PDA

View Full Version : Không cho hiển thị số 0yome
29-05-10, 12:39 PM
Chào cả nhà GPE!
Em có 1 vi dụ này mong anh/chị chỉ dùm em nhé!
Trong một bảng tính Excel, những ô mà đặt công thức tính (đã làm tròn số) nếu kết quả bằng 0 thường hay hiển thị dấu (-). Như vậy khi in báo cáo sẽ rất xấu.
Qua vi dụ này em muốn nhờ anh/chị sửa dùm em sao cho bảng của em không hiển thị dấu (-) trong bảng nữa.

solomon2211
29-05-10, 12:46 PM
Chào cả nhà GPE!
Em có 1 vi dụ này mong anh/chị chỉ dùm em nhé!
Trong một bảng tính Excel, những ô mà đặt công thức tính (đã làm tròn số) nếu kết quả bằng 0 thường hay hiển thị dấu (-). Như vậy khi in báo cáo sẽ rất xấu.
Qua vi dụ này em muốn nhờ anh/chị sửa dùm em sao cho bảng của em không hiển thị dấu (-) trong bảng nữa.

Có hai giải pháp cho vấn đề này liên quan đến định dạng:
1. Dùng Custom format: _(* #,##0_);_(* (#,##0);""
2. Dùng Custom format: _(* #,##0_);_(* (#,##0);0 nhưng vào Tool / Options Chọn tab View và bỏ chọn Zero Values.

Còn 1 giải pháp nữa liên quan đến công thức: Ví dụ: =IF(G8*H8=0,"",G8*H8)