Em dùng macro trên GPE để copy nhiều sheet từ nhiều file khác nhau sang 1 File Excel mà nó báo lỗi như hình dưới:
Macro chạy nó ra hình này:Nhấn Debug xem thấy lỗi này:
Em cần copy khoảng 120 sheet ở 120 file khác nhau sang chung 1 file (quá nhiều để làm thủ công.hichic. Đoạn mã đây ạ (chỉ lấy tên 2 sheet đầu tiên thôi):
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
  Application.ScreenUpdating = 0
  Dim FileNguon, i
  Dim FileName(), ShName()
   FileName = Array("sacombank01.xls", "msb01.xls")
    ShName = Array("sacombank01.xls", "msb01.xls")
    For i = 0 To UBound(FileName)
     FileNguon = ThisWorkbook.Path & "\" & FileName(i)
     ThisWorkbook.Worksheets(ShName(i)).Select
      With ActiveSheet
      .Cells.Clear
       .[a1].Select
      With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" _
     & FileNguon & ";Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
     .CommandType = 3
    .CommandText = Array("sheet1$")
    .Refresh BackgroundQuery:=False
    End With
   .UsedRange.Columns.AutoFit
  End With
  Next
End Sub

Kính mong Quý thầy và các bạn trên GPE giúp đỡ