PDA

View Full Version : Trợ giúp hạch toán nghiệp vụ theo QĐ48Người Đưa Tin
05-03-09, 04:17 PM
Xin lỗi BQT, cho phép trích đăng lại bài này. Do phần nhắn tin riêng không thể gởi được cho thành viên (Quá 5.000 ký tự). Và cũng mong qua đây, kính nhờ anh chị xem lại phần trả lời của mình dưới đây có chuẩn chưa và cho ý kiến đóng góp thêm (Do mình thường sử dụng theo QĐ 15)


Cong ty em chi co it chung tu thoi dai loai la như thế này:
Cong ty Thi công, trang trí các công trình nhỏ
Chi phí Q.4/2008
Vốn điều lệ: 500.000.000 đ
Mua nguyen vat liệu: 20.000.000
Công cu lao động: 21.000.000
Chi phi van phòng (Muc in, giấy...): 10.000.000
Tien luong van phong: 25.000.000
Tien luong cong nhan thoi vu: 30.000.000
Doanh thu phat sinh T.12 : 50.000.000

Theo QĐ 48 thi em phai hach toan nhu the nào, bac co thê hach toan gium em duoc không? Cam on bac nhiều.
1.- Vốn điều lệ: 500.000.000 đ - Hạch toán vào TK 4111 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Nhờ em xem cách họ góp vốn bằng hình thức nào nhe : tiền mặt, tiền gởi hoặc tài sản.
Ghi có 4111 /Có các TK 1111/1121/ hoặc Có cho nhóm TK 2111 - Tài sản cố định hữu hình tương ứng sau :

21112- Nhà cửa, vật kiến trúc
21113- Máy móc, thiết bị
21114- Phương tiện vận tải, truyền dẫn
21115- Thiết bị, dụng cụ quản lý

2.- Mua nguyen vat liệu: 20.000.000. và Công cu lao động: 21.000.000

Tuỳ theo tính chất của nguyên vật liệu này có muốn quản lý hay không ? nếu không cần quản lý thì đưa hẳn vào 1541 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Tuy nhiên làm vậy thì không ổn và hay lắm. Phải thông qua kho, làm thủ tục để quản lý nó :

152-Nguyên vật liệu : 20.000.000 đồng

153-Công cụ, dụng cụ: 21.000.000 đồng

Ghi Nợ : 152-Nguyên vật liệu : 20.000.000 đồng/ Có TK 1111(trả tiền mặt) hoặc Ghi Có : 1121 (thanh toán qua ngân hàng) hoặc Ghi Có : tk 331 "nhà cung cấp"

Tất nhiên, phải có bút toán thuế đi kèm theo nữa nếu hàng hoá đó có thuế GTGT đầu vào.

Giả sử :
Mua nguyên vật liệu trà bằng tiền mặt :
Nợ 152 - Nguyên vật liệu --->Tiền hàng : 20 Triệu
Nợ 1331 - Thuế GTGT của HH DV được khấu trừ ---> 2 triệu
Ghi Có 1111- tiền mặt : 22 triệu.

Sau đó xuất ra nguyên vật liệu để sản xuất, em ghi :

Nợ 1541 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Có 152 - Nguyên vật liệu
(Theo số lượng cùng đơn giá bình quân gia quyền nếu em tính theo phương pháp bình quân gia quyền và kê khai thường xuyên)
Riêng công cụ dụng cụ, nếu số lượng nhiều thì hạch toán vào TK 153 như đã trình bày trên.
Tuỳ theo tính chất của công cụ đó có liên quan đến sản xuất hay không, nếu có thì khi xuất ra hạch toán vào tk 15473
Khi xuất hạch toán : Nợ 15473/Có 153

TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, anh xây dựng chi tiết như sau :


1541 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
1542 Chi phí nhân công trực tiếp
1547 Chi phí sản xuất chung

15471-Chi phí nhân viên phân xưởng
15472-Chi phí vật liệu
15473-Chi phí dụng cụ sản xuất
15474-Chi phí KHTSCĐ
15477-Chi phí dịch vụ mua ngoài
15478-Chi phí bằng tiền khác

Còn trường hợp, mua công cụ dụng này về cho bộ phận để sử dụng như "máy tính bỏ túi, USB,.... thì hạch toán thẳng vào chi phí không cần qua TK 153 - công cụ dụng cụ.

