Recent Content by Hai Lúa Miền Tây

 1. Hai Lúa Miền Tây

  Cách truy vấn dữ liệu trên cùng file không mở kết nối (ADODB.Connection)

  Tôi viết rõ ràng là LBound(vArray) To UBound(vArray) chứ không phải như bạn nói ở trên. LBound(vArray) sẽ là 1 và UBound(vArray) là mấy bạn test lại nhé. Còn việc tôi đưa mảng vào Recordset chính là 1 cách để mọi người có thể tùy biến mà dùng. Cách của bạn, bạn nghĩ là không kết nối đến file nguồn?
 2. Hai Lúa Miền Tây

  Cách truy vấn dữ liệu trên cùng file không mở kết nối (ADODB.Connection)

  Xử lý cách này chỉ với dữ liệu nhỏ, riêng lẻ thôi bạn. Còn xử lý theo cách của tôi có thể dùng với dữ liệu lớn, kết quả cho ra không giữ lại định dạng hay công thức.
 3. Hai Lúa Miền Tây

  Cách truy vấn dữ liệu trên cùng file không mở kết nối (ADODB.Connection)

  Đó là ý đồ của tôi, cái cột tiêu đề trong sheet 1 không dính gì đến code, vùng dữ liệu tôi đưa vào cũng không lấy dòng tiêu đề đó. Bạn có thể tạo cột tiêu đề theo ý trong bảng, tên cột không nhất thiết phải giống tên cột dữ liệu nguồn (MatID và MaID) và ta có thể bỏ bớt cột dữ liệu không cần...
 4. Hai Lúa Miền Tây

  Cách truy vấn dữ liệu trên cùng file không mở kết nối (ADODB.Connection)

  Nếu biết cách nào hay hơn thì bạn cứ chia sẻ để mọi người cùng học tập. Có thể đối với bạn nó đơn giản, nhưng chưa chắc đối với ngưới khác giống bạn.
 5. Hai Lúa Miền Tây

  Lập trình Client/Server với NetForVAT – Caro Game

  Bạn @kieu manh Bạn không nên dùng từ khiếm nhã như thế nhé.
 6. Hai Lúa Miền Tây

  Giúp code tổng hàng dọc sang hàng ngang

  Bạn dùng code sau thử nhé: Sub TongHop_HLMT() With CreateObject("ADODB.Connection") .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended properties=""Excel 12.0;HDR=No""" Sheet1.Range("F3").CopyFromRecordset .Execute("Transform Sum(F3)...
 7. Hai Lúa Miền Tây

  Xe 2 bánh đẩy đi bằng chân hoặc bằng điện

  Thằng cu nhà em nó nói là xe đạp trượt đó anh.
 8. Hai Lúa Miền Tây

  Lọc dữ liệu ngày cuối cùng của mỗi tháng bằng VBA

  SELECT a.* FROM [Sheet1$A1:E60] a INNER JOIN (SELECT Max([Ngày]) AS MaxNgay FROM [Sheet1$A1:E60] GROUP BY Month([Ngày]), Year([Ngày])) b ON a.[Ngày] = b.MaxNgay a là đặt tên lại cho bảng dữ liệu...
 9. Hai Lúa Miền Tây

  Lọc dữ liệu ngày cuối cùng của mỗi tháng bằng VBA

  Thì là VBA đó bạn. :D
 10. Hai Lúa Miền Tây

  Lọc dữ liệu ngày cuối cùng của mỗi tháng bằng VBA

  Bạn chạy thử code sau nhé: Sub LayDL_HLMT() With CreateObject("ADODB.Connection") .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 12.0" Sheet1.Range("J3").CopyFromRecordset .Execute("SELECT a.* FROM...
 11. Hai Lúa Miền Tây

  Lọc dữ liệu ngày cuối cùng của mỗi tháng bằng VBA

  Ví dụ cùng ngày cuối có 2 hay nhiều dòng dữ liệu thì sao hả bạn?
 12. Hai Lúa Miền Tây

  Đặt tên sheet để thay thế tên sheet trong ThisWorkbook.Worksheets("AAA")

  Khai báo biến rồi đưa nó vào như sau thử xem: Sub test() Dim tenSheet As String tenSheet = Sheet1.Range("A1") Sheets(tenSheet).Range("A1:C13").Copy End Sub
 13. Hai Lúa Miền Tây

  Vòng lặp do ... until bị treo

  Rất nhiều người thường hay mắc lỗi nhỏ nhưng kết quả lỗi không hề nhỏ về khai báo biến như thế này. Các biến trên khi đọc vào ta nghĩ nó là kiểu Integer, nhưng thực chất chỉ có biến pt mới là kiểu Integer, các biến còn lại là Variant.
 14. Hai Lúa Miền Tây

  Nhờ giúp cách đăng bài trong chuyên mục [Thư giãn] không bị 'Close topic!'

  Hãy ngừng ngay những bài viết như thế này. Mong rằng từ nay về sau không còn thấy bài viết với nội dung như thế này xuất hiện.
Top Bottom