Điểm thưởng dành cho moneymong.pt

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12

 2. 5

  Tuyệt vời

  Đạt 50 bài viết
 3. 200

  5 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 4. 150

  1 năm gắn bó

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 5. 50

  BQT diễn đàn

  Thành viên BQT
 6. 25

  Mến mộ nhiều nhiều

  Được thích 500 lần
 7. 25

  Tiếp tục viết bài

  Đạt 500 bài viết
 8. 15

  Mến mộ

  Đạt 200 lượt thích
 9. 15

  Gắn bó

  Đạt 200 bài viết
 10. 10

  Mến mộ chút chút

  Đạt 50 lần thích
 11. 2

  Được thích đầu tiên

  Được thích lần đầu
 12. 1

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên
 13. 100

  Thành viên mến mộ

  Ít nhất 100 bài viết và 100 lượt thích
Top