Recent Content by nguyentinhhn

 1. N

  Nhờ mọi người tìm cách tìm lượng 5 với 7 ngày max trong 1 năm với

  Gửi file lên mọi người mới giúp được bạn à.
 2. N

  Code VBA excel

  Trên form frm_ARAging, page DenHan, bạn đổi thuộc tính ColumnCount từ giá trị 5 thành 6 là sẽ hiện được cột Ghi chú.
 3. N

  Giúp đỡ về hàm tìm kiếm giữa hàng và cột

  Xem thế này có Ok không nhé.
 4. N

  Đố vui vẽ biểu đồ có thưởng 2019

  Em gửi bài rồi, bác Mỹ nhận và xem giúp e nhé.
 5. N

  Nút xóa UserFrom ko xóa hết được dữ liệu trong bảng tính

  Bạn thử sửa như này xem: Private Sub btnDelete_Click() On Error Resume Next k = 1 Do p = Sheet1.Range("a" & k) If p = txtCont.Text Then Sheet1.Range("a" & k & ":" & "j" & k).Select Selection.Delete End If k = k + 1 Loop Until p = ""...
 6. N

  Sửa lỗi "Method 'Value' of object 'Range' failed"

  Bạn gỡ mật khẩu ra mọi người mới xem được form chứ!
 7. N

  Hỗ trợ bài toán chỉnh hợp và tổ hợp

  File liệt kê bằng cả 2 thuật toán.
 8. N

  Hỗ trợ bài toán chỉnh hợp và tổ hợp

  Làm 10 vòng lặp để liệt kê ra hoặc dùng thuật toán đệ qui. Gửi bạn file dùng 10 vòng lặp.
 9. N

  Xin công thức liệt kê dữ liệu

  Kiểm tra file này xem OK ko nhé.
 10. N

  Xin công thức liệt kê dữ liệu

  Gửi bạn thêm một cách
 11. N

  Cách VBA chỉ chạy khi khớp giá trị?

  Thay lệnh If Range("C" & vitri).Value = 0 Then MsgBox "het roi " & vitri bằng If Range("C" & vitri).Value = 0 Then MsgBox "het roi "
 12. N

  tách tên ra khỏi chuỗi gồm tên và ngày sinh

  G1=LEFT(A1,FIND("/",A1)-3)
Top Bottom