trong excel mình có cách nào tự tông số trang lên không ah (ví dụ khi mở 1 form lên nếu số trang góc là số lẻ 1,3,5,7,9 thì nó sẽ tự động thêm 1 trang tran81ng để thành số chẳn và khi thoát form nó sẽ mặc định lại trang góc)

ví dụ sheet 1 của em có 3 trang khi load form lên thì nó sẽ báo có 4 trang và khi tắt form nó sẽ báo lại 3 trang