PDA

View Full Version : Hướng dẫn tạo Macro chuyển số thành chữ trong Open Office 3.1 (Tiếng Việt Unicode)cadafi
05-06-09, 08:51 AM
Topic này sẽ hướng dẫn các bạn tạo một hàm đọc số ra chữ bằng tiếng Việt Unicode sử dụng trong Open Office phiên bản từ 3.x

Các thao tác để vào màn hình soạn thảo Open basics tương tự như hướng dẫn tại topic này (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=23322)
Trên cơ sở Code viết Hàm đọc số ra chữ Unicode viết trên VBA, sự khác biệt giữa Open Basic và Visual Basic nằm ở chỗ hàm ChrW$() của VBA và Chr$() của Open Basic. Ta chỉ cần thay ChrW$() thành Chr$() là xong.

Đây là đoạn code dành cho Open Basic


Function VND(baonhieu)
'Tien Viet tieng Viet Font Unicode
Dim KetQua, SoTien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, ViTri As Byte, S As Double
Dim Hang, Doc, Dem
If Trim(baonhieu) = "" Then
VND = ""
Exit Function
ElseIf baonhieu = 0 Then
VND = "kh" & Chr(244) & "ng"
Exit Function
ElseIf IsDate(baonhieu) Then
ngay = Day(baonhieu)
Thang = Month(baonhieu)
Nam = Year(baonhieu)
VND = "ng" & Chr(224) & "y " & ngay & " th" & Chr(225) & "ng " & Thang & " n" & Chr(462) & "m " & Nam
Exit Function
ElseIf IsNumeric(baonhieu) = True Then
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'If baonhieu = 0 Then
'KetQua = "Kh" & Chr$(244) & "ng " & Chr$(273) & Chr$(7891) & "ng"
'Else
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If Abs(baonhieu) >= 1E+15 Then
KetQua = "S" & Chr$(7889) & " qu" & Chr$(225) & " l" & Chr$(7899) & "n - H" & Chr$(224) & "m " & Chr$(273) & Chr$(7893) & "i s" & Chr$(7889) & " ra ch" & Chr$(7919) & " Vi" & Chr$(7879) & "t Nam; font ch" & Chr$(7919) & " Tahoma - Copyright by VoTuanKiet of AMG (0938 73 73 93)"
Else
If baonhieu < 0 Then
KetQua = Chr$(194) & "m" & Space(1)
Else
KetQua = Space(0)
End If
SoTien = Format(Abs(baonhieu), "##############0.00")
SoTien = Right(Space(15) & SoTien, 18)
Hang = Array("None", "tr" & Chr$(259) & "m", "m" & Chr$(432) & Chr$(417) & "i", "g" & Chr$(236) & " " & Chr$(273) & "ã")
Doc = Array("None", "ng" & Chr$(224) & "n t" & Chr$(7927), "t" & Chr$(7927), "tri" & Chr$(7879) & "u", "ng" & Chr$(224) & "n", Chr$(273) & Chr$(7891) & "ng", "")
Dem = Array("None", "m" & Chr$(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & Chr$(7889) & "n", "n" & Chr$(259) & "m", "s" & Chr$(225) & "u", "b" & Chr$(7849) & "y", "t" & Chr$(225) & "m", "ch" & Chr$(237) & "n")
For I = 1 To 6
Nhom = Mid(SoTien, I * 3 - 2, 3)
If Nhom <> Space(3) Then
Select Case Nhom
Case "000"
If I = 5 Then
Chu = Chr$(273) & Chr$(7891) & "ng" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
Chu = "ch" & Chr$(7861) & "n"
Case Else
S1 = Left(Nhom, 1)
S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
S3 = Right(Nhom, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = Doc(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(Nhom, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "m" & Chr$(432) & Chr$(7901) & "i" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "l" & Mid(Dich, 2)
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "l" & Chr$(7867) & Space(1)
End If
End Select
Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
ViTri = InStr(1, Chu, "m" & Chr$(432) & Chr$(417) & "i m" & Chr$(7897) & "t", 1)
If ViTri > 0 Then Mid(Chu, ViTri, 9) = "m" & Chr$(432) & Chr$(417) & "i m" & Chr$(7889) & "t"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
VND = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End Function

Các bạn xem file đính kèm nhé.
Trong trường hợp khi mở file đính kèm lên mà thấy xuất hiện lỗi như sau:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=27643&stc=1&d=1244168445

Lúc này đừng lo lắng. Click OK và sau đó Vào Tool/Option và thao tác như hình bên dưới nhé!

http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=27644&stc=1&d=1244168445

http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=27645&stc=1&d=1244168445


http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?attachmentid=27646&stc=1&d=1244168445

Sau đó đóng file này lại và sau đó mở lại, lúc này nhớ chọn Enable Macro nhé!

Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và thành công!

hmloan
02-07-09, 04:41 PM
Chào bạn Ca_dafi!
Mình có đoạn code này chạy trong excel thì rất tôt, nhưng khi mình chuyển qua OpenOffice thì lại không chạy được. Bạn giúp mình với, Cám ơn bạn rất nhiều. mail của mình: vdtuong_agu@yahoo.comPublic dvt As String
Public chu As String
Public bangchu(0 To 9, 0 To 2) As String
Public banghang(0 To 5) As String
Public bangvaloi(1 To 9, 1 To 2) As String
Public i As Integer
Public sole As Single
Public l As Integer
Public so As Integer
Public so1 As Integer
Public so2 As Integer
Public so3 As Integer
Public so4 As Integer
Public nhom As Integer
Public du As Integer

Function VND(number, unit, dec) As String
bangchu(0, 0) = "Kh" & ChrW(244) & "ng " & "tr" & ChrW(259) & "m "
bangchu(1, 0) = "M" & ChrW(7897) & "t " & "tr" & ChrW(259) & "m "
bangchu(2, 0) = "Hai " & "tr" & ChrW(259) & "m "
bangchu(3, 0) = "Ba " & "tr" & ChrW(259) & "m "
bangchu(4, 0) = "B" & ChrW(7889) & "n " & "tr" & ChrW(259) & "m "
bangchu(5, 0) = "N" & ChrW(259) & "m " & "tr" & ChrW(259) & "m "
bangchu(6, 0) = "S" & ChrW(225) & "u " & "tr" & ChrW(259) & "m "
bangchu(7, 0) = "B" & ChrW(7843) & "y " & "tr" & ChrW(259) & "m "
bangchu(8, 0) = "T" & ChrW(225) & "m " & "tr" & ChrW(259) & "m "
bangchu(9, 0) = "Ch" & ChrW(237) & "n " & "tr" & ChrW(259) & "m "
'bangchu(0, 1) = IIf(Int(Abs(number)) = 0, "Kh" & ChrW(244) & "ng ", " ")
bangchu(0, 1) = IIf(Int(Abs(number)) = 0, "Kh" & ChrW(244) & "ng ", "")
bangchu(1, 1) = "M" & ChrW(7897) & "t "
bangchu(2, 1) = "Hai "
bangchu(3, 1) = "Ba "
bangchu(4, 1) = "B" & ChrW(7889) & "n "
bangchu(5, 1) = "N" & ChrW(259) & "m "
bangchu(6, 1) = "S" & ChrW(225) & "u "
bangchu(7, 1) = "B" & ChrW(7843) & "y "
bangchu(8, 1) = "T" & ChrW(225) & "m "
bangchu(9, 1) = "Ch" & ChrW(237) & "n "
bangchu(0, 2) = "l" & ChrW(7866) & " "
'bangchu(0, 2) = ChrW(7849) & " " & ChrW(7859) & " " & ChrW(7869) & " " & ChrW(7879) & " "
bangchu(1, 2) = "M" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i "
bangchu(2, 2) = "Hai " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
bangchu(3, 2) = "Ba " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
bangchu(4, 2) = "B" & ChrW(7889) & "n " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
bangchu(5, 2) = "N" & ChrW(259) & "m " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
bangchu(6, 2) = "S" & ChrW(225) & "u " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
bangchu(7, 2) = "B" & ChrW(7843) & "y " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
bangchu(8, 2) = "T" & ChrW(225) & "m " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
bangchu(9, 2) = "Ch" & ChrW(237) & "n " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i "
banghang(0) = ""
banghang(1) = ""
banghang(2) = "ngh" & ChrW(236) & "n "
banghang(3) = "tri" & ChrW(7879) & "u "
banghang(4) = "t" & ChrW(7927) & " "
banghang(5) = "ngh" & ChrW(236) & "n " & "t" & ChrW(7927) & " "

bangvaloi(1, 1) = "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " & "m" & ChrW(7897) & "t "
bangvaloi(2, 1) = "i n" & ChrW(259) & "m "
bangvaloi(1, 2) = "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " & "m" & ChrW(7889) & "t "
bangvaloi(2, 2) = "i l" & ChrW(259) & "m "
tam = Abs(number)
tam = Int(tam)
l = Len(tam)

For i = 1 To l
so = Mid(tam, i, 1)
so1 = IIf(i > l - 1, 0, Mid(tam, i + 1, 1))
so2 = IIf(i > l - 2, 0, Mid(tam, i + 2, 1))
If i < 2 Then
so3 = 0
Else
so3 = Mid(tam, i - 1, 1)
End If
If i < 3 Then
so4 = 0
Else
so4 = Mid(tam, i - 2, 1)
End If
nhom = Int(l - i + 1) / 3 + 1
du = (l - i + 1) Mod 3
If ((du = 0) And (so = 0) And (so1 = 0) And (so2 = 0)) Or ((du = 2) And (so = 0) And (so1 = 0)) = True Then
chu = " "
Else
chu = bangchu(so, du)
End If
If (du = 1) And ((so <> 0) Or (so3 <> 0) Or (so4 <> 0)) Then
chu = chu & banghang(nhom)
End If
If chu <> " " Then
If i = 1 Then
VND = chu
Else
VND = VND & LCase(chu)
End If
End If
Next i

