Diễn đàn giaiphapexcel.com sẽ chuyển sang hoạt động ở link sau

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/forums


[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017


Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 13

Ðề tài: làm Add-ins tự chạy xoá sheet XL4Poppy trong excel

 1. làm Add-ins tự chạy xoá sheet XL4Poppy trong excel

  Công ty mình đang bị con virus marco XL4Poppy, mình định viết code
  Sheets("XL4Poppy").Delete
  bằng VBA của excel đưa vào add-ins để xoá Sheet XL4Poppy một cách tự động sau khi mở file lên.

  Mình không biết là sao để thực hiện công việc này.

  Mong được được trợ giúp.

 2. Trích Nguyên văn bởi khanhvc2003 View Post
  Công ty mình đang bị con virus marco XL4Poppy, mình định viết code bằng VBA của excel đưa vào add-ins để xoá Sheet XL4Poppy một cách tự động sau khi mở file lên.

  Mình không biết là sao để thực hiện công việc này.

  Mong được được trợ giúp.
  Lỡ như cái sheet Macro 4 ấy hổng phải tên là "XL4Poppy" thì sao?
  Vậy nên phải duyệt qua các sheet, xét Type của nó ---> If Sheets(wksName).Type = 3 Then SheetType = "MacroSheet" ---> Gặp đúng thằng này thì XÓA
  -------------
  Đại khái thế thôi chứ nếu muốn đưa vào AddIn và hoạt động 1 cách tự động thì phải qua 1 công đoạn khá dài (đang mường tượng là phải cần đến Class đấy)

 3. Trích Nguyên văn bởi ndu96081631 View Post
  Lỡ như cái sheet Macro 4 ấy hổng phải tên là "XL4Poppy" thì sao?
  Vậy nên phải duyệt qua các sheet, xét Type của nó ---> If Sheets(wksName).Type = 3 Then SheetType = "MacroSheet" ---> Gặp đúng thằng này thì XÓA
  -------------
  Đại khái thế thôi chứ nếu muốn đưa vào AddIn và hoạt động 1 cách tự động thì phải qua 1 công đoạn khá dài (đang mường tượng là phải cần đến Class đấy)
  Cám ơn bạn đã trả lời, ý mình là con virus này tạo thêm một sheet có tên là XL4Poppy trong mỗi file excel. nên mình chỉ cần kiểm tra trong file nếu có đúng tên đó thì xóa ngược lại không làm gì cả .

  đoạn code này mình không hiểu mong bạn giải thích thêm
  If Sheets(wksName).Type = 3 Then SheetType = "MacroSheet"
  Thực ra mình cũng ghi code để xóa sheet đó rồi nhưng bị vướn là đối với những file có password khi mở thì không làm được, nên sinh ra ý tưởng là đưa vào add-ins để tự động chạy luôn. Dưới đây là code VBA mình đã build

  Sub CleanXL4Poppy()
  Dim i As Long
  i = 1
  '---------
  Dim fs

  Dim mypath As String

  Dim theSh As Object

  Dim theFolder As Object  Set theSh = CreateObject("shell.application")

  Set theFolder = theSh.BrowseForFolder(0, "", 0, "")

  If Not theFolder Is Nothing Then

  mypath = theFolder.Items.Item.Path

  End If
  '---------------

  Dim str As String
  If Len(Trim(ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(1 , 1).Value)) <= 0 Then
  str = "*" + ".xls"
  Else
  str = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(1, 1).Value + ".xls"
  End If
  File_Search mypath, str, i
  '"C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ChungTuCo Macro", "*.xls", i
  End Sub

  Sub combine(Fpath As String, ByVal Fname As String, ByRef i As Long)


  Dim nName As Name
  Fname = Dir(Fpath & "\" & Fname)
  On Error Resume Next
  ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(8, 3).Value = "List of the files was cleaned Marco"
  ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(8, 3).Font.ColorIndex = 3


  Do While Fname <> ""
  On Error Resume Next

  Workbooks.Open Fpath & "\" & Fname
  Application.DisplayAlerts = False

  Sheets("XL4Poppy").Delete

  ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(i + 9, 3).Value = Fpath & "\" & Fname

  For Each nName In Names
  If InStr(1, nName.Value, "#REF") Then
  nName.Delete
  End If
  Next nName

  'ActiveWorkbook.Names("p*").Delete

  Application.DisplayAlerts = True
  Workbooks(Fname).Close SaveChanges:=True

  Fname = Dir
  i = i + 1
  Loop
  '-------

  End Sub
  Sub File_Search(rootpath As String, ByVal filename As String, ByRef i As Long)
  Dim DocName As String
  Dim Search_Filter As String

  combine rootpath, ByVal filename, i

  Dim fs, f, s
  On Error Resume Next

  Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set f = fs.GetFolder(rootpath)
  Dim subfolder
  Dim rootpathx As String
  Set subfolder = f.subfolders
  For Each f1 In subfolder
  rootpathx = rootpath & "\" & f1.Name
  File_Search rootpathx, ByVal filename, i
  Next
  End Sub

 4. Trích Nguyên văn bởi khanhvc2003 View Post
  Cám ơn bạn đã trả lời, ý mình là con virus này tạo thêm một sheet có tên là XL4Poppy trong mỗi file excel. nên mình chỉ cần kiểm tra trong file nếu có đúng tên đó thì xóa ngược lại không làm gì cả .

