Điểm thưởng dành cho be09

 1. 12

  Mừng sinh nhật GPE lần 12 (12 points)

 2. 5

  Tuyệt vời (5 points)

  Đạt 50 bài viết
 3. 200

  5 năm gắn bó (200 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 5 năm
 4. 150

  1 năm gắn bó (150 points)

  Thời gian tham gia diễn đàn ít nhất 365 ngày
 5. 25

  Mến mộ nhiều nhiều (25 points)

  Được thích 500 lần
 6. 25

  Tiếp tục viết bài (25 points)

  Đạt 500 bài viết
 7. 15

  Mến mộ (15 points)

  Đạt 200 lượt thích
 8. 15

  Gắn bó (15 points)

  Đạt 200 bài viết
 9. 10

  Mến mộ chút chút (10 points)

  Đạt 50 lần thích
 10. 2

  Được thích đầu tiên (2 points)

  Được thích lần đầu
 11. 1

  Bài viết đầu tiên (1 point)

  Bài viết đầu tiên
 12. 100

  Thành viên mến mộ (100 points)

  Ít nhất 100 bài viết và 100 lượt thích
Top Bottom