[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 11 đến 20 trên tổng số: 29

Ðề tài: Hàm nào lấy thông số CPU hay thông số ổ đĩa hay thông số gì đó tương tự???

 1. Trích Nguyên văn bởi ndu96081631 View Post
  Nói chung chỉ là nghiên cứu chơi thôi cứ tôi cũng không thích trò này (vì biết chắc người ta dùng để tạo "phần mềm dùng thử" gì đó trên Excel...)
  -Mình nghĩ diễn đàn ta nên hỗ trợ và khuyến khích việc dùng excel để viết phần mềm thương mại. Bản thân việc này xét cho cùng vẫn có lợi cho việc học tập, nghiên cứu và không đi ngược với tôn chỉ của GPE.
  Nguyên văn bởi siwtom
  Nói chung tôi không thích những trò này. Anh bán cho người ta phần mềm rồi anh chỉ cho chạy khi có số ở đĩa như thế này? Thế nếu tôi thay đĩa vì đĩa cũ nhỏ, hỏng thì sao? Gọi điện, viết thư đăng ký lại? Thế nếu anh phá sản làm việc khác thì tôi chào tạm biệt phần mềm tôi bỏ tiền ra mua?
  Cám ơn bạn đã cho biết những bất lợi của việc dùng S/N của phân vùng thay vì S/N ổ đĩa của nhà sản xuất. Nên vấn đề là làm sao tìm cho được S/N của ổ đĩa.
  Đoạn code sau ( sưu tầm) lấy được chính xác Model và S/N của tất cả ổ cứng trong máy.
  Code:
  Option Explicit
  Private Const GENERIC_READ = &H80000000
  Private Const GENERIC_WRITE = &H40000000
  Private Const FILE_SHARE_READ = &H1
  Private Const FILE_SHARE_WRITE = &H2
  Private Const OPEN_EXISTING = 3
  Private Const CREATE_NEW = 1
  Private Const INVALID_HANDLE_VALUE = -1
  Private Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2
  Private Const IDENTIFY_BUFFER_SIZE = 512
  Private Const OUTPUT_DATA_SIZE = IDENTIFY_BUFFER_SIZE + 16
  'GETVERSIONOUTPARAMS contains the data returned
  'from the Get Driver Version function
  Private Type GETVERSIONOUTPARAMS
    bVersion    As Byte 'Binary driver version.
    bRevision   As Byte 'Binary driver revision
    bReserved   As Byte 'Not used
    bIDEDeviceMap As Byte 'Bit map of IDE devices
    fCapabilities As Long 'Bit mask of driver capabilities
    dwReserved(3) As Long 'For future use
  End Type
  'IDE registers
  Private Type IDEREGS
    bFeaturesReg   As Byte 'Used for specifying SMART "commands"
    bSectorCountReg As Byte 'IDE sector count register
    bSectorNumberReg As Byte 'IDE sector number register
    bCylLowReg    As Byte 'IDE low order cylinder value
    bCylHighReg   As Byte 'IDE high order cylinder value
    bDriveHeadReg  As Byte 'IDE drive/head register
    bCommandReg   As Byte 'Actual IDE command
    bReserved    As Byte 'reserved for future use - must be zero
  End Type
  'SENDCMDINPARAMS contains the input parameters for the
  'Send Command to Drive function
  Private Type SENDCMDINPARAMS
    cBufferSize   As Long   'Buffer size in bytes
    irDriveRegs   As IDEREGS 'Structure with drive register values.
    bDriveNumber  As Byte   'Physical drive number to send command to (0,1,2,3).
    bReserved(2)  As Byte   'Bytes reserved
    dwReserved(3)  As Long   'DWORDS reserved
    bBuffer()   As Byte   'Input buffer.
  End Type
  'Valid values for the bCommandReg member of IDEREGS.
  Private Const IDE_ID_FUNCTION = &HEC      'Returns ID sector for ATA.
  Private Const IDE_EXECUTE_SMART_FUNCTION = &HB0 'Performs SMART cmd.
                          'Requires valid bFeaturesReg,
                          'bCylLowReg, and bCylHighReg
   
  'Cylinder register values required when issuing SMART command
  Private Const SMART_CYL_LOW = &H4F
  Private Const SMART_CYL_HI = &HC2
  'Status returned from driver
  Private Type DRIVERSTATUS
    bDriverError As Byte     'Error code from driver, or 0 if no error
    bIDEStatus  As Byte     'Contents of IDE Error register
                   'Only valid when bDriverError is SMART_IDE_ERROR
    bReserved(1) As Byte
    dwReserved(1) As Long
   End Type
  Private Type IDSECTOR
    wGenConfig         As Integer
    wNumCyls          As Integer
    wReserved         As Integer
    wNumHeads         As Integer
    wBytesPerTrack       As Integer
    wBytesPerSector      As Integer
    wSectorsPerTrack      As Integer
    wVendorUnique(2)      As Integer
    sSerialNumber(19)     As Byte
    wBufferType        As Integer
    wBufferSize        As Integer
    wECCSize          As Integer
    sFirmwareRev(7)      As Byte
    sModelNumber(39)      As Byte
    wMoreVendorUnique     As Integer
    wDoubleWordIO       As Integer
    wCapabilities       As Integer
    wReserved1         As Integer
    wPIOTiming         As Integer
    wDMATiming         As Integer
    wBS            As Integer
    wNumCurrentCyls      As Integer
    wNumCurrentHeads      As Integer
    wNumCurrentSectorsPerTrack As Integer
    ulCurrentSectorCapacity  As Long
    wMultSectorStuff      As Integer
    ulTotalAddressableSectors As Long
    wSingleWordDMA       As Integer
    wMultiWordDMA       As Integer
    bReserved(127)       As Byte
  End Type
   
  'Structure returned by SMART IOCTL commands
  Private Type SENDCMDOUTPARAMS
   cBufferSize  As Long     'Size of Buffer in bytes
   DRIVERSTATUS As DRIVERSTATUS 'Driver status structure
   bBuffer()  As Byte     'Buffer of arbitrary length for data read from drive
  End Type
   
  'Vendor specific feature register defines
  'for SMART "sub commands"
  Private Const SMART_ENABLE_SMART_OPERATIONS = &HD8
   
  'Status Flags Values
  Public Enum STATUS_FLAGS
    PRE_FAILURE_WARRANTY = &H1
    ON_LINE_COLLECTION = &H2
    PERFORMANCE_ATTRIBUTE = &H4
    ERROR_RATE_ATTRIBUTE = &H8
    EVENT_COUNT_ATTRIBUTE = &H10
    SELF_PRESERVING_ATTRIBUTE = &H20
  End Enum
   
  'IOCTL commands
  Private Const DFP_GET_VERSION = &H74080
  Private Const DFP_SEND_DRIVE_COMMAND = &H7C084
  Private Const DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA = &H7C088
   
  Private Type ATTR_DATA
    AttrID As Byte
    AttrName As String
    AttrValue As Byte
    ThresholdValue As Byte
    WorstValue As Byte
    StatusFlags As STATUS_FLAGS
  End Type
  Private Type DRIVE_INFO
    bDriveType As Byte
    SerialNumber As String
    Model As String
    FirmWare As String
    Cilinders As Long
    Heads As Long
    SecPerTrack As Long
    BytesPerSector As Long
    BytesperTrack As Long
    NumAttributes As Byte
    Attributes() As ATTR_DATA
  End Type
  Private Enum IDE_DRIVE_NUMBER
    PRIMARY_MASTER
    PRIMARY_SLAVE
    SECONDARY_MASTER
    SECONDARY_SLAVE
    TERTIARY_MASTER
    TERTIARY_SLAVE
    QUARTIARY_MASTER
    QUARTIARY_SLAVE
  End Enum
  Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" _
    Alias "CreateFileA" _
   (ByVal lpFileName As String, _
    ByVal dwDesiredAccess As Long, _
    ByVal dwShareMode As Long, _
    lpSecurityAttributes As Any, _
    ByVal dwCreationDisposition As Long, _
    ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _
    ByVal hTemplateFile As Long) As Long
  Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
   (ByVal hObject As Long) As Long
   Private Declare Function DeviceIoControl Lib "kernel32" _
   (ByVal hDevice As Long, _
    ByVal dwIoControlCode As Long, _
    lpInBuffer As Any, _
    ByVal nInBufferSize As Long, _
    lpOutBuffer As Any, _
    ByVal nOutBufferSize As Long, _
    lpBytesReturned As Long, _
    lpOverlapped As Any) As Long
   Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" _
    Alias "RtlMoveMemory" _
   (hpvDest As Any, _
    hpvSource As Any, _
    ByVal cbCopy As Long)
   Private Type OSVERSIONINFO
    OSVSize As Long
    dwVerMajor As Long
    dwVerMinor As Long
    dwBuildNumber As Long
    PlatformID As Long
    szCSDVersion As String * 128
  End Type
  Private Declare Function GetVersionEx Lib "kernel32" _
    Alias "GetVersionExA" _
   (LpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Long
  Private Sub Command1_Click()
  Dim di As DRIVE_INFO
    Dim drvNumber As Long
    For drvNumber = PRIMARY_MASTER To QUARTIARY_SLAVE
    di = GetDriveInfo(drvNumber)
     List1.AddItem "Drive " & drvNumber
      With di
     Select Case .bDriveType
        Case 0
          List1.AddItem vbTab & "[Not present]"
        Case 1
          List1.AddItem vbTab & "Model:" & vbTab & Trim$(.Model)
          List1.AddItem vbTab & "Serial No:" & vbTab & Trim$(.SerialNumber)
        Case 2
          List1.AddItem vbTab & "[ATAPI drive - info not available]"
        Case Else
          List1.AddItem vbTab & "[drive type not known]"
       End Select
       End With
     Next
    End Sub
  Private Function GetDriveInfo(drvNumber As IDE_DRIVE_NUMBER) As DRIVE_INFO
    Dim hDrive As Long
    Dim di As DRIVE_INFO
    hDrive = SmartOpen(drvNumber)
    If hDrive <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
    If SmartGetVersion(hDrive) = True Then
     With di
        .bDriveType = 0
        .NumAttributes = 0
        ReDim .Attributes(0)
        .bDriveType = 1
       End With
       If SmartCheckEnabled(hDrive, drvNumber) Then
        If IdentifyDrive(hDrive, IDE_ID_FUNCTION, drvNumber, di) = True Then
       GetDriveInfo = di
          End If  'IdentifyDrive
       End If  'SmartCheckEnabled
     End If  'SmartGetVersion
    End If  'hDrive <> INVALID_HANDLE_VALUE
    CloseHandle hDrive
    End Function
  Private Function IdentifyDrive(ByVal hDrive As Long, _
                  ByVal IDCmd As Byte, _
                  ByVal drvNumber As IDE_DRIVE_NUMBER, _
                  di As DRIVE_INFO) As Boolean
    
   'Function: Send an IDENTIFY command to the drive
   'drvNumber = 0-3
   'IDCmd = IDE_ID_FUNCTION or IDE_ATAPI_ID
    Dim SCIP As SENDCMDINPARAMS
    Dim IDSEC As IDSECTOR
    Dim bArrOut(OUTPUT_DATA_SIZE - 1) As Byte
    Dim cbBytesReturned As Long
    With SCIP
     .cBufferSize = IDENTIFY_BUFFER_SIZE
     .bDriveNumber = CByte(drvNumber)
       With .irDriveRegs
       .bFeaturesReg = 0
       .bSectorCountReg = 1
       .bSectorNumberReg = 1
       .bCylLowReg = 0
       .bCylHighReg = 0
       .bDriveHeadReg = &HA0 'compute the drive number
       If Not IsWinNT4Plus Then
        .bDriveHeadReg = .bDriveHeadReg Or ((drvNumber And 1) * 16)
       End If
       'the command can either be IDE
       'identify or ATAPI identify.
       .bCommandReg = CByte(IDCmd)
     End With
    End With
    If DeviceIoControl(hDrive, _
             DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA, _
             SCIP, _
             Len(SCIP) - 4, _
             bArrOut(0), _
             OUTPUT_DATA_SIZE, _
             cbBytesReturned, _
             ByVal 0&) Then
             
     CopyMemory IDSEC, bArrOut(16), Len(IDSEC)
   
     di.Model = StrConv(SwapBytes(IDSEC.sModelNumber), vbUnicode)
     di.SerialNumber = StrConv(SwapBytes(IDSEC.sSerialNumber), vbUnicode)
      IdentifyDrive = True
     End If
    End Function
  Private Function IsWinNT4Plus() As Boolean
  'returns True if running Windows NT4 or later
    Dim osv As OSVERSIONINFO
   osv.OSVSize = Len(osv)
  If GetVersionEx(osv) = 1 Then
    IsWinNT4Plus = (osv.PlatformID = VER_PLATFORM_WIN32_NT) And _
             (osv.dwVerMajor >= 4)
   
    End If
  End Function
  Private Function SmartCheckEnabled(ByVal hDrive As Long, _
                    drvNumber As IDE_DRIVE_NUMBER) As Boolean
    'SmartCheckEnabled - Check if SMART enable
   'FUNCTION: Send a SMART_ENABLE_SMART_OPERATIONS command to the drive
   'bDriveNum = 0-3
    Dim SCIP As SENDCMDINPARAMS
    Dim SCOP As SENDCMDOUTPARAMS
    Dim cbBytesReturned As Long
    With SCIP
    .cBufferSize = 0
     With .irDriveRegs
        .bFeaturesReg = SMART_ENABLE_SMART_OPERATIONS
        .bSectorCountReg = 1
        .bSectorNumberReg = 1
        .bCylLowReg = SMART_CYL_LOW
        .bCylHighReg = SMART_CYL_HI
        .bDriveHeadReg = &HA0
        If Not IsWinNT4Plus Then
          .bDriveHeadReg = .bDriveHeadReg Or ((drvNumber And 1) * 16)
        End If
        .bCommandReg = IDE_EXECUTE_SMART_FUNCTION
        End With
      .bDriveNumber = drvNumber
      End With
    SmartCheckEnabled = DeviceIoControl(hDrive, _
                     DFP_SEND_DRIVE_COMMAND, _
                     SCIP, _
                     Len(SCIP) - 4, _
                     SCOP, _
                     Len(SCOP) - 4, _
                     cbBytesReturned, _
                     ByVal 0&)
  End Function
  Private Function SmartGetVersion(ByVal hDrive As Long) As Boolean
    Dim cbBytesReturned As Long
    Dim GVOP As GETVERSIONOUTPARAMS
    SmartGetVersion = DeviceIoControl(hDrive, _
                     DFP_GET_VERSION, _
                     ByVal 0&, 0, _
                     GVOP, _
                     Len(GVOP), _
                     cbBytesReturned, _
                     ByVal 0&)
    End Function
  Private Function SmartOpen(drvNumber As IDE_DRIVE_NUMBER) As Long
  'Open SMART to allow DeviceIoControl
   'communications and return SMART handle
  If IsWinNT4Plus() Then
     SmartOpen = CreateFile("\\.\PhysicalDrive" & CStr(drvNumber), _
                 GENERIC_READ Or GENERIC_WRITE, _
                 FILE_SHARE_READ Or FILE_SHARE_WRITE, _
                 ByVal 0&, _
                 OPEN_EXISTING, _
                 0&, _
                 0&)
   
    Else
     SmartOpen = CreateFile("\\.\SMARTVSD", _
                 0&, 0&, _
                 ByVal 0&, _
                 CREATE_NEW, _
                 0&, _
                 0&)
    End If
    End Function
  Private Function SwapBytes(b() As Byte) As Byte()
    'Note: VB4-32 and VB5 do not support the
   'return of arrays from a function. For
   'developers using these VB versions there
   'are two workarounds to this restriction:
   '
   '1) Change the return data type ( As Byte() )
   '  to As Variant (no brackets). No change
   '  to the calling code is required.
   '
   '2) Change the function to a sub, remove
   '  the last line of code (SwapBytes = b()),
   '  and take advantage of the fact the
   '  original byte array is being passed
   '  to the function ByRef, therefore any
   '  changes made to the passed data are
   '  actually being made to the original data.
   '  With this workaround the calling code
   '  also requires modification:
   '
   '   di.Model = StrConv(SwapBytes(IDSEC.sModelNumber), vbUnicode)
   '
   '  ... to ...
   '
   '   Call SwapBytes(IDSEC.sModelNumber)
   '   di.Model = StrConv(IDSEC.sModelNumber, vbUnicode)
    Dim bTemp As Byte
    Dim cnt As Long
  For cnt = LBound(b) To UBound(b) Step 2
     bTemp = b(cnt)
     b(cnt) = b(cnt + 1)
     b(cnt + 1) = bTemp
    Next cnt
     SwapBytes = b()
     End Function
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 2. Trích Nguyên văn bởi tintam7251 View Post
  -Mình nghĩ diễn đàn ta nên hỗ trợ và khuyến khích việc dùng excel để viết phần mềm thương mại. Bản thân việc này xét cho cùng vẫn có lợi cho việc học tập, nghiên cứu và không đi ngược với tôn chỉ của GPE.
  Thì cái chuyện 1 người thích cái này và không thích cái khác là quan điểm của từng người, đâu có liên quan gì đến tôn chỉ của GPE
  Các bạn thắc mắc vẫn có người trả lời đấy thôi
  Trích Nguyên văn bởi tintam7251 View Post
  Cám ơn bạn đã cho biết những bất lợi của việc dùng S/N của phân vùng thay vì S/N ổ đĩa của nhà sản xuất. Nên vấn đề là làm sao tìm cho được S/N của ổ đĩa.
  Đoạn code sau ( sưu tầm) lấy được chính xác Model và S/N của tất cả ổ cứng trong máy.
  Thấy kết quả code của bạn cũng y chang với kết quả khi dùng code ở bài 8 ---> Bạn test thử xem

 3. #13
  Trích Nguyên văn bởi tintam7251 View Post
  -
  Cám ơn bạn đã cho biết những bất lợi của việc dùng S/N của phân vùng thay vì S/N ổ đĩa của nhà sản xuất. Nên vấn đề là làm sao tìm cho được S/N của ổ đĩa.
  Đoạn code sau ( sưu tầm) lấy được chính xác Model và S/N của tất cả ổ cứng trong máy
  Hồi xưa tôi tìm được code trong Delphi đọc serial trong các hđh kể cả 9x. Code đó đọc đĩa của tôi ra kết quả:
  PHP Code:
  Primary Controller Master drive
  Drive Model Number              
  SAMSUNG SV0412H                         
  Drive Serial Number             
  0536J1FT927540      
  Drive Controller Revision Number
  SK100-21
  Controller Buffer Size on Drive 
  2097152 bytes
  Drive Type
  Fixed
  Physical Geometry
  16383 Cylinders16 Heads63 Sectors per track 
  Code của bạn trông giống giống về hướng đi. Đĩa của tôi nó đọc là:
  PHP Code:
  ModelSAMSUNG SV0412H
  Serial No
  0536J1FT927540 
  Như thế code trong Delphi của tôi (ai cần thì cứ "gõ" cửa) và của bạn cho kết quả như nhau. Vậy có vẻ đáng tin.
  Tôi cũng biết thế thôi. Chắc chắn 100 % thì phải đợi lúc có dịp so sánh với số của nhà sx.

 4. #14
  Trích Nguyên văn bởi ndu96081631 View Post
  Thì cái chuyện 1 người thích cái này và không thích cái khác là quan điểm của từng người, đâu có liên quan gì đến tôn chỉ của GPE
  Các bạn thắc mắc vẫn có người trả lời đấy thôi

  Thấy kết quả code của bạn cũng y chang với kết quả khi dùng code ở bài 8 ---> Bạn test thử xem
  Đúng là cái code ngắn gọn của bạn nó cho ra cùng kết quả. Cũng cùng với kết quả mà code Delphi tôi tìm được hồi xưa trả về. Như thế chắc chắn là 90 %. Tôi sẽ có 100 % chắc chắn khi có dịp so sánh nó với số của nhà sản xuất.

 5. Trích Nguyên văn bởi siwtom View Post
  Đúng là cái code ngắn gọn của bạn nó cho ra cùng kết quả. Cũng cùng với kết quả mà code Delphi tôi tìm được hồi xưa trả về. Như thế chắc chắn là 90 %. Tôi sẽ có 100 % chắc chắn khi có dịp so sánh nó với số của nhà sản xuất.
  Trước khi post bài, mình đã tháo ổ cứng ra đối chiếu với kết quả trên. Như thế kết quả đó là chính xác 100%. Code của bạn ndu quả là ngắn gọn dù chưa lấy được model của ổ cứng. Không biết nếu máy có trên 1 ổ cứng thì nó lấy thông số của ổ nào?
  thay đổi nội dung bởi: tintam7251, 26-08-12 lúc 02:56 PM

 6. Nếu mọi người thực sự muốn biết code của mình đáng tin cậy dùng cho các HĐH thì thử các tình huống test dưới đây nhé.

  1. WinXP trở về trước - Cái này thường là lấy HDD SN không khó.
  2. Win Vista, 7, 8 hay các phiên bản sau này. Chạy ở hai chế độ UAC ON và UAC OFF.
  3. Nếu qua được bước 2 thì test trên Win 64-bit.

 7. Trích Nguyên văn bởi tintam7251 View Post
  Trước khi post bài, mình đã tháo ổ cứng ra đối chiếu với kết quả trên. Như thế kết quả đó là chính xác 100%. Code của bạn ndu quả là ngắn gọn dù chưa lấy được model của ổ cứng. Không biết nếu máy có trên 1 ổ cứng thì nó lấy thông số của ổ nào?
  Tiếc là tôi không có 2 ổ cứng gắn trong để thử, nhưng tôi tin chắc rằng code ấy cũng lấy được
  Code là do tôi tự thí nghiệm mà ra ---> Quá trình duyệt qua vòng lập có khá nhiều "rác" nên tôi phải lọc để lấy cái cần lấy... lấy được rồi, tôi Exit Function luôn... Vậy nên tôi "đoán" nếu có trên 1 ổ cứng thì kết quả cũng sẽ được vòng lập "quét sạch" thôi
  (đương nhiên khi ấy ta sẽ cho kết quả hàm vào 1 mảng)
  Bạn tintam nếu có điều kiện hãy test thử xem (sửa code, đừng cho nó Exit Function)
  (Hổng hiểu sao nghiên cứu lệnh WMIC trong DOS từ hôm qua đến giờ mà vẫn hổng biết cái nào là lấy HDD Serial Number... Hic... chắc tại mình ngu quá)

 8. Trích Nguyên văn bởi ndu96081631 View Post
  Vậy nên tôi "đoán" nếu có trên 1 ổ cứng thì kết quả cũng sẽ được vòng lập "quét sạch" thôi
  (đương nhiên khi ấy ta sẽ cho kết quả hàm vào 1 mảng)
  Mình đã test với 2 ổ cứng. Kết quả như bạn đã "đoán". Vòng lặp For Each objItem... duyệt và lấy S/N của cả 2 ổ cứng. Đoạn code thật ngắn gọn và hiệu quả. Tuy nhiên, có chỗ mình chưa hiểu lắm. Tại sao nó lặp 3 lần? Tại sao không ít hơn hoặc nhiều hơn?

 9. #19
  Theo tôi thì không cần hàm gì cho phức tạp
  Chỉ cần dùng các phần mềm có sẵn trong Win. Ví dụ như My Computer/Manage
  Hiểu biết - Học hỏi - Thành công
  Trân trọng!
  / Mit freundlichen Grüßen / Best regards
  Mr. PHẠM LÊ VĂN
  Kỹ sư Xây dựng Dân dụng Công nghiệp

  DO NOT USE THE GOODS ORIGINATING FROM CHINA

 10. Trích Nguyên văn bởi vanle33 View Post
  Theo tôi thì không cần hàm gì cho phức tạp
  Chỉ cần dùng các phần mềm có sẵn trong Win. Ví dụ như My Computer/Manage
  Bạn nói cái gì vậy? Cái này là người ta viết chương trình trong VBA và trong chương trình sẽ có công đoạn cần lấy HDD SN ---> Vậy bạn bảo "tạm ngưng chương trình" rồi ra ngoài tự tìm bằng tay à?
  Mà ngay cả tìm bằng tay thì tôi cũng không biết cách luôn... Bạn nói vào Computer/Manage gì gì đó.. Hổng ấy bạn mô tả cụ thể luôn đi cho anh em học hỏi
  -----------------------
  Trích Nguyên văn bởi tintam7251 View Post
  Mình đã test với 2 ổ cứng. Kết quả như bạn đã "đoán". Vòng lặp For Each objItem... duyệt và lấy S/N của cả 2 ổ cứng. Đoạn code thật ngắn gọn và hiệu quả. Tuy nhiên, có chỗ mình chưa hiểu lắm. Tại sao nó lặp 3 lần? Tại sao không ít hơn hoặc nhiều hơn?
  Vọc chơi thôi chứ thú thật là tôi chưa hiểu hết về WMI đâu

Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •