PDA

View Full Version : Tổng hợp văn bản của Ngân hàng Nhà nước ban hànhNgười Đưa Tin
03-06-11, 10:24 AM
http://4wkt.net/f/l1d8l7plh4hssqp.jpg


Thông tư số 01/2011/TT-NHNN ngày 21/02/2011 quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.


Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 0 3/03/2011 Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.


Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08/03/2011 Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản.


Quyết định số 379/2011/QĐ-NHNN ngày 08/03/2011 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.


Thông tư 04/2011/TT-NHNN ngày 10/03/2011 Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng.


Thông tư 05/2011/TT-NHNN ngày 10/03/2011 Quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.


Thông tư số 06/2011/TT-NHNN ngày 22/03/2011 Quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.


Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/03/2011 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.


Quyết định số 692/QĐ-NHNN ngày 31/03/2011 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.


Thông tư số 08/2011/TT-NHNN ngày 08/04/2011 Quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ.


Thông tư 09/2011/TT-NHNN ngày 09/04/2011Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.


Thông tư 10/2011/TT-NHNN ngày 22/04/2011 Quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hoá


Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/04/2011 Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.


Quyết định số 929/QĐ-NHNN ngày 29/04/2011 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.


Thông tư số 12/2011/TT-NHNN ngày 17/05/2011 Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.


Thông tư số 13/2011/TT-NHNN ngày 31/05/2011 Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.


Thông tư số 14/2011/TT-NHNN ngày 01/06/2011 Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.Tải toàn bộ văn bản trên tại webketoan.vn (http://4wkt.net/f/28euhetttqseh5k.rar)


Thân

Người Đưa Tin
29-08-11, 09:33 PM
Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Thông tư số 16/2011/TT-NHNN ngày 17/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về việc cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng.

Thông tư số 18/2011/TT-NHNN ngày 23/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư số 19/2011/TT-NHNN ngày 24/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn về việc quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Tải toàn bộ văn bản trên tại webketoan.vn (http://4wkt.net/f/4zcpmtkdpzdtd5p.rar)

Thân,

Người Đưa Tin
31-08-11, 01:57 PM
Thông tư số 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 Quy định về việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép.

Thông tư số 21/2011/TT-NHNN ngày 30/8/2011 Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận hành chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/8/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định vê các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Người Đưa Tin
05-09-11, 01:00 PM
Thông tư sô 23/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 - Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 - Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực thánh lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 - Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư số 26/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 - Về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư số 27/2011/TT-NHNN ngày 31/08/2011 - Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 9 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

Tải toàn bộ thông tư trên tại đây (http://4wkt.net/f/7761g8jjyi6cu3t.rar)

Người Đưa Tin
01-10-11, 10:47 AM
Quyết định số 1972/QĐ-NHNN ngày 31/08/2011 Về áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng cho tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ở nước ngoài.

Thông tư số 28/2011/TT-NHNN ngày 01/09/2011 Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.

Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07/09/2011 Về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đồng đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quyết định số 1992/QĐ-NHNN ngày 08/09/2011 Về việc đính chính Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/8/2011.

Thông tư số 29/2011/TT-NHNNN ngày 21/09/2011 Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet.

Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tải files tại đây (http://4wkt.net/f/d25exwpxtdgecw8.rar)

Người Đưa Tin
08-10-11, 11:12 PM
Thông tư số 31/2011/TT-NHNN ngày 30/9/2011 Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định số 2210/QĐ-NHNN ngày 06/10/2011 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Công văn số 7816/NHNN-CSTT ngày 06/10/2011 Về việc cho vay cầm cố, thế chấp bằng vàng.

Quyết định số 2209/QĐ-NHNN ngày 06/10/2011 Về lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 08/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.


Tải files tại webketoan.vn (http://4wkt.net/f/uhie50k3xwury2f.rar)

Người Đưa Tin
01-11-11, 07:24 PM
Thông tư số 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Theo Thông tư này, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền thông qua Quyết định thu hồi Giấy phép, yêu cầu chấm dứt hoạt động, nghiêm cấm Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cất giấu, tẩu tán tài sản; thanh toán nợ không có bảo đảm hoặc chuyển các khoản nợ này thành nợ có bảo đảm; từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; tặng, cho, cầm cố, thế chấp và cho thuê tài sản; ký kết hợp đồng mới và chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài.

Quyết định thu hồi Giấy phép phải được gửi đến TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện, NHNN chi nhánh, UBND, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Hiệp hội ngân hàng và Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành, NHNN có trách nhiệm đăng trên website NHNN và 03 số liên tiếp trên 01 tờ báo giấy có số phát hàng hàng ngày trên toàn quốc về việc thu hồi giấy phép này; niêm yết Quyết định thu hồi tại trụ sở chính và trụ sở chi nhánh của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện.

Cũng tại Thông tư, thời hạn thanh lý tài sản của TCTC, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện là 12 tháng kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực. Việc thanh lý tài sản chỉ kết thúc khi thuộc 01 trong các trường hợp: Đã thanh toán hết các khoản nợ; được TCTD khác mua lại và chấp thuận thanh toán hết các khoản nợ; không có khả năng thanh toán đủ nợ hoặc hết thời hạnh thanh lý theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2011 và thay thế Quyết định số 45/1999/QĐ-NHNN5 ngày 05/02/1999; các khoản 40, 41, 71, 72 và 73 Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/06/2007.

Tải file tại đây (http://4wkt.net/f/iuz6yirp7alpjrl.rar)