PDA

View Full Version : Hàm If chỉ được vài điều kiện thôi có phải không?khanhnth02
03-08-10, 12:00 PM
tôi có dùng hàm if nhưng chỉ được sử dụng đến 7 lần , còn hơn thì máy báo lỗi, vậy làm cách nào để chỉnh được nhiều hơn (chẳn hạn 12 tháng, )

BNTT
03-08-10, 12:04 PM
tôi có dùng hàm if nhưng chỉ được sử dụng đến 7 lần , còn hơn thì máy báo lỗi, vậy làm cách nào để chỉnh được nhiều hơn (chẳn hạn 12 tháng, )
7 lần là giới hạn các hàm lồng nhau (không riêng gì hàm IF) trong Excel 2003.

Nếu muốn lồng nhiều hơn, 64 lần chẳng hạn, bạn chuyển sang Excel 2007 hay Excel 2010.

Còn không nữa, thì dùng hàm khác, chứ không dùng IF. Dùng hàm nào, thì phải biết dữ liệu của bạn là gì, mới nói cụ thể được.

dat_butmuc
03-08-10, 12:16 PM
tôi có dùng hàm if nhưng chỉ được sử dụng đến 7 lần , còn hơn thì máy báo lỗi, vậy làm cách nào để chỉnh được nhiều hơn (chẳn hạn 12 tháng, )

Có thể thực hiện đến 70 lần hoặc hơn cũng được bằng cách tùy biến trong việc kết hợp các điều kiện true/false lồng vào nhau (tuy nhiên - chẳng nên làm vậy - tùy vào dữ liệu mà chọn cách kết hợp hàm cho phù hợp)
Ví dụ: if(logical,if(logical,if(logical,.... false)....)..
Bạn thử gõ vào A1 các số từ 1->12 xem? => với công thức sau:
=IF(A1>6,IF(A1=7,"t7",IF(A1=8,"t8",IF(A1=9,"t9",IF(A1=10,"t10",IF(A1=11,"t11","t12"))))),IF(A1=1,"t1",IF(A1=2,"t2",IF(A1=3,"t3",IF(A1=4,"t4",IF(A1=5,"t5","t6"))))))

Với cách trên, nếu dùng hàm khác thì lại gọn hơn nhiều, như:
="T"&CHOOSE(A1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
hoặc:
="T"&LOOKUP(A1,{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12})

Vậy, theo bạn ta có nên dùng hàm if với chừng ấy điều kiện không?

khanhnth02
06-08-10, 10:37 AM
tôi có một hàm CHOOSE(sumif(.... . rất là dài , không thể chứa hết trong insert/name/define name. vậy có cách nào để rút ngắn hoặc gì đó không.

tôi có một bản dữ liệu rất dài, nhưng khi auto filter thì không thể hiện. mặc dù cột A luôn đầy đủ dữ kiện không có khoản trống, vậy nó bị gì khắc phục như thế nào đây

dat_butmuc
06-08-10, 10:43 AM
tôi có một hàm CHOOSE(sumif(.... . rất là dài , không thể chứa hết trong insert/name/define name. vậy có cách nào để rút ngắn hoặc gì đó không.

Đến câu hỏi mà bạn cũng tiết kiệm nhỉ (kể cả câu hỏi trước - hỏi được trả lời cũng chẳng thấy phản hồi...)
Quay trở lại câu hỏi của bạn: Dài là dài bao nhiêu sao không đưa hết lên & gửi file xem cấu trúc bảng tính ra sao chứ ?

huuthang_bd
06-08-10, 10:57 AM
tôi có một hàm CHOOSE(sumif(.... . rất là dài , không thể chứa hết trong insert/name/define name. vậy có cách nào để rút ngắn hoặc gì đó không.
Thông thường tôi sẽ cắt ra thành nhiều name, tùy vào độ dài của công thức. Nhưng nếu muốn cắt thì cũng phải biết cách cắt. Không có cắt tùy tiện được đâu.

tôi có một bản dữ liệu rất dài, nhưng khi auto filter thì không thể hiện. mặc dù cột A luôn đầy đủ dữ kiện không có khoản trống, vậy nó bị gì khắc phục như thế nào đây
Không thể hiện ở đây có phải là giá trị trong bảng tính thì có nhưng Excel không thể hiện trên danh sách khi bạn thực hiện Autofilter? Nếu vậy thì do giá trị khác nhau của bạn quá nhiều. Excel 2003 chỉ thể hiện được 1000 giá trị khác nhau. Nhiều hơn thì nó cũng chỉ thể hiện 1000 giá trị đầu tiên mà thôi.

hadong123
06-08-10, 11:07 AM
tôi có dùng hàm if nhưng chỉ được sử dụng đến 7 lần , còn hơn thì máy báo lỗi, vậy làm cách nào để chỉnh được nhiều hơn (chẳn hạn 12 tháng, )
với êxcl 2003 hàm if chỉ giới hạm là 7. nhưng để ra hạn thêm hàm if bạn thêm dấu "&" ở hàng điều kiện thứ 7 cứ như vậy có thể mở hàm if lên 14 21 28 vòng lặp
chỉ ví dụ thôi nhé bạn để ý dấu & o đây

IF(C11="KA00 Total","Kh¸ch hµng Anh cña C«ng ty",IF(C11="KA04 Total","Kh¸ch hµng Anh Kh¸nh",IF(C11="KA07 total","Kh¸ch hµng Anh Hµ B",IF(C11="KA08 total","Kh¸ch hµng anh C­êng",IF(C11="KA10 total","Kh¸ch hµng Anh Hµ A",IF(C11="KA17 total","Kh¸ch hµng cña Lîi",IF(C11="KA18 total","Kh¸ch hµng Anh Yªn",IF(C11="KA27 total","Kh¸ch hµng Anh Tµi",E11))))))))&IF(C11="KA28 total","Kh¸ch hµng Anh Hïng",IF(C11="KA29 total","Kh¸ch hµng Anh Nguyªn",IF(C11="KA30 total","Kh¸ch hµng Anh H­ng",IF(C11="KA33 total"," Kh¸ch hµng chÞ Lan",IF(C11="KA34 total"," Kh¸ch hµng cña Nam",IF(C11="KA35 total","Kh¸ch hµng Anh Nam",IF(C11="KA36 total","Kh¸ch hµng V©n H­¬ng",IF(C11="KA37 total"," Kh¸ch hµng cña Nam",""))))))))&IF(C11="KA38 total","Kh¸ch hµng Anh DiÖu",IF(C11="Kh¸ch lÎ Total"," Kh¸ch lÎ",""))

khanhnth02
06-08-10, 06:03 PM
tôi xin lõi vì đưa ra câu hỏi hơi ngắn. nhưng tôi chỉ muốn tóm tắt để dễ hiểu .
tôi có hàm này mà sao không chạy được: =choose($L$1,I.1,I.1:I.2,I.1:I.3)
VỚI
I.1=sumif(A1:A5,B1,C1:C5)
I.2=sumif(A6A:10,B2,C6:C10)
I.3=sumif(A11:A15,B3,C11:C15)
MONG CÁC TIỀN BỐI CHỈ GIÚP

hoangdanh282vn
06-08-10, 06:39 PM
tôi xin lõi vì đưa ra câu hỏi hơi ngắn. nhưng tôi chỉ muốn tóm tắt để dễ hiểu .
tôi có hàm này mà sao không chạy được: =choose($L$1,I.1,I.1:I.2,I.1:I.3)
VỚI
I.1=sumif(A1:A5,B1,C1:C5)
I.2=sumif(A6A:10,B2,C6:C10)
I.3=sumif(A11:A15,B3,C11:C15)
MONG CÁC TIỀN BỐI CHỈ GIÚP

bạn xem lại các chữ màu đỏ trong công thức.
1. $L$1 : phải trả về dạng số thì công thức mới đúng, không sẽ báo lỗi.
2. I.1 : là gì, có phải bạn nói đến ô I1, nếu vậy thì I1 mới đúng
3. I.1:I.2 : cái này không hiểu, có phải ý bạn là ô I1 chia cho ô I22 không, nếu vậy thì : I1/I2

khanhnth02
06-08-10, 08:42 PM
=sumif(A1:A5,B1,C1:C5)
tôi đặt tên cho công thức này là I.1 trong define name tương tự với I.2 và I.3

jupiter149kt
02-04-11, 09:31 AM
Em là thành viên mới các bác a!

Em có một bảng tính thưởng cho nhân viên mới, em làm công thức if(..... nhiều quá hay sao ấy mà nó cứ báo lỗi hòai, các bác giúp em nhé

Nội dung tính chi tiết như sau:
Chỉ tiêu đạt thưởng được thể hiện là;

80% thi thuong 50%
90% thi thuong 80%
Như số liệu trong vùng dữ liệu $B$4:$C$16;

Kết quả thực hiện của từng nhân viên được thể hiện trong cột F :

em đã làm công thức như sau mà đã bị lỗi:

=H26*(IF(F26<80%;0;IF(F26>=80%;0,5;IF(F26>=90%;0,8 ;IF(F26>=100%;1;F26>=102%;1,02;if(F26>=104%;1,12;i f(F26>=106%;1,16;if(F26>=108%;1,2;if(F26>=110%;1,2 5;if(F26>=112%;1,3;if(F26>=114%;1,35;if(f26>=116%; 1,35))))))))))))))))
hay Công thức của em dài quá ạ!

Thank các bác nhiều!

dat_butmuc
02-04-11, 09:46 AM
Em là thành viên mới các bác a!

Em có một bảng tính thưởng cho nhân viên mới, em làm công thức if(..... nhiều quá hay sao ấy mà nó cứ báo lỗi hòai, các bác giúp em nhé

Nội dung tính chi tiết như sau:
Chỉ tiêu đạt thưởng được thể hiện là;

80% thi thuong 50%
90% thi thuong 80%
Như số liệu trong vùng dữ liệu $B$4:$C$16;

Kết quả thực hiện của từng nhân viên được thể hiện trong cột F :

em đã làm công thức như sau mà đã bị lỗi:

=H26*(IF(F26<80%;0;IF(F26>=80%;0,5;IF(F26>=90%;0,8 ;IF(F26>=100%;1;F26>=102%;1,02;if(F26>=104%;1,12;i f(F26>=106%;1,16;if(F26>=108%;1,2;if(F26>=110%;1,2 5;if(F26>=112%;1,3;if(F26>=114%;1,35;if(f26>=116%; 1,35))))))))))))))))
hay Công thức của em dài quá ạ!

Thank các bác nhiều!
Thử dùng thế này, bắt đầu từ dòng 21:

=IF(F21<0.8,0,H21*LOOKUP(F21,$B$4:$C$16))

jupiter149kt
02-04-11, 03:50 PM
Bác ơi, như thế này thì vẫn không được.

Nếu đạt chỉ tiêu 80% thì được tính thưởng là 50%lương
nhưng đạt 81%,82%,83%,84%...89% cũng chỉ được tính thưởng là 50%lương

tương tự
90%,91%,93%.....99% thì được tính thưởng là 80%
( Chỉ tiêu đạt được ở cột $B3-B16$ và phần trăm tính thưởng ở cột $C3-C16

bác thử nghĩ giúp em em , em cam on!
nếu đạt

dat_butmuc
02-04-11, 04:07 PM
Bác ơi, như thế này thì vẫn không được.

Nếu đạt chỉ tiêu 80% thì được tính thưởng là 50%lương
nhưng đạt 81%,82%,83%,84%...89% cũng chỉ được tính thưởng là 50%lương

tương tự
90%,91%,93%.....99% thì được tính thưởng là 80%
( Chỉ tiêu đạt được ở cột $B3-B16$ và phần trăm tính thưởng ở cột $C3-C16

bác thử nghĩ giúp em em , em cam on!
nếu đạt
Sao không được ta?
Bạn gửi cả file khi copy công thức vào & kết quả mong muốn của bạn sao nào?

xacudo
03-04-11, 05:18 PM
Các bác giúp tôi xử lý cái hàm IF này của tối với nhé

huemeoluoi
22-02-12, 03:03 PM
Mình chưa biết cách đăng bài lên diễn đàn, gia đình mình ai biết hướng dẫn mình với nha, tiện đây mình cũng xin hỏi gia đình mình chút, mình có một bài toán như sau : 20tan 10 tấn giá thành
x 10.000.000
x 6.000.000
mình muốn hòi ờ cột giá thành không muốn diền giá theo hương pháp thủ công thì mình chọn công thức ntn ?

nghiaphuc
22-02-12, 03:13 PM
Mình chưa biết cách đăng bài lên diễn đàn, gia đình mình ai biết hướng dẫn mình với nha, tiện đây mình cũng xin hỏi gia đình mình chút, mình có một bài toán như sau : 20tan 10 tấn giá thành
x 10.000.000
x 6.000.000
mình muốn hòi ờ cột giá thành không muốn diền giá theo hương pháp thủ công thì mình chọn công thức ntn ?
Vấn đề thứ nhất: Mọi người đọc được bài của bạn nghĩa là bạn đã biết cách đăng bài trên diễn đàn rồi đó.
Vấn đề thứ hai: Bạn đã biết đăng bài lên diễn đàn, nhưng hình như lại không biết cách hỏi. Cụ thể đọc chỗ này của bạn, mình chẳng hiểu bạn muốn nói cái gì cả:

20tan 10 tấn giá thành
x 10.000.000
x 6.000.000
Mà không hiểu bạn muốn hỏi cái gì thì làm sao mà trả lời?!

jupiter149kt
25-02-12, 09:16 AM
hehhe Tớ cũng không hiểu ấy hỏi gì

Ba Tê
25-02-12, 09:25 AM
Các bác giúp tôi xử lý cái hàm IF này của tối với nhé
Công thức ô E3:

=IF(C3>=40;4;IF(C3>=30;3;IF(C3>=20;2;IF(C3>=10;1;0))))
Không dùng IF() thì

=INT(C3/10)

tuantrana
16-09-14, 05:12 PM
các a/c giúp xử lý cái hàm IF này của tối với nhé
I5=IF(R5=1;23;IF(R5=2;6;IF(R5=3;6;IF(R5=4;8;IF(R5= 5;80,8;IF(R5=6;3,1;IF(R5=7;3,5;IF(R5=8;40;IF(R5=9; 50;IF(R5=10;60))))))))))

nghiaphuc
16-09-14, 06:46 PM
các a/c giúp xử lý cái hàm IF này của tối với nhé
I5=IF(R5=1;23;IF(R5=2;6;IF(R5=3;6;IF(R5=4;8;IF(R5= 5;80,8;IF(R5=6;3,1;IF(R5=7;3,5;IF(R5=8;40;IF(R5=9; 50;IF(R5=10;60))))))))))
Công thức dài như vậy mà bạn dùng IF thì chẳng hay tí nào, nếu trên Excel 2003 thì không thể dùng IF như vậy được.
Có một vài cách để giải quyết bài toán này:
1. Dùng hàm CHOOSE:

=CHOOSE(R5;23;6;6;8;80,8;3,1;3,5;40;50;60)
2. Dùng hàm LOOKUP:

=LOOKUP(R5;{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10};{23;6;6;8;80,8;3 ,1;3,5;40;50;60})
3. Lập bảng dò rồi sử dụng hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP.

tuantrana
16-09-14, 11:03 PM
Công thức dài như vậy mà bạn dùng IF thì chẳng hay tí nào, nếu trên Excel 2003 thì không thể dùng IF như vậy được.
Có một vài cách để giải quyết bài toán này:
1. Dùng hàm CHOOSE:

=CHOOSE(R5;23;6;6;8;80,8;3,1;3,5;40;50;60)
2. Dùng hàm LOOKUP:

=LOOKUP(R5;{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10};{23;6;6;8;80,8;3 ,1;3,5;40;50;60})
3. Lập bảng dò rồi sử dụng hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP.
theo bạn thì nên dùng hàm nào hay tối ưu nhất, tại vì mình cần sự chính xác cao

ndu96081631
16-09-14, 11:14 PM
theo bạn thì nên dùng hàm nào hay tối ưu nhất, tại vì mình cần sự chính xác cao
Nếu cần chính xác thì đừng dùng LOOKUP
Dùng CHOOSE cũng được nhưng CHẮC ĂN NHẤT là tạo 1 bảng tra và dùng VLOOKUP (với tham số thứ tư = 0 <---Dò chính xác)