  đoạn code này mình không hiểu mong bạn giải thích thêm
  If Sheets(wksName).Type = 3 Then SheetType = "MacroSheet"
  Thì dùng để kiểm tra xem kiểu của sheet là Worksheet hay Macrosheet (con XL4Popy chính là Macrosheet)
  Bạn nên nhớ rằng đâu phải con virus macro 4 nào cũng đặt tên sheet là XL4Popy. Vậy nếu gặp con khác thì.. nghỉ xóa à?
  Vậy nên ta dùng code kiểm tra, thấy kiểu của sheet là Macrosheet thì xóa (hổng cần biết nó tên gì)
  Trích Nguyên văn bởi khanhvc2003 View Post
  Thực ra mình cũng ghi code để xóa sheet đó rồi nhưng bị vướn là đối với những file có password khi mở thì không làm được, nên sinh ra ý tưởng là đưa vào add-ins để tự động chạy luôn. Dưới đây là code VBA mình đã build
  Đương nhiên nếu mở file có pass thì dù các phần mềm viết sẵn cũng phải thua thôi
  Giờ muốn viết thành AddIn thì ta không cần duyệt file trong thư mục làm gì. Cứ file nào mở lên thì code làm việc
  Ví dụ thế này:
  1> Chèn 1 ClassModule, đặt tên cho nó là wkbEvent
  2> Chèn code dưới đầy vào Class Module
  PHP Code:
  Public WithEvents ExlApp As Application
  Private Sub Class_Initialize()
    
  Set ExlApp Application
  End Sub 
  PHP Code:
  Private Sub Class_Terminate()
    
  Set ExlApp Nothing
  End Sub 
  Code:
  Private Sub ExlApp_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
   MsgBox "Có file moi mo"
   ''Thay MsgBox bằng code xóa sheet của bạn
  End Sub
  3> Chèn 1 Module và paste code dưới đây vào:
  PHP Code:
  Dim ExlObj As New wkbEvent
  Sub Auto_Open
  ()
    If 
  ExlObj Is Nothing Then Set ExlObj = New wkbEvent
  End Sub 
  PHP Code:
  Sub Auto_Close()
    
  Set ExlObj Nothing
  End Sub 
  4> Lưu file thành 1 Add và thí nghiệm

 5. Trích Nguyên văn bởi khanhvc2003 View Post
  Công ty mình đang bị con virus marco XL4Poppy, mình định viết code bằng VBA của excel đưa vào add-ins để xoá Sheet XL4Poppy một cách tự động sau khi mở file lên.

  Mình không biết là sao để thực hiện công việc này.

  Mong được được trợ giúp.
  Theo mình thì sử dụng VirusMacroWarning của anh Nguyễn Duy Tuân cho chắc, không những xóa được những sheet dạng này nó còn làm được nhiều việc hơn thế nữa...

 6. Trích Nguyên văn bởi nghiaphuc View Post
  Theo mình thì sử dụng VirusMacroWarning của anh Nguyễn Duy Tuân cho chắc, không những xóa được những sheet dạng này nó còn làm được nhiều việc hơn thế nữa...
  Tools này rất hay nhưng xóa được sheet này nhưng sheet có tên XL4poppy không xóa, tool này hình nhưng không biết đến sheet này.

 7. Trích Nguyên văn bởi ndu96081631 View Post
  Thì dùng để kiểm tra xem kiểu của sheet là Worksheet hay Macrosheet (con XL4Popy chính là Macrosheet)
  Bạn nên nhớ rằng đâu phải con virus macro 4 nào cũng đặt tên sheet là XL4Popy. Vậy nếu gặp con khác thì.. nghỉ xóa à?
  Vậy nên ta dùng code kiểm tra, thấy kiểu của sheet là Macrosheet thì xóa (hổng cần biết nó tên gì)

  Đương nhiên nếu mở file có pass thì dù các phần mềm viết sẵn cũng phải thua thôi
  Giờ muốn viết thành AddIn thì ta không cần duyệt file trong thư mục làm gì. Cứ file nào mở lên thì code làm việc
  Ví dụ thế này:
  1> Chèn 1 ClassModule, đặt tên cho nó là wkbEvent
  2> Chèn code dưới đầy vào Class Module
  PHP Code:
  Public WithEvents ExlApp As Application
  Private Sub Class_Initialize()
    
  Set ExlApp Application
  End Sub 
  PHP Code:
  Private Sub Class_Terminate()
    
