Recent Content by lloveyou99

  1. L

    Nhờ giúp đỡ đặt giá trị mặc định trong 1 cell

    Mình muốn giá trị mặc định không phải là 3 mà là rỗng "" hoặc ' thì làm ntn.Mong giúp
Top