Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/4 1 2 3 4 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 40

Ðề tài: Tra Cứu Hàm Excel

 1. Tra Cứu Hàm Excel

  Danh mục tra cứu này dùng để tra cứu tất cả các hàm được sử dụng trong các phiên bản của Excel.

  Trong số này, có những hàm chỉ có trong Excel 2007, và chúng sẽ được tô màu nâu đậm.

  Để tra cứu theo nhóm hàm, các bạn nhấn vào các đường link ở ngay sau đây. Còn nếu để tra cứu theo tên hàm xếp theo ABC, thì ở phần dưới.

  Trong mỗi cửa sổ hiện ra, muốn tra cứu hàm nào, bạn chỉ cần click vào tên của hàm đó (nếu đã được biên soạn, tên hàm sẽ được gạch dưới).

  Do kiến thức về hàm của tôi cũng chỉ có giới hạn, nên không tránh được những sai sót. Khi tra cứu, nếu có thắc mắc gì hay muốn góp ý gì, các bạn cứ nhấn vào đường link "Góp ý với các bài viết của BNTT" có sẵn trong chữ ký của tôi, ở cuối bài.  MỤC LỤC PHÂN LOẠI
  MỤC LỤC THEO TÊN HÀM

  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 11-08-09 lúc 08:54 AM

 2. Tra Cứu Hàm Excel 2007  I. CÁC HÀM TOÁN HỌC - MATH FUNCTIONS

  ABS (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương).

  CEILING (number, significance) : Làm tròn lên một số (cách xa khỏi số 0) đến bội số gần nhất của significance.

  COMBIN (number, number_chosen) : Trả về số tổ hợp được chọn từ một số các phần tử. Thường dùng để xác định tổng số nhóm có được từ một số các phần tử.

  EVEN (number) : Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần nhất

  EXP (number) : Tính lũy thừa cơ số e của một số

  FACT (number) : Tính giai thừa của một số

  FACTDOUBLE (number) : Tính giai thừa cấp hai của một số

  FLOOR (number, significance) : Làm tròn xuống một số đến bội số gần nhất

  GCD (number1, number2, ...) : Tìm ước số chung lớn nhất của các số

  INT (number) : Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất

  LCM (number1, number2, ...) : Tìm bội số chung nhỏ nhất của các số

  LN (number) : Tính logarit tự nhiên của một số

  LOG (number) : Tính logarit của một số

  LOG10 (number) : Tính logarit cơ số 10 của một số

  MDETERM (array) : Tính định thức của một ma trận

  MINVERSE (array) : Tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận

  MMULT (array1, array2) : Tính tích hai ma trận

  MOD (number, divisor) : Lấy phần dư của một phép chia.

  MROUND (number, multiple) : Làm tròn một số đến bội số của một số khác

  MULTINOMIAL (number1, number2, ...) : Tính tỷ lệ giữa giai thừa tổng và tích giai thừa các số

  ODD (number): Làm tròn một số đến số nguyên lẻ gần nhất

  PI () : Trả về giá trị con số Pi

  POWER (number, power) : Tính lũy thừa của một số

  PRODUCT(number1, number2, ...) : Tính tích các số

  QUOTIENT (numberator, denominator) : Lấy phần nguyên của một phép chia

  RAND () : Trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1

  RANDBETWEEN (bottom, top) : Trả về một số ngẫu nhiên giữa một khoảng tùy chọn

  ROMAN (number, form) : Chuyển một số (Ả-rập) về dạng số La-mã theo định dạng tùy chọn

  ROUND (number, num_digits) : Làm tròn một số theo sự chỉ định

  ROUNDDOWN (number, num_digits) : Làm tròn xuống một số theo sự chỉ định

  ROUNDUP (number, num_digits) : Làm tròn lên một số theo sự chỉ định

  SERIESSUM (x, n, m, coefficients) : Tính tổng lũy thừa của một chuỗi số

  SIGN (number) : Trả về dấu (đại số) của một số

  SQRT (number) : Tính căn bậc hai của một số

  SQRTPI (number) : Tính căn bậc hai của một số được nhân với Pi

  SUBTOTAL (function_num, ref1, ref2, ...) : Tính toán cho một nhóm con trong một danh sách tùy theo phép tính được chỉ định

