[CLICK] học VBA ở Đà Nẵng tháng 5/2017

Diễn đàn giaiphapexcel.com tạm ngưng cho đăng bài mới để nâng cấp Xem chi tiết

Vào Fanpage của Giaiphapexcel tại đây https://www.facebook.com/giaiphapexcel.vn/

Link group Facebook chính thức của Giaiphapexcel: https://www.facebook.com/groups/797878780268042/


Trang 1/2 1 2 cuốicuối
Hiển thị kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trên tổng số: 13

Ðề tài: Công thức và hàm tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2009

 1. #1

  Công thức và hàm tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2009

  Mình gửi các bạn công thức và hàm tính thuế thu nhập cá nhân năm 2009, áp dụng cho các khoản Thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh.

  1. Công thức :
  =MAX(CHOOSE(IF(E2>80*10^6,7,IF(E2>52*10^6,6,IF(E2> 32*10^6,5,IF(E2>18*10^6,4,IF(E2>10*10^6,3,IF(E2>5* 10^6,2,1)))))),E2*5%,E2*10%-250000,E2*15%-750000,E2*20%-1650000,E2*25%-3250000,E2*30%-5850000,E2*35%-9850000),0)
  Với E2 là Thu nhập từ tiền công, tiền lương và kinh doanh, sau khi trừ đi tất cả các khoản giảm trừ

  2. Hàm :
  PHP Code:
  Function PIT2009(ThuNhap As DoubleOptional PhuThuoc As Byte 0Optional GiamTru As Double 0) As Double
      ThuNhap 
  Round(ThuNhap0)
      
  ThuNhap ThuNhap 4000000 PhuThuoc 1600000 GiamTru
      Select 
  Case ThuNhap
          
  Case 1 To 5000000PIT2009 ThuNhap 0.05
          
  Case 5000001 To 10000000PIT2009 ThuNhap 0.1 250000
          
  Case 10000001 To 18000000PIT2009 ThuNhap 0.15 750000
          
  Case 18000001 To 32000000PIT2009 ThuNhap 0.2 1650000
          
  Case 32000001 To 52000000PIT2009 ThuNhap 0.25 3250000
          
  Case 52000001 To 80000000PIT2009 ThuNhap 0.3 5850000
          
  Case Is 80000000PIT2009 ThuNhap 0.35 9850000
      End Select
  End 
  Function 
  Với Thunhap là khoản Thu nhập từ tiền công, tiền lương và kinh doanh, chưa trừ bất kỳ khoản giảm trừ nào như giảm trừ cho bản thân, người phụ thuộc, BHXH...

  Phuthuoc là số người phụ thuộc được giảm trừ.

  Giamtru là tổng các khoản giảm trừ (không bao gồm giảm trừ cho người phụ thuộc và cho bản thân 4,000,000 đ.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: hoangdanh282vn, 30-12-08 lúc 06:15 PM Lý do: Sửa lại hàm tính thuế cho đơn giản hơn

 2. Cách mình làm thì:
  1. Không có giảm trừ
  2. Không khai báo biến nhiều, chơi variance luôn cho tiện :)
  3. Có thêm 1 vài hàm tính xuôi tính ngược cho vui.
  [highlight=vb]' Copy right by www.giaiphapexcel.com
  ' Coded by Do Nguyen Binh - OverAC
  ' overac@giaiphapexcel.com
  Function pitfromgross(Gross_Salary, Optional dependance = 0)
  TI = Gross_Salary - 4000000 - dependance * 1600000