VND = Replace(VND, bangvaloi(1, 1), bangvaloi(1, 2))
VND = Replace(VND, bangvaloi(2, 1), bangvaloi(2, 2))
sole = Abs(number) - Int(Abs(number))

If sole > 0 Then
Select Case unit
Case 0
dvt = ""
Case 1
dvt = ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng "
Case 2
dvt = ChrW(273) & ChrW(244) & "la m" & ChrW(7929) & " "
Case 3
dvt = "Euro"
Case 4
dvt = "l" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng v" & ChrW(224) & "ng "
Case Else
dvt = unit
End Select
Else
Select Case unit
Case 0
dvt = IIf(dec = 2, IIf(tam < 2, "cent", "cents"), IIf(dec = 1, "xu", IIf(dec = 4, "ch" & ChrW(7880), IIf(dec = 0, "", dec))))
'dvt = IIf(dec = 1, IIf(tam < 2, "cent", "cents"), IIf(dec = 0, "", dec))
Case 1
dvt = ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng " & "ch" & ChrW(7861) & "n "
Case 2
dvt = "d" & ChrW(244) & "la m" & ChrW(7929) & " ch" & ChrW(7861) & "n "
Case 3
dvt = "Euro " & "ch" & ChrW(7861) & "n "
Case 4
dvt = "l" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng v" & ChrW(224) & "ng " & "ch" & ChrW(7861) & "n "
Case Else
dvt = unit & "ch" & ChrW(7861) & "n "
End Select
End If
Select Case number
Case 0
VND = ""
Case Is > 0
VND = Trim(VND & dvt)
Case Else
VND = "AÂm " & LCase(VND)
VND = Trim(VND & dvt)
End Select
If sole > 0 Then
'VND = Trim(VND) & IIf(dec = 0, " phaåy ", " v" & ChrW(224) & " ")
VND = Trim(VND) & IIf(dec = 0, " ph" & ChrW(7849) & "y ", " ")
VND = VND & IIf(Round(sole * 100, 0) < 10 And dec = 0, "Kh" & ChrW(244) & "ng ", "")
VND = VND & LCase(VND(Round(sole * 100, 0), 0, dec))
Else
VND = VND & "."
'Exceptions:
VND = IIf(tam > 1, Replace(VND, "penny", "pence"), VND)
VND = IIf(tam > 1, Replace(VND, "foot", "feet"), VND)

End If

'Exceptions:
VND = IIf(tam > 1, Replace(VND, "penny", "pence"), VND)
VND = IIf(tam > 1, Replace(VND, "foot", "feet"), VND)

End Function

Function USD(number, unit, dec) As String
bangchu(0, 0) = "Zero hundred "
bangchu(1, 0) = "One hundred "
bangchu(2, 0) = "Two hundred "
bangchu(3, 0) = "Three hundred "
bangchu(4, 0) = "Four hundred "
bangchu(5, 0) = "Five hundred "
bangchu(6, 0) = "Six hundred "
bangchu(7, 0) = "Seven hundred "
bangchu(8, 0) = "Eight hundred "
bangchu(9, 0) = "Nine hundred "
'bangchu(0, 1) = IIf(Int(Abs(number)) = 0, "Zero ", " ")
bangchu(0, 1) = IIf(Int(Abs(number)) = 0, "Zero ", "")
bangchu(1, 1) = "One "
bangchu(2, 1) = "Two "
bangchu(3, 1) = "Three "
bangchu(4, 1) = "Four "
bangchu(5, 1) = "Five "
bangchu(6, 1) = "Six "
bangchu(7, 1) = "Seven "
bangchu(8, 1) = "Eight "
bangchu(9, 1) = "Nine "
bangchu(0, 2) = "and "
bangchu(1, 2) = "Ten "
bangchu(2, 2) = "Twenty "
bangchu(3, 2) = "Thirty "
bangchu(4, 2) = "Fourty "
bangchu(5, 2) = "Fifty "
bangchu(6, 2) = "Sixty "
bangchu(7, 2) = "Seventy "
bangchu(8, 2) = "Eighty "
bangchu(9, 2) = "Ninety "
banghang(0) = ""
banghang(1) = ""
banghang(2) = "thousand "
banghang(3) = "million "
banghang(4) = "billion "
banghang(5) = "thousand billion "

bangvaloi(1, 1) = "Ten one"
bangvaloi(1, 2) = "Eleven"
bangvaloi(2, 1) = "Ten two"
bangvaloi(2, 2) = "Twelve"
bangvaloi(3, 1) = "Ten three"
bangvaloi(3, 2) = "Thirteen"
bangvaloi(4, 1) = "Ten four"
bangvaloi(4, 2) = "Fourteen"
bangvaloi(5, 1) = "Ten five"
bangvaloi(5, 2) = "Fifteen"
bangvaloi(6, 1) = "Ten six"
bangvaloi(6, 2) = "Sixteen"
bangvaloi(7, 1) = "Ten seven"
bangvaloi(7, 2) = "Seventeen"
bangvaloi(8, 1) = "Ten eight"
bangvaloi(8, 2) = "Eighteen"
bangvaloi(9, 1) = "Ten nine"
bangvaloi(9, 2) = "Nineteen"

tam = Abs(number)
tam = Int(tam)
l = Len(tam)

For i = 1 To l
so = Mid(tam, i, 1)
so1 = IIf(i > l - 1, 0, Mid(tam, i + 1, 1))
so2 = IIf(i > l - 2, 0, Mid(tam, i + 2, 1))
If i < 2 Then
so3 = 0
Else
so3 = Mid(tam, i - 1, 1)
End If
If i < 3 Then
so4 = 0
Else
so4 = Mid(tam, i - 2, 1)
End If
nhom = Int(l - i + 1) / 3 + 1
du = (l - i + 1) Mod 3
If ((du = 0) And (so = 0) And (so1 = 0) And (so2 = 0)) Or ((du = 2) And (so = 0) And (so1 = 0)) = True Then
chu = " "
Else
chu = bangchu(so, du)
End If
If (du = 1) And ((so <> 0) Or (so3 <> 0) Or (so4 <> 0)) Then
chu = chu & banghang(nhom)
End If
If chu <> " " Then
If i = 1 Then
USD = chu
Else
USD = USD & LCase(chu)
End If
End If
Next i

For x = 1 To 9
USD = Replace(USD, bangvaloi(x, 1), bangvaloi(x, 2))
USD = Replace(USD, LCase(bangvaloi(x, 1)), LCase(bangvaloi(x, 2)))
Next xsole = Abs(number) - Int(Abs(number))

If sole > 0 Then
Select Case unit
Case 0
dvt = ""
Case 1
dvt = IIf(tam < 2, "VN dong", "VN dongs")
Case 2
dvt = IIf(tam < 2, "US dollar", "US dollars")
Case 3
dvt = IIf(tam < 2, "Euro", "Euros")
Case 4
dvt = IIf(tam < 2, "VN luong", "VN luongs")
Case Else
dvt = IIf(tam < 2, unit, unit & "s")
End Select
Else
Select Case unit
Case 0
dvt = IIf(dec = 2, IIf(tam < 2, "cent", "cents"), IIf(dec = 1, "VN xu", IIf(dec = 4, "VN chi", IIf(dec = 0, "", dec))))
'dvt = IIf(dec = 1, IIf(tam < 2, "cent", "cents"), IIf(dec = 0, "", IIf(tam < 2, dec, dec & "s")))
Case 1
dvt = IIf(tam < 2, "VN dong only", "VN dongs only")
Case 2
dvt = IIf(tam < 2, "US dollar only", "US dollars only")
Case 3
dvt = IIf(tam < 2, "Euro only", "Euros only")
Case 4
dvt = IIf(tam < 2, "VN luong only", "VN luongs only")
Case Else

dvt = IIf(tam < 2, unit, unit & "s") & " only"
End Select
End If
Select Case number
Case 0
USD = " "
Case Is > 0
USD = Trim(USD & dvt)
Case Else
USD = "Minus " & LCase(USD)
USD = Trim(USD & dvt)
End Select
If sole > 0 Then
USD = Trim(USD) & IIf(dec = 0, " point ", " and ")
USD = USD & IIf(Round(sole * 100, 0) < 10 And dec = 0, "zero ", "")
USD = USD & LCase(USD(Round(sole * 100, 0), 0, dec))

Else
USD = USD & "."
End If

'Exceptions:
USD = Replace(USD, "pennys", "pence")
USD = Replace(USD, "mouses", "mice")
USD = Replace(USD, "foots", "feet")
End Function

DKD
18-12-09, 04:50 PM
Chào các bạn !
Trong Excel, tôi viết hàm chuyển số ra chữ theo sách của Ông Văn Thông để sử dụng. Khi nghiên cứu Calc của Open Office tôi lang thang trên mạng và gặp được bài hướng dẫn chuyển số ra chữ, qua tìm hiểu tôi thấy giữa Excel và Calc có cấu trúc của hàm cơ bản là giống nhau, chỉ trừ dòng đầu tiên là khác một chút xíu nhu sau:
Dòng đầu của Excel: Public Function_tên hàm
Dòng đầu của Calc: Function_tên hàm
Dưới đây là hàm đổi số ra chữ mà tôi sử dụng trong Excel, nay đem sang sử dụng trong Calc và thấy kết quả rất tốt. Cùng với hàm đổi số ra chữ, tôi đưa lên đây hàm tính diện tích hình tam giác theo số đo 3 cạnh của tam giác và hàm tìm tên năm âm lịch theo số năm dương lịch Xin gửi lên để các bạn cùng tham khảo.
Về tên hàm, tôi không dùng VND vì hơi bất tiện khi dùng kiểu gõ VNI (chữ D + ( = Đ) nên tôi đổi lại là DVN
Hàm này sử dụng tốt cho Open Office 3.0.1
Trong Open Office 3.0 còn lỗi hiển thị "hai mươi một", "ba mươi một" v.v... thay vì "hai mươi mốt", "ba mươi mốt" v.v...//**/Function DVN(BaoNhieu)
Dim KetQua, SoTien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, Vitri As Byte, S As Double
Dim Hang, Doc, Dem
If BaoNhieu = 0 Then
KetQua = "Không d?ng"
Else
If Abs(BaoNhieu) >= 1E+15 Then '1E+15 t?c 1.000.000.000.000.000 t?c 1 tri?u t?
KetQua = "S? quá l?n"
Else
If BaoNhieu < 0 Then
KetQua = "Tr?" & Space(1)
Else
KetQua = Space(0)
End If
SoTien = Format(Abs(BaoNhieu), "##############0.00") '18 digits with 2 decimal
SoTien = Right(Space(15) & SoTien, 18)
Hang = Array("None", "tram", "muoi", "gì dó")
Doc = Array("None", "ngàn t?", "t?", "tri?u", "ngàn", "d?ng", "xu")
Dem = Array("None", "m?t", "hai", "ba", "b?n", "nam", "sáu", "b?y", "tám", "chín")
For I = 1 To 6
Nhom = Mid(SoTien, I * 3 - 2, 3)
If Nhom <> Space(3) Then
Select Case Nhom
Case "000"
If I = 5 Then
Chu = "d?ng" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
Chu = "ch?n"
Case Else
S1 = Left(Nhom, 1)
S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
S3 = Right(Nhom, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = Doc(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(Nhom, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "mu?i" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "l" & Mid(Dich, 2) 'ký t? en l?
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "l?" & Space(1)
End If
End Select
Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
Vitri = InStr(1, Chu, "muoi m?t", 1)
If Vitri > 0 Then Mid(Chu, Vitri, 9) = "muoi m?t"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
DVN = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End Function

Function tamgiac(a, b, c)
If a > b + c Or b > a + c Or c > a + b Then
tamgiac = 0
Else
p = (a + b + c) / 2
tamgiac = Sqr(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))
End If
End Function

Function AMLICH(Y)
Dim Can, Chi
Dim N, M As Integer
Can = Array("Canh", "Tân", "Nhâm", "Quý", "Giáp", "?t", "Bính", "Ðinh", "M?u", "K?")
Chi = Array("Thân", "D?u", "Tu?t", "H?i", "Tý", "S?u", "D?n", "Mão", "Thìn", "T?", "Ng?", "Mùi")
N = (Y Mod 10) 'Mod la toan tu tinh so du phep chia nguyen
M = (Y Mod 12)
AMLICH = Can(N) + Space(1) + Chi(M)
End Function

vthanhkg
23-02-10, 08:51 AM
Tôi muốn hỏi có pác nào đã kết nối csdl của base vào impress trong open office. Xin chỉ giúp
cám ơn!

vthanhkg
23-02-10, 08:57 AM
Trước đây tôi sử dụng MS office thì việc kết nối csdl bằng ngôn ngữ vba thì không có vấn đề gì? Nhưng hiện nay tôi muốn chuyển sang sử dụng open ofice nên đang gặp khó khăn.
Nhờ các Pác giúp.
Nếu pác nào có tài liệu về open office basic thì up lên cho tôi xin

hoichobiet
04-07-11, 07:06 PM
Bạn chủ topic có thể sửa phần chuyển tiếng Việt chữ "chẵn" ko vì 1.234 thì viết thành "một ngàn hai trăm ba mươi bốn đồng chẵn" là ko chính xác.
Phần USD chuyển thành chữ tiếng Việt dc ko, vd 301 "Ba trăm lẻ một đô la Mỹ"

oneclicklogin
07-05-13, 01:57 PM
cách gọi VND() thế nào bác ơi? sử dụng thế nào?
Chào bạn Ca_dafi! Mình có đoạn code này chạy trong excel thì rất tôt, nhưng khi mình chuyển qua OpenOffice thì lại không chạy được. Bạn giúp mình với, Cám ơn bạn rất nhiều. mail của mình: vdtuong_agu@yahoo.com
Public dvt As String Public chu As String Public bangchu(0 To 9, 0 To 2) As String Public banghang(0 To 5) As String Public bangvaloi(1 To 9, 1 To 2) As String Public i As Integer Public sole As Single Public l As Integer Public so As Integer Public so1 As Integer Public so2 As Integer Public so3 As Integer Public so4 As Integer Public nhom As Integer Public du As Integer Function VND(number, unit, dec) As String bangchu(0, 0) = "Kh" & ChrW(244) & "ng " & "tr" & ChrW(259) & "m " bangchu(1, 0) = "M" & ChrW(7897) & "t " & "tr" & ChrW(259) & "m " bangchu(2, 0) = "Hai " & "tr" & ChrW(259) & "m " bangchu(3, 0) = "Ba " & "tr" & ChrW(259) & "m " bangchu(4, 0) = "B" & ChrW(7889) & "n " & "tr" & ChrW(259) & "m " bangchu(5, 0) = "N" & ChrW(259) & "m " & "tr" & ChrW(259) & "m " bangchu(6, 0) = "S" & ChrW(225) & "u " & "tr" & ChrW(259) & "m " bangchu(7, 0) = "B" & ChrW(7843) & "y " & "tr" & ChrW(259) & "m " bangchu(8, 0) = "T" & ChrW(225) & "m " & "tr" & ChrW(259) & "m " bangchu(9, 0) = "Ch" & ChrW(237) & "n " & "tr" & ChrW(259) & "m " 'bangchu(0, 1) = IIf(Int(Abs(number)) = 0, "Kh" & ChrW(244) & "ng ", " ") bangchu(0, 1) = IIf(Int(Abs(number)) = 0, "Kh" & ChrW(244) & "ng ", "") bangchu(1, 1) = "M" & ChrW(7897) & "t " bangchu(2, 1) = "Hai " bangchu(3, 1) = "Ba " bangchu(4, 1) = "B" & ChrW(7889) & "n " bangchu(5, 1) = "N" & ChrW(259) & "m " bangchu(6, 1) = "S" & ChrW(225) & "u " bangchu(7, 1) = "B" & ChrW(7843) & "y " bangchu(8, 1) = "T" & ChrW(225) & "m " bangchu(9, 1) = "Ch" & ChrW(237) & "n " bangchu(0, 2) = "l" & ChrW(7866) & " " 'bangchu(0, 2) = ChrW(7849) & " " & ChrW(7859) & " " & ChrW(7869) & " " & ChrW(7879) & " " bangchu(1, 2) = "M" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i " bangchu(2, 2) = "Hai " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " bangchu(3, 2) = "Ba " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " bangchu(4, 2) = "B" & ChrW(7889) & "n " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " bangchu(5, 2) = "N" & ChrW(259) & "m " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " bangchu(6, 2) = "S" & ChrW(225) & "u " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " bangchu(7, 2) = "B" & ChrW(7843) & "y " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " bangchu(8, 2) = "T" & ChrW(225) & "m " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " bangchu(9, 2) = "Ch" & ChrW(237) & "n " & "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " banghang(0) = "" banghang(1) = "" banghang(2) = "ngh" & ChrW(236) & "n " banghang(3) = "tri" & ChrW(7879) & "u " banghang(4) = "t" & ChrW(7927) & " " banghang(5) = "ngh" & ChrW(236) & "n " & "t" & ChrW(7927) & " " bangvaloi(1, 1) = "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " & "m" & ChrW(7897) & "t " bangvaloi(2, 1) = "i n" & ChrW(259) & "m " bangvaloi(1, 2) = "m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i " & "m" & ChrW(7889) & "t " bangvaloi(2, 2) = "i l" & ChrW(259) & "m " tam = Abs(number) tam = Int(tam) l = Len(tam) For i = 1 To l so = Mid(tam, i, 1) so1 = IIf(i > l - 1, 0, Mid(tam, i + 1, 1)) so2 = IIf(i > l - 2, 0, Mid(tam, i + 2, 1)) If i < 2 Then so3 = 0 Else so3 = Mid(tam, i - 1, 1) End If If i < 3 Then so4 = 0 Else so4 = Mid(tam, i - 2, 1) End If nhom = Int(l - i + 1) / 3 + 1 du = (l - i + 1) Mod 3 If ((du = 0) And (so = 0) And (so1 = 0) And (so2 = 0)) Or ((du = 2) And (so = 0) And (so1 = 0)) = True Then chu = " " Else chu = bangchu(so, du) End If If (du = 1) And ((so 0) Or (so3 0) Or (so4 0)) Then chu = chu & banghang(nhom) End If If chu " " Then If i = 1 Then VND = chu Else VND = VND & LCase(chu) End If End If Next i VND = Replace(VND, bangvaloi(1, 1), bangvaloi(1, 2)) VND = Replace(VND, bangvaloi(2, 1), bangvaloi(2, 2)) sole = Abs(number) - Int(Abs(number)) If sole > 0 Then Select Case unit Case 0 dvt = "" Case 1 dvt = ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng " Case 2 dvt = ChrW(273) & ChrW(244) & "la m" & ChrW(7929) & " " Case 3 dvt = "Euro" Case 4 dvt = "l" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng v" & ChrW(224) & "ng " Case Else dvt = unit End Select Else Select Case unit Case 0 dvt = IIf(dec = 2, IIf(tam < 2, "cent", "cents"), IIf(dec = 1, "xu", IIf(dec = 4, "ch" & ChrW(7880), IIf(dec = 0, "", dec)))) 'dvt = IIf(dec = 1, IIf(tam < 2, "cent", "cents"), IIf(dec = 0, "", dec)) Case 1 dvt = ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng " & "ch" & ChrW(7861) & "n " Case 2 dvt = "d" & ChrW(244) & "la m" & ChrW(7929) & " ch" & ChrW(7861) & "n " Case 3 dvt = "Euro " & "ch" & ChrW(7861) & "n " Case 4 dvt = "l" & ChrW(432) & ChrW(7907) & "ng v" & ChrW(224) & "ng " & "ch" & ChrW(7861) & "n " Case Else dvt = unit & "ch" & ChrW(7861) & "n " End Select End If Select Case number Case 0 VND = "" Case Is > 0 VND = Trim(VND & dvt) Case Else VND = "AÂm " & LCase(VND) VND = Trim(VND & dvt) End Select If sole > 0 Then 'VND = Trim(VND) & IIf(dec = 0, " phaåy ", " v" & ChrW(224) & " ") VND = Trim(VND) & IIf(dec = 0, " ph" & ChrW(7849) & "y ", " ") VND = VND & IIf(Round(sole * 100, 0) < 10 And dec = 0, "Kh" & ChrW(244) & "ng ", "") VND = VND & LCase(VND(Round(sole * 100, 0), 0, dec)) Else VND = VND & "." 'Exceptions: VND = IIf(tam > 1, Replace(VND, "penny", "pence"), VND) VND = IIf(tam > 1, Replace(VND, "foot", "feet"), VND) End If 'Exceptions: VND = IIf(tam > 1, Replace(VND, "penny", "pence"), VND) VND = IIf(tam > 1, Replace(VND, "foot", "feet"), VND) End Function Function USD(number, unit, dec) As String bangchu(0, 0) = "Zero hundred " bangchu(1, 0) = "One hundred " bangchu(2, 0) = "Two hundred " bangchu(3, 0) = "Three hundred " bangchu(4, 0) = "Four hundred " bangchu(5, 0) = "Five hundred " bangchu(6, 0) = "Six hundred " bangchu(7, 0) = "Seven hundred " bangchu(8, 0) = "Eight hundred " bangchu(9, 0) = "Nine hundred " 'bangchu(0, 1) = IIf(Int(Abs(number)) = 0, "Zero ", " ") bangchu(0, 1) = IIf(Int(Abs(number)) = 0, "Zero ", "") bangchu(1, 1) = "One " bangchu(2, 1) = "Two " bangchu(3, 1) = "Three " bangchu(4, 1) = "Four " bangchu(5, 1) = "Five " bangchu(6, 1) = "Six " bangchu(7, 1) = "Seven " bangchu(8, 1) = "Eight " bangchu(9, 1) = "Nine " bangchu(0, 2) = "and " bangchu(1, 2) = "Ten " bangchu(2, 2) = "Twenty " bangchu(3, 2) = "Thirty " bangchu(4, 2) = "Fourty " bangchu(5, 2) = "Fifty " bangchu(6, 2) = "Sixty " bangchu(7, 2) = "Seventy " bangchu(8, 2) = "Eighty " bangchu(9, 2) = "Ninety " banghang(0) = "" banghang(1) = "" banghang(2) = "thousand " banghang(3) = "million " banghang(4) = "billion " banghang(5) = "thousand billion " bangvaloi(1, 1) = "Ten one" bangvaloi(1, 2) = "Eleven" bangvaloi(2, 1) = "Ten two" bangvaloi(2, 2) = "Twelve" bangvaloi(3, 1) = "Ten three" bangvaloi(3, 2) = "Thirteen" bangvaloi(4, 1) = "Ten four" bangvaloi(4, 2) = "Fourteen" bangvaloi(5, 1) = "Ten five" bangvaloi(5, 2) = "Fifteen" bangvaloi(6, 1) = "Ten six" bangvaloi(6, 2) = "Sixteen" bangvaloi(7, 1) = "Ten seven" bangvaloi(7, 2) = "Seventeen" bangvaloi(8, 1) = "Ten eight" bangvaloi(8, 2) = "Eighteen" bangvaloi(9, 1) = "Ten nine" bangvaloi(9, 2) = "Nineteen" tam = Abs(number) tam = Int(tam) l = Len(tam) For i = 1 To l so = Mid(tam, i, 1) so1 = IIf(i > l - 1, 0, Mid(tam, i + 1, 1)) so2 = IIf(i > l - 2, 0, Mid(tam, i + 2, 1)) If i < 2 Then so3 = 0 Else so3 = Mid(tam, i - 1, 1) End If If i < 3 Then so4 = 0 Else so4 = Mid(tam, i - 2, 1) End If nhom = Int(l - i + 1) / 3 + 1 du = (l - i + 1) Mod 3 If ((du = 0) And (so = 0) And (so1 = 0) And (so2 = 0)) Or ((du = 2) And (so = 0) And (so1 = 0)) = True Then chu = " " Else chu = bangchu(so, du) End If If (du = 1) And ((so 0) Or (so3 0) Or (so4 0)) Then chu = chu & banghang(nhom) End If If chu " " Then If i = 1 Then USD = chu Else USD = USD & LCase(chu) End If End If Next i For x = 1 To 9 USD = Replace(USD, bangvaloi(x, 1), bangvaloi(x, 2)) USD = Replace(USD, LCase(bangvaloi(x, 1)), LCase(bangvaloi(x, 2))) Next x sole = Abs(number) - Int(Abs(number)) If sole > 0 Then Select Case unit Case 0 dvt = "" Case 1 dvt = IIf(tam < 2, "VN dong", "VN dongs") Case 2 dvt = IIf(tam < 2, "US dollar", "US dollars") Case 3 dvt = IIf(tam < 2, "Euro", "Euros") Case 4 dvt = IIf(tam < 2, "VN luong", "VN luongs") Case Else dvt = IIf(tam < 2, unit, unit & "s") End Select Else Select Case unit Case 0 dvt = IIf(dec = 2, IIf(tam < 2, "cent", "cents"), IIf(dec = 1, "VN xu", IIf(dec = 4, "VN chi", IIf(dec = 0, "", dec)))) 'dvt = IIf(dec = 1, IIf(tam < 2, "cent", "cents"), IIf(dec = 0, "", IIf(tam < 2, dec, dec & "s"))) Case 1 dvt = IIf(tam < 2, "VN dong only", "VN dongs only") Case 2 dvt = IIf(tam < 2, "US dollar only", "US dollars only") Case 3 dvt = IIf(tam < 2, "Euro only", "Euros only") Case 4 dvt = IIf(tam < 2, "VN luong only", "VN luongs only") Case Else dvt = IIf(tam < 2, unit, unit & "s") & " only" End Select End If Select Case number Case 0 USD = " " Case Is > 0 USD = Trim(USD & dvt) Case Else USD = "Minus " & LCase(USD) USD = Trim(USD & dvt) End Select If sole > 0 Then USD = Trim(USD) & IIf(dec = 0, " point ", " and ") USD = USD & IIf(Round(sole * 100, 0) < 10 And dec = 0, "zero ", "") USD = USD & LCase(USD(Round(sole * 100, 0), 0, dec)) Else USD = USD & "." End If 'Exceptions: USD = Replace(USD, "pennys", "pence") USD = Replace(USD, "mouses", "mice") USD = Replace(USD, "foots", "feet") End Function

bfzmrzvy
07-09-13, 02:09 AM
"Out of Asia for the international" phrase familiar words employed by quite a few firms as a brand technique development. From a local commence, a firm foothold in China, the development of other countries in Asia, the final test the water the international industry, reform and opening up 3 decades, various firms and brand development,nike air max 90 (http://www.nike-shoes.co.uk/), it followed this trajectory. Hang send females are no exception. Hang send women has been a casual, elegant and so synonymous. In Hong Kong, China Guangzhou, Hangzhou and Shanghai as the representative of clothes occupy a spot of their very own. Various Hang send girls brand improvement, but also from the holly leaf wholesale fortune, to the establishment of the corporation, entered the retailer, expanding the line of march. Inside the process of development, many entrepreneurs uncover ways to enter the international industry, for Hang send women and Chinese girls who are you will find specific difficulties. There are several well-capitalized background clothes enterprises started to explore a completely different reverse development. Creation with the brand abroad, in foreign roots, and then turn back property searching for to develop the second stage. This model, in Hang send girls brand by no means uncommon. People today familiar carpediem is one of them. These days, the brand held in Hangzhou, the brand released, whether it's blonde babes, or black water hyacinth Chinese girl, can put on the brands garments appear decent. In 2009 the firm introduced European brand carpediem apparel items production and sales have already been made by a senior designer foreign R & D team, to build the brands tone. More than 200 stores throughout the south of Europe, with annual sales of more 15% -20% growth rate. Currently, the brand plans to enter the Chinese market, both quadratic regression also jumped. Have difficulty going out, whether or not you will discover lead back myth? LV, GUCCI and other big fashion has been able to break through the geographical restrictions,nike shoes (http://www.nike-shoes.co.uk/), are sought after within the world, no doubt brand effect. Relying on an international brand resources, professional development and design, large-scale sales outlets and modern philosophy, in this way the Hang send females can also be wall flower, both inside and outside incense.相关的主题文章: http://www.e-econsult.com/bbs/viewtopic.php?f=2&t=110416&view=unread#unread http://www.mcxswj.com/Review.asp?NewsID=176 http://www.ice-horde.nl/smf_orum/index.php?topic=2238969.msg2967991#msg2967991