  SUM (number1, number2, ...) : Tính tổng các số

  SUMIF
  (range, criteria, sum_range) : Tính tổng các ô thỏa một điều kiện chỉ định

  SUMIFS
  (sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …) : Tính tổng các ô thỏa nhiều điều kiện chỉ định[/URL]


  SUMPRODUCT
  (array1, array2, ...) : Tính tổng các tích của các phần tử trong các mảng dữ liệu

  SUMSQ (number1, number2, ...) : Tính tổng bình phương của các số

  SUMX2MY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của hiệu bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị

  SUMX2PY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của tổng bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị

  SUMXMY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của bình phương của hiệu các phần tử trong hai mảng giá trị

  TRUNC (number, num_digits) : Lấy phần nguyên của một số (mà không làm tròn)


 3. II. CÁC HÀM LƯỢNG GIÁC - TRIGONOMETRIC FUNCTIONS


  ACOS
  (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

  ACOSH
  (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1

  ASIN
  (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong đoạn từ -Pi/2 đến Pi/2, là arcsine, hay nghịch đảo sine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

  ASINH
  (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo sine-hyperbol của một số

  ATAN
  (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ -Pi/2 đến Pi/2, là arctang, hay nghịch đảo tang của một số

  ATAN2
  (x_num, y_num) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng (nhưng không bao gồm) từ -Pi đến Pi, là arctang, hay nghịch đảo tang của một điểm có tọa độ x và y

  ATANH
  (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo tang-hyperbol của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1

  COS
  (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine của một số

  COSH
  (number) : Trả về một giá trị radian, là cosine-hyperbol của một số

  DEGREES
  (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ radian sang độ

  RADIANS
  (angle) : Chuyển đổi số đo của một góc từ độ sang radian

  SIN
  (number) : Trả về một giá trị radian là sine của một số

  SINH
  (number) : Trả về một giá trị radian, là sine-hyperbol của một số

  TAN
  (number) : Trả về một giá trị radian, là tang của một số

  TANH
  (number) : Trả về một giá trị radian, là tang-hyperbol của một số


 4. III. CÁC HÀM XỬ LÝ VĂN BẢN VÀ CHUỖI - TEXT FUNCTIONS  ASC
  (text) : Chuyển đổi các ký tự double-byte sang các ký tự single-byte.

  BATHTEXT
  (number) : Dịch số ra chữ (tiếng Thái-lan), rồi thêm hậu tố "Bath" ở phía sau.

  CHAR
  (number) : Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị từ 1 - 255) sang ký tự tương ứng.

  CLEAN
  (text) : Loại bỏ tất cả những ký tự không in ra được trong chuỗi

  CODE
  (text) : Trả về mã số của ký tự đầu tiên chuỗi text

  CONCATENATE
  (text1, text2, ...) : Nối nhiều chuỗi thành một chuỗi

  DOLLAR
  (number, decimals) : Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ), có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn.

  EXACT
  (text1, text2) : So sánh hai chuỗi. Nếu giống nhau thì trả về TRUE, nếu khác nhau thì trả về FALSE. Có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

  FIND
  (find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên

  FIXED
  (number, decimals, no_commas) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn

  LEFT
  (text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự đầu tiên bên trái của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định

  LEN
  (text) : Đếm số ký tự trong một chuỗi

  LOWER
  (text) : Đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường

  MID
  (text, start_num, num_chars) : Trả về một hoặc nhiều ký tự liên tiếp bên trong một chuỗi, bắt đầu tại một vị trí cho trước

  PROPER
  (text) : Đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa, và đổi các ký tự còn lại thành chữ in thường

  REPLACE
  (old_text, start_num, num_chars, new_text) : Thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, với số lượng các ký tự được chỉ định

  REPT
  (text, times) : Lặp lại một chuỗi với số lần được cho trước

  RIGHT
  (text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự tính từ bên phải của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định

  SEARCH
  (find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên

  SUBSTITUTE
  (text, old_text, new_text, instance_num) : Thay thế chuỗi này bằng một chuỗi khác

  T
  (value) : Trả về một chuỗi nếu trị tham chiếu là chuỗi, ngược lại, sẽ trả về chuỗi rỗng

  TEXT
  (value, format_text) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định

  TRIM
  (text) : Xóa tất cả những khoảng trắng vô ích trong chuỗi văn bản, chỉ chừa lại những khoảng trắng nào dùng làm dấu cách giữa hai chữ

  UPPER
  (text) : Đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ in hoa

  VALUE
  (text) : Chuyển một chuỗi thành một số


 5. IV. CÁC HÀM DÒ TÌM VÀ THAM CHIẾU - LOOKUP FUNCTIONS


  ADDRESS
  (row_num, column_num, abs_num, a1, sheet_text) : Tạo địa chỉ ô ở dạng text, theo chỉ số dòng và chỉ số cột được cung cấp

  AREAS
  (reference) : Trả về số vùng tham chiếu trong một tham chiếu. Mỗi vùng tham chiếu có thể là một ô rời rạc hoặc là một dãy ô liên tục trong bảng tính

  CHOOSE
  (num, value1, value2, ...) : Chọn một giá trị trong một danh sách

  COLUMN
  (reference) : Trả về số thứ tự cột của ô đầu tiên ở góc trên bên trái của vùng tham chiếu

  COLUMNS
  (reference) : Trả về số cột của vùng tham chiếu

  GETPIVOTDATA
  (data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,...) : Trả về dữ liệu được lưu giữ trong báo cáo PivotTable. Có thể dùng GETPIVOTDATA để lấy dữ liệu tổng kết từ một báo cáo PivotTable, với điều kiện là phải thấy được dữ liệu tổng kết từ trong báo cáo đó.

  HLOOKUP
  (lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup) : Dò tìm một cột chứa giá trị cần tìm ở hàng đầu tiên (trên cùng) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong cột này, và sẽ lấy giá trị ở hàng đã chỉ định trước

  HYPERLINK
  (link_location, friendly_name) : Dùng để tạo một kết nối, một siêu liên kết

  INDEX
  (reference, row_num, column_num, area_num) : Tìm một giá trị trong một bảng (hoặc một mảng) nếu biết vị trí của nó trong bảng (hoặc mảng) này, dựa vào số thứ tự hàng và số thứ tự cột

  INDIRECT
  (ref_text, a1) : Trả về một tham chiếu từ chuỗi ký tự. Tham chiếu được trả về ngay tức thời để hiển thị nội dung của chúng - Cũng có thể dùng hàm INDIRECT khi muốn thay đổi tham chiếu tới một ô bên trong một công thức mà không cần thay đổi công thức đó

  LOOKUP
  (lookup_value, lookup_vector, result_vector) : Dạng VECTƠ - Tìm kiếm trên một dòng hoặc một cột, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (hoặc cột) được chỉ định

  LOOKUP
  (lookup_value, array) : Dạng MẢNG - Tìm kiếm trên dòng (hoặc cột) đầu tiên của một mảng giá trị, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (hoặc cột) cuối cùng trong mảng đó

  MATCH
  (lookup_value, lookup_array, match_type) : Trả về vị trí của một giá trị trong một dãy giá trị

  OFFSET
  (reference, rows, cols, height, width) : Trả về tham chiếu đến một vùng nào đó, bắt đầu từ một ô, hoặc một dãy ô, với một khoảng cách được chỉ định

  ROW
  (reference) : Trả về số thứ tự dòng của ô đầu tiên ở góc trên bên trái của vùng tham chiếu

  ROWS
  (reference) : Trả về số dòng của vùng tham chiếu

  TRANSPOSE
  (array) : Chuyển một vùng dữ liệu ngang thàng dọc và ngược lại (luôn được nhập ở dạng công thức mảng)

  VLOOKUP
  (lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup) : Dò tìm một hàng (row) chứa giá trị cần tìm ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong hàng này, và sẽ lấy giá trị ở cột đã chỉ định trước.


