PDA

View Full Version : Xếp loại học lực của GVCNongtrungducmx25
01-01-10, 10:34 AM
Nhờ mọi người hướng dẫn mình tạo công thức tính Học lực của học sinh lớp mình với! mình mò hoài cũng không thấy có hiệu quả về công thức tính học lực của học sinh (bó tay)
-------------------------------
Cách tính điểm TBM theo quyết định Số: 51/2008/QĐ-BGDĐT:
..."Điều 11". Điểm trung bình môn học, xếp loại trung bình môn học
1. Điểm trung bình môn của học kỳ, cả năm học đối với các môn học đánh giá bằng điểm:
a) Điểm trung bình môn của học kỳ (ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm các bài KTtx, KTđk và KThk với các hệ số quy định tại Điều 7 của Quy chế này:
ĐTBmhk = (ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk)/Tổng các hệ số
b) Điểm trung bình môn của cả năm (ĐTBmcn) là trung bình cộng của ĐTBmhkI với ĐTBmhkII, trong đó ĐTBmhkII tính theo hệ số 2:
ĐTBmcn = (ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII)/3
"Điều 13. Tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm
1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 8,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5.
2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 6,5 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0.
3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn dưới đây:
a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó: đối với học sinh THPT chuyên thì điểm môn chuyên từ 5,0 trở lên; đối với học sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên;
b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5.
4. Loại yếu: điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0 hoặc nhận xét loại kém.
5. Loại kém: các trường hợp còn lại.
6. Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức quy định cho từng loại nói tại các khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học thấp hơn mức quy định cho loại đó cho nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K;
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y;
-------------------------------
các môn học : TD+AN+MT: cho điểm cụ thể (0-10 điểm); Trường mình là vùng dân tộc có thêm môn sinh ngữ là KM(Khmer) cho điểm.


File đính kèm hoc luc HKI 2009-2010.rar (http://www.mediafire.com/?kzmumy5yyzi)

kienthuc2007
01-01-10, 11:39 AM
test thử công thức của mình :
=IF(S2="","",IF(AND(S2>=8,MIN(D2:R2)>6.4,OR(D2>=8,H2>=8)),"GIỎI",IF(OR(AND(S2>=8,MIN(D2:R2)>3.4,OR(D2>=8,H2>=8),COUNT(D2:R2)-COUNTIF(D2:R2,">6.4")=1,COUNTIF(D2:R2,"<5")=1),AND(S2>=6.5,MIN(D2:R2)>4.9,OR(D2>=6.5,H2>=6.5))),"KHÁ",IF(OR(AND(S2>6.4,MIN(D2:R2)>1.9,OR(D2>6.4,H2>6.4),COUNT(D2:R2)-COUNTIF(D2:R2,">=5")=1,COUNTIF(D2:R2,"<3.5")=1),AND(S2>=8,OR(D2>=8,H2>=8),COUNT(D2:R2)-COUNTIF(D2:R2,">=6.5")=1,COUNTIF(D2:R2,"<3.5")=1),AND(S2>=5,MIN(D2:R2)>3.4,OR(D2>=5,H2>=5))),"TB",IF(OR(AND(S2>=8,OR(D2>=8,H2>=8),COUNT(D2:R2)-COUNTIF(D2:R2,">=5")=2,MIN(D2:R2)>=2),AND(S2>6.4,OR(D2>6.4,H2>6.4),COUNT(D2:R2)-COUNTIF(D2:R2,">=5")=1,COUNTIF(D2:R2,"<2")=1),AND(S2>3.4,MIN(D2:R2)>1.9)),"YẾU","KÉM")))))

ChanhTQ@
01-01-10, 01:12 PM
Option Explicit
Function XepLoaiHS(DiemTB As Range, Toan As Range, Van As Range)
With Application.WorksheetFunction
If DiemTB = "" Then
XepLoaiHS = ""
ElseIf DiemTB >= 8 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 6.5 Then
XepLoaiHS = "GIOI"
ElseIf (DiemTB >= 6.5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 5) Or _
(DiemTB >= 8 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 3.5) Then
XepLoaiHS = "KHÁ"
ElseIf DiemTB >= 5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 3.5 Or _
(DiemTB >= 8) Or _
(DiemTB >= 6.5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 2) Then
XepLoaiHS = "TB"
ElseIf DiemTB >= 3.5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 2 Or _
DiemTB >= 6.5 Then
XepLoaiHS = "YÉU"
Else
XepLoaiHS = "KÉM"
End If
End With
End Function

havietchuong
01-01-10, 04:06 PM
Bạn ongtrungducmx25 xem thử công thức ở file đính kèm.

ongtrungducmx25
01-01-10, 10:20 PM
Option Explicit
Function XepLoaiHS(DiemTB As Range, Toan As Range, Van As Range)
With Application.WorksheetFunction
If DiemTB = "" Then
XepLoaiHS = ""
ElseIf DiemTB >= 8 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 6.5 Then
XepLoaiHS = "GIOI"
ElseIf (DiemTB >= 6.5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 5) Or _
(DiemTB >= 8 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 3.5) Then
XepLoaiHS = "KHÁ"
ElseIf DiemTB >= 5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 3.5 Or _
(DiemTB >= 8) Or _
(DiemTB >= 6.5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 2) Then
XepLoaiHS = "TB"
ElseIf DiemTB >= 3.5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 2 Or _
DiemTB >= 6.5 Then
XepLoaiHS = "YÉU"
Else
XepLoaiHS = "KÉM"
End If
End With
End Function

Hình như nó ra không đúng chữ rồi bạn ah! Yếu =YÉu; GIỎI=GIOI

ChanhTQ@
01-01-10, 10:37 PM
Hình như nó ra không đúng chữ rồi bạn ah! Yếu =YÉu; GIỎI=GIOI

Đó là phần hình thức, ta có thể khắc phục sau; Mình nhờ các bạn trong ngành xem xét nội dung đúng hay chưa để mình hoàn chỉnh tiếp.

(*) Một trong những cách khắc phục có thể thông qua hàm CHOOSE(num, "GIỎI", "KHÁ', "TB", "YẾU, "KÉM")

Lúc đó hàm xếp loại sẽ trả về sô num tương ứng với học lực của họic sinh!

Mình phát hiện ra là hàm tự tạo còn thiếu các điều kiện của môn toán & văn. (Sẽ thử bổ sung vào ngày mai)

Chúc mừng năm mới!

ongtrungducmx25
02-01-10, 08:25 AM
Sau mình kiểm tra rồi mà sau điểm số trung bình của một số học sinh bỏ thi một vài một thì nó cũng tính điểm trung bình nữa (mình muốn điểm trung bình này có học sinh nào bỏ thi một môn thì nó chưa cho ra điểm trung bình các môn và ô đó trống luôn).
hoc luc HKI 2009-2010new.rar (http://www.mediafire.com/?hy44nywfz3d)

HYen17
03-01-10, 05:29 AM
Một em HS có 4 môn trong đó có môn toán đạt điểm trung bình đều 3.5; Còn lại tất cả là điểm 10 (trong đó có môn văn); Điểm trung bình cả năm như vậy vẫn đạt 8.1 (mức giỏi)

Em HS này vẫn được xếp loại "Khá", phải không vậy?!

havietchuong
03-01-10, 05:59 AM
Sau mình kiểm tra rồi mà sau điểm số trung bình của một số học sinh bỏ thi một vài một thì nó cũng tính điểm trung bình nữa (mình muốn điểm trung bình này có học sinh nào bỏ thi một môn thì nó chưa cho ra điểm trung bình các môn và ô đó trống luôn).
hoc luc HKI 2009-2010new.rar (http://www.mediafire.com/?hy44nywfz3d)

Ở file ban đầu của bạn chỉ không tính ĐTB cho những em bỏ thi môn Toán hoặc Ngữ văn thôi, nếu với yêu cầu không tính ĐTB với những em bỏ thi bất cứ môn nào thì khác rồi.
File đính kèm.

le phuong van
03-01-10, 09:42 AM
Nhờ mọi người hướng dẫn mình tạo công thức tính Học lực của học sinh lớp mình với! mình mò hoài cũng không thấy có hiệu quả về công thức tính học lực của học sinh (bó tay)
-------------------------------
Cách tính điểm TBM theo quyết định Số: 51/2008/QĐ-BGDĐT:
..."Điều 11". Điểm trung bình môn học, xếp loại trung bình môn học

-------------------------------
các môn học : TD+AN+MT: cho điểm cụ thể (0-10 điểm); Trường mình là vùng dân tộc có thêm môn sinh ngữ là KM(Khmer) cho điểm.


File đính kèm hoc luc HKI 2009-2010.rar (http://www.mediafire.com/?kzmumy5yyzi)
Dùng quyết định 51, nhưng sao các môn N,H,TD lại tính điểm?

ongtrungducmx25
03-01-10, 09:54 AM
Dùng quyết định 51, nhưng sao các môn N,H,TD lại tính điểm?
Không lầm đâu bạn ơi! tại huyện và trường mình chỉ đạo xếp loại các môn N,H,TD là cho điểm trung bình luôn đó! thank

ongtrungducmx25
03-01-10, 09:56 AM
Một em HS có 4 môn trong đó có môn toán đạt điểm trung bình đều 3.5; Còn lại tất cả là điểm 10 (trong đó có môn văn); Điểm trung bình cả năm như vậy vẫn đạt 8.1 (mức giỏi)

Em HS này vẫn được xếp loại "Khá", phải không vậy?!
5. Loại kém: các trường hợp còn lại.
6. Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức quy định cho từng loại nói tại các khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học thấp hơn mức quy định cho loại đó cho nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K;
b) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Y hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
c) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Y thì được điều chỉnh xếp loại Tb;
d) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại kém thì được điều chỉnh xếp loại Y;

le phuong van
03-01-10, 10:15 AM
[QUOTE=ongtrungducmx25;215223]Nhờ mọi người hướng dẫn mình tạo công thức tính Học lực của học sinh lớp mình với! mình mò hoài cũng không thấy có hiệu quả về công thức tính học lực của học sinh (bó tay)
trường mình chỉ đạo xếp loại các môn N,H,TD là cho điểm trung bình luôn đó! thank
-------------------------------
Bạn dùng cái này thử xem (pas: van)
Trước khi dùng bạn chỉnh lại máy: Vào Tools | Macro | Security | Chọn Low | OK. Sau đó đóng tất cả các file excel. Lúc này bạn có thể mở chương trình của mình để dùng.
- Vào DSHS ở cuối bảng bên phải, bạn gõ các cột điểm tối thiểu từng môn. Nếu đã khai báo, trong bảng cho điểm từng môn sẽ có số cột cho điểm tối thiểu, nếu cho không đúng quy định đó, máy sẽ không cộng TB.
- Vào bảng tổng hợp HK1 và HK2 khai báo hệ số: môn không học là hệ số 0 (ví dụ Hóa Lớp 6)
- Có thể gõ điểm nhanh. VD: 58 sẽ thành 5.8. Riêng các con điểm 0.3; 0.5; 0.8 phải gõ bình thường.
- Riêng bảng điểm môn Nhạc, Họa, nếu dùng cho cấp 3 khi khai báo lớp sẽ tự đổi tên môn học: Quốc Phòng, Tin
- Ở bảng tổng hợp Cả Năm, khi kích vào nút lệnh "Kích vào đây để có" máy sẽ tự điền các con điểm đã có trong bảng tổng hợp và GV có thể gõ lại điểm khác sau khi thi lại.
- Cuối năm có thể in các danh sách lên lớp, thi lại, ở lại.
- Đối với lớp 9 có thêm bằng tốt nghiệp tạm thời và phiếu dự thi.

HYen17
03-01-10, 12:51 PM
6. Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức quy định cho từng loại nói tại các khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học thấp hơn mức quy định cho loại đó cho nên học lực bị xếp thấp xuống thì được điều chỉnh như sau:
a) Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do ĐTB hoặc nhận xét của 1 môn học phải xuống loại Tb thì được điều chỉnh xếp loại K;
b)
c)
d)

Hướng dẫn viết con số một tổ chảng thế kia mà!
Đây đến 4 môn thì phải xếp loại dưới kề với khá chứ!

Còn nữa: theo phần (b) thi em HS có ba môn đểm lần lượt 1,2,3 (Văn 1) nhưng các điểm còn lại là 10 toàn bộ; Như vậy điểm trung bình toàn năm là 8.1. Em sẽ thuộc loại Trung bình; Ô là là, hay không chê vào đâu được!

ongtrungducmx25
03-01-10, 09:38 PM
Hình như bạn nêu ra trường hợp đặc biệt đã giải quyết xong rồi đó!

truonggiang73
04-01-10, 10:06 AM
Tôi thấy các bác đưa ra nhiều phương án hay nhưng phức tạp, dùng để nghiên cứu rất tốt. Nhưng với yêu cầu cụ thể như trên, tôi nghĩ chỉ cần sử dụng hàm if, and, or. Trong bảng cel mở thêm một số cột phụ là được. Dễ sd, dễ hiểu và chỉnh sửa nhưng vẫn hiệu quả. Tôi không phải là GV nhưng cũng đã giúp cho một số người. Hiện tại họ vẫn dùng.
Mong các bác bỏ quá cho là lắm lời nhé.

le phuong van
04-01-10, 04:47 PM
Tôi thấy các bác đưa ra nhiều phương án hay nhưng phức tạp, dùng để nghiên cứu rất tốt. Nhưng với yêu cầu cụ thể như trên, tôi nghĩ chỉ cần sử dụng hàm if, and, or. Trong bảng cel mở thêm một số cột phụ là được. Dễ sd, dễ hiểu và chỉnh sửa nhưng vẫn hiệu quả. Tôi không phải là GV nhưng cũng đã giúp cho một số người. Hiện tại họ vẫn dùng.
Mong các bác bỏ quá cho là lắm lời nhé.
Đúng là "lắm lời", chỉ cần đưa file kèm theo để cả nhà học hỏi là đủ mà!
Nói cho vui thôi đừng giận nha!

voda
06-02-10, 02:13 PM
Nguyên văn bởi ChanhTQ@


Option Explicit
Function XepLoaiHS(DiemTB As Range, Toan As Range, Van As Range)
With Application.WorksheetFunction
If DiemTB = "" Then
XepLoaiHS = ""
ElseIf DiemTB >= 8 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 6.5 Then
XepLoaiHS = "GIOI"
ElseIf (DiemTB >= 6.5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 5) Or _
(DiemTB >= 8 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 3.5) Then
XepLoaiHS = "KHÁ"
ElseIf DiemTB >= 5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 3.5 Or _
(DiemTB >= 8) Or _
(DiemTB >= 6.5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 2) Then
XepLoaiHS = "TB"
ElseIf DiemTB >= 3.5 And .Min(Union(Toan, Van)) >= 2 Or _
DiemTB >= 6.5 Then
XepLoaiHS = "YÉU"
Else
XepLoaiHS = "KÉM"
End If
End With
End Function

Không biết bác ChanhTQ@ viết hàm trên cho đối tượng nào, dựa theo văn bản nào. Nếu theo quyết định 40 (hoặc 51) của BGD ĐT thì hàm cần bổ sung một số điểm sau đây:
-Trong 2 môn Toán Văn chỉ yêu cầu 1 môn phải trên điểm khống chế theo loại ( Giỏi :>=8.0, Khá:>=6.5, TB: >=5)
-Chưa xét điều kiện trung bình các môn còn lại phải trên điểm khống chế theo loại ( Giỏi: >=6.5, Khá >=5.0, TB:>=3.5, Yếu:>=2.0)
-Những điều kiện nâng bậc cũng chưa được xét thấu đáo.
-Có lẽ nên bỏ tham số DiemTB, thay vào đó là tham số vùng nhập điểm.
Vài ý kiến nhỏ xin trao đổi . Mong ý kiến của bác

voda
09-02-10, 04:12 PM
Bác ChanhTQ@ đi đâu rồi nhỉ? Những quy định của BGD ĐT về xếp loại học lực học sinh theo QĐ 40, 51 khá phức tạp, trong thực tế đã gây ra nhiều lúng túng cho GV. Người này, người kia, chỗ này, chỗ kia không thống nhất với nhau. Mình là giáo viên, dạy đã đến tuổi hưu rồi mà nhiều khi còn phân vân, mù mờ. Bác không phải là người trong ngành nên cái hàm trên chưa sát với quyết định 40 là tất nhiên thôi. Những ý trên là chỉ mong được trao đổi, học tập lẫn nhau. Nếu có gì không phải mong bác ChanhTQ@ và các bác bỏ qua cho.

ChanhTQ@
09-02-10, 04:42 PM
Bác ChanhTQ@ đi đâu rồi nhỉ? Những quy định của BGD ĐT về xếp loại học lực học sinh theo QĐ 40, 51 khá phức tạp, trong thực tế đã gây ra nhiều lúng túng cho GV.

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=28492#36

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ys47_aFx-1