(chẳng hạn cột A là số thứ tự ). làm thế nào để khi tôi gõ vào cột a một giá trị nào đó không theo thứ tự, nhưng khi bấm enter hoặc qua dòng khác thì nó tự động sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. không dùng đến chiêu bôi đen rồi sort.... vì tôi muốn nó sort ngay lập tức. cảm ơn mọi người nhé