PDA

View Full Version : Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho DN ngoài quốc doanhDuong gia
29-02-08, 02:38 PM
Sở LĐTB & XH y/cầu đơn vị em phải xây dựng Hệ thống thang lương, bảng lương nhưng em không biết lấy gì để làm căn cứ. Em rất mong các anh chị cho em xin Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho DN ngoài quốc doanh. Thanks

Người Đưa Tin
29-02-08, 07:19 PM
Bạn có thể xem bài tại đường link này có thể giúp gì cho bạn được không ?
http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...ead.php?t=6664 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=6664)

hoặc

Bạn có thể vào đường link này để xem bài của mình viết bài số 5,6,7http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=40764&page=5 (http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=40764&page=5)


Bạn Tham khảo thêm mẫu quy chế này

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------R----------

TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 200

QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN TRẢ LƯƠNG CÔNG TY …..

Kính gửi : Sở Lao Động - Thương Binh – Xă Hội – TP….. /Q. xxxx
CTY …………………..
Địa chỉ :
Điện Thoại :

“V/v Quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh ngành nghề của CÔNG TY………………”

* Tiền lương căn bản : Theo khung giá tiền lương Nhà Nước ban hành và quy định chế độ áp dụng hình thức trả lương Tại công ty như sau :
Mức lương tối thiểu hiện doanh nghiệp áp dụng : 620.000 đồng

Chức danh Tiêu chuẩn Mã số Bậc Hệ số Mức lương Ghi chú
Giám Đốc Trình độ đại học C.01 1 5.50 3.410.000 đồng
Phó Giám Đốc thường trực Trình độ đại học C.02 1 2.60 1.612.000 đồng
Phó Giám Đốc kinh doanh Trình độ đại học C.02 3 3.40 2.108.000 đồng Có kinh nghiệm công tác trên 2 năm ở vị trí kinh doanh
Kế toán trưởng Từ trung cấp trở lên C.03 1 2.60 1.612.000 đồng Có kinh nghiệm công tác trên 4 năm ở vị trí kế toán trưởng
Trưởng phòng Từ trung cấp trở lên D.02 1 2.40 1.488.000 đồng Có kinh nghiệm công tác trên 3 năm
Phó phòng Từ trung cấp trở lên D.03 1 2.04 1.265.000 đồng
Nhân viên các phòng ban
Kế toán Từ trung cấp trở lên D.04 4 1.67 1.035.400 đồng
Thủ quỹ Trung học Phổ thông D.04 1 1.10 682.000 đồng
Kinh doanh Từ trung cấp trở lên D.04 3 1.48 917.600 đồng
Hành chính/văn thư Từ trung cấp trở lên D.05 1 1.10 682.000 đồng
Nhân viên phục vụ D.06 1 1.03 639.000 đồng
Thủ kho Trung học Phổ thông B.11.3 1 1.53 949.000 đồng
Nhân viên lái xe Trung học Phổ thông B.12.1 1 1.10 682.000 đồng
Bảo vệ Trung học Phổ thông B.11.4 1 1.50 930.000 đồng
Nhân viên giao nhận Trung học B.11.2 1 1.58 980.000 đồng
Nhân viên Kỹ thuật Từ trung cấp trở lên A.1.6 1 1.10 682.000 đồng

Nâng lương định kỳ :
Tất cả CNV trong công ty có đủ điều kiện sẽ được Công ty xét nâng lương định kỳ 01 năm 1 lần.
Điều kiện để được xét nâng lương định kỳ :
+ Có thời gian làm việc liên tục tại Công ty ít nhất 01 năm từ ngày được xếp lương lần cuối.
+ Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có sai sót gây hậu quả lớn.
+ Không vi phạm pháp luật, thể hiện tư cách cá nhân tốt, không làm ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Công ty

Nâng lương đặc cách :- Trong quá trình hoạt động, những nhân viên có thành tích nổi bật, có những cống hiến xuất sắc, đưa ra và thực hiện được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có giá trị. Ngoài việc được khen thưởng, sẽ còn được Ban Giám đốc Công ty nâng lương đặc cách cho cá nhân đó trước thời hạn.
- Nhân viên có thể được Công ty xét nâng lương vượt bậc thứ tự, nhưng tối đa không quá 2 bậc trong thang bậc lương.

GIÁM ĐỐC

Người Đưa Tin
29-02-08, 07:26 PM
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------------

TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 200

QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CÔNG TY …..

Kính gửi : Sở Lao Động - Thương Binh – Xă Hội – TP….. /Q. xxxx
CTY …………………..
Địa chỉ :
Điện Thoại :
* Tiền lương căn bản : Theo khung giá tiền lương Nhà Nước ban hành và quy định chế độ áp dụng hình thức trả lương Tại công ty như sau :
1/ Giám Đốc : Trình độ đại học trở lên áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định ba năm tăng lương một lần.
* Giám Đốc Điều hành:
+ Bậc I : 4 x 650.000 = 2.600.000đ
* Giám Đốc Pháp luật và Giám Đốc Tài Chính :
+ Bậc I : 3.8 x 650.000 = 2.470.000đ
2/ Kế toán trưởng : Trình độ Trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề và năng lực . Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần
+ Bậc I : 3.5 x 650.000 = 2.275.000đ
3/ Trưởng Phòng Kinh Doanh : Trình dộ Cao Đẳng trở lên có kinh nghiệm tổ chức và thực hiện. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 2.2 x 650.000 = 1.430.000đ
4/ Trưởng Phòng Hành Chính : Trình dộ Cao Đẳng trở lên có kinh nghiệm tổ chức và thực hiện. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 2.2 x 650.000 = 1.430.000đ
5/ Kỹ thuật viên : Trình độ Cao đẳng trở lên, có năng lực cụ thể, áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.8 x 650.000 = 1.170.000đ
6/ Kế toán tổng hợp : Trình độ Trung cấp trở lên. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.6 x 650.000 = 1.040.000đ
7/ Nhân Viên văn thư, thủ quỷ : Trình độ Trung cấp trở lên. Áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.4 x 650.000 = 910.000đ
8/ Nhân viên phục vụ( tạp vụ) : Trình độ văn hóa 9/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.08 x 650.000 = 702.000đ
9/ Nhân viên thủ kho : Trình độ văn hóa 12/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.14 x 650.000 = 741.000đ
10/ Nhân viên Bảo vệ : Trình độ văn hóa 12/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1.3 x 650.000 = 845.000đ

Người đại diện pháp luật
Giám đốc
-------------------------
Biên bản họp ban chấp công đoàn cơ sở (Ý kiến ????)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN


Hôm nay, ngày .. tháng .. năm 200x, tại Văn Phòng Công Ty. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công Ty triệu tập buổi họp với :
Nội dung : Thông qua bảng thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Công Ty xây dựng.
Chủ trì buổi họp : Ông Lê Minh Trí tử Kế toán già gân - Chủ Tịch CĐCS lâm thời
Thành phần tham dự, gồm có :
1.- Ông Lê Minh Trí tự Kế Toán Già Gân – chức vụ : Chủ Tịch CĐCS lâm thời
2.- Ông/Bà :......... – chức vụ : Phó Chủ Tịch CĐCS
3.- Ông/Bà :......... - Thư ký buổi họp
4.- Ông/Bà :......... - đại diện công nhân viên
Sau khi xem và thông qua các bảng thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Công Ty xây dựng, chúng tôi cùng nhau thống nhất ý kiến chấp nhận bảng thang lương, bảng lương cùng phụ cấp lương của Công Ty.
Buổi họp được kết thúc cùng ngày

Thư ký Chủ tịch công đoàn


Đại diện công nhân viên Phó Chủ tịch công đoàn


Chúc bạn thành công.
Thân
------
P/S : Cám ơn các anh chị Admin đã mở rộng phần file đính kèm để mình upload cho các anh chị thành viên cùng tham khảo.
Kính

Người Đưa Tin
29-02-08, 08:36 PM
Cháu chào chú!xin được dấu tên của thành viên đang thắc mắc
Trước tiên cháu xin chúc chú cùng gia đình luôn vui vẻ và mạnh khoẻ! Cháu có một vấn đề nho nhỏ....mong nhận được sự giúp đỡ của chú:
Hiện giờ cháu đang làm kế toán cho một công ty thành lập từ năm 2007. Tính cả giám đốc và nhân viên công ty cháu chỉ có 5 người. Và năm 2007 vừa qua công ty cháu chỉ có bảng thanh toán lương hàng tháng của mọi người mà chưa có HĐLĐ và cũng do là đang trong giai đoạn lên kế hoạch hoạt động và triển khai công việc, giám đốc cháu chưa muốn tham gia BHXH cho nhân viên. Cháu được biết là theo luật BH thì khi doanh nghiệp có sử dụng lao động cho dù là 1 người cũng đều phải tham gia BH cho họ. Bay giờ là năm 2008 rồi, một số nguời làm việc vào thời gian đó đã nghỉ. Cháu muốn làm một " công văn giải trình việc nộp muộn BH". Chú có " mâũ nào" hay chú có thể hướng dẫn cháu cách làm cái công văn đó thì chú có thể guỉ cho cháu với ạh! Cháu đang rất cần, mong chú giúp cháu! Cháu xin cám ơn!

----
Lưu ý : Các thành viên sáng lập/góp vốn không nhất thiết tham gia BHXH. (Có trong luật đó) Không nhớ điều khoản nào!!!!+-+-+-+ +-+-+-+ +-+-+-+
Nếu Giám Đốc là thành viên góp vốn hoặc các thành viên góp vốn đang giữ vai trò chức vụ nào của Công Ty.
Mong thông cảm giờ mình quá lu bu lo dọn số liệu quyết toán, nếu có gì sơ sót xin được bỏ qua cho.
Gởi bạn mẫu công văn tham khảo.
Lưu ý khi tham gia BHXH, muốn tránh truy thu cần lập bảng lương thay đổi tên nhân viên cứ mỗi người làm từ 1 đến 2 tháng cứ thế mà thay đổi tên. Chịu khó lập lại bảng lương.
Chỉ có những vị trí nhân viên nào quan trọng cần chuyển qua 2008 để tham gia BHXH thì bảng lương 2007 mình để tên những vị này vào bảng lương gần cuối năm chẳng hạn như tháng 11, 12. Đồng thời ở những tháng cuối năm đừng để những tên còn lại để chuyển vào bảng lương/danh sách lao động 2008 nhe. Vì họ căn cứ quá trình công tác liên tục trên 3 tháng là họ buộc tham gia BHXH đó.
Thân.

Người Đưa Tin
29-02-08, 08:39 PM
Bạn có thể tham khảo mẫu "Công văn giải trình về việc tham gia BHXH chậm !!!"

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2006

TỜ TRÌNH

Kính gởi : CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
QUẬN BÌNH THẠNH – TP.HỒ CHÍ MINH


Tên đơn vị : CÔNG TY TNHH SX TM MAY MẶC ANH TRẦN
Địa chỉ : 5/101/6/4 Nơ Trang Long, Phường 7- Quận Bình Thạnh – TP.HCM
Giấy CNĐKD số : 4102024813 ngày 11 tháng 09 năm 2004 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Ngành nghề hoạt động : Sản xuất hàng may mặc & mua bán sản phẩm phụ liệu hàng may mặc

Quý 4/2004, Công Ty ở trong giai đoạn thành lập chưa tuyển dụng nhân viên.

Năm 2005 Công Ty có đầu tư tuyển dụng và đào tạo cho 20 lao động may đồ veston với mức lương học việc 450.000 và 500.000đồng/tháng. Tình trạng lao động thực tếở doanh nghiệp là làm việc không ổn định có khi 1 tháng đã nghỉ việc hoặc có học được nhiều lắm là 5 tháng.
Chỉ có anh Trần Tuấn Khanh là làm việc từ 2005 đến nay

Được sự hướng dẫn tập huấn tận tình của cán bộ BHXH – Quận Bình Thạnh (Anh Tâm – Anh Phương). Nay Công Ty làm tờ trình này kính xin Ban Giám Đốc BHXH Quận Bình Thạnh cho Công Ty tham gia BHXH.
Năm 2006 Công Ty cố gắng đưa dần vào nề nếp sản xuất và cam kết trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH hàng tháng về cơ quan BHXH.

Một lần nữa Công Ty chúng tôi xin ghi nhận và cám ơn Công Ty BHXH Quận Bình Thạnh đã hướng dẫn tập huấn tận tình cho nhân viên Công Ty tôi làm tốt công tác BHXH. Việc tập huấn vào thứ năm hàng tuần của Quý Công Ty đã mang lại hữu ích cho nhiều doanh nghiệp đang vướng mắc làm công tác BHXH.

Kính mong Ban Giám Đốc BHXH Quận Bình Thạnh chấp thuận.

Trân trọng kính chào,

GIÁM ĐỐC
TRẦN NGỌC ANH

Duong gia
01-03-08, 10:08 AM
Thank you for your help Mr. Kế Toán Già Gân. Bạn cho địa chỉ : www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=6664 mình không tải được, chỉ tải những bài words thôi còn lại sau khi tải về nó có dạng attachment không mở được. Nếu bạn có chút t/g gửi mail những bài còn lại giúp mình, cám bạn rất nhiều. Địa chỉ : duongnguyen220372@yahoo.com.vnHình như GPE bị lỗi không tải được các file .rar và .pdf kể từ khi tái cấu trúc lại diễn đàn. Rất mong MOD xử lý sự cố. Rất nhiều bài mình cần tham khảo mà không download được. Thanks

Người Đưa Tin
02-03-08, 01:33 PM
duongnguyen220372@yahoo.com.vn (duongnguyen220372@yahoo.com.vnH)
Đã gởi files theo địa chỉ bạn cho. Vui lòng check mail.
Chúc thành công nhe.
Thân

Duong gia
03-03-08, 10:04 AM
Đã gởi files theo địa chỉ bạn cho. Vui lòng check mail. Chúc thành công nhe. Thân Cám ơn bạn Lê Minh Trí / Kế Toán Già Gân mình đã nhận được tất cả các files cùng với những hướng dẫn tận tình của bạn qua email. Cám ơn bạn rất nhiều. Thanks Cám ơn anh.

kienhqhn
07-03-08, 03:32 PM
Rất cám ơn bạn "Kế toán già gân" về những tài liệu hướng dẫn đăng ký thang bảng lương cho DN .
Xin trân trọng bạn đã có lòng nhiệt tình cao cả.
Cám ơn một lần nữa
Hoàng mạnh kiên

suonghoang
10-03-08, 05:05 PM
Gửi anh Già Gân!
Làm ơn đi, em cũng không download được tài liệu về thang lương, bảng lương. Mong anh gửi về địa chỉ mail cho em như đã gửi cho những người khác ấy. Em đang rất cần, sắp hết thời gian rồi mà em không biết phải tìm manh mối ở đâu cả, may mắn vào google và tìm được anh. Giúp em với, please! Cảm ơn nhiều lắm!

hadinh
12-07-08, 10:14 AM
Gửi anh Già Gân!
Em đã download được tài liệu về thang lương, bảng lương trên diễn đàn nhưng không đọc được. Mong anh gửi về địa chỉ mai cho em với, em đang rất cần, sắp hết thời gian phải nộp rồi .Giúp em với, anh Già Gân ơi! Cảm ơoiwanh nhiều lắm!
Địa chỉ mail của em: winter07111982@yahoo.com

Người Đưa Tin
12-07-08, 01:39 PM
Gửi anh Già Gân!
Em đã download được tài liệu về thang lương, bảng lương trên diễn đàn nhưng không đọc được. Mong anh gửi về địa chỉ mai cho em với, em đang rất cần, sắp hết thời gian phải nộp rồi .Giúp em với, anh Già Gân ơi! Cảm ơoiwanh nhiều lắm!
Địa chỉ mail của em: winter07111982@yahoo.com

Bạn có thể vào đây để xem các tư liệu nói về kế toán lương của anh chi HanDung nói nhe.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=5636

Bạn nên dùng win rar để giải nén các files.

Có thể tìm win rar và download tại đây http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=7915

Chúc thành công,

-----
P/S : Đã gởi files cho bạn - Vui lòng check mail

hua minh son
03-10-08, 03:41 PM
Don vi toi la 1 doanh nghiep kinh doanh nha hang khach san to chuc su kien, toi muon co bang luong chuan cho toan the CBNV cong ty, va phieu luong( chay bang macrco luon thi tot) xin vui long chi giao

tienque
12-11-08, 09:22 AM
Chân thành cảm ơn "Kế toán già gân" đã giúp mình rất nhiều trong bài viết này. Mình dang cần gấp các mẫu trên và nay đã có.
Cảm ơn nhiều.
Chào thân ái

tienque
12-11-08, 09:26 AM
Mình đang tìm hiểu về cách quản lý hồ sơ nhân viên trên máy tính. Rất mong nhận được sự chỉ giáo

deadsoul2009
23-12-08, 10:35 AM
Thanks bác Kế Toán Già Gân Nhiều ! Bài viết rất bổ ích.

luyenmup
25-12-08, 03:29 PM
em đang làm thủ tục bảo hiểm cho nhân viên nhưng chưa biết xây dựng hệ thống thang bảng lương thế nào. có anh chị nào biết chỉ cho em với
em cảm ơn anh chị nhiều

loan_vivid
21-05-09, 08:19 AM
Công ty em thành lập từ tháng 12 năm 2007 nhưng đến tháng 1/2008 mới đi vào kinh doanh (bán xăng dầu). Công ty em có 7 người. GĐ. PGĐ, kế toán, và 4 nhân viên bán hàng. giờ xếp muốn làm BHXH cho moi người.Nhưng GĐ, PGĐ, và một nhân viên bán hàng không tham gia BHXH vì GĐ, PGĐ là những người góp cổ phần, tham gia trực tiếp vào sản xuất, 01 nhân viên bán hàng đã tham gia vào BHXH ở cơ quan khác. Giờ em đăng ký thang bảng lương để làm BHXH có đưa 03 người này vào không a,

Người Đưa Tin
21-05-09, 08:28 AM
Khi đăng ký khai trình lao động tại phòng lao động, em lập 2 bảng khai trình lao động riêng :
+ 01 dành cho các cán bộ nhân viên (có tham gia BHXH) (a)
+ 01 các cán bộ không tham gia BHXH (gồm các cổ phần sáng lập, các vị góp vốn) theo giấy phép kinh doanh. (b)

Bảng (a) gồm các nhân viên + các nhân viên hiện tham gia BHXH tại 1 quận huyện, tỉnh thành nào đó (nhớ xuất trình số sổ BHXH để khi đăng tham gia BHXH, nhắm tránh tình trạng tham gia BHXH 2 lần) ----> 01 nhân viên bán hàng đã tham gia vào BHXH ở cơ quan khác.

loan_vivid
22-05-09, 02:12 PM
Bác ơi phần hệ thống đăng ký thang, bảng lương vởi sở LĐ TBXH có đưa 3 người này vào không bác.
em làm Phần hệ số mức lương của GĐ, PGĐ, Kế toán là do Công ty Quy định, còn nhân viên bán hàng theo hệ số bậc do nhà nước quy định đúng không bác

loan_vivid
22-05-09, 04:57 PM
Bác chỉ giúp em vì từ cho Công ty em xuống sở Lao động thương binh xã hội của Hà Tây cũ (Hà Đông) rất xa. Em muốn chuẩn bị đầy đủ để xuống đăng ký. Em đã làm theo hệ thống đăng ký thang bảng lương của Bác gửi trên mạng và thay hệ số đối với kinh doanh xăng dầu.
Hồ sơ em mang xuống sở là:

1. Công văn đăng ký thang bảng lương


Công ty TNHH AB

Số: CV

V/v đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp áp dụng


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------***----------


Ngày tháng năm 2009Kính gửi:

Công ty TNHH AB được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 000000000 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 000000000
Địa chỉ trụ sở: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Điện thoại Fax

Để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia các chính sách cho người lao động. Công ty chúng tôi xin được đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương như sau:
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 620.000 đồng/tháng
Hệ thống thang lương, bảng lương như sau:
*Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp
*Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ
*Bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và phục vụ.
Tổng số lao động đến thời điểm đăng ký: 04
Công ty chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương đăng ký trong việc chi trả lương và tham gia cho người lao động.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT-CT

Người đại diện pháp luật


Giám đốc

aa2. Quy chế trả lương của công ty

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------***----------


ngày tháng 05 năm 2009


Quy chế trả lương công ty TNHH AB


Kính gửi:Sở Lao Động – Thương Binh – Xã Hội – thành phố Hà Nội

Công ty TNHH AB được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh
Địa chỉ trụ sở:
Điện thoại: Fax:
* Tiền lương căn bản: Theo khung giá Nhà Nước ban hành và quy định chế độ áp dụng hình thức trả lương tại Công ty như sau:
* Giám đốc điều hành:
+ Bậc I: 5,02 x 620.000 = 3.112.400đ
* Phó giám đốc:
+Bậc I: 2,6 x 620.000 = 1.860.000 đ
* Kế toán tổng hợp: Trình độ trung cấp trở lên mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1,67 x 620.000 = 1.035.400 đ
* Nhân viên bán hàng: Trình độ văn hoá 9/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1,67 x 620.000 = 1.035.400 đ
* Nhân viên bảo vệ: Trình độ văn hoá 9/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1,5 x 620.000 = 930.000 đ

Người đại diện pháp luật3. Hệ thống thang bảng lương
Công ty TNHH AB
Điện thoại:- Fax:
Mã số :
HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
I/ Mức lương tối thiểu:Mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp đang áp dụng: 620.000đồng/tháng
II/ Hệ thống thang lương, bảng lương:
BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ DOANH NGHIỆP Đơn vị tính: 1000 đồng
Chức danh công việc Mã số Bậc/hệ số, mức lươngIIIIIIIVVVIVII01
- Giám Đốc C.01- Hệ số5,025,526,026,527,027,527,52
Mức lương 3.1123.4223.7324.0424.3524.6624.66202
- Phó Giám Đốc C.02- Hệ số3,003,403,804,204,605,005,00
Mức lương 1.8602.1082.3562.6042.8523.1003.10003-
- Kế toán C.03- Hệ số1,672,022,422,903,494,204,40
Mức lương 1.0351.2521.5001.7982.1642.6042.72803
- Nhân viên bán hàng C.03- Hệ số1,672,022,422,903,494,204,40
Mức lương 1.0351.2521.5001.7982.1642.6042.72803
- Bảo vệ C.03- Hệ số1,501,782,062,342,622,903,18
Mức lương 9301.1041.2771.4511.6241.7981.972

BaVì ngày tháng năm 2009 Giám Đốc

Bác kiểm tra hộ em xem còn thiếu sai gì không ?

Người Đưa Tin
22-05-09, 06:56 PM
1.- Em phải điều chỉnh lại mức lương tối thiểu theo vùng - Nghị định Chính phủ đã ban hành số 110/2008/NĐ-CP Ngày 10/10/2008, - Xem và tải Nghị định (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=15584)


Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội; các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

2.- Góp ý về mã số của từng chức danh-Quy ước về mã số - Xem bài này (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=88427&postcount=18)

Phần của em, đâu phải ai cũng mã số là C hết đâu.
Chú ý : C.03 : Chức danh kế toán trưởng, em à. Còn doanh nghiệp chưa có bố trí được kế toán trưởng thì đưa vào mã số D.04 – Cán sự, kỹ thuật viên (trình độ Cao đẳng, Trung cấp)
Chức danh: Nhân viên các phòng, ban…

Nhân viên bán hàng C.03 và Bảo vệ C.03 ===> Sai

Bảng lương công nhân viên thương mại ===> B.11

Giao nhận hàng hóa :
1.- Giao nhận hàng hóa, thanh toán quốc tế : B.11.1
2.- Giao nhận hàng hóa, thanh toán nội địa; mua và bán hàng hóa; giao nhận hàng biển : B.11.2 ---> Đây là mã số của trường hợp em cần
3. thủ kho : B.11.3
4. Bảo vệ tuần tram canh gác tại các kho : B.11.4 ---> Đây là mã số của trường hợp em cần
.....
....
Xem chi tiết trong Nghị định của chính phủ Số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 "Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước". bài số 12 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=87567&postcount=12)

Xếp bậc lương vậy là không ổn : Làm sao kế toán tổng hợp với trình độ trung cấp và nhân viên bán hàng cùng hệ số lương là 1.67


Phần dưới đây là không phù hợp
* Kế toán tổng hợp: Trình độ trung cấp trở lên mức lương tối thiểu bậc I quy định một năm tăng lương một lần.
+ Bậc I: 1,67 x 620.000 = 1.035.400 đ
* Nhân viên bán hàng: Trình độ văn hoá 9/12 áp dụng mức lương tối thiểu bậc I quy định hai năm năm tăng lương một lần.


Chú ý : Về hệ số lương, em phải tham khảo bài của anh, chỉ đổi lại mức lương tối thiểu là OK
Ngoài ra em phải dự phòng và xây dựng thêm các chức danh : tạp vụ, nhân viên hành chính,tài xế,....cũng có thể tham khảo bài của anh. Mục đích : Để khi có tuyển dụng nhân sự mới vào thì có đã có khung lương sẵn mà áp vô làm.

- Mức lương bậc 1 của thang lương, bảng lương phải cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Mức lương của nghề hoặc công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại nguy hiểm phải cao hơn mức lương của nghề hoặc công việc có điều kiện lao động bình thường
- Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH yêu cầu chặt chẽ về việc xây dựng thang, bảng lương. Theo đó, khoảng cách giữa các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%.

Cố gắng các hệ số lương làm tròn thì tốt hơn, đừng để số số lẻ như của em. (Giám Đốc C.01- Hệ số5,025)----> Gợi ý có thể để 5.10 hoặc 5.03
Ngoài ra, khi thiết lập để kiểm tra các hệ số liền kề thấp nhất bằng 5% hay không thì xem bài này."Xin hướng dẫn cách tìm các chênh lệch giữa các cột liền kề thấp nhất bằng 5%" (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=20822)

Trường hợp : Nếu lớn hơn 5% thì được, nhỏ hơn 5% là sai.

Em chịu khó đọc lại các bài sau :


Lập thang lương bắt đầu từ đâu (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=12271)
Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho DN ngoài quốc doanh (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=8350)
Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=6664)

Còn hồ sơ đăng ký lao động thì em cũng xem lại đã có để cập hết trong này.
Phần của em nên bổ sung văn bản gởi liên hiệp công đoàn để xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở. Từ văn bản xác nhận này, em mới kèm hồ sơ để đăng ký lao động được.

Cố gắng gởi file lên excel lên để kiểm tra cho nhanh.

Người Đưa Tin
23-05-09, 06:59 AM
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1/ Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động
2/ Lập phương án sử dụng lao động
3/ Tính lao động sử dụng bình quân của doanh nghiệp
4/ Tuyển dụng, ký kết hợp đồng cho người lao động.
5/ Khai trình sử dụng lao động.
6/ Xây dựng và ban hành nội quy lao động.
7/ Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương
8/ Báo cáo tăng, giảm lao động
9/ Xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể
10/ Cấp sổ lao động cho người lao động
11/ Thực hiện báo cáo tự kiểm tra quá trình thực hiện Luật lao động tại đơn vị.

******************


CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP PHẢI THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1/ Tuyển dụng, ký kết hợp đồng và ban hành nội quy lao động:

Căn cứ kế hoạch về số lượng lao động cần tuyển mới, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục tuyển dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 39/2003/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH; sau khi tuyển dụng tiến hành ký kết hợp đồng lao đồng theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH;
- Ban hành nội quy lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH.

2/ Khai trình sử dụng lao động:

Sau khi ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp tiến hành khai trình sử dụng lao động theo hướng dẫn 3790/LĐTBXH-LĐ ngày 16/11/2004 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh) và theo hướng dẫn 3883/LĐTBXH-LĐ ngày 23/11/2004 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (Đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ). Và nộp tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

3/ Báo cáo tăng, giảm lao động:

* Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

Khi có biến động lao động tăng: các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo khai trình sử dụng lao động tăng trong tháng.
Khi có biến động lao động giảm: các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo số lao động nghỉ việc trong tháng.

* Đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ:

Trong quá trình hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biến động tăng hoặc giảm lao động thì báo cáo cho Phòng Lao động – TB&XH quận không quá 15 ngày.
Đối với biến động lao động tăng: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ báo cáo khai trình sử dụng lao động tăng trong tháng.
Đối với lao động giảm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ báo cáo các số liệu lao động nghỉ trong tháng.

4/ Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương:

Căn cứ hướng dẫn số 638/LĐTBXH-LĐ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp thì các đơn vị có sử dụng lao động bao gồm doanh nghiệp, công ty, tổ chức, đơn vị và cá nhân có sử dụng lao động phải thực hiện xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (nếu có số lao động từ 100 người trở lên) và đăng ký với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính (nếu có sử dụng dưới 100 lao động).

5/ Xây dựng thoả ước lao động tập thể:

Xây dựng và thực hiện ký kết thoả ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động ( công đoàn ) theo hướng dẫn tại nghị định 196/1994 NĐ-CP ngày 31/12/1994 và nghị định 93/2002/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 196/1994 NĐ-CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.

6./ Cấp sổ lao động cho người lao động:

* Đối tượng cấp sổ:

Theo quy định tại Mục I của Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/05/1994 và Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 22/05/1996 của Bộ lao Động-Thương binh và Xã hội thì đối thượng cấp sổ lao động là công nhân Việt Nam ít nhất đủ từ 15 tuổi, có khả năng lao động, thực hiện ký kết hợp đồng lao đồng bằng văn bản có thời hạn từ 3 tháng trở lên;
- Quản lý, sử dụng và thủ tục cấp sổ lao động: thực hiện theo quy định tại Mục II của Thông tư số 18/ LĐTBXH-TT nàgy 31/5/1994 và Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngày 22/5/1996 của Bộ Lao động- Thương Binh và Xã hội.
- Báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động lần đầu và định kỳ hàng năm theo hướng dẫn tại Quyết định số 198/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động. (có mẫu đính kèm) và gởi về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11 hàng năm.

7/ Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động:

Hàng năm cùng với việc xây dựng kế hoạch sản xuất- kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sử dụng lao động để xác định tổng số lao động sử dụng trong năm kế hoạch, số lượng lao động cần tuyển dụng, và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng… theo mẫu số 1 của Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và gởi báo cáo định kỳ vào tháng 6 và tháng 11 hàng năm cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

8/ Lập phương án sử dụng lao động:

Khi có sự thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ theo Điều 17 của Bộ luật Lao động; sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyển quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của Doanh nghiệp theo Điều 31 của Bộ luật Lao động, thì doanh nghiệp phải lập phương án sử dụng lao động để xác định số định số lao động không có nhu cầu sử dụng, giải quyết chế độ cho số lao động này theo hướng dẫn tại Điều 6 của Nghị định só 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ và thông tư số 25/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

9./ Tính lao động sử dụng bình quân của doanh nghiệp:

Khi khai trình, báo cáo số liệu về lao động và xem xét chính sách ưu đãi về sử dụng lao động, các doanh nghiệp , cơ quan phải thống nhất áp dụng số lao động sử dụng bình quân của doanh nghiệp theo hướng dẫn chung của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
- Cách tính lao động bình quân để thực hiện chính sách theo Luật đầu tư trong nước thực hiện theo Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH ngày 07/5/1998 của Bộ Loa động- Thương binh và Xã hội;
- Cách tính lao động bình quân để thực hiện chính sách theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 25/2003/TT-BLĐTBXH ngày 10/11/2003 của Bộ lao động- Thương binh và Xã hội.

******************


THỦ TỤC ĐĂNG TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

* Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, các đơn vị, doanh nghiệp phải khai trình sử dụng lao động, hồ sơ gồm:
- Bản khai trình tình hình sử dụng lao động (theo mẫu số 01): 04 bản
- Nộp kèm hợp đồng lao động cá nhân để đối chiếu.
(Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi duyệt bản khai trình trả lại doanh nghiệp 02 bản (doanh nghiệp gởi 01 bản cho cơ quan thuế, 01 bản lưu).
Ngoài ra trong từng trường hợp cụ thể, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ yêu cầu đơn vị xuất trình một số chứng từ hợp lệ để chứng minh nhu cầu sử dụng lao động thời vụ.

* Đối với các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh tại các quận huyện và các tỉnh thành phố khác thì đăng ký sử dụng lao động đối với các cơ quan quản lý lao động đặt trụ sở chính và gởi bản khai trình đã được duyệt cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi chi nhánh hoạt động biết.

Ngoài ra, khi có tăng, giảm lao động, đơn vị phải thực hiện báo tăng, giảm lao động như sau:

Khi có biến động lao động tăng: các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo khai trình sử dụng lao động tăng trong tháng thực hiện theo mẫu 01. (Hồ sơ giống đăng trình sử dụng lần đầu).
Khi có biến động lao động giảm: các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo số lao động nghỉ việc trong tháng (theo biểu mẫu 02) và lập thành 02 bản. (01 bản gởi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và 01 bản lưu tại đơn vị)

* Đối với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ


Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hoạt động, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải khai trình sử dụng lao động tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở hoạt động.

* Thủ tục khai trình sử dụng lao động gồm:

- Bản đăng ký khai trình sử dụng lao động: theo mẫu 1a: 3 bản.

Nộp kèm các văn bản sau để đối chiếu kiểm tra:

- 01 bản hợp đồng lao động.
- 01 bản lý lịch cá nhân của người lao động (có xác nhận của chính quyền địa phương).
(Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi duyệt bản khai trình trả lại đơn vị 02 bản (đơn vị gởi 01 bản cho công an phường sở tại, 01 bản lưu).
Ngoài ra, khi có tăng, giảm lao động, đơn vị phải thực hiện báo tăng, giảm lao động như sau:
Khi có biến động lao động tăng: các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo khai trình sử dụng lao động tăng trong tháng thực hiện theo mẫu 01a. (Hồ sơ giống đăng trình sử dụng lần đầu).
Đối với lao động giảm: các cơ sở kinh doanh dịch vụ báo cáo các số liệu lao động nghỉ trong tháng (theo biểu mẫu số 02). (01 bản gởi phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và 01 bản lưu tại đơn vị)

Còn tiếp

Người Đưa Tin
23-05-09, 07:00 AM
Tiếp theo :


ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG – BẢNG LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP


1/ Đối tượng áp dụng:

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;
- Đối với doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên: đăng ký tại phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công – Sở Lao động – Thương binh & Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, số 159 Pasteur Quận 3 TP. HCM.
- Đối với doanh nghiệp có dưới 100 lao động: đăng ký tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận/Huyện

2/ Hồ sơ đăng ký mới:

- 01 công văn đề nghị của doanh nghiệp.
- Hệ thống thang lương – Bảng lương của doanh nghiệp ( 4 bộ – theo mẫu).
- Hệ thống phụ cấp lương của doanh nghiệp ( 4 bộ – theo mẫu).

3/ Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung:

- 01 công văn đề nghị sửa đổi bổ sung thang bảng lương của doanh nghiệp.
- Hệ thống thang lương – Bảng lương của doanh nghiệp (sửa đổi - 4 bộ – theo mẫu).
- Hệ thống phụ cấp lương của doanh nghiệp (sửa đổi - 4 bộ – theo mẫu).

* Sau khi xét duyệt, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trả lại đơn vị 01 bản hệ thống thang lương, bảng lương và 01 bản phụ cấp lương.

Xem Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động và phụ lục đính kèm

loan_vivid
25-05-09, 10:40 AM
Bac a, nho có bác chỉ bảo em đã làm được mấy phần. Công ty của em là thuộc vùng III của Hà Nội thì áp dung mức lương 650.000/tháng.From : Kế toán già gân :
Xem bài 27 dưới đây - Có phụ lục qui định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
3. Mức 690.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

Hôm nay Bác kiểm tra giúp em với em đã làm theo Thang bảng lương của Bác nhưng còn phần báo cáo khai trình sử dụng LĐ thì khai những người đang làm trong công ty đúng không bác, Em ở vùng Ba Vì thì văn bản gởi liên hiệp công đoàn để xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở thì lên đâu để xác nhận, hay em vào phòng BHXH của huyện hỏi. Em chỉ làm một cái biên bản thống nhất áp dung thang bảng lương trong Công ty thôi.

Bác ơi em không biết cách gửi bằng Excel lên máy .em tích vào tùy chọn, kèm theo trích dẫn cảu bài trên mà không được. Bác hướng dẫn em nghe, tại em là thành viên mới chưa biết sử dụng diễn đàn mấy. Rồi em gửi lên Bác kiểm tra giúp em

Trần Thị Thanh Mai
25-05-09, 10:55 AM
Bạn chỉ cần nhấp số máy điện thoại : 1080 để xin địa chỉ Liên Hiệp công đoàn của nơi cơ quan đóng tại địa bàn đó. Hoặc mở niên giám điện thoại ra để tra cứu

Người Đưa Tin
25-05-09, 11:13 AM
Em hỏi tôi, thì tôi cũng chịu chết (Do kiến thức về địa lý có giới hạn). Mọi thông tư, nghị định đều có - Hãy chịu khó load về đọc.Trong đó có phụ lục qui định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng


Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động áp dụng từ 01/01/2009.

Trích : Điều 2 - Nghị định 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam áp dụng từ 01/01/2009.
Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo các vùng như sau:
1. Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
2. Mức 740.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
3. Mức 690.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
4. Mức 650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.


Phụ lục QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP
ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ)

1. Vùng I, gồm các địa bàn:
- Các quận và thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội;
- Các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
2. Vùng II, gồm các địa bàn:
- Các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thành phố Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội;
- Các huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
- Các quận và các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương thuộc thành phố Hải Phòng;
- Các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng;
- Các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ thuộc thành phố Cần Thơ;
- Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- Thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai;
- Thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương;
- Thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Vùng III, gồm các địa bàn:
- Các thành phố trực thuộc tỉnh (trừ các thành phố thuộc tỉnh nêu tại vùng II);
- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hà Nội.
- Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong thuộc tỉnh Bắc Ninh;
- Thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng thuộc tỉnh Bắc Giang;
- Thị xã Hưng Yên và các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;
- Thành phố Hải Dương và các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Chí Linh, Kim Thành, Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương;
- Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc;
- Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng;
- Thành phố Móng Cái, các thị xã Uông Bí, Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- Thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc thuộc tỉnh Lâm Đồng.
- Thành phố Nha Trang, thị xã Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hoà;
- Huyện Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh;
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Bình Dương;
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;
- Thị xã Tân An và các huyện Đức Hoà, Bến Lức, Cần Đước thuộc tỉnh Long An;
- Các quận, huyện còn lại thuộc thành phố Cần Thơ;
- Thị xã Bà Rịa và các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại.Nghị định 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam áp dụng từ 01/01/2009


Việc load file lên hãy tìm đọc các bài trong diễn đàn tại đây (http://www.google.com.vn/custom?hl=vi&cof=&domains=www.giaiphapexcel.com&q=G%E1%BB%9Fi+file+l%C3%AAn+di%E1%BB%85n+%C4%91%C3 %A0n&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&sitesearch=www.giaiphapexcel.com&meta=)

Bảng khai trình tình hình sử dụng lao động, có bao nhiêu lao động thì kê khai vào danh sách này ngoại trừ các hợp đồng cộng tác viên

loan_vivid
25-05-09, 03:17 PM
Bác a em cảm ơn Bác, em nhầm mức lương tối thiểu sang vùng IV, em gửi bài lên rồi bác kiểm tra giúp em

Người Đưa Tin
26-05-09, 08:16 AM
Một chút góp ý về thang lương, bảng lương của bạn
Thứ nhất :
Mục II/ Hệ thống thang lương, bảng lương của bạn :

Bạn nên tách ra làm 3 nhóm sau đây : (Tham khảo thêm bài này) (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=88427&postcount=18)

1.- BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (bao gồm các mã số C)
2.- BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ (bao gồm các mã số D)
3.- THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHỤC VỤ (bao gồm các mã số A và B)

Thứ hai : Cố gắng xây dựng và nên đưa các Bậc/hệ số, mức lương chung nhất nếu 7 bậc thì đồng nhất 7 bậc hoặc 10 bậc thì đồng nhất 10 bậc.
Tài liệu của bạn
04- Nhân viên văn thư - 12 bậc
06- Nhân viên bán hàng - 6 bậc
08- Bảo vệ - 12 bậc

Thứ ba : Dự phòng các tình huống bổ sung nhân sự. Nên xây dựng bổ sung vào thang lương, bảng lương các vị trí sau đây. Mục đích : Sau có tuyển dụng thêm thì đã có khung lương để áp vào mà tính. Lúc ấy không lúng túng và khỏi mất thời gian đăng ký bổ sung
+ Kế toán trưởng : C.03
+ Chức danh: Trưởng phòng : D.02
+ Chức danh: Phó trưởng phòng : D.03
+ Chức danh: Nhân viên các phòng, ban… : D.04 (Trong này có thể bao gồm kế toán,.... không nhất thiết nêu đích danh chức danh kế toán như trong thang lương bảng lương của em. Vì D.04 rất rộng)

Thứ tư : Về các bậc nâng lương của từng vị trí chức danh. Hãy tham khảo chủ trương chính sách của doanh nghiệp. Rất quan trọng.
Cụ thể trong thang bảng lương của bạn
Bậc 2 so với bậc 1 - vị trí Giám đốc : Mỗi lần tăng là 0.5
Bậc 2 so với bậc 1 - vị trí Phó Giám đốc : Mỗi lần tăng là 0.4
Hãy xem lại 06- Nhân viên bán hàng, các bậc tâng lương không đồng nhất lúc 0.3, lúc 0.4, lúc 0.5, số liệu cụ thể : 1.38 1.68 1.98 2.38 2.88

Nhìn chung thang lương, bảng lương của bạn như thế là được rồi. Các phụ cấp lương, hãy kiểm tra lại công thức.
Vài lời góp ý chân thành. Việc xây dựng thì hãy tham khảo lại chủ trương chính sách của Ban Giám Đốc. Đôi khi tôi làm nhiều phương án thang lương, bảng lương để giải trình cho Ban Giám Đốc tùy chọn.
Chúc thành công
Thân

Người Đưa Tin
26-05-09, 08:39 AM
Phụ lục
CÁC THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT, KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)MÃ NGÀNH|
NGÀNH/NHÓM NGÀNH|
A.1|THANG LƯƠNG 7 BẬC
A.1.1|DU LỊCH, DỊCH VỤ KHÁC
A.1.2|VĂN HÓA
A.1.3|DƯỢC PHẨM
A.1.4|CHẾ BIẾN LÂM SẢN
A.1.5|CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
A.1.6|CƠ KHÍ, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ - TIN HỌC
A.1.7|KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
A.1.8|XÂY DỰNG CƠ BẢN; VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SÀNH SỨ, THỦY TINH
A.1.9|LUYỆN KIM, HÓA CHẤT, ĐỊA CHẤT, ĐO ĐẠC CƠ BẢN
A.1.10|KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
A.1.11|IN TIỀN
A.1.11|CHỈNH HÌNH
A.2|THANG LƯƠNG 6 BẬC
A.2.1|CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM
A.2.2|DỆT, THUỘC DA, GIẢ DA, GIẤY, MAY
A.2.3|NÔNG NGHIỆP, THỦY LỢI; THỦY SẢN
A.2.4|LÂM NGHIỆP
A.2.5|XĂNG DẦU
A.2.6|DẦU KHÍ
A.2.7|KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ
B.1|CÔNG NHÂN VIÊN SẢN XUẤT ĐIỆN
B.1.1|TRƯỞNG CA VẬN HÀNH CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN, KỸ SƯ ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (HTĐ)
B.1.2|TRƯỞNG KÍP, TRƯỞNG KHỐI VẬN HÀNH THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY ĐIỆN (NMĐ), TRẠM BIẾN ÁP
B.1.3|CÔNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHÍNH
B.1.4|CÔNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH THIẾT BỊ PHỤ VÀ CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ, PHỤ TRỢ
B.2|BẢNG LƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN TÀU VẬN TẢI BIỂN, VẬN TẢI SÔNG, TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ, TÀU CẨU DẦU KHÍ
B.2.1|TÀU VẬN TẢI BIỂN, VẬN TẢI SÔNG
B.2.2|TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ, TÀU CẨU DẦU KHÍ
B.3|BẢNG LƯƠNG HOA TIÊU
B.4|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN CÁC TRẠM ĐÈN SÔNG, ĐÈN BIỂN.
B.5|BẢNG LƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN TÀU CÔNG TRÌNH, TÀU TRỤC VỚT VÀ CỨU HỘ, TÀU THAY THẢ PHAO, TÀU TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI
B.5.1|TÀU CÔNG TRÌNH
B.5.2|TÀU TRỤC VỚT VÀ CỨU HỘ, TÀU THAY THẢ PHAO
B.5.3|TÀU TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI
B.6|BẢNG LƯƠNG THUYỀN VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN TÀU THUYỀN ĐÁNH CÁ, VẬN CHUYỂN VÀ THU MUA CÁ TRÊN BIỂN, TRÊN SÔNG HỒ.
B.6.1|TÀU ĐÁNH CÁ BIỂN
B.6.2|TÀU VẬN CHUYỂN VÀ THU MUA CÁ TRÊN BIỂN
B.6.3|TÀU, THUYỀN ĐÁNH CÁ TRÊN SÔNG, HỒ
B.7|BẢNG LƯƠNG THỢ LẶN
B.8|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
B.8.1|CHỨC DANH KHÔNG THEO HẠNG MÁY BAY
B.8.1.1|CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG
B.8.1.2|KIỂM SOÁT VIÊN KHÔNG LƯU
B.8.1.3|KHÔNG BÁO, THỦ TỤC BAY, HIỆP ĐỒNG THÔNG BÁO BAY, KIỂM SOÁT MẶT ĐẤT, TÌM KIẾM CỨU NẠN, KHÍ TƯỢNG HÀNG KHÔNG.
B.8.1.4|AN NINH, AN TOÀN HÀNG KHÔNG
B.8.1.5|CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
B.8.2|CHỨC DANH THEO HẠNG MÁY BAY
B.8.2.1|LÁI TRƯỞNG
B.8.2.2|LÁI PHỤ
B.9|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
B.10|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT
B.11|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NHÂN BỐC XẾP
B.11.1|GIAO NHẬN HÀNG HÓA
B.11.2|BỐC XẾP
B.12|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN LÁI XE
B.13|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN BÁN VÉ, BẢO VỆ TRẬT TỰ TẠI CÁC ĐIỂM SINH HOẠT VĂN HÓA CÔNG CỘNG, BẾN XE, NHÀ GA, BẾN CẢNG VÀ BẢO VỆ.
B.14|BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN MUA, BÁN VÀNG, BẠC, ĐÁ QUÍ VÀ KIỂM CHỌN GIẤY BẠC TẠI NHÀ MÁY IN TIỀN.
B.15|BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH DU LỊCH, DỊCH VỤ.

cuong hang
29-05-09, 02:36 PM
cảm ơn anh rất nhiều về các file tài liệu,nó rất hữu ích cho công tác kế toán. Em là thành viên mới nên rất mong được sự chỉ bảo của anh nhiều. Có tài liệu mới anh gửi cho em nhé.Cảm ơn anh nhiều.
Anh gửi vào mail cho em các mẫu biểu, văn bản pháp luật về lương nhé. Mail của em là:
Thanh_hang_1982@yahoo.com

loan_vivid
02-06-09, 09:46 AM
Bác a em hiểu ý của Bác là phòng các trường hợp sau này Công ty tuyển thêm. Bác cho em hỏi một chút. Hệ thống thang bảng lương chia làm ba nhóm. mỗi nhóm là mình xây dựng đồng nhất một bậc, bậc 7 là bậc 7 tất, hoặc bậc 10 là bậc 10 tất. Hay là tất cả Công ty mình xây dựng trên một bậc chung. Em thấy bài của Bác: Mã số C thì bậc 7, Mã D thì bâc 7, bậc 8, bậc 12, Còn mã A, B thì có cả 7 và 12. Nhờ Bác chỉ giúp em.
Em chưa biết cách làm nên cũng chưa đưa ra được nhiều phương án để cho xếp lựa chọn, xếp bảo làm sao để cho Công ty có lợi và nhân viên cũng có chế độ. Em cám ơn Bác nhiều

Em mới làm lên có nhiều vướng mắc mong Bác chỉ cho em. Bác có kinh nghiệm Bác xem thang bảng lương em làm có thấp quá không Bác. Hiện tại Công ty của em nhân viên được nhận tiền về thấp nhất là 1.2 triệu/tháng, và cao nhất là 3 triệu/ tháng. Tiền ăn Công ty lo 10 nghìn/người (mức lương trên bao gồm cả phụ cấp)

Bác a, Bác thương em thi thương cho chót, Bác chỉ dùm em nốt phần em hỏi,phần hệ số phụ cấp lương và tổng hợp lương của em lệch ạ, hai số liệu phải giống nhau phải không Bác. BÁc có thể chỉ cụ thể cho em với, Chỗ của em họ không chấp nhận không có Công Đoàn em vừa làm thủ tục xong khoảng 1 tuần nữa mới có kết quả. Công ty phải đăng ký thang bảng lương ở Hà Đông ,Vì em ở xa chỗ đăng ký đi lại rất khó nên Bác giúp em, cũng như giúp các bạn làm lần đầu như em mà.Em cảm ơn Bác nhiều

Bác a em biết Bác bận Bác tranh thủ kiểm tra dùm em, em đã làm lại và thêm các chức vụ,Bác thấy chỗ nào không ổn Bác chỉ cho em. Em cảm ơn Bác nhiều

Bác kiểm tra dùm em với, em đã có quyết định của bên công đoàn rồi

Bác a
Khi xuống sở LĐTB XH em mang những thủ tục sau:
1. Công văn đăng ký hệ thống thang, bảng lương
2. Hệ thống thang bảng lương của DN
3. BẢn quy định các tiêu chuẩn áp dụng với từng chức danh trong thang, bảng lương
4. Ý kiến của BCH CĐoàn cơ sở
Có phải thêm bảng hệ thống phụ cấp lương của DN ko Bác. Hôm trước em nhầm, Công ty em thành lập tháng 12 năm 2007 nhưng đến tháng 2/2009 mới bắt đầu đi vào hoạt động, trong thời gian đó chỉ có em làm nhân viên. đến tháng 2/2009 mới thêm 4 nhân viên. Giờ Công ty mới tham gia BHXH thì có phải giải trình việc tham gia BHXH muộn ko Bác?
Em còn một vấn đề nữa là: Trước đây em tham gia BHXH ở một Công ty liên doanh Hàn Quốc được 2 năm thì em nghỉ, Họ chỉ cho em một giấy xác nhận đã tham gia BHXH ở công ty HQ 2 năm (Ko có sổ BH) giờ em đang quay lại công ty cũ để hoàn thiện sổ vì không có sổ BH thì không thể nộp tiếp vào cơ quan mới được.(trước đây em làm ở tỉnh khác) giờ em muốn hỏi Bác em vẫn làm thủ tục ở Công ty mới, khi nào có sổ ở Công ty cũ em nhập hai sổ làm một được không Bác (Tại Công ty cũ của em đang nợ BHXH, chưa biết bao giờ họ mới làm sổ cho) hoặc là em phải bỏ 2 năm đóng BH đó? Nhờ Bác giúp em

Công ty mình ở tỉnh Hà Tây cũ (Ba Vì). Có bạn nào biết chỗ nộp hồ sơ đăng ký thang bảng lương ở địa chỉ nào không, trước đây nộp ở Hà Đông, giờ sáp nhập vào Hà Nội nên mình cũng ko biết? Chỉ dùm minh với. Mình cảm ơn nhiều

loan_vivid
16-06-09, 04:08 PM
Thang bảng lương của mình đã được BHXH duyệt, nhưng có một vài bộ phận phải sửa hệ số bậc I là: Nhân viên văn thư: 1,2; Nhân viên phục vụ: 1,1;Kỹ thuật viên cấp 1: 1,1; Nhân viên giao nhận: 1,1;Thủ kho: 1,2; Lái xe:1,1; Bảo vệ:1,1. Để đảm bảo mức lương sau khi trừ đi phần BHXH và Y tế phải đóng phải lớn hơn mức lương cơ bản 690.000 do nhà nước quy định theo vùng.

Em cảm ơn Bác già gân nhiều lắm

socc
14-08-09, 10:36 AM
Bác Kế toán già Gân cho em hỏi mới, CTY em la CTY CP ĐT mới thành lập, em đăng ký thang bảng luong Q.Tân Bình, Luong BHXH cho GĐ la 4tr, KT3,5tr theo như mẫu của bác. Bảng đăng ký phụ cấp bị BHXH băt nộp Phụ cấp chức vụ với cấp trách nhiệm mà luong thực tế GĐ nhận là 10tr cơ em không biết pảhi Đk làm sao nữa, GĐ chỉ duyệt đóng BHXH như vậy? Bác giúp em mới.

Dạ, Giám đốc chỉ duyệt cho em đóng BHXH với mức: lương tối thiểu để tính là: 1.000.000đ
Luong BHXH GĐ: hệ số 4.0 = 4.000.000đ Lương thực lĩnh: 10tr
PGĐ: hệ số 3.0= 3.000.000đ 6tr
KTT: hệ số 2.8 = 2.800.000đ
....
Em làm bảng phụ cấp tổng cộng là 10tr nhưng bên BHXH họ không cho nộp theo lương mà phai cộng cả phụ cấp vào nữa. Mà GĐ ko đồng ý nộp nhiều mà chỉ cho nộp ở mức đó thôi, giờ em ko biết phải lam sao nữa. Bác giúp em với ạ.

Người Đưa Tin
14-08-09, 10:56 AM
Em làm bảng phụ cấp tổng cộng là 10tr nhưng bên BHXH họ không cho nộp theo lương mà phai cộng cả phụ cấp vào nữa. Mà GĐ ko đồng ý nộp nhiều mà chỉ cho nộp ở mức đó thôi, giờ em ko biết phải lam sao nữa. Bác giúp em với ạ.

1.- Em tải tài liệu về luật BHXH, BHYT, trợ cấp thất nghiệp về trình cho chief em xem tại đây - Giới thiệu Văn bản pháp luật hiện hành (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=14633)

2.- Không phải chief em muốn đóng bao nhiêu mà đóng===> Phải thực hiện theo luật qui định.
3.- Quan trọng cách lập hợp đồng lao động của bạn (Tìm các topic, tôi có chia sẻ về tính pháp lý khi lập hợp đồng lao động)
4.- Hiện nay, tiền lương, tiền công tham gia BHXH mỗi quận huyện vẫn chưa đồng nhất có nơi tính tổng thu nhập, có nơi tính phụ cấp chức vụ + mức lương căn bản, có nơi tính mức lương căn bản + phụ cấp trách nhiệm + phụ cấp chức vụ. ====> Hãy cẩn trọng trong việc lập hợp đồng lao động.
Nếu tiền lương/tiền công tham gia BHXH trên tổng thu nhập thì có nên lập bảng phụ cấp thêm không ?

5.- Hãy tìm hiểu thêm về cách xây dựng các khoản phụ cấp

Từ mục 1 đến mục 5, tôi cùng các bạn trên GPE cũng trình bày rất nhiều.

Chúc thành công.

Bạn có thể tham khảo thêm bài này (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=26202)

doha085
14-08-09, 02:07 PM
Hien em dang tim van ban phap luat ve cac tieu chuan ve He so luong tinh trong doanh nghiep ma khong sao tim duoc. Anh(chi) nao co file day thi giup em voi. Em xin cam on!

pmphuong
28-09-09, 10:16 AM
Cảm ơn bác kế toán già cân. những bài viết của bác thật hữu ích.

heoga
28-09-09, 03:37 PM
Kính gửi: anh già gân.
Bên cty em đang áp dụng hệ thống thang bảng lương nhà nước để làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, bên em đang tồn tại 2 hình thức lương: thực tế và lương đóng bảo hiểm. Hiện tại em đang muốn xây dựng hệ thống thang bảng lương tại công ty theo mức lương thực tế. Anh có thể tư vấn giúp em được không ạ?
Thanks and regards!

vinh_elephant
29-09-09, 03:50 PM
Dear bác Kế Toán Già Gân,
Tks bác rất nhiều về các tài liệu hữu ích của bác. Tuy nhiên bác cũng cho em hỏi, trong thang bảng lương của bác không đề cập đến ngày công, ngày phép, làm đêm, làm thêm. Cái đó là theo qui định của cty bác à? Vậy nếu NLD nghỉ phép thì cũng không ảnh hưởng đến lương hay sao bác?
Em mới được giao nhiệm vụ làm thang bảng lương, BH nên không rành lắm. Mong nhận được sự hướng dẫn của các bác!

ahuy_lotus
30-10-09, 08:48 AM
Gui ban ke toan gia gan,
Minh cung tai file khong dc, ban vui long gui file ve email cua minh dc khong. MInh cam on ban rat nhieu, dia chi email minh: ahuy_lotus@yahoo.com. MInh la nhan vien moi vo lam ah, Cty minh thanh lap hon 1 nam rui, ma den bi g van chua co dang ky lao dong, thang bang luong, ban giup minh nhe

double-VY
11-11-09, 01:40 PM
Bác a
Khi xuống sở LĐTB XH em mang những thủ tục sau:
...
3. BẢn quy định các tiêu chuẩn áp dụng với từng chức danh trong thang, bảng lương
4. Ý kiến của BCH CĐoàn cơ sở


Em dang cần 2 mẫu và Quy chế nâng bậc lương (Thông tư số 28/2007 ngày 5/12/2007)

Bác nào có cho em xin gấp gấp vói ạ. Gửi cho em qua email huongvudtl@gmail.com
Em xin cảm ơn và hậu tạ!

anhkrab
17-03-10, 02:12 PM
22
Em là thành viên mới anh có thể cho em biết về thang, bảng lương mới được không anh.

vodanh1409
12-07-10, 09:29 AM
Chú Gìà Gân ơi!
Cháu là thành viên mới, cháu có vướng mắc sau đây, Chú Gìà Gân giải đáp dùm cháu với.
Cháu mới vào làm ở 1 cty nước ngoài, ở đây có tham gia bảo hiểm đầy đủ cho mọi người nhưng ko có đăng ký hệ thống thang bảng lương, bây giờ cháu phải xây dựng hệ thống thang bảng lương nhưng cháu không biết phải xây dựng như thế nào là hợp lý, cháu mong chú già gân chỉ cho cháu với.

vigla
12-07-10, 03:35 PM
Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho công ty vửa và nhỏ


Sở LĐTB & XH y/cầu đơn vị em phải xây dựng Hệ thống thang lương, bảng lương nhưng em không biết lấy gì để làm căn cứ. Em rất mong các anh chị cho em xin Hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng cho công ty vừa và nhỏ. Thanks

pn.sinhtn
03-08-10, 03:52 PM
Cảm ơn Anh Già Gân nhé. Nhờ có anh mà em đã hiểu thêm nhiều về hệ thống thang bảng lương. Thanks you very much.

dung_ngo
04-08-10, 09:43 AM
Doanh nghiệp của mình muốn xây dựng lương cho nhân viên bán hàng và Giám sát bán hàng nhưng không biết làm thế nào . Mong các bạn chỉ giúp.
Cảm ơn nhiều!
TD

Muốn biết thang bảng lương sao mà nhìn nghiêng nghiêng vậy. Có đây nhưng không biết làm sao để gởi.

captain_2202
16-11-10, 01:37 PM
Các bạn ơi, mình đang làm thủ tục tham gia BHXH cho Công ty, nhưng từ năm 2006 tới giờ do Công ty không có ai làm, chỉ là người nhà, vậy có cách nào để mình không bị truy thu không? có ai làm việc này chưa, tư vấn giúp mình nhé, mình đang rất bối rối, số điện thoại của mình : Nguyễn Xuân Hạp : 0933.013.513 hoắc mail : captain_2202@yahoo.com.
Cám ơn các bạn rất nhiều!

rely
29-11-11, 04:40 PM
bác ktgg ơi giúp em với
em đang bị sếp giục làm tháng bảng luơng cho nhân viên em không biết làm thế nào nữa, các bác kế toán ơi giúp em với em là dân mới em chưa biét gì cả huhu
các bác gửi huớng dẫn cho em với nhé bác gửi trục tiếp qua mail giangphung0610@gmail.com giúp em nhéhichhci

rely
29-11-11, 04:41 PM
tại vì bây giờ nhiều quy đinh mới quá em chưa cạp nhật đuợec c@!##hi cả huhuhu+-+-+-+

thuan74
12-04-12, 11:14 AM
Tôi muốn xin mẫu công văn tham gia đóng bảo hiểm xã hội mong bác Già Gân giúp đỡ. Xin cám ơn

Người Đưa Tin
12-04-12, 01:48 PM
Bản tóm lược theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?58431-Q%C4%90-1111-Q%C4%90-BHXH-25-10-2011-Quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh-q-l%C3%BD-thu-BHXH-BHYT-q-l%C3%BD-s%E1%BB%95-BHXH-th%E1%BA%BB-BHYT):

l). ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN LẦN ĐẦU HỒ SƠ GỒM CÓ :- Bản sao Quyết định thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động;
- 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS);
- Lập 01 bản Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS) cho từng NLĐ (trên tờ khai dán 1 tấm ảnh màu cỡ 3 x 4 cm );
- Sổ BHXH (nếu có);
- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN thì nộp thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp;
- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công, thương binh…) : nộp bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
Thời gian lập : trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng.


II- ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐANG THAM GIA BHXH,BHYT, BHTN, HỒ SƠ GỒM CÓ :
Hàng tháng, khi có phát sinh về tăng, giảm lao động, điều chỉnh tiền lương hoặc mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, đơn vị lập 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) nộp kèm với các hồ sơ sau đây và dữ liệu điện tử (nếu có) cho cơ quan BHXH chậm nhất đến ngày 19 tây hàng tháng:


a) Tăng lao động :- Lập 01 bản Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01-TS) cho từng NLĐ (Tờ khai có dán 1 tấm ảnh màu cỡ 3 x 4 cm );
- Sổ BHXH (nếu có);
- Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN thì nộp thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công, thương binh…) : nộp bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.


b) Giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp nghỉ việc:- Bản sao quyết định chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn;
- Lập 01 văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS);
- Sổ BHXH;
- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.


c) Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng:NLĐ thay đổi một trong các yếu tố: tiền lương, tiền công, phụ cấp đóng BHXH; chức vụ, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc; mức đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH:
Nộp bản sao quyết định về tiền lương hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh của NLĐ.


d) Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập- 01 Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS);
- Bản sao Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập;
- Sổ BHXH.


e) Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn:- 01 Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS);
- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.
- Sổ BHXH;
- Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.


f) Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);
- Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền


g) Truy thu: (truy thu các trường hợp quy định tại điểm a, mục 2, phần IV).- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);
- Bảng thanh toán tiền lương của đơn vị tương ứng với thời gian truy thu;
- Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- Bản sao quyết định về tiền lương hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh của NLĐ.h) Hoàn trả:Đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc di chuyển nơi đăng ký tham gia đã đóng thừa tiền BHXH, BHYT, BHTN:
- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS);
- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.


3/ Gia hạn thẻ BHYT:

Trước khi thẻ BHYT hết thời hạn sử dụng ít nhất 20 ngày, đơn vị gửi văn bản đề nghị cấp thẻ BHYT kỳ tiếp theo (mẫu D01b-TS) đến cơ quan BHXH.


VI/ Một số nội dung cần lưu ý:

1. NLĐ có hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định sau khi hết thời hạn hợp đồng nếu không ký tiếp hợp đồng mới nhưng NLĐ vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị thì sau 30 ngày NLĐ và đơn vị phải đóng BHXH, BHYT kể từ ngày hết hạn hợp đồng cũ. Trường hợp ký hợp đồng mới (hợp đồng lần thứ 2 có thời hạn dưới 03 tháng nhưng sau khi hết thời hạn hợp đồng lần thứ 2, NLĐ tiếp tục làm việc tại đơn vị thì NLĐ và đơn vị phải đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ khi hết hạn thời hạn hợp đồng lần thứ 2.

2. NLĐ có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà hợp đồng đó thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì đơn vị và NLĐ phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả thời gian thử việc theo mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ.

3. NLĐ được cử đi học, thực tập, công tác, nghiên cứu, điều dưỡng ở trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương, tiền công tại đơn vị nơi cử NLĐ đi thì vẫn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.

4. NLĐ nghỉ việc nhưng không thu hồi được thẻ BHYT thì phải truy đóng số tiền BHYT tương ứng với thời gian sử dụng còn lại ghi trên thẻ.
Các trường hợp xác định trả thẻ BHYT kịp thời:- Đối với thẻ gia hạn: trả cho cơ quan BHXH trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng;
- Đối với thẻ tăng mới: dưới 100 thẻ trả ngay lúc nhận thẻ, trên 100 thẻ trả sau 02 ngày kể từ ngày nhận thẻ (nếu gửi bưu điện tính từ ngày gửi);
- NLĐ nghỉ việc: trả thẻ trước ngày đầu của tháng nghỉ việc.


5. Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương, từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó.
Nếu đơn vị và NLĐ đề nghị đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cả tháng mà NLĐ có ít nhất 01 ngày làm việc và hưởng tiền lương, tiền công thì thực hiện theo đề nghị của đơn vị.

6. NLĐ nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, BHTN; NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN.

7. Trong thời gian phải truy đóng nếu người lao động bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và có khám chữa bệnh thì người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí cho NLĐ.
8. Trường hợp truy thu vào quỹ hưu trí và tử tuất trong vòng 12 tháng kể từ khi đơn vị hết thời hạn được tạm dừng đóng thì không tính lãi.

9. Từ ngày 15 tây hàng tháng, cơ quan BHXH trả các báo cáo tháng trước bao gồm: Danh sách tham gia BHXH, BHYT (mẫu số D02-TS); Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT (mẫu C12-TS), đơn vị kiểm tra, đối chiếu, nếu phát hiện sai sót thì phối hợp với cơ quan BHXH điều chỉnh trước ngày 20, từ ngày 20 trở đi nếu đơn vị không có ý kiến phản hồi thì số liệu mà cơ quan BHXH thông báo là số liệu đúng.
Riêng Thông báo kết quả đóng BHYT, BHTN, BHXH (mẫu 08-TBH) tháng 12/2011 đơn vị xác nhận ký tên, đóng dấu và gửi về cơ quan BHXH cùng lúc với nộp báo cáo tháng 2/2012.

10. NLĐ tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý ( không điều chỉnh giữa quý), do đó nếu có phát sinh khi đi công tác, khi làm việc lưu động, về quê sinh con, đề nghị khi khám chữa bệnh kèm theo giấy công tác, hoặc đăng ký tạm trú để được hưởng quyền lợi theo quy định.

11. Xuất trình bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, các quyết định tiếp nhận, thuyên chuyển, quyết định về tiền lương hoặc các hồ sơ, giấy tờ khác khi có yêu cầu của cơ quan BHXH trong trường hợp hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT có những chỉ tiêu, nội dung chưa đúng quy định của pháp luật.


Các bạn nào ở Hà Nội xem thêm tại đây: http://bhxhhn.com.vn/Phong1cua.asp?inhc=366

hongnhung19871987
20-08-12, 12:11 AM
Dear All các anh chị! mọi người cho e hỏi 1 số vấn đề:
1.Trong cái mẫu C67a có chỗ tổng quỹ lương ghi sao ah? tổng quỹ lương có pải là: VD công ty e có 3 người mỗi người e đóng BH mức thấp nhất là 2.140.000VND thì tổng quỹ tiền lương 1 tháng có phải là 2.140.000*3=6.420.000?

2.Cũng cái mẫu C67a tại cột ngày nghỉ (cột 6 và 7): từ ngày.. đến ngày... phải ghi ntn? có phải từ ngày e ghi là ngày NLĐ xin nghỉ hay là ngày sinh e pé ah? hay cái này còn tùy theo cơ quan BHXH ah.VD: NLD sinh nghỉ ngày 10/4/2012 đến ngày 12/04/2012 thì mới sinh e pé thì tại cột từ ngày (cột 6) e ghi là ngày 10/04/2012 và đến ngày(cột 7) e ghi là 9/08/2012 hay e phải ghi từ 12/04/2012 đến 11/08/2012.

3.Khi xây dựng thang bảng lương có cần chú ý việc " Phải đảm bảo mức lương sau khi trừ đi phần BHXH và BHYT ,BHTN phải đóng, phải lớn hơn mức lương tối thiểu vùng 2.000.000 do nhà nước quy định ." VD: em xây dựng mức lương cho nhân viên hành chánh bậc đại học: bậc 1=1.07*2.000.000=2.140.000đ, thì mức đóng BHXH, BHYT, BHTN người này phải đóng là 2.140.000*9.5%=203.300đ=> tổng tiền còn lại của người này là 2.140.000-203.300=1.936.700đ <2.000.000đ (mức lương tối thiểu vùng) thì cơ quan BHXH họ có chụi?

hongnhung19871987
20-08-12, 12:42 AM
4.Mik còn một vấn đề thắc mắc nữa là? khi xây dựng thang bảng lương các bậc mình mún cho sao thì cũng được hay theo quy tắc. VD: chức danh C.01 mik không cho 7 bậc giống như bác KTGG mà mik cho 6 bậc có được không.

xuan.nguyen82
20-08-12, 09:39 AM
4.Mik còn một vấn đề thắc mắc nữa là? khi xây dựng thang bảng lương các bậc mình mún cho sao thì cũng được hay theo quy tắc. VD: chức danh C.01 mik không cho 7 bậc giống như bác KTGG mà mik cho 6 bậc có được không. Các bạn cho mik bik quy định, quy tắc đó lấy ở đâu ra lun nhé, để làm bằng chứng nếu sếp có hỏi mik còn bik đường mà trả lời.
Các bạn giúp mik giải quyết những thắc mắc này thì mik mới tiếp tục nghiên cứu típ được. Hic hic... mik đang tìm hiểu thì bị khựng lại, hỏi vài người nhưng chẳng ai làm mik thỏa mãn hết ah.^-^.TKs các bạn trước nha.

Em viết tiếng Việt đầy đủ có dấu nhé. Để tránh bị xóa bài.

Phần chị trả lời có trích dẫn thông tư trong yahoo em chưa đọc kỹ??? Và "Thông thường, số bậc của thang lương và hệ số lương giữa các bậc phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất (mức độ phức tạp công việc, trình độ lành nghề công nhân, yếu tố trách nhiệm, điều kiện lao động).". và: "Số bậc, thang lương, bảng lương phụ thuộc vào mức độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc đòi hỏi, khoảng cách của bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các tài năng tích luỹ, kinh nghiệm."

Em đọc kỹ câu này thì hiểu câu trả lời.
Và để thỏa mãn hơn, em cứ đợi câu trả lời của các thành viên khác. Nhưng nếu muốn thỏa mãn câu hỏi của mình thì em cũng cần đọc kỹ và nghiên cứu kỹ câu trả lời của thành viên. Và đọc kỹ những topic trong chuyên mục này, bác KTGG đã hướng dẫn rất chi tiết đó.
Chúc em thành công!

Người Đưa Tin
20-08-12, 10:30 AM
6, 7 hoặc nhiều bậc hơn còn tùy vào sự phát triển của DN. Hãy nghĩ đến Tuổi thọ của thang lương, bảng lương


Các bạn cho mik bik quy định, quy tắc đó lấy ở đâu ra lun nhé, để làm bằng chứng nếu sếp có hỏi mik còn bik đường mà trả lời.

Thật sự, tôi muốn xóa hẳn cái cách viết bài như kiểu chat chít ở box nghiệp vụ. Hãy tham khảo Nghị định 205 và 204 để biết đường mà trả lời, hai nghị định còn chia ra nhiều bậc hơn như bạn nghĩ.

Đọc lại kỹ topic này để tìm các VB hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương liên quan hoặc xem topic Lập thang lương, bảng lương bắt đầu từ đâu, tại đây (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?35160-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-thang-l%C6%B0%C6%A1ng-b%E1%BA%A3ng-l%C6%B0%C6%A1ng)

hongnhung19871987
20-08-12, 11:02 AM
Cảm ơn các anh/chị rất nhiều ạ. E sẽ chú ý lại cách làm việc của mình.

khanhlinh1992
21-08-12, 11:44 PM
Xin chào các anh/chị! Các anh chị cho e hỏi một số vấn đề:

1.Theo nghị 205/2004/NĐ-CP thỉ các chế độ phụ cấp lương gồm( phụ cấp chức vụ, trách nhiệm,độc hại-nguy hiểm,thu hút). Và mức phụ cấp = tỷ lệ X lương tối thiểu chung đúng không ah? Nhưng sao e thấy bài của Bác KTGG tại sheet(Phu cap luong - 980.000) bác lại ghi chú: Mức phụ cấp = tỷ lệ phụ cấp * mức lương cấp bậc công việc? e không hiểu chỗ này các anh chị giải thích dùm em nhé.

2. Với các khoản phụ cấp (cơm, điện thoại...) theo e tự hiểu đó là những khoản không có tính chất lương đúng không ah? và các khoản này e sẽ liệt kê trong HDLD tại mục những thỏa thuận khác hay e ghi tại mục phụ cấp gồm, với cách ghi như vậy thì cơ quan BHXH họ sẽ không bắt công ty e đóng BHXH với các khoản phụ cấp này đúng không ah ? chỉ bắt công ty e đóng theo Lương căn bản thôi đúng không ah? và khi làm thang bảng lương e không cần làm bảng phụ cấp lương này được không các anh chị?


Các anh chị giúp e nhé. Em mới đi làm nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

Em rất cám ơn Bác KTGG và các anh chị đã đóng góp nhiều bài viết bổ ích, em đã học hỏi được rất nhiều từ nó đó ah.

Người Đưa Tin
25-08-12, 11:02 AM
Thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động chi trả tự lập trên cơ sở tham khảo ND 205/2004/NĐ-CP


Nhưng sao e thấy bài của Bác KTGG tại sheet(Phu cap luong - 980.000) bác lại ghi chú: Mức phụ cấp = tỷ lệ phụ cấp * mức lương cấp bậc công việc?Các khoản phụ cấp do DN tự xây dựng không áp dụng tỉ lệ các khoản phụ cấp theo các khối của cơ quan lực lượng vũ trang, các khối HCSN.và các khoản này e sẽ liệt kê trong HDLD tại mục những thỏa thuận khác hay e ghi tại mục phụ cấp gồm, với cách ghi như vậy thì cơ quan BHXH họ sẽ không bắt công ty e đóng BHXH với các khoản phụ cấp này đúng không ah ?


Theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tiền lương và các khoản phụ cấp lương là hai khoản khác nhau.
Theo quy định tại Khoản 2, Điều 94 Luật BHXH 71/2006/QH11, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương, tiền công ghi trên Hợp đồng lao động, không bao gồm các khoản phụ cấp (nếu có), do Bộ luật Lao động quy định tiền lương và các khoản phụ cấp lương là hai khoản khác nhau.
Các khoản phụ cấp này bạn đưa vào những thỏa thuận khác mà không ghi vào điều 3 của HDLD.

Tham khảo kiến nghị của Bộ Lao động TBXH (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?69425-V%C4%83n-b%E1%BA%A3n-BHXH-%28M%E1%BB%A9c-%C4%91%C3%B3ng-th%E1%BB%A7-t%E1%BB%A5c-HC-thu%E1%BB%99c-l%C4%A9nh-v%E1%BB%B1c-lao-%C4%91%E1%BB%99ng-v%C3%A0-BHXH-%29)đề xuất sửa đổi tiền lương, tiền công mức đóng BHXH sẽ phải bao gồm luôn các khoản phụ cấp. Ẹc ẹc ẹc
Cũng may quá, Bộ luật lao động năm 2013 sẽ áp dụng cũng chưa đề cập vấn đề này

xuan.nguyen82
25-08-12, 09:51 PM
Bổ sung giải thích cho bạn khanhlinh1992 hiểu rõ thêm về cách gọi và cách tính phụ cấp:

Công thức tính mức phụ cấp:

a) Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng hệ số và được tính theo mức lương tối thiểu chung:
Mức PC = Mức lương tối thiểu chung x Hệ số PC được hưởng

b) Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng tỉ lệ phần trăm (%) và được tính trên mức lương cấp bậc hoặc phụ cấp cấp bậc: (khối cơ quan HCSN và lưc lượng công an nhân dân, vũ trang...):

Mức PC= Mức lương cấp bậc (ngạch bậc) x Tỷ lệ % được hưởng.


Giữa cơ quan HCSN và doanh nghiệp ngoài quốc doanh sẽ có những cách tính dựa trên các văn bản, các nghị định của Nhà nước ban hành. Đảm bảo đúng luật và quyền lợi của người lao động.

nguyentrangiapham
02-06-13, 12:28 AM
dạ em làm đề tài qtnl về xây dựng thang bảng lương 1 công ty. em chon công ty Vạn Phát Hưng. nhưng k bik làm thế nào ạ.... có đc bảng mô tả công việc rồi.... nhờ hướng dẫn giúp em cách làm với ạ... em xin chân thành cảm ơn........


Gửi anh Già Gân!
Làm ơn đi, em cũng không download được tài liệu về thang lương, bảng lương. Mong anh gửi về địa chỉ mail cho em như đã gửi cho những người khác ấy. Em đang rất cần, sắp hết thời gian rồi mà em không biết phải tìm manh mối ở đâu cả, may mắn vào google và tìm được anh. Giúp em với, please! Cảm ơn nhiều lắm!

naqhungcsc
29-08-13, 04:10 PM
Cám ơn anh rất nhiều

Xin Dup Tôi
05-10-13, 04:31 PM
Xin chao Anh kế toán Già gân em là thanh viên mới, em có đọc được bài mẫu về thang bảng lương của anh gửi tren diễn đàn. nhưng anh có thể cho em hỏi là mức lương tối thiểu đó là mức lương tối thiểu vùng hay mức lương tối thiểu của nhà nước quy định hiện nay là 1.150.000.
Em vd Công ty em áp dụng đóng mức lương BHXH là 1.926.000đ theo mức lương tốithiểu của NN.
Mà Cty em thuộc vùng 3 nên mức lương tối thiểu vùng là 1.800.000đ
vậy hệ số thì em phải tính sao có phải là: 1.926.000/1.800.000 = 1.07 ( hệ số bậc I ) Anh xem có đúng không. Vậycác hệ số con lại bậc 2, 3, 4... thì tùy cty mình đưa ra theo đúngtiêu chuẩn là khoảng cách giữa các hệ số lớn hơn 5% là được phải ko. anh dúp em với.

quangthuy
07-01-15, 10:35 AM
Các bạn ơi, mình đang làm thủ tục tham gia BHXH cho Công ty, bên mình đã tham gia đóng bảo hiểm nhưng chưa xây dựng quy chế và thang bảng lương để đăng ký với Sở LĐTBXH, nên giờ không biết bắt đầu thế nào. Đơn vị mình là một loại hình HTX trước kia khi thời các cụ làm thì không xây dựng quy chuẩn, nên giờ có thành viên đóng nhưng chỉ đóng theo Mức lương tối thiểu, và chưa xây dựng được thang lương và bậc lương.
Các bác cao tay có thể hướng dẫn và chia sẻ em xin ít tài liệu vào mail: tranquangthuy@gmail.com nhé. Cám ơn Bác KTGG đã có chia sẻ bổ ích.