PDA

View Full Version : cho em hỏi cách ngày tháng bằng số trong Accesski_calvin
27-08-09, 10:17 PM
em tạo 1 cái textbox nhưng khi em gõ ngày tháng năm thì nó hiện vd/:27-jan-09 ,em muốn làm sao nó hiện thị là kiểu :27-01-09 ,hoặc em muốn tạo một cái textbox hiện thị ngày hôm nay cũng như vậy.thì em phải làm sao?mong anh chị nào biết giúp đỡ.thank

duongdv
27-08-09, 10:22 PM
em tạo 1 cái textbox nhưng khi em gõ ngày tháng năm thì nó hiện vd/:27-jan-09 ,em muốn làm sao nó hiện thị là kiểu :27-01-09 ,hoặc em muốn tạo một cái textbox hiện thị ngày hôm nay cũng như vậy.thì em phải làm sao?mong anh chị nào biết giúp đỡ.thankBạn tạo Textbox ở trong Excel? Nếu đã là textbox thi sao nó có thể chuyển đổi sang định dạng như bạn nói được. Bạn gửi file lên xem sao?

ki_calvin
27-08-09, 10:48 PM
em tạo bằng access .em xin lỗi tịếc là cái file em để ỡ máy tính cơ quan mất.nen ko upload lên đươc.

em tạo liên kết với report để khi chuyễn qua chế độ in nó hiện ra như vậy để làm báo cáo.em không hiễu vì sao cứ đánh vào là nó hiện ra như vậy nữa.

ki_calvin
27-08-09, 11:20 PM
tiện thể cho em hỏi luôn!em muốn tạo một cái tetxbox mà vd em chọn là 1 tháng,thì lập tức một cái tetbox ở dưới se hiện thị ngày hôm này và một têxtbox ngày đến hạn của 1 tháng tới đúng ngày nà tháng sau.nhưng mà hiện thị như em nói toàn bộ là số chữ không có chữ bằng tiếng anh.thank!

Hoàng Trọng Nghĩa
27-08-09, 11:24 PM
em tạo bằng access .em xin lỗi tịếc là cái file em để ỡ máy tính cơ quan mất.nen ko upload lên đươc.

Trong phần thiết kế Form, bạn chọn Textbox cần định dạng, sau đó chọn Properties, tại thẻ Format, bạn chọn hàng Format là Short Date, sau khi View, không những nó có cái textbox được định dạng theo kiểu dd-mm-yyyy, mà nó còn có "cuốn lịch" cho bạn "gỡ" nữa! (tôi dùng ACCESS 2007)


tiện thể cho em hỏi luôn!em muốn tạo một cái tetxbox mà vd em chọn là 1 tháng,thì lập tức một cái tetbox ở dưới se hiện thị ngày hôm này và một têxtbox ngày đến hạn của 1 tháng tới đúng ngày nà tháng sau.nhưng mà hiện thị như em nói toàn bộ là số chữ không có chữ bằng tiếng anh.thank!

Đối với Access, bạn cứ nhè ngay cái Format và gõ định dạng thôi, ví dụ: dd-mm-yy.

ki_calvin
27-08-09, 11:34 PM
nhưng lúc vào properties như anh nói em cũng thấy sort day và medium day vẫn thấy kiểu định dạng có tháng băng tiếng anh và thêm giớ phút giây.mong anh giúp đỡ.

em sẽ thử làm theo anh.và vậy mình tính một tháng tiếp theo là ngày mầy ,mình dùng hàm gi?

Hoàng Trọng Nghĩa
27-08-09, 11:42 PM
nhưng lúc vào properties như anh nói em cũng thấy sort day và medium day vẫn thấy kiểu định dạng có tháng băng tiếng anh và thêm giớ phút giây.mong anh giúp đỡ.

Bạn cứ gõ vào dd-mm-yy còn thêm giờ vào thì gõ dd-mm-yy hh:mm:ss , còn việc nó định dạng kiểu mặc định bằng tiếng Anh tiếng Em gì thì mặc kệ nó chứ!

ki_calvin
27-08-09, 11:45 PM
dạ thank anh nhiều.vậy muốn tính ngáy của 5 tháng tới của ngày này vào tháng mấy năm mấy.mình dùng hàm gì hả anh?

Hoàng Trọng Nghĩa
27-08-09, 11:55 PM
dạ thank anh nhiều.vậy muốn tính ngáy của 5 tháng tới của ngày này vào tháng mấy năm mấy.mình dùng hàm gì hả anh?

Xin lỗi bạn, bạn nhờ các thành viên khác nhé!-+*/

ki_calvin
27-08-09, 11:57 PM
có anh chị nào biềt tình ngày không giúp em?

BNTT
27-08-09, 11:58 PM
dạ thank anh nhiều.vậy muốn tính ngáy của 5 tháng tới của ngày này vào tháng mấy năm mấy.mình dùng hàm gì hả anh?
Đọc cái này... hiểu chết liền!

ki_calvin
28-08-09, 12:07 AM
để em sửa lậi ,ý em là nếu em tạo một cái tetxbox 1:dùng để chọn 1,2,3....12 tháng,tiếp theo em tạo một cái tetxtbox 2.là sẽ hiện thị ngày hôm nay.và cái textbox 3 là hiện thị ngày đến hạn.nếu em chọn 1 tháng ở textbox 1 là 1tháng.thì ở textbỏx 3 là sẽ hiện thị ngày 27/09/09(em vd hôm nay là ngày 27 luôn) ,em muốn hỏi cách tính dùng hàm gì ở tetxtbox 3 ngày đến hạn sau 1 tháng ,và hàm gì ở textbox 2 để hiện thị ngày tháng năm của hôm nay vd:27/08/09 đễ khi qua phần report em in ra đươc.thank anh.

mvp2006
28-08-09, 02:13 PM
dạ thank anh nhiều.vậy muốn tính ngáy của 5 tháng tới của ngày này vào tháng mấy năm mấy.mình dùng hàm gì hả anh?

Bạn dùng hàm Dateadd("m",5,date)

ki_calvin
30-08-09, 08:26 PM
uh thank ,nhưng ý mình là dùng hàm gi để tính ngày đến hạn ,nếu như mình tạo nếu em tạo một cái tetxbox 1:dùng để chọn 1,2,3....12 tháng,tiếp theo em tạo một cái tetxtbox 2.là sẽ hiện thị ngày hôm nay.và cái textbox 3 là hiện thị ngày đến hạn.nếu em chọn 1 tháng ở textbox 1 là 1tháng.thì ở textbỏx 3 là sẽ hiện thị ngày 27/09/09(em vd hôm nay là ngày 27 luôn) ,em muốn hỏi cách tính dùng hàm gì ở tetxtbox 3 ngày đến hạn sau 1 tháng ,và hàm gì ở textbox 2 để hiện thị ngày tháng năm của hôm nay vd:27/08/09 đễ khi qua phần report em in ra đươc

mvp2006
31-08-09, 10:27 AM
uh thank ,nhưng ý mình là dùng hàm gi để tính ngày đến hạn ,nếu như mình tạo nếu em tạo một cái tetxbox 1:dùng để chọn 1,2,3....12 tháng,tiếp theo em tạo một cái tetxtbox 2.là sẽ hiện thị ngày hôm nay.và cái textbox 3 là hiện thị ngày đến hạn.nếu em chọn 1 tháng ở textbox 1 là 1tháng.thì ở textbỏx 3 là sẽ hiện thị ngày 27/09/09(em vd hôm nay là ngày 27 luôn) ,em muốn hỏi cách tính dùng hàm gì ở tetxtbox 3 ngày đến hạn sau 1 tháng ,và hàm gì ở textbox 2 để hiện thị ngày tháng năm của hôm nay vd:27/08/09 đễ khi qua phần report em in ra đươc

Text1 : nhập số tháng
text2 : ngày hiện tại. Properties -> tab Data -> Default value: =date()
text3 : Ngày đến hạn

nhập code sau :

Private Sub Text1_AfterUpdate()
Text3.Value = DateAdd("m", Text1.Value, Text2.Value)
End Sub

Private Sub Text2_AfterUpdate()
Text3.Value = DateAdd("m", Text1.Value, Text2.Value)
End Sub