A e cho mình hỏi với. Làm sao để sử dụng eview để dự báo giá trị trung bình và giá trị riêng biệt đây........~~..Help cái này khoai quá kiếm không ra..