N
Được thích
37

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần nhất Các bài đăng Giới thiệu Các danh hiệu

 • Báo lỗi là do có 1 vùng dữ liệu thì không cần kết hợp (Union)
  Bạn sửa lại như sau:

  Private Sub CommandButton1_Click()

  With Sheets("HKI")
  union(.[D5:Q54], .[T5:T54], .[V5:W54]).ClearContents
  End With
  With Sheets("HKII")
  union(.[D5:Q54], .[T5:T54], .[V5:W54]).ClearContents
  End With
  With Sheets("DSHS")
  .Range("b6:h6").ClearContents
  End With
  With Sheets("DIEMTHIHKI")
  .Range("D5:Q54").ClearContents
  End With
  With Sheets("DIEMTHIHKII")
  .Range("D5:Q54").ClearContents
  End With
  Unload Me
  End Sub
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top Bottom