  Set ExlApp Nothing
  End Sub 
  Code:
  Private Sub ExlApp_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
   MsgBox "Có file moi mo"
   ''Thay MsgBox bằng code xóa sheet của bạn
  End Sub
  3> Chèn 1 Module và paste code dưới đây vào:
  PHP Code:
  Dim ExlObj As New wkbEvent
  Sub Auto_Open
  ()
    If 
  ExlObj Is Nothing Then Set ExlObj = New wkbEvent
  End Sub 
  PHP Code:
  Sub Auto_Close()
    
  Set ExlObj Nothing
  End Sub 
  4> Lưu file thành 1 Add và thí nghiệm
  wow, Mình test OK, đúng đây là cái mình cần.
  Cám ơn bạn nhiều.

 8. Trích Nguyên văn bởi khanhvc2003 View Post
  wow, Mình test OK, đúng đây là cái mình cần.
  Cám ơn bạn nhiều.
  Mình CẢM ƠN bạn đúng hơn!
  Vì lâu lâu mới có 1 người nhìn code áp dụng được luôn
  Khỏi giải thích và đưa file lên ---> Đở mất công mình ghê!
  Ẹc... Ẹc...
  (Bệnh nguyên tuần nay, con mắt mờ luôn rồi)

 9. Trích Nguyên văn bởi ndu96081631 View Post
  Mình CẢM ƠN bạn đúng hơn!
  Vì lâu lâu mới có 1 người nhìn code áp dụng được luôn
  Khỏi giải thích và đưa file lên ---> Đở mất công mình ghê!
  Ẹc... Ẹc...
  (Bệnh nguyên tuần nay, con mắt mờ luôn rồi)
  Bạn ui,
  Mình còn vướn chổ này cho mình hỏi luôn tí, hihi`
  Về lý thuyết đã xóa được Sheet XL4Poppy rồi nhưng mình muốn tự động lưu luôn, chứ không khi user mở lên không chỉnh gì hết trong file mà đóng file nó hỏi có save không mà user chọn NO thì cũng như không?
  Lần nữa xin cám ơn bạn nhiều.

 10. Trích Nguyên văn bởi khanhvc2003 View Post
  Bạn ui,
  Mình còn vướn chổ này cho mình hỏi luôn tí, hihi`
  Về lý thuyết đã xóa được Sheet XL4Poppy rồi nhưng mình muốn tự động lưu luôn, chứ không khi user mở lên không chỉnh gì hết trong file mà đóng file nó hỏi có save không mà user chọn NO thì cũng như không?
  Lần nữa xin cám ơn bạn nhiều.
  Câu hỏi rất hay đây (mà làm được cũng.. tê)
  Vì không biết code xóa sheet của bạn thế nào nên tôi làm 1 ví dụ khác:
  1> Trong Class tên wkbEvent
  PHP Code:
  Public WithEvents ExlApp As Application
  Private Sub Class_Initialize()
    
  Set ExlApp Application
  End Sub 
  PHP Code:
  Private Sub Class_Terminate()
    
  Set ExlApp Nothing
  End Sub 
  Code:
  Private Sub ExlApp_WorkbookBeforeClose(ByVal Wb As Workbook, Cancel As Boolean)
   Dim tmp As String
   If n > 0 Then
    tmp = vbTab & Join(Arr, vbTab) & vbTab
    If InStr(tmp, vbTab & Wb.Name & vbTab) Then 
     MsgBox "file này có sheet tên NDU" ''----> Thay bằng việc lưu file wb.Save
    End If
   End If
  End Sub
  Code:
  Private Sub ExlApp_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
   Dim wks As Worksheet
   For Each wks In Wb.Sheets
    If UCase(wks.Name) = "NDU" Then '' ---> Thay bằng điều kiện xóa sheet của bạn
     n = n + 1
     ReDim Preserve Arr(1 To n)
     Arr(n) = Wb.Name
    End If
   Next
  End Sub
  2> Code trong Module
  PHP Code:
  Dim ExlObj As New wkbEvent
  Public Arr(), As Long
  Sub Auto_Open
  ()
    If 
  ExlObj Is Nothing Then Set ExlObj = New wkbEvent
  End Sub 
  PHP Code:
  Sub Auto_Close()
    
  Set ExlObj Nothing
  End Sub 
  Code trên sẽ kiểm tra những file vừa mở, nếu trong file có 1 sheet mang tên là "NDU" thì khi đóng file nó sẽ thông báo
  Bạn tự mình sửa code cho trường hợp có sự kiện xóa sheet xãy ra thì lưu file nhé
  -----------------------
  Hoặc bạn cũng có cách khác đơn giản hơn: Khi sự kiện Private Sub ExlApp_WorkbookOpen kích hoạt, nếu có xóa sheet diễn ra thì lưu luôn (wb.Save)
  thay đổi nội dung bởi: ndu96081631, 22-08-12 lúc 03:19 PM

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •