Các tài liệu ôn thi Chứng chỉ Thuế 2010 - Môn Thuế


01.Khai thue GTGT - 07.2010
01.Van de chung ve Thue - 07.2010
02.Luat thue GTGT - 07.2010
03.Hoa don chung tu - 07.2010
04.Luat thue TTDB - 07.2010
05.Luat thue TNDN - 07.2010
06.Thue nha thau - 07.2010
08.Thue dat dai - 07.2010
09.Thue tai nguyen - 07.2010
11.Nhung van de chung ve QLT - 07.2010
12.TT 28 va Dai ly thue - 07.2010
01082010_Khai thue GTGT Hoi TVT
Bai giang khai thue TNCN.07.2010
Bai giang thue_TNCN 7.2010. Cap chung chi Thue
GIAI PHAP KICH CAU
TANET-CauHoiOnThi-ChungChiThue-2010

Load tài tiệu:

Link 1: Nguồn Làm thế nào để thi công chức Thuế thành công?
Link 2: Onthichungchithue_2010_monthue.rar
Link 3: tại webketoan - http://4wkt.net/f/jh58in4vrm4uxcf.rar

Tài liệu ôn thi hành nghề Thuế 2010 - Kế toán

- Phần 1: Bài giảng về luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành luật
- Phần 2: Bài giảng kế toán tài sản ngắn hạn
- Phần 3: Bài giảng chế độ kế toán doanh nghiệp
- Phần 4: Kế toán nợ phải trả

Tailieuhoc: KeToan1 - KeToan2 - NoPhaiTra
Dethi2009: DeThi2009-Chan - DeThi2009-Le
Baitap: BaiTapGiaThanh1 - BaiTapGiaThanh2 - BaiTapGiaThanh3 - BaiTapKeToan-DNNN

Các slides

1. Ke toan tai san ngan han - Ke toan von bang tien
2. Ke toan tai san ngan han - Ke toan tien gui ngan hang
3. Ke toan dau tu tai chinh ngan han
4. Ke toan cac khoan phai thu
5. Ke toan cac khoan phai thu - Phai thu noi bo va phai thu khac
6. Ke toan hang ton kho
7. Chi phi san xuat kinh doanh do dang
8. Ke toan tai san ngan han khac

Load tài tiệu:

Link 1: Nguồn: Tài liệu ôn thi hành nghề Thuế 2010 - Kế toán

Link 2: Onthihanhnghethue_ketoan2010.rar

Link 3: Tại webketoan: - http://4wkt.net/f/yyqdhgxdrxmi80f.rar

Và còn nhiều tài liệu khác (Tài liệu ôn thi công chức 2010 - TIN HỌC), có thể tham khảo tại đây: http://tanet.vn/eos.nsf/$$TrangChu?Openform