChrW(7889) & "n ", "n"...
 14. quick87

  Xin đổi giúp code của 1 Add-In

  Bạn sửa các dòng dưới đây: Private Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal hMem As Long) Private Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" (lpbi As...
 15. quick87

  File excel tăng dung lượng đột biến

  Xử lý thủ công bằng 7z kết quả cũng giảm được đáng kể bạn ah:
Top Bottom