PDA

View Full Version : Xin hỏi File có đuôi .xml là file gì vậy?TRA KHUC RIVER
16-04-09, 04:22 PM
Mình nhận được 1 email gởi file đính kèm có đuôi .xml mình không biết đây là file gì? Và mở nó trong chương trình nào? Nhờ anh em chỉ giúp.

hoclq
16-04-09, 04:29 PM
Mình nhận được 1 email gởi file đính kèm có đuôi .xml mình không biết đây là file gì? Và mở nó trong chương trình nào? Nhờ anh em chỉ giúp.
File xml là file text. Nếu muốn dọc dữ liệu thì dùng notepad cũng được. Thông thường người ta dùng xml để lưu các thiết lập hoặc làm plain-text database. Còn đọc nội dung lên và hiển thị như thế nào là tuỳ thuộc vào người lập trình thôi.

TRA KHUC RIVER
16-04-09, 04:35 PM
Bạn ơi mình mở trong notepad nhưng vẫn không mở được.

dhs88
17-04-09, 11:36 AM
Đây là nội dung file bạn gởi, được mở bằng Notepad:

<xml xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<o:MainFile HRef="../12233.htm"/>
<o:File HRef="image001.jpg"/>
<o:File HRef="image002.gif"/>
<o:File HRef="image003.jpg"/>
<o:File HRef="image004.gif"/>
<o:File HRef="image005.gif"/>
<o:File HRef="image006.gif"/>
<o:File HRef="image007.jpg"/>
<o:File HRef="image008.jpg"/>
<o:File HRef="image009.jpg"/>
<o:File HRef="image010.jpg"/>
<o:File HRef="image011.jpg"/>
<o:File HRef="image012.jpg"/>
<o:File HRef="image013.jpg"/>
<o:File HRef="image014.jpg"/>
<o:File HRef="image015.jpg"/>
<o:File HRef="image016.jpg"/>
<o:File HRef="image017.gif"/>
<o:File HRef="image018.jpg"/>
<o:File HRef="image019.jpg"/>
<o:File HRef="image020.jpg"/>
<o:File HRef="image021.gif"/>
<o:File HRef="filelist.xml"/>
</xml>

TRA KHUC RIVER
17-04-09, 01:25 PM
Vấn đề là làm sao mở được các file đó bạn à?