 6. V. CÁC HÀM LUẬN LÝ - LOGICAL FUNCTION


  AND (logical1, logical2, ...) : Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE, trả về FALSE nếu một hay nhiều đối số là FALSE

  IF
  (logical_test, value_if_true, value_if_false) : Dùng để kiểm tra điều kiện theo giá trị và công thức

  IFERROR (value, value_if_error) : Nếu lỗi xảy ra thì... làm gì đó

  NOT (logical) : Đảo ngược giá trị của các đối số

  OR (logical1, logical2, ...) : Trả về TRUE nếu một hay nhiều đối số là TRUE, trả về FALSE nếu tất cả các đối số là FALSE

  FALSE() và TRUE(): Có thể nhập trực tiếp FALSE hoặc TRUE vào trong công thức, Excel sẽ hiểu đó là một biểu thức có giá trị FALSE hoặc TRUE
  mà không cần dùng đến cú pháp của hai hàm này


 7. VI. CÁC HÀM THÔNG TIN - INFORMATION FUNCTIONS


  CELL
  (info_type, reference) : Lấy thông tin về định dạng, vị trí hay nội dung của ô ở góc trên bên trái trong một tham chiếu

  ERROR.TYPE
  (error_val ) : Trả về một con số tương ứng với một trong các trị lỗi trong Excel hoặc trả về #NA! nếu không có lỗi

  INFO
  (info_text) : Trả về thông tin của môi trường hoạt động lúc đang làm việc với MS Excel

  IS...
  (value) : Gồm các hàm: ISBLANK, ISERR, ISERROR, ISLOGICAL, ISNA, ISNONTEXT, ISNUMBER, ISREF, ISTEXT. Dùng để kiểm tra dữ liệu trong Excel, Tất cả đều trả về giá trị TRUE nếu kiểm tra thấy đúng và FALSE nếu kiểm tra thấy sai

  ISEVEN
  (number) : Trả về TRUE nếu number là số chẵn, FALSE nếu number là số lẻ

  ISODD
  (number) : Trả về TRUE nếu number là số lẻ, FALSE nếu number là số chẵn

  N
  (value) : Chuyển đổi một giá trị thành một số

  NA
  (value) : Dùng để tạo lỗi #N/A! để đánh dấu các ô rỗng nhằm tránh những vấn đề không định trước khi dùng một số hàm của Excel. Khi hàm tham chiếu tới các ô được đánh dấu, sẽ trả về lỗi #N/A!

  TYPE
  (value) : Trả về loại của giá trị cần tra cứu


 8. VII. CÁC HÀM NGÀY THÁNG VÀ THỜI GIAN - DATE AND TIME FUNCTIONS


  DATE (year. month, day) : Trả về các số thể hiện một ngày cụ thể nào đó. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm.

  DATEDIF (start_day, end_day, unit) : Dùng để tính toán số ngày, số tháng, số năm chênh lệch giữa hai giá trị thời gian.

  DATEVALUE (date_text) : Trả về số tuần tự của ngày được thể hiện bởi date_text (chuyển đổi một chuỗi văn bản có dạng ngày tháng năm thành một giá trị ngày tháng năm có thể tính toán được).

  DAY (serial_number) : Trả về phần ngày của một giá trị ngày tháng, được đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 31.

  DAYS360 (start_date, end_date, method) : Trả về số ngày giữa hai ngày dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày (12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày) để dùng cho các tính toán tài chính.

  EDATE (start_date, months) : Trả về số tuần tự thể hiện một ngày nào đó tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định.

  EOMONTH (start_date, months) : Trả về số tuần tự thể hiện ngày cuối cùng của một tháng nào đó tính từ mốc thời gian cho trước và cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định.

  HOUR (serial_number) : Trả về phần giờ của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 23.

  MINUTE (serial_number) : Trả về phần phút của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.

  MONTH (serial_number) : Trả về phần tháng của một giá trị ngày tháng, được đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 12.

  NETWORKDAYS (start_date, end_date, holidays) : Trả về tất cả số ngày làm việc trong một khoảng thời gian giữa start_dateend_date, không kể các ngày cuối tuần và các ngày nghỉ (holidays).

  NOW () : Trả về số tuần tự thể hiện ngày giờ hiện tại. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm và giờ phút giây.

  SECOND (serial_number) : Trả về phần giây của một giá trị thời gian. Kết quả trả về là một số nguyên từ 0 đến 59.

  TIME (hour, minute, second) : Trả về phần thập phân của một giá trị thời gian (từ 0 đến nhỏ hơn 1). Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng giờ phút giây.

  TIMEVALUE (time_text) : Trả về phần thập phân của một giá trị thời gian (từ 0 đến nhỏ hơn 1) thể hiện bởi time_text (chuyển đổi một chuỗi văn bản có dạng thời gian thành một giá trị thời gian có thể tính toán được).

  TODAY () : Trả về số tuần tự thể hiện ngày tháng hiện tại. Nếu định dạng của ô là General trước khi hàm được nhập vào, kết quả sẽ được thể hiện ở dạng ngày tháng năm.

  WEEKDAY (serial_number, return_type) : Trả về thứ trong tuần tương ứng với ngày được cung cấp. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1 đến 7.

  WEEKNUM (serial_number, return_type) : Trả về một số cho biết tuần thứ mấy trong năm.

  WORKDAY (start_day, days, holidays) : Trả về một số tuần tự thể hiện số ngày làm việc, có thể là trước hay sau ngày bắt đầu làm việc và trừ đi những ngày cuối tuần và ngày nghỉ (nếu có) trong khoảng thời gian đó.

  YEAR (serial_number) : Trả về phần năm của một giá trị ngày tháng, được đại diện bởi số tuần tự. Kết quả trả về là một số nguyên từ 1900 đến 9999.

  YEARFRAC (start_date, end_date, basis) : Trả về tỷ lệ của một khoảng thời gian trong một năm.
  thay đổi nội dung bởi: BNTT, 23-11-08 lúc 08:27 PM


 9. VIII. CÁC HÀM THỐNG KÊ - STATISTICAL FUNCTIONS
  (1)

  Các hàm thống kê có thể chia thành 3 nhóm nhỏ sau: Nhóm hàm về Thống Kê, nhóm hàm về Phân Phối Xác Suất, và nhóm hàm về Tương Quan và Hồi Quy Tuyến Tính


  1. NHÓM HÀM VỀ THỐNG KÊ

  AVEDEV (number1, number2, ...) : Tính trung bình độ lệch tuyệt đối các điểm dữ liệu theo trung bình của chúng. Thường dùng làm thước đo về sự biến đổi của tập số liệu

  AVERAGE
  (number1, number2, ...) : Tính trung bình cộng

  AVERAGEA
  (number1, number2, ...) : Tính trung bình cộng của các giá trị, bao gồm cả những giá trị logic

  AVERAGEIF
  (range, criteria1) : Tính trung bình cộng của các giá trị trong một mảng theo một điều kiện

  AVERAGEIFS
  (range, criteria1, criteria2, ...) : Tính trung bình cộng của các giá trị trong một mảng theo nhiều điều kiện

  COUNT
  (value1, value2, ...) : Đếm số ô trong danh sách

  COUNTA
  (value1, value2, ...) : Đếm số ô có chứa giá trị (không rỗng) trong danh sách

  COUNTBLANK
  (range) : Đếm các ô rỗng trong một vùng

  COUNTIF
  (range, criteria) : Đếm số ô thỏa một điều kiện cho trước bên trong một dãy

  COUNTIFS
  (range1, criteria1, range2, criteria2, …) : Đếm số ô thỏa nhiều điều kiện cho trước

  DEVSQ
  (number1, number2, ...) : Tính bình phương độ lệch các điểm dữ liệu từ trung bình mẫu của chúng, rồi cộng các bình phương đó lại.

  FREQUENCY
  (data_array, bins_array) : Tính xem có bao nhiêu giá trị thường xuyên xuất hiện bên trong một dãy giá trị, rồi trả về một mảng đứng các số. Luôn sử dụng hàm này ở dạng công thức mảng

  GEOMEAN
  (number1, number2, ...) : Trả về trung bình nhân của một dãy các số dương. Thường dùng để tính mức tăng trưởng trung bình, trong đó lãi kép có các lãi biến đổi được cho trước…

  HARMEAN
  (number1, number2, ...) : Trả về trung bình điều hòa (nghịch đảo của trung bình cộng) của các số

  KURT
  (number1, number2, ...) : Tính độ nhọn của tập số liệu, biểu thị mức nhọn hay mức phẳng tương đối của một phân bố so với phân bố chuẩn

  LARGE
  (array, k) : Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập số liệu

  MAX
  (number1, number2, ...) : Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị

  MAXA
  (number1, number2, ...) : Trả về giá trị lớn nhất của một tập giá trị, bao gồm cả các giá trị logic và text

  MEDIAN
  (number1, number2, ...) : Tính trung bình vị của các số.

  MIN
  (number1, number2, ...) : Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị

  MINA
  (number1, number2, ...) : Trả về giá trị nhỏ nhất của một tập giá trị, bao gồm cả các giá trị logic và text

  MODE
  (number1, number2, ...) : Trả về giá trị xuất hiện nhiều nhất trong một mảng giá trị

  PERCENTILE
  (array, k) : Tìm phân vị thứ k của các giá trị trong một mảng dữ liệu

  PERCENTRANK
  (array, x, significance) : Trả về thứ hạng (vị trí tương đối) của một trị trong một mảng dữ liệu, là số phần trăm của mảng dữ liệu đó

  PERMUT
  (number, number_chosen) : Trả về hoán vị của các đối tượng.

  QUARTILE
  (array, quart) : Tính điểm tứ phân vị của tập dữ liệu. Thường được dùng trong khảo sát dữ liệu để chia các tập hợp thành nhiều nhóm…

  RANK
  (number, ref, order) : Tính thứ hạng của một số trong danh sách các số

  SKEW
  (number1, number2, ...) : Trả về độ lệch của phân phối, mô tả độ không đối xứng của phân phối quanh trị trung bình của nó

  SMALL
  (array, k) : Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập số

  STDEV
  (number1, number2, ...) : Ước lượng độ lệch chuẩn trên cơ sở mẫu

  STDEVA
  (value1, value2, ...) : Ước lượng độ lệch chuẩn trên cơ sở mẫu, bao gồm cả những giá trị logic

  STDEVP
  (number1, number2, ...) : Tính độ lệch chuẩn theo toàn thể tập hợp

  STDEVPA
  (value1, value2, ...) : Tính độ lệch chuẩn theo toàn thể tập hợp, kể cả chữ và các giá trị logic

  VAR
  (number1, number2, ...) : Trả về phương sai dựa trên mẫu

  VARA
  (value1, value2, …) : Trả về phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả các trị logic và text

  VARP
  (number1, number2, ...) : Trả về phương sai dựa trên toàn thể tập hợp

  VARPA
  (value1, value2, …) : Trả về phương sai dựa trên toàn thể tập hợp, bao gồm cả các trị logic và text.

  TRIMMEAN
  (array, percent) : Tính trung bình phần trong của một tập dữ liệu, bằng cách loại tỷ lệ phần trăm của các điểm dữ liệu ở đầu và ở cuối tập dữ liệu.


  -------------------------------------------

  2
  . Nhóm hàm về Phân Phối Xác Suất ...

  3
  . Nhóm hàm về Tương Quan và Hồi Quy Tuyến Tính ...


 10. IX. CÁC HÀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ DANH SÁCH - DATABASE AND LIST MANAGAMENT FUNCTIONS


  Nói chung về Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách


  DAVERAGE
  (database, field, criteria) : Tính trung bình các giá trị trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DCOUNT
  (database, field, criteria) : Đếm các ô chứa số liệu trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DCOUNTA
  (database, field, criteria) : Đếm các ô "không rỗng" trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DGET
  (database, field, criteria) : Trích một giá trị từ một cột của một danh sách hay cơ sở dữ liệu, khớp với điều kiện được chỉ định.

  DMAX
  (database, field, criteria) : Trả về trị lớn nhất trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DMIN
  (database, field, criteria) : Trả về trị nhỏ nhất trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DRODUCT
  (database, field, criteria) : Nhân các giá trị trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DSTDEV
  (database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn của một tập hợp theo mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DSTDEVP
  (database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn của một tập hợp theo toàn thể các tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DSUM
  (database, field, criteria) : Cộng các số trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DVAR
  (database, field, criteria) : Ước lượng sự biến thiên của một tập hợp dựa trên một mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  DVARP
  (database, field, criteria) : Tính toán sự biến thiên của một tập hợp dựa trên toàn thể tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

  Một số ví dụ về cách dùng Criteria để nhập điều kiện


  GETPIVOTDATA
  (data_field, pivot_table, field1, item1, field2, item2,...) : Trả về dữ liệu được lưu giữ trong báo cáo PivotTable. Có thể dùng GETPIVOTDATA để lấy dữ liệu tổng kết từ một báo cáo PivotTable, với điều kiện là phải thấy được dữ liệu tổng kết từ trong báo cáo đó.

Trang 1/4 1 2 3 4 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •