Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 3/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 21 đến 30 trên tổng số: 42

Ðề tài: Excel's Math Functions - Các Hàm về Toán học

 1. Các hàm toán học khác


  Hàm GCD
  ()


  GCD là viết tắt của chữ Greatest Common Divisor: Ước số chung lớn nhất.
  Cú pháp: = GCD(number1, number2 [,number3...])
  number1, number2...: những số mà bạn bạn cần tìm ước số chung lớn nhất

  GCD() có thể tìm ước số chung lớn nhất của một dãy có đến 255 giá trị (với Excel 2003 trở về trước thì con số này là 19)

  Lưu ý
  :
  Nếu có bất kỳ một number nào < 0, GCD() sẽ báo lỗi #NUM!

  Nếu có bất kỳ một number nào không phải là một con số, GDC() sẽ báo lỗi #VALUE!

  Nếu number là số thập phân, GCD() chỉ tính toán với phần nguyên của nó.

  Ví dụ: GCD(5, 2) = 1 ; GCD(24, 36) = 12 ; GCD(5, 0) = 5

 2. Các hàm toán học khác


  Hàm LCM
  ()


  LCM là viết tắt của chữ
  Lowest common multiple: Bội số chung nhỏ nhất.
  Cú pháp: = LCM(number1, number2 [,number3...])
  number1, number2...: những số mà bạn bạn cần tìm bội số chung nhỏ nhất

  LCM() có thể tìm
  bội số chung nhỏ nhất của một dãy có đến 255 giá trị (với Excel 2003 trở về trước thì con số này là 19)

  Lưu ý
  :
  Nếu có bất kỳ một number nào < 0, GDC() sẽ báo lỗi #NUM!

  Nếu có bất kỳ một number nào không phải là một con số, GDC() sẽ báo lỗi #VALUE!

  Nếu
  number là số thập phân, LCM() chỉ tính toán với phần nguyên của nó.

  Ví dụ: LCM(5, 2) = 10 ; LCM(24, 36) = 72

 3. Các hàm toán học khác


  Hàm LN()

  Tính logarit tự nhiên của một số (logarit cơ số e = 2.71828182845905...)
  Cú pháp: = LN(number)
  number: số thực, dương mà ta muốn tính logarit tự nhiên (logarit cơ số e) của nó

  Lưu ý
  :
  - Hàm LN() là nghịch đảo của hàm EXP(): tính lũy thừa của cơ số e

  Ví dụ:
  LN(86) = 4.454347 (logarit cơ số e của 86)
  LN(2.7181818) = 1 (logarit cơ số e của e)
  LN(EXP(3)) = 3 (logarit cơ số e của e lập phương)

 4. Các hàm toán học khác


  Hàm LOG
  ()


  Tính logarit của một số với cơ số được chỉ định
  Cú pháp: = LOG(number [, base])
  number: Số thực, dương mà ta muốn tính logarit tự nhiên (logarit cơ số e) của nó
  base: Cơ số để tính logarit (mặc định là 10) - Nếu bỏ trống, hàm LOG() tương đương với hàm LOG10()

  Ví dụ:
  LOG(10) = 1 (logarit cơ số 10 của 10)
  LOG(8, 2) = 3 (logarit cơ số 2 của 8)
  LOG(86, 2.7182818) = 4.454347 (logarit cơ số e của 86)


  Hàm LOG10
  ()


  Tính logarit cơ số 10 của một số
  Cú pháp: = LOG10(number)
  number: số thực, dương mà ta muốn tính logarit tự nhiên (logarit cơ số e) của nó
  Ví dụ:
  LOG10(10) = LOG(10) = 1 (logarit cơ số 10 của 10)
  LOG10(86) = LOG(86) = 1.93449845 (logarit cơ số 10 của 86)
  LOG10(1E5) = 5 (logarit cơ số 10 của 1E5)
  LOG10(10^5) = 5 (logarit cơ số 10 của 10^5)

 5. Hàm về ma trận


  Trước khi trình bày các hàm về ma trận, xin giải thích chút xíu về định nghĩa ma trận.  Định nghĩa Ma Trận
  Ma trận là một bảng có m hàng và n cột

  A còn được gọi là một ma trận cỡ m x n
  Một phần tử ở hàng thứ i và cột thứ j sẽ được ký hiệu là

  Một ma trận A có m = n gọi là ma trận vuông


  Hàm MDETERM
  ()


  MDETERM viết tắt từ chữ Matrix Determinant: Định thức ma trận
  Hàm này dùng để tính định thức của một ma trận vuông
  Cú pháp: = MDETERM(array)
  array: mảng giá trị chứa ma trận vuông (có số hàng và số cột bằng nhau)

  Lưu ý
  :
  - array có thể một dãy ô như A1:C3; hoặc một mảng như {1,2,3 ; 4,5,6 ; 7,8,9}; hoặc là một khối ô đã được đặt tên...

  - Hàm MDETERM() sẽ báo lỗi #VALUE! khi:
  • array không phải là ma trận vuông (số hàng khác số cột)
  • Có bất kỳ 1 vị trí nào trong array là rỗng hoặc không phải là dữ liệu kiểu số
  - Hàm MDETERM() có thể tính chính xác với ma trận 4 x 4 (có 16 ký số)

  - Ví dụ về cách tính toán của
  hàm MDETERM() với ma trận 3 x 3 (A1:C3):
  MDETERM(A1:C3) = A1*(B2*C3 - B3*C2) + A2*(B3*C1 - B1*C3) + A3*(B1*C2 - B2*C1)

  Ví dụ:
  MDETERM(A1:D4) = 88


  MDETERM(A1:C4) = #VALUE! (A1:C4 không phải là ma trận vuông)

  MDETERM({3,6,1 ; 1,1,0 ; 3,10,2}) = 1

  MDETERM({3,6 ; 1,1}) = 1

 6. Hàm về ma trận


  Hàm MINVERSE()

  MINVERSE viết tắt từ chữ Matrix Inverse: Ma trận nghịch đảo
  Hàm này dùng để tính
  ma trận nghịch đảo của một ma trận vuông
  Cú pháp: = MINVERSE(array)
  array: mảng giá trị chứa ma trận vuông (có số hàng và số cột bằng nhau)

  Lưu ý
  :
  - array có thể một dãy ô như A1:C3; hoặc một mảng như {1,2,3 ; 4,5,6 ; 7,8,9}; hoặc là một khối ô đã được đặt tên...

  - Giống hàm MDETERM, hàm MINVERSE() sẽ báo lỗi #VALUE! khi:
  • array không phải là ma trận vuông (số hàng khác số cột)

  • Có bất kỳ 1 vị trí nào trong array là rỗng hoặc không phải là dữ liệu kiểu số

  • Ma trận không thể tính nghịch đảo (ví dụ ma trận có định thức = 0)
  - Hàm MINVERSE() có thể tính chính xác với ma trận 4 x 4 (có 16 ký số)


  Ví dụ về cách sử dụng hàm
  MINVERSE():
  Ví dụ bạn có một ma trận A1:D4, để tìm ma trận nghịch đảo của ma trận này, bạn quét chọn một khối ô tương ứng với A1:D4, ví dụ A6:D9 (cùng có 4 hàng và 4 cột), tại A6, gõ công thức = MINVERSE(A1:D4) và sau đó nhấn Ctrl-Shift-Enter, bạn sẽ có kết quả tại A6:D9 là một ma trận nghịch đảo của ma trận A1:D4

 7. Hàm về ma trận


  Hàm MMULT()

  MMULT viết tắt từ chữ Matrix Multiple: Ma trận tích
  Hàm này dùng để tính tích của hai ma trận
  Cú pháp: = MMULT(array1, array2)
  array1, array 2: mảng giá trị chứa ma trận
  Lưu ý:
  - array1, array2 có thể một dãy ô như A1:C3; hoặc một mảng như {1,2,3 ; 4,5,6 ; 7,8,9}; hoặc là một khối ô đã được đặt tên...

  - Số cột của
  array1 phải bằng số dòng của array2
  - Công thức tính tích hai ma trận (A = B x C) có dạng như sau:


  Trong đó: i là số hàng của array1 (B), j là số cột của array2 (C); n là số cột của array1 (= số dòng của array2)
  - Nếu có bất kỳ một phần tử nào trong hai ma trận là rỗng hoặc không phải là dữ liệu kiểu số, MMULT() sẽ báo lỗi #VALUE!

  - Để có kết quả chính xác ở ma trận kết quả, phải dùng công thức mãng
  Ví dụ:
  Mời bạn xem hình sau:


  Để tính tích của hai ma trận B và C, quét chọn khối C7:D8
  gõ công thức = MMULT(A2:C3,E2:F4) rồi nhấn Ctrl-Shift-Enter
  sẽ có kết quả là ma trận A như trên hình.

 8. Các hàm toán học khác


  Hàm MULTINOMIAL
  ()


  Dùng để tính tỷ lệ giữa giai thừa tổng và tích giai thừa của các số

  Xin ví dụ cho dễ hiểu: Giả sử ta có 3 số
  a, bc  Cú pháp
  : = MULTINOMIAL(number1, number2, ...)
  number1, number2,... : là những con số mà ta muốn tính tỷ lệ giữa giai thừa tổng và tích giai thừa của chúng
  Ghi chú:
  • number1, number2, ... có thể lên đến 255 con số (với Excel 2003 trở về trước, con số này chỉ là 30)

  • Nếu có bất kỳ một number nào không phải là dữ liệu kiểu số, MULTINOMIAL() sẽ báo lỗi #VALUE!

  • Nếu có bất kỳ một number nào < 0, MULTINOMIAL() sẽ báo lỗi #NUM!

  Ví dụ:
  MULTINOMIAL(2, 3, 4) = 1,260 9. Các hàm toán học khác


  Hàm POWER
  ()


  Tính lũy thừa của một số.
  Có thể dùng toán tử ^ thay cho hàm này. Ví dụ: POWER(2, 10) = 2^10
  Cú pháp: = POWER(number, power)
  number: Số cần tính lũy thừa

  power: Số mũ
  Ví dụ:
  POWER(5, 2) = 25
  POWER(98.6, 3.2) = 2,401,077
  POWER(4, 5/4) = 5.656854

Trang 3/5 đầuđầu 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Formulas & Functions Excel 2007 - 11. Working with Math Functions
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục English - Vietnamese Excel translation
  Trả lời: 20
  Bài mới gởi: 02-08-16, 08:10 AM
 2. Excel's Trigonometric Functions - Các Hàm Lượng Giác
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel
  Trả lời: 15
  Bài mới gởi: 03-04-08, 02:26 PM
 3. Excel's Egineering Functions - Các Hàm Kỹ Thuật
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel
  Trả lời: 31
  Bài mới gởi: 17-03-08, 03:23 PM
 4. Excel's Statistical Functions - Các Hàm Thống kê
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel
  Trả lời: 82
  Bài mới gởi: 17-03-08, 02:50 PM
 5. Excel's Logical Functions - Các hàm luận lý
  Viết bởi BNTT trong chuyên mục Những bài viết tổng hợp của Giải Pháp Excel
  Trả lời: 7
  Bài mới gởi: 18-12-07, 12:26 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •