Điểm thưởng dành cho nguyenthithuhhtb

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 2. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 3. 200

  5 năm gắn bó (200 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 4. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 5. 25

  Mến mộ nhiều nhiều (25 points)

  Được thích 500 lần
 6. 15

  Mến mộ (15 points)

  Đạt 200 lượt thích
 7. 10

  Mến mộ chút chút (10 points)

  Đạt 50 lần thích
 8. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 9. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
 10. 100

  Thành viên mến mộ (100 points)

  Ít nhất 100 bài viết và 100 lượt thích
Top Bottom