PDA

View Full Version : Lập công thức tính giờ làm thêm ngoài giờ cho nhân viênhaina
04-06-09, 10:54 AM
Mọi người giúp em tìm công thức tính giờ làm thêm của nhân viên. Công ty em làm 8h một ngày từ 8h-17h. 17h trở đi là giờ làm thêm. Em có sẵn số tiền lương thực nhận rồi công thức quy ra giờ làm thêm thì em chưa nghĩ ra được. Các bậc tiền bối giúp em với, em mới ra trường kinh nghiệm chưa có

ChanhTQ@
04-06-09, 01:39 PM
Bạn lấy tổng của cột 'F' chia cho đơn giá nhân công 40.000 là ra tổng thời gian làm thêm rồi còn gì.
(Giờ làm thêm ủa từng người thì lấy số tiền làm thêm của người đó chia cho đơn giá này.)

Nếu đúng vậy, thì không ai trả lời cũng phải
Nếu không thì đành chờ thông tin phản hồi của bạn vậy!:-=

duchuynh103
04-06-09, 02:16 PM
Bạn lấy tổng của cột 'F' chia cho đơn giá nhân công 40.000 là ra tổng thời gian làm thêm rồi còn gì.
(Giờ làm thêm ủa từng người thì lấy số tiền làm thêm của người đó chia cho đơn giá này.)

Nếu đúng vậy, thì không ai trả lời cũng phải
Nếu không thì đành chờ thông tin phản hồi của bạn vậy!:-=


Có lẻ haina muốn biểu thị trên biểu theo định dạng kiểu hh:mm ChanhTQ ạ.
Nếu đúng vậy thì Mình làm như thế này:

haina
04-06-09, 02:36 PM
Bạn lấy tổng của cột 'F' chia cho đơn giá nhân công 40.000 là ra tổng thời gian làm thêm rồi còn gì.
(Giờ làm thêm ủa từng người thì lấy số tiền làm thêm của người đó chia cho đơn giá này.)

Nếu đúng vậy, thì không ai trả lời cũng phải
Nếu không thì đành chờ thông tin phản hồi của bạn vậy!:-=
Bác đừng trêu em, em hơi rốt excell em thử làm theo của bác chỉ nhưng mà không đúng. Vì giờ làm thêm được tính từ lúc 17h cơ mà. em lập theo công thức bác chỉ cho thấy kết quả không đúng như vậy. Nếu có thể bác làm trực tiếp trên sheet này rồi gửi lại cho em. Em sẽ nhìn rõ công thức của bác làm. Em cám ơn bác nhiều

thanhhung1324
19-09-10, 08:39 AM
Chào cả nhà.
Cũng liên quan tới bài toán tính giờ làm thêm của nhân viên, mình có một yêu cầu nhỏ thế này: công ty mình làm việc từ 7:00 đến 16:00. Nếu áp dụng cách tính số giờ làm việc như các bài hướng dẫn ở trên thì OK. Nhưng công ty mình có quy định là: qua 17:00 thì mới bắt đầu được tính giờ làm thêm.
Nghĩa là thế này:
- Nếu nhân viên A làm việc tới 16:59' thì số giờ làm thêm là 0h.
- Nếu nhân viên B làm việc tới 18:45 thì số giờ làm thêm là 2:45h.
Mong được cả nhà giúp đỡ và hướng dẫn.

thanh_thuy_86
23-09-10, 08:58 AM
Mình nghỉ công ty bạn làm thêm bắt đầu từ mấy giờ thì cũng không ảnh hưởng đến công thức đâu.

thanh_thuy_86
23-09-10, 09:04 AM
Điều 61* luật LĐ quy định:
1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền
lương của công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.
Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2
Điều này.
Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động
chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền
lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì
được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương
của công việc đang làm vào ban ngày.

Công ty bạn tính vậy không biết được không nữa.

tuan17d
14-10-10, 03:02 PM
Chào các Bác
Các Bác giúp em lập công thức cho các cột: Tổng ngày có lương, Tổng ngày không lương, Tổng giờ tăng ca. Biết:
Ngày có lương có các ký hiệu:
X: Làm trọn ca
P: Nghỉ phép
D: Nghỉ việc riêng có lương
T: Nghỉ tai nạn lao động
Ngày không lương có các ký hiệu:
K: Nghỉ không xin phép
R: Nghỉ có xin phép
Giờ tăng ca theo quy định pháp luật, cụ thể:
làm thêm 04 giờ ngày lễ, tính 12 giờ
làm thêm 04 giờ ngày nghỉ hàng tuần, tính 8 giờ
làm thêm 04 giờ ngày thường, tính 6 giờ
Xin các Bác giúp bỏ ra chút ít thời gian để giúp em.
Cảm ơn các Bác,/

nghiaphuc
14-10-10, 03:29 PM
Chào các Bác
Các Bác giúp em lập công thức cho các cột: Tổng ngày có lương, Tổng ngày không lương, Tổng giờ tăng ca. Biết:
Ngày có lương có các ký hiệu:
X: Làm trọn ca
P: Nghỉ phép
D: Nghỉ việc riêng có lương
T: Nghỉ tai nạn lao động
Ngày không lương có các ký hiệu:
K: Nghỉ không xin phép
R: Nghỉ có xin phép
Giờ tăng ca theo quy định pháp luật, cụ thể:
làm thêm 04 giờ ngày lễ, tính 12 giờ
làm thêm 04 giờ ngày nghỉ hàng tuần, tính 8 giờ
làm thêm 04 giờ ngày thường, tính 6 giờ
Xin các Bác giúp bỏ ra chút ít thời gian để giúp em.
Cảm ơn các Bác,/
Mình chỉ làm được 2 yêu cầu:
Tổng ngày có lương:

AJ10=SUMPRODUCT((E10:AI10<>"")*(E10:AI10<>"K")*(E10:AI10<>"R")*1)
Tổng ngày không lương:

AK10=COUNTIF(E10:AI10,"K")+COUNTIF(E10:AI10,"R")

SA_DQ
14-10-10, 07:46 PM
Option Explicit
Function TongHopCong(Rng0 As Range, Optional Coluong As Byte = 1)
Const NCo As String = "XPDT": Const N0Co As String = "KR"
Dim Tru As Integer, jJ As Byte
Dim Format_ As String, GPE As String
Dim Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range, WF As Object, Clls As Range

Set WF = Application.WorksheetFunction
Select Case Coluong
Case Is < 3
GPE = Choose(Coluong, NCo, N0Co)
For jJ = 1 To Choose(Coluong, 4, 2)
TongHopCong = TongHopCong + WF.CountIf(Rng0, Mid(GPE, jJ, 1))
Next jJ
Case 3
Set Rng = [E9].Resize(, 31): Format_ = Rng.NumberFormat
Rng.NumberFormat = "MM/dd/yyyy"
1 'Tính Them Giò Ngày Thuòng:'
TongHopCong = WF.Sum(Rng0)
For Each Cls In Rng
For Each Clls In Range("NgLe")
If Cls.Value = Clls.Value Then
2 'Tính Them Giò Ngày Le:'
TongHopCong = TongHopCong + 2 * Cells(Rng0.Row, Cls.Column).Value
Exit For
End If
Next Clls
3 'Tính Them Giò Ngày CN :'
If Weekday(Cls.Value) = 1 Then _
TongHopCong = TongHopCong + Cells(Rng0.Row, Cls.Column).Value
Next Cls
Rng.NumberFormat = Format_
End Select
End Function


Chú í: Xem kỹ file đính kèm