  If TI < 0 Then
  pitfromgross = 0
  ElseIf TI < 5000000 Then
  pitfromgross = TI * 0.05
  ElseIf TI < 10000000 Then
  pitfromgross = (TI - 5000000) * 0.1 + 250000
  ElseIf TI < 18000000 Then
  pitfromgross = (TI - 10000000) * 0.15 + 750000
  ElseIf TI < 32000000 Then
  pitfromgross = (TI - 18000000) * 0.2 + 1950000
  ElseIf TI < 52000000 Then
  pitfromgross = (TI - 32000000) * 0.25 + 4750000
  ElseIf TI < 80000000 Then
  pitfromgross = (TI - 52000000) * 0.3 + 9750000
  Else
  pitfromgross = (TI - 80000000) * 0.35 + 18150000
  End If
  End Function
  Function grosstonet(Gross_Salary, Optional dependance = 0)
  grosstonet = Gross_Salary - pitfromgross(Gross_Salary, dependance)
  End Function
  Function pitfromnet(Net_Salary, Optional dependance = 0)
  base = 4000000 + dependance * 1600000
  If Net_Salary < base Then
  pitfromnet = 0
  ElseIf Net_Salary < base + 4750000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base) * 0.05 / 0.95
  ElseIf Net_Salary < base + 9250000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 4750000) * 0.1 / 0.9 + 250000
  ElseIf Net_Salary < base + 16050000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 9250000) * 0.15 / 0.85 + 750000
  ElseIf Net_Salary < base + 27250000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 16050000) * 0.2 / 0.8 + 1950000
  ElseIf Net_Salary < base + 42250000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 27250000) * 0.25 / 0.75 + 4750000
  ElseIf Net_Salary < base + 61850000 Then
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 42250000) * 0.3 / 0.7 + 9750000
  Else
  pitfromnet = (Net_Salary - base - 61850000) * 0.35 / 0.65 + 18150000
  End If
  End Function
  Function nettogross(Net_Salary, Optional dependance = 0)
  base = 4000000 + dependance * 1600000
  If Net_Salary < base Then
  nettogross = Net_Salary
  ElseIf Net_Salary < base + 4750000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base) / 0.95 + base
  ElseIf Net_Salary < base + 9250000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 4750000) / 0.9 + base + 5000000
  ElseIf Net_Salary < base + 16050000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 9250000) / 0.85 + base + 10000000
  ElseIf Net_Salary < base + 27250000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 16050000) / 0.8 + base + 18000000
  ElseIf Net_Salary < base + 42250000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 27250000) / 0.75 + base + 32000000
  ElseIf Net_Salary < base + 61850000 Then
  nettogross = (Net_Salary - base - 42250000) / 0.7 + base + 52000000
  Else
  nettogross = (Net_Salary - base - 61850000) / 0.65 + base + 80000000
  End If
  End Function
  Function grossfromnet(Net_Salary, Optional dependance = 0)
  grossfromnet = nettogross(Net_Salary, dependance)
  End Function
  Function Netfromgross(Gross_Salary, Optional dependance = 0)
  Netfromgross = grosstonet(Gross_Salary, dependance)
  End Function[/highlight]
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  thay đổi nội dung bởi: OverAC, 22-12-08 lúc 01:28 PM

 3. #3
  Nhân đây, cũng xin gửi đến các bạn hàm tính thuế TNCN từ thu nhập Net.


  * Thuế TNCN từ Thu nhập Gross
  Public Function PIT(ThuNhap As Double) As Double
  If ThuNhap<= 5000000 Then
  PIT = 0
  ElseIf ThuNhap<= 5000000 Then
  PIT = ThuNhap* 5 / 100
  ElseIf ThuNhap<=10000000 Then
  PIT = ThuNhap* 10 / 100 - 250000
  ElseIf ThuNhap<= 18000000 Then
  PIT = ThuNhap* 15 / 100 – 750000
  ElseIf ThuNhap<= 32000000 Then
  PIT = ThuNhap* 20 / 100 – 1650000
  ElseIf ThuNhap<= 52000000 Then
  PIT = ThuNhap* 25 / 100 – 3250000
  ElseIf ThuNhap<= 80000000 Then
  PIT = ThuNhap* 30 / 100 – 5850000
  Else
  PIT = ThuNhap* 35 / 100 - 9850000
  End If
  End Function


  * Thuế TNCN từ Thu nhập Net
  Public Function PITNET(ThuNhapNet As Double) As Double
  Dim ThuNhapGross As Double
  ThuNhapGross = ThuNhapNet
  Do Until Round(PIT(ThuNhapGross), 0) = ThuNhapGross - ThuNhapNet
  If ThuNhapGross - Round(PIT(ThuNhapGross), 0) < ThuNhapNet Then
  ThuNhapGross = ThuNhapNet + Round(PIT(ThuNhapGross), 0)
  Else
  ThuNhapGross = ThuNhapNet - Round(PIT(ThuNhapGross), 0)
  End If
  Loop
  PITNET = Round(PIT(ThuNhapGross), 0)

  End Function
  thay đổi nội dung bởi: solomon2211, 22-12-08 lúc 01:31 PM

 4. Trích Nguyên văn bởi hoangdanh282vn View Post

  2. Hàm :
  PHP Code:
  Function PIT2009(ThuNhap As DoubleOptional PhuThuoc As Byte 0Optional GiamTru As Double 0) As Double
      ThuNhap 
  Round(ThuNhap0)
      
  ThuNhap ThuNhap 4000000 PhuThuoc 1600000 GiamTru
      Select 
  Case ThuNhap
          
  Case Is <= 0PIT2009 0
          
  Case 1 To 5000000PIT2009 ThuNhap 0.05
          
  Case 5000001 To 10000000PIT2009 ThuNhap 0.1 250000
          
  Case 10000001 To 18000000PIT2009 ThuNhap 0.15 750000
          
  Case 18000001 To 32000000PIT2009 ThuNhap 0.2 1650000
          
  Case 32000001 To 52000000PIT2009 ThuNhap 0.25 3250000
          
  Case 52000001 To 80000000PIT2009 ThuNhap 0.3 5850000
          
  Case Is 80000000PIT2009 ThuNhap 0.35 9850000
      End Select
  End 
  Function 
  Chau chuốt thêm chút xíu :


  PHP Code:
  Function PIT2009(ThuNhap As DoubleOptional PhuThuoc As Byte 0Optional GiamTru As Double 0) As Double
      Application
  .Volatile (False)
      
  ThuNhap Round(ThuNhap0)
      
  ThuNhap ThuNhap 4000000 PhuThuoc 1600000 GiamTru
      Select 
  Case ThuNhap
          
  Case 1 To 5000000PIT2009 ThuNhap 0.05
          
  Case 5000001 To 10000000PIT2009 ThuNhap 0.1 250000
          
  Case 10000001 To 18000000PIT2009 ThuNhap 0.15 750000
          
  Case 18000001 To 32000000PIT2009 ThuNhap 0.2 1650000
          
  Case 32000001 To 52000000PIT2009 ThuNhap 0.25 3250000
          
  Case 52000001 To 80000000PIT2009 ThuNhap 0.3 5850000
          
  Case Is 80000000PIT2009 ThuNhap 0.35 9850000
      End Select
  End 
  Function 
  Thân!
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Một ngày mới bắt đầu bằng ÁNH MẮT - NỤ CƯỜI !!!!

  -------------------------------------------------------------------------
  TanPhu Investment Co.,ltd
  http://skstanphu.com
  tronghieu@skstanphu.com

 5. Optional PhuThuoc As Byte = 0, Optional GiamTru As Double = 0
  Thưa các anh
  Em hỏi chút xíu thôi, tại sao mình phải thêm = 0 vào sau byte và Double ạ
  khi nào mình khai báo optional ở trước biến??

  Cám ơn các anh
  thay đổi nội dung bởi: ST-Lu!, 06-02-09 lúc 03:54 PM

 6. Optional PhuThuoc As Byte = 0

  1. Optional: tham số có thể bỏ qua trong công thức có dùng hàm

  2. = 0: Nghĩa là nếu bỏ qua (như điều 1), thì có sẵn giá trị zero để xét theo tham số này khi nó bằng zero.
  Khi viết hàm, người viết có thể quy định khác, thí dụ = 1, thì khi bỏ qua, sẽ xét theo tham số này khi nó bằng 1

 7. Trích Nguyên văn bởi hoangdanh282vn View Post
  Mình gửi các bạn công thức và hàm tính thuế thu nhập cá nhân năm 2009, áp dụng cho các khoản Thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh.

  1. Công thức :
  Với E2 là Thu nhập từ tiền công, tiền lương và kinh doanh, sau khi trừ đi tất cả các khoản giảm trừ

  2. Hàm :
  PHP Code:
  Function PIT2009(ThuNhap As DoubleOptional PhuThuoc As Byte 0Optional GiamTru As Double 0) As Double
      ThuNhap 
  Round(ThuNhap0)
      
  ThuNhap ThuNhap 4000000 PhuThuoc 1600000 GiamTru
      Select 
  Case ThuNhap
          
  Case 1 To 5000000PIT2009 ThuNhap 0.05
          
  Case 5000001 To 10000000PIT2009 ThuNhap 0.1 250000
          
  Case 10000001 To 18000000PIT2009 ThuNhap 0.15 750000
          
  Case 18000001 To 32000000PIT2009 ThuNhap 0.2 1650000
          
  Case 32000001 To 52000000PIT2009 ThuNhap 0.25 3250000
          
  Case 52000001 To 80000000PIT2009 ThuNhap 0.3 5850000
          
  Case Is 80000000PIT2009 ThuNhap 0.35 9850000
      End Select
  End 
  Function 
  Với Thunhap là khoản Thu nhập từ tiền công, tiền lương và kinh doanh, chưa trừ bất kỳ khoản giảm trừ nào như giảm trừ cho bản thân, người phụ thuộc, BHXH...

  Phuthuoc là số người phụ thuộc được giảm trừ.

