PDA

View Full Version : Lấy dữ liệu từ một Sheet sang Sheet khácquyetttvtvp
03-05-10, 10:56 AM
Xin chào các anh chị trên diễn đàn. Mình là một thành viên mới rất muốn làm quen và trao đổi cùng anh chị.
Hiện giờ mình có một bài toán như sau rất mong các ah chị giúp đỡ.
Mình muốn lấy dữ liệu từ một Sheet này sang một sheet khác các bạn viết giúp một code giúp mình nhé. Cái VBA mình chưa biết mấy.Cảm ơn nhiều.

yeuthamhangxom
03-05-10, 11:06 AM
Xin chào các anh chị trên diễn đàn. Mình là một thành viên mới rất muốn làm quen và trao đổi cùng anh chị.
Hiện giờ mình có một bài toán như sau rất mong các ah chị giúp đỡ.
Mình muốn lấy dữ liệu từ một Sheet này sang một sheet khác các bạn viết giúp một code giúp mình nhé. Cái VBA mình chưa biết mấy.Cảm ơn nhiều.
có thể không cần dùng VBA có được không?

hoang2ha2
06-10-10, 08:03 PM
Xin chào các anh chị trên diễn đàn. Mình là một thành viên mới rất muốn làm quen và trao đổi cùng anh chị.
Hiện giờ mình có một bài toán như sau rất mong các ah chị giúp đỡ.
Mình muốn lấy dữ liệu từ một Sheet này sang một sheet khác các bạn viết giúp một code giúp mình nhé. Cái VBA mình chưa biết mấy.Cảm ơn nhiều.
ý bạn lấy tất cả dữ liệu từ sheet này sang sheet khác hay chỉ một số cột hay dong thôi

vuminh1601
06-10-10, 11:08 PM
Xin chào các anh chị trên diễn đàn. Mình là một thành viên mới rất muốn làm quen và trao đổi cùng anh chị.
Hiện giờ mình có một bài toán như sau rất mong các ah chị giúp đỡ.
Mình muốn lấy dữ liệu từ một Sheet này sang một sheet khác các bạn viết giúp một code giúp mình nhé. Cái VBA mình chưa biết mấy.Cảm ơn nhiều.
Bạn nên gửi file lên và nói rõ yêu cầu, mọi người sẽ cùng giúp bạn

NH_DK
07-10-10, 12:33 AM
Xin chào các anh chị trên diễn đàn. Mình là một thành viên mới rất muốn làm quen và trao đổi cùng anh chị.
Hiện giờ mình có một bài toán như sau rất mong các ah chị giúp đỡ.
Mình muốn lấy dữ liệu từ một Sheet này sang một sheet khác các bạn viết giúp một code giúp mình nhé. Cái VBA mình chưa biết mấy.Cảm ơn nhiều.

Việc này làm được nhưng bạn phải post file lên thì mới giúp bạn được chứ?

SA_DQ
07-10-10, 06:45 AM
Giờ mình muốn lấy dữ liệu từ một Sheet này sang một sheet khác các bạn viết giúp một code giúp mình nhé.

Bạn tham khảo bước đầu 2 macro sau:


Option Explicit
Sub CopyToSheet0()
1 Range("A1:B5").Copy Destination:=Sheets("CSDL").[A5]
End Sub

Đây là câu lệnh copy 1 vùng dữ liệu sang 1 vùng của trang tính khác có tên là 'CSDL'
Câu lệnh này cũng có thể bạn gặp dưới dạng bóng bãy sau:

[A1].Resize(5,2).Copy Destination:=Sheets("CSDL").[A5]

Hay có người dùng fương cách gán trực tiếp:

Sheets("CSDL").[A5].Resize(5,2).value= [A1].Resize(5,2).value

Ở cả ba trường hợp, vùng đích cần chép đến bắt đầu bỡi ô [A5] của trang 'CSDL'; Còn vùng dữ liệu nguồn là vùng A1:B5 của trang tính hiện hành (Trang đang được kích hoạt)

Các trường hợp trên là ta cần chép từ vùng đến vùng; Còn có trường hợp hi hữu hơn, như chép dữ liệu của 1 vùng nằm trong 1 cột & paste sang 'CSDL' theo dòng. Trường hợp này thường gặp khi ta nhập liệu từ 1 trang tính vô 1 CSDL (Như hồ sơ nhân viên 1 cơ quan, trường học, hoặc 1 hóa đơn bán hay nhập hàng,. . . )
Lúc đó ta xài macro có dạng sau:


Sub CopyToSheet1()
Range("B1:B5").Select: Selection.Copy
2 Sheets("CSDL").Select
[A65500].End(xlUp).Offset(1).Select
4 Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
Application.CutCopyMode = False
End Sub


Có gì chưa rõ, bạn đặt vấn đề tiếp nha. --=0

Lê Duy Thương
07-10-10, 07:02 AM
Bạn tham khảo bước đầu 2 macro sau:


Option Explicit
Sub CopyToSheet0()
1 Range("A1:B5").Copy Destination:=Sheets("CSDL").[A5]
End SubĐây là câu lệnh copy 1 vùng dữ liệu sang 1 vùng của trang tính khác có tên là 'CSDL'
Câu lệnh này cũng có thể bạn gặp dưới dạng bóng bãy sau:

[A1].Resize(5,2).Copy Destination:=Sheets("CSDL").[A5]

Hay có người dùng fương cách gán trực tiếp:

Sheets("CSDL").[A5].Resize(5,2).value= [A1].Resize(5,2).value

Ở cả ba trường hợp, vùng đích cần chép đến bắt đầu bỡi ô [A5] của trang 'CSDL'; Còn vùng dữ liệu nguồn là vùng A1:B5 của trang tính hiện hành (Trang đang được kích hoạt)

Các trường hợp trên là ta cần chép từ vùng đến vùng; Còn có trường hợp hi hữu hơn, như chép dữ liệu của 1 vùng nằm trong 1 cột & paste sang 'CSDL' theo dòng. Trường hợp này thường gặp khi ta nhập liệu từ 1 trang tính vô 1 CSDL (Như hồ sơ nhân viên 1 cơ quan, trường học, hoặc 1 hóa đơn bán hay nhập hàng,. . . )
Lúc đó ta xài macro có dạng sau:


Sub CopyToSheet1()
Range("B1:B5").Select: Selection.Copy
2 Sheets("CSDL").Select
[A65500].End(xlUp).Offset(1).Select
4 Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=True
Application.CutCopyMode = False
End Sub


Có gì chưa rõ, bạn đặt vấn đề tiếp nha. --=0

Em cũng đang tập có gì các bác chỉ giùm

Private Sub CommandButton1_Click()
Sheets("csdl").Select
ActiveSheet.Cells.Clear
ActiveSheet.Range("A2").Select

For i = 1 To 2
Ten_sheet = Trim(Str(i))
Sheets(Ten_sheet).Select
ActiveSheet.Range("A3:J62").Copy
Sheets("csdl").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
ActiveSheet.Range("A" & i * 61 + 1).Select
Next
With Sheets("csdl")
j = .[B10000].End(xlUp).Row + 1
.Range(Sheets("csdl").Rows(j), Sheets("csdl").Rows(10000)).Clear
ActiveWorkbook.Save
End With
End Sub

cuongtuyen
21-10-11, 09:23 AM
em muốn copy 1 đoạn dữ liệu trong một cột trong sheet1 có cấu trúc giống nhau ở nhiều file vào một file tổng hợp. Nhưng copy dữ liệu ở mỗi file thì lại đặt nó theo thứ tự cột B,C,D,...............
Rất mong sự giúp đỡ của các bác.
Xin chân thành cảm ơn!

nhapmon
18-07-12, 11:27 AM
doan code copy tu mot file khac,
sua lai cac sheet cho phu hop voi muc dich su dung cua cac ban

Sub COPPY()


Const nPerColumn As Long = 38 'number of items per column
Const nWidth As Long = 13 'width of each letter
Const nHeight As Long = 18 'height of each row
Const sID As String = "___SheetGoto" 'name of dialog sheet
Const kCaption As String = " Select sheet to goto"
'dialog caption

Dim i As Long
Dim TopPos As Long
Dim iBooks As Long
Dim cCols As Long
Dim cLetters As Long
Dim cMaxLetters As Long
Dim cLeft As Long
Dim thisDlg As DialogSheet
Dim CurrentSheet As Worksheet
Dim cb As CheckBox
Dim Answer As String
Dim MyNote As String

Application.ScreenUpdating = False

If ActiveWorkbook.ProtectStructure Then
MsgBox "Workbook is protected.", vbCritical
Exit Sub
End If

On Error Resume Next
Application.DisplayAlerts = False
ActiveWorkbook.DialogSheets(sID).Delete
Application.DisplayAlerts = True

Do
On Error GoTo 0
Set CurrentSheet = ActiveSheet
Set thisDlg = ActiveWorkbook.DialogSheets.Add

With thisDlg

.Name = sID
.Visible = xlSheetHidden


iBooks = 0
cCols = 0
cMaxLetters = 0
cLeft = 78
TopPos = 40


For i = 1 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count

If i Mod nPerColumn = 1 Then
cCols = cCols + 1
TopPos = 40
cLeft = cLeft + (cMaxLetters * nWidth)
cMaxLetters = 0
End If

Set CurrentSheet = ActiveWorkbook.Worksheets(i)
cLetters = Len(CurrentSheet.Name)
If cLetters > cMaxLetters Then
cMaxLetters = cLetters
End If

iBooks = iBooks + 1
thisDlg.CheckBoxes.Add cLeft, TopPos, cLetters * nWidth, 16.5
thisDlg.CheckBoxes(iBooks).Text = _
ActiveWorkbook.Worksheets(iBooks).Name
TopPos = TopPos + 13

Next i

.Buttons.Left = cLeft + (cMaxLetters * nWidth) + 24

CurrentSheet.Activate

With .DialogFrame
.Height = Application.Max(68, _
Application.Min(iBooks, nPerColumn) * nHeight + 10)
.Width = cLeft + (cMaxLetters * nWidth) + 24
.Caption = kCaption
End With

.Buttons("Button 2").BringToFront
.Buttons("Button 3").BringToFront


Application.ScreenUpdating = True
If thisDlg.Show Then
For Each cb In thisDlg.CheckBoxes
If cb.Value = xlOn Then
ActiveWorkbook.Worksheets(cb.Caption).Select

LR = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'di den dong du lieu cuoi cung
Range("A9:AP" & LR).Select 'vung du lieu ban muon chon
Selection.Copy
Sheets("sheet1").Select 'sheet ban muon chep toi
LR = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'di den dong cuoi cung cua so lieu
Range("A" & LR).Select
ActiveSheet.PasteEnd If
Next cb
Else
Sheets("08MM").Select
Range("A2").Select
End If
Application.DisplayAlerts = False
.Delete

End WithAnswer = MsgBox(MyNote, vbQuestion + vbYesNo, "Chep Sheet Nao Nua Khong?")

If Answer = vbNo Then
'Code for No button Press
'MsgBox "You pressed NO!"
Else
'Code for Yes button Press
'MsgBox "You pressed Yes!"
End If

Loop Until Answer = vbNo


End Sub

khongco96
16-05-13, 02:10 PM
Hi các bạn và admin!
Các bạn và admin viết giúp mình một đoạn code VBA, cách copy dữ liệu từ hai sheet dữ liệu tạo ra một sheet mới như file excel đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn và admin làm việc vui vẻ!
Vũ Hưng.

Hai Lúa Miền Tây
16-05-13, 03:09 PM
Hi các bạn và admin!
Các bạn và admin viết giúp mình một đoạn code VBA, cách copy dữ liệu từ hai sheet dữ liệu tạo ra một sheet mới như file excel đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn và admin làm việc vui vẻ!
Vũ Hưng.

Bạn xem file đính kèm nhé.

khongco96
28-05-13, 03:13 PM
Có anh chị nào giúp mình giải quyết bài toán này với!
Với bài toán trước mình chỉ lấy được dữ liệu từ hai sheet sang một sheet khác mà không có điều kiện, trường hợp dưới đây là lấy dữ liệu có điều kiện. Mong các bạn và anh chị giải quyết bài toán này.
Chúc mọi người làm việc vẻ!

Hai Lúa Miền Tây
04-06-13, 02:43 PM
Có anh chị nào giúp mình giải quyết bài toán này với!
Với bài toán trước mình chỉ lấy được dữ liệu từ hai sheet sang một sheet khác mà không có điều kiện, trường hợp dưới đây là lấy dữ liệu có điều kiện. Mong các bạn và anh chị giải quyết bài toán này.
Chúc mọi người làm việc vẻ!
Chỉ làm cho bạn được ở file đính kèm thôi.