Recent Content by giaiphap

 1. giaiphap

  Bỏ chọn trong ListBox

  Thử thêm code này vào form xem sao. Private Sub ListBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) ListBox1.ListIndex = -1 End Sub Private Sub ListBox2_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) ListBox2.ListIndex = -1 End Sub
 2. giaiphap

  Chèn ảnh mộc vào cell

  Thiết kế lại file của bạn nhưng không biết có đúng yêu cầu chưa nửa. Không biết cái vụ màu để làm gì nên thiết kế đại cột màu, còn nếu không cần thiết thì có thể xóa nó đi. Cái vụ đổi độ trong suốt thì bạn UnGroup đối tượng sau đó chọn từng đối tượng và thực hiện như hình.
 3. giaiphap

  Chèn ảnh mộc vào cell

  Hy vọng đúng ý bạn, 2 dòng đầu là hình nên không thể thay đổi giá trị. Dòng thứ 3 và thứ 4 có thể thay đổi giá trị, dòng 3 độ trong suốt giảm đi 30%, dòng 4 100%.
 4. giaiphap

  Code VBA in file excel

  Thử bỏ dòng này. .PrintOut
 5. giaiphap

  Hiển thị thông báo khi chờ xử lý trong VBA ?

  Bạn tham khảo cái Progress
 6. giaiphap

  Lấy tên của menu khi click chuột phải

  Hoặc thử thêm cách nửa. .OnAction = "'" & ThisWorkbook.Name & "'!" & "On_Action" Sub On_Action() Msgbox CommandBars.ActionControl.Caption End Sub
 7. giaiphap

  Muốn tự động cập nhật số thứ tự khi chèn thêm dòng

  Tìm trong code chổ nào số 2 sửa lại thành số 3 là được.
 8. giaiphap

  Tìm chữ khác size trong ô

  Dùng thử đoạn code này xem có được không nhé! Private Function Check_Font(Rng As Range) As Boolean On Error GoTo Loi Dim n% Check_Font = True n = Rng.Font.Size Exit Function Loi: Check_Font = False End Function Public Sub GPE() Dim Rng As Range, cCell As Range...
 9. giaiphap

  Merge cell ko mất dữ liệu ??

  Đầu tiên bạn nhập dữ liệu vào 2 ô A1 và B1, tiếp theo bạn chọn 2 ô A2 và B2, tiếp theo bạn nháy nút lệnh Merge & Center (Mục đích là Merge 2 ô A2 và b2 lại). Tiếp theo bạn nháy nút Format Painter (Như hình dưới), lúc này con trỏ chuột sẽ có hình dạng cây chỗi bạn quét chọn 2 ô A1 và B2. Xong bạn...
 10. giaiphap

  Code rải số thứ tự bị sai

  Thêm lệnh sau: With Sheet1.Range("A" & lastRow + 1).Resize(, 5).Borders .LineStyle = xlContinuous .ThemeColor = 5 .TintAndShade = -0.249946592608417 End With Vào phía dưới câu lệnh. Sheet1.Range("E" & lastRow + 1).Value =...
 11. giaiphap

  Code rải số thứ tự bị sai

  Có file đi rồi tính.
 12. giaiphap

  Code rải số thứ tự bị sai

  Thêm lệnh này phía dưới. Sheet1.Range("D" & lastRow + 1).NumberFormat = "0.00"
 13. giaiphap

  Hàm tự tạo để lấy số văn bản trong trường hợp TRUE và FALSE

  Thì ghép nó vào một hàm bằng cách kết hợp với IF.
 14. giaiphap

  Phạm vi áp dụng đặt tên ô trong excel bị mờ

  Bạn thử dùng hàm tự tạo này xem sao (Hàm này sẽ bị lỗi nếu Name không tồn tại). Sub ChangeScope(sName As String, Optional ByVal sSheet As String = "") 'sName là tên name cần thay đổi Scope 'sSheet là tên sheet cần đổi vào Scope, nếu để trống thì phạm vi áp dụng toàn workbook. Dim s...
 15. giaiphap

  Code rải số thứ tự bị sai

  Vậy dùng. Sheet1.Range("A" & lastRow + 1).Value = k-1
Top Bottom