  Giamtru là tổng các khoản giảm trừ (không bao gồm giảm trừ cho người phụ thuộc và cho bản thân 4,000,000 đ.
  sao lại có các số như là 75000, 1650000...5850000 ấy nhỉ? tớ chả hiểu gì cả, híc các bác giải thích kỹ giúp với

 8. #8
  Trích Nguyên văn bởi viva81 View Post
  sao lại có các số như là 75000, 1650000...5850000 ấy nhỉ? tớ chả hiểu gì cả, híc các bác giải thích kỹ giúp với
  Bạn down file VD mình gửi đính kèm, trong sheet "Cach tinh" mình có ghi rõ cách tính.

 9. Trích Nguyên văn bởi viva81 View Post
  sao lại có các số như là 75000, 1650000...5850000 ấy nhỉ? tớ chả hiểu gì cả, híc các bác giải thích kỹ giúp với
  Bạn xem phụ lục đính kèm sẽ hiểu được cái con số ấy ở đâu ra nhé
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

 10. Talking Theo mình nghỉ, tất cả các sản phẩm bên trên để tính TTN đều có thể ước lượt.

  Các bạn có thấy không, trong các hàm có quá nhiều số '0'; Trông tối mắt & dễ dẫn đến sai trái
  Còn phía bên kia, phương thức đặt thừa số chung ta quen từ cấp II, nhưng chưa tác giả nào áp dụng!
  Xin đơn cử:
  Code:
  Public Function PIT(ThuNhap As Double) As Double
  If ThuNhap<= 5000000 Then
  PIT = 0
  ElseIf ThuNhap<= 5000000 Then
  PIT = ThuNhap* 5 / 100
  ElseIf ThuNhap<=10000000 Then
  PIT = ThuNhap* 10 / 100 - 250000
  ElseIf ThuNhap<= 18000000 Then
  PIT = ThuNhap* 15 / 100 – 750000
  ElseIf ThuNhap<= 32000000 Then
  PIT = ThuNhap* 20 / 100 – 1650000
  ElseIf ThuNhap<= 52000000 Then
  PIT = ThuNhap* 25 / 100 – 3250000
  ElseIf ThuNhap<= 80000000 Then
  PIT = ThuNhap* 30 / 100 – 5850000
  Else
  PIT = ThuNhap* 35 / 100 - 9850000
  End If
  End Function
  Ta có thể viết lại như sau:
  PHP Code:
  Public Function PIT(ThuNhap As Double) As Double
   
  Const Tr As Double 10^6      '<='
  ThuNhap =ThuNhap Tr           '<='

  If ThuNhap<= 5 Then '?'
  PIT 0
  ElseIf ThuNhap<= 5 Then '?'
  PIT ThuNhap100
  ElseIf ThuNhap<=10 Then
  PIT 
  ThuNhap10 100 .250
  ElseIf ThuNhap<= 18 Then
  PIT 
  ThuNhap15 100 – .75
  ElseIf ThuNhap<= 32000000 Then
  PIT 
  ThuNhap20 100 – 1.65
  ElseIf ThuNhap<= 52 Then
  PIT 
  ThuNhap25 100 – 3.25
  ElseIf ThuNhap<= 80 Then
  PIT 
  ThuNhap30 100 – 5.85
  Else
  PIT ThuNhap35 100 9.85
  End 
  If
  PIT =PIT Tr    '<='
  End Function 

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem đề tài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đề tài tương tự

 1. Ebook-Thuế 2009 (bản cuối cùng năm 2009)
  Viết bởi dthungqn trong chuyên mục Tài Nguyên Mạng
  Trả lời: 8
  Bài mới gởi: 27-09-11, 12:32 PM
 2. Cục Thuế TP.HCM thông báo hướng dẩn quyết toán thuế TNCN năm 2009
  Viết bởi Kế Toán Già Gân trong chuyên mục Học tập Offline
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 08-03-10, 05:13 PM
 3. Tạm dừng nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 trong tháng 1 năm 2010
  Viết bởi laianhtu trong chuyên mục Bổ sung kiến thức Kế Toán
  Trả lời: 7
  Bài mới gởi: 13-01-10, 03:50 PM
 4. Tạm dừng nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 trong tháng 1 năm 2010
  Viết bởi laianhtu trong chuyên mục Excel và Kế Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 12-01-10, 03:16 PM
 5. TT160/2009/TT-BTC ,161/2009/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009
  Viết bởi Hai Lúa Miền Tây trong chuyên mục Bổ sung kiến thức Kế Toán
  Trả lời: 3
  Bài mới gởi: 14-08-09, 12:50 PM

Bookmarks

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không thể đăng đề tài mới
 • Bạn không thể đăng trả lời
 • Bạn không thể đăng file đính kèm.
 • Bạn không thể sửa bài viết.
 •