PDA

View Full Version : Thủ tục hủy hóa đơnthuhien_82pt
18-03-09, 09:38 AM
các bác cho em hỏi với, em mới vao nghề lam kế toán nên chưa thành thạo lắm các bác thông cảm nhé, e viết một cái hóa đơn trị giá là 195.078.000 nhưng trong hơp đồng ký kết với công ty mua thì giá trị hợp đồng đợc làm tròn là 195.000 em dã xuất hóa đơn và bên mua yêu cầu hủy hóa đơn này và viết hóa đơn khác cho họ vì bị chênh 78.000 so với hợp đồng, giờ em phải làm thế nào các bác giúp em với

anguyen
18-03-09, 09:42 AM
Bạn lập biên bản thu hồi với bên mua, nêu rõ lý do thu hồi và xuất lại hóa đơn số mấy, ký hiệu, ngày tháng nào để thay thế cho hóa đơn đã thu hồi. Sau đó bạn kẹp hóa đơn đã thu hồi cùng với biên bản lưu tại cuốn hóa đơn. Chú ý: không được gạch hủy hóa đơn.
Chào bạn

cop_kh
18-03-09, 09:50 AM
1. Hủy Hóa Đơn GTGT khi bạn viết sai: chưa xé khỏi cuống, gạch chéo là được.
Bạn vẫn phải kê HĐGTGT hủy vào bảng kê HHDV GTGT bán ra chỉ ghi ký hiệu, ngày tháng, số HĐ, còn các chỉ tiếu khác để trống nhé.
Cuối tháng báo cáo tình hình sử dụng HĐ GTGT nhớ kê khai HĐ hủy đó vào.
2. Khi HĐ đã xé ra khỏi cuống:
Làm biên bản hủy HĐ với lý do... viết sai đại loại cái gì đó... 2 bên nhất trí làm biên bản hủy HĐ.
Thay thế HĐ có số.. ngày ..ký hiệu... bằng HĐ có số... ngày.. ký hiêu...
Sau đó 2 bên ký và đóng dấu xác nhận vào BB huỷ.

yumikutty
18-03-09, 10:00 AM
EM CẦN PHẢI LÀM 2 BƯỚC:

1) HỦY HÓA ĐƠN VIẾT SAI
2) XUẤT HÓA ĐƠN MỚI THAY THẾ

CỤ THỂ:

BƯỚC 1) HỦY HÓA ĐƠN (THAM KHẢO MẪU SAU)
BƯỚC 2) XUẤT HÓA ĐƠN MỚI THAY THẾ:
- CÁC NỘI DUNG SAI PHẢI ĐƯỢC SỬA LẠI TRÊN HÓA ĐƠN MỚI
- CÁC NỘI DUNG CÒN LẠI PHẢI GIỐNG HÓA ĐƠN CŨ
- TRÊN HÓA ĐƠN MỚI GHI RÕ: HÓA ĐƠN NÀY THAY THẾ CHO HÓA ĐƠN SỐ .....NGÀY...THÁNG...NĂM
- KHI LẬP HÓA ĐƠN MỚI CÓ LIÊN QUAN TỚI THAY ĐỔI SỐ THUẾ ĐẦU RA PHẢI NỘP THÌ THÁNG XUẤT HÓA ĐƠN MỚI PHẢI LẬP TỜ KHAI ĐIỂU CHỈNH MẪU 01/KHBS: KÊ KHAI BỔ SUNG (CÓ THỂ LẤY MẪU NÀY TRÊN PHẦN MỀM HTKK)
- CHÚC MAY MẮN!
Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc-----------------------------o0o--------------------------
Biªn b¶n huû ho¸ ®¬nHµ Néi ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2008, chóng t«i gåm:

Bªn b¸n : C¤NG TY TNHH aBC
§Þa chØ : ABC....
M· sè thuÕ : 123....
Do «ng : ABC..
Chøc vô : Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ®¹i diÖn

Bªn mua : tæng c«ng ty AbC
§Þa chØ : ABC..
M· sè thuÕ : 123...
Do «ng : ABC...
Chøc vô : Tr­ëng phßng...®¹i diÖn

Hai bªn cïng ®ång ý huû ho¸ ®¬n GTGT sè AA/2008T 000005 ghi ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2008 víi sè tiÒn tæng céng lµ 4.675,00 USD (bèn ngh×n s¸u tr¨m b¶y m­¬i l¨m §« la Mü), tû gi¸ 16,516 VND/USD.

Bªn mua tr¶ l¹i hãa ®¬n nªu trªn do sè tiÒn trªn hãa ®¬n bÞ ghi sai. Bªn b¸n cã tr¸ch nhiÖm lËp ho¸ ®¬n GTGT míi theo Debit Note sè UAC2008/00011 ngµy 09 th¸ng 09 n¨m 2008 víi sè tiÒn tæng céng lµ 4,392.30 (bèn ngh×n ba tr¨m chÝn m­¬i hai §« la Mü vµ ba m­¬i xu), tû gi¸ 16,516 VND/USD chuyÓn cho bªn mua ®Ó lµm c¬ së thanh to¸n.

Biªn b¶n nµy ®­îc lËp thµnh hai b¶n, mçi bªn gi÷ mét b¶n vµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau.


§¹i diÖn bªn b¸n §¹i diÖn bªn mua

abc abc

Người Đưa Tin
18-03-09, 11:37 AM
Sẵn các bác hỏi, em gởi luôn mẫu biên bản BỔ SUNG PHẦN THUẾ SUẤT GTGT GHI THẤP HƠN QUY ĐỊNH (Theo qui định hiện hành - Thuế GTGT ghi thấp hơn so với qui định, các bạn không được lập biên bản hủy hóa đơn mà phải lập hóa đơn bổ sung phần thuế GTGT chênh lệch)

sgdaohuong
02-07-10, 10:51 AM
Có bác nào có fiel hủy hóa đơn quyển ko? vì công ty em chuyển địa điểm nên phải làm biên bản hủy nguyên quyển nhưng em không bít có bác nào biết chỉ em với.
chuyển qua mail cho em với: sgdaohuong@gmail.com
cảm ơn các bác!

HoangVanLong
02-07-10, 11:29 AM
Chao anh chi,

Em la Long, truoc day hoc DHBK Ha Noi, von la dan ky thuat, chang biet teo nao ve thue ma, nghiep vu ke toan, hoa don chung tu . . .E lai sap thanh lap doanh nghiep rieng, ban dau von con it, con chua co nhieu viec, cung ko dinh tuyen ke toan va thue, tu lam het, nhung khong biet muc do kho khan den dau, don gian nhu the nao...Mong anh chi co kinh nghiem chia se em nen phai lam nhung j ban dau de co ket qua cao nhat.

Moi thong tin, sach vo, tai lieu anh chi tu van xin gui ve theo dia chi nhu sau cho em:
Email: long.caominh@gmail.com.
Dt: 0986.844.557.
Website: http://www.caominh.rao.vn.

Cam on anh chi va mong duoc loi phuc dap som nhat.

Tran trong!

hoangngan8x
06-08-10, 02:49 PM
1. Hủy Hóa Đơn GTGT khi bạn viết sai: chưa xé khỏi cuống, gạch chéo là được.
Bạn vẫn phải kê HĐGTGT hủy vào bảng kê HHDV GTGT bán ra chỉ ghi ký hiệu, ngày tháng, số HĐ, còn các chỉ tiếu khác để trống nhé.
Cuối tháng báo cáo tình hình sử dụng HĐ GTGT nhớ kê khai HĐ hủy đó vào.
2. Khi HĐ đã xé ra khỏi cuống:
Làm biên bản hủy HĐ với lý do... viết sai đại loại cái gì đó... 2 bên nhất trí làm biên bản hủy HĐ.
Thay thế HĐ có số.. ngày ..ký hiệu... bằng HĐ có số... ngày.. ký hiêu...
Sau đó 2 bên ký và đóng dấu xác nhận vào BB huỷ.
Các bác ơi!
Em thấy có nguời thì bảo là biên bản huỷ hoá đơn chỉ cần lập thành 2 bản cho 2 bên (bán và mua) giữ thui, có người thì bảo là phải lập thành 3 bản: bên bán, bên mua và bên thuế. Là sao hả các bác? Có phải nộp cho thuế 1 bản không ạ? Thanks các bác nhiều lắm ạ. EM mới vào nghề mong các bác chỉ giáo thêm ạ. Chúc các bác thật nhiều sức khoẻ và thành công ạ }}}}}}}}}}}}}}}

sgdaohuong
20-08-10, 02:58 PM
theo tui nghỉ thì bạn nên đi học 1 khóa đào tạo ngắn hạn khoảng 3 tháng về kế toán và khai báo thuế như thế nào. đó là cách hiệu quả nhất.
chúc bạn thành công nha.