Tài khoản 642 - chi phí quản lý kinh doanh, có 2 tài khoản cấp 2 :

6421 - chi phí bán hàng
6422 - chi phí quản lý doanh nghiệp

Và anh xây dựng chi tiết ra để quản lý (Ứng dụng QĐ 15 để xây dụng)

642-Chi phí quản lý kinh doanh

6421-Chi phí bán hàng


64211-Chi phí NV bán hàng
64212-Chi phí vật liệu, bao bì
64213-Chi phí dụng cụ, đồ dùng
64214-Chi phí KHTSCĐ
64215-Chi phí bảo hành
64217-Chi phí dịch vụ mua ngoài
64218-Chi phí bằng tiền khác

6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp


64221-Chi phí nhân viên quản lý
64222-Chi phí vật liệu quản lý
64223-Chi phí đồ dùng văn phòng
64224-Chi phí KHTSCĐ
64225-Thuế, phí và lệ phí
64226-Chi phí dự phòng
64227-Chi phí dịch vụ mua ngoài
64228-Chi phí bằng tiền khác

3.- Chi phi van phòng (Muc in, giấy...): 10.000.000.

Em hạch toán vào 6421/6422 tương ứng cho đối tượng nào sử dụng

Ghi Nợ 6421 hoặc Nợ 6422 : 10.000.000 đồng
Tương ứng ghi có TK 1111/1121 hoặc công nợ : 331
Nhớ hạch toán phần thuế GTGT nữa nhe.

4. Tiền lương
4.1 - Tien luong van phong: 25.000.000 -
4.2 - Tien luong cong nhan thoi vu: 30.000.000

Hai khoản này, em lưu ý cách hạch toán tương tự như QĐ 15.

Bước 1 : Tiền lương phải trả (Căn cứ vào bảng phân bổ lương)
+Tiền lương phải trả văn phòng : 25.000.000
Nợ 6421 hoặc 6422 (tách lương của kinh doanh và bộ phận quản lý chi tiết ra được thì tốt)

+ Tiền lương phải trả công nhân thời vụ : 30.000.000
Nợ 1542-Chi phí nhân công trực tiếp

Ghi có TK 334 - Phải trả người lao động : 55.000.000 đồng (25 triệu + 30 triệu)

Bước 2 : Khi thanh toán tiền lương, em ghi : (căn cứ bàng lương để thanh toán)

Nợ 334 - Phải trả người lao động : 55.000.000 đồng
Có 1111 - Tiền mặt : 55 triệu

Chú ý cho : Các khoản này, em phải tìm hiểu thêm có trích trừ đóng BHXH, BHYt và Kinh phí công đoàn, thuế TNCN gì nữa không nhe.

Vì anh chỉ có bao nhiêu thông tin do em cung cấp.

5.Doanh thu phat sinh T.12 : 50.000.000

Tài khoản doanh thu, được phân ra như sau :
5111- Doanh thu bán hàng hoá
5112- Doanh thu bán các thành phẩm
5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ
5118- Doanh thu khác

Khi xuất hoá đơn ghi :
Có 5111 - Doanh thu bán hàng hoá (Tiền hàng) : 50 triệu
Có 33311-Thuế GTGT đầu ra : 5 triệu (giả sử thuế suất là 10%)
Khách hàng thanh toán bằng
Nợ 1111 - Tiền mặt : 55 triệu, hoặc
Nợ 1121 - Tiền gởi ngân hàng : 55 triệu;
hoặc khách hàng nợ tiền hàng, ghi :
Nợ 131 - Phải thu của khách hàng

solomon2211
05-03-09, 08:46 PM
Theo nội dung vài chi phí và hình thức hoạt động, mình đoán đây là công ty xây dựng nhỏ, không có tài sản là nhà làm văn phòng, không có máy móc móc chuyên dụng (chỉ có công cụ lao động là các công cụ để xây dựng công trình, giá trị công cụ nhỏ nên không cấu thành tài sản cố định). Không đề cập đến chi tiêu nhỏ nên xem như chưa có quỹ tiền mặt và vốn góp chuyển thẳng vào ngân hàng. Các chi phí liên quan trực tiếp đến công trình sẽ được ghi vào TK 154. Giả sử hoá đơn mua vào là trực tiếp nên không có thuế VAT.

Các nghiệp vụ phát sinh được mô phỏng như dưới đây (chưa đầy đủ vì chưa có đủ thông tin). Các nghiệp vụ được cho sẽ được hạch toán như sau:

1. Giả sử vốn góp bằng vốn điều lệ bằng tiền gửi ngân hàng:
Ghi Nợ 112 / Có 411: 500.000.000

2. Mua vật liệu bằng tiền gửi ngân hàng (vì là công ty xây dựng nên nhất thiết nhập kho; nhưng đã có doanh thu phát sinh, mình nghĩ vật liệu này được mua và dùng hết cho công trình -- bỏ qua bút toán nhập kho)
Ghi nợ 154 (chi tiết theo công trình)/Có 112: 20.000.000

3. Công cụ lao động mua (bằng tiền gửi NH) phục vụ công trình sẽ không mất đi sau khi sử dụng, giả sử dùng được trong 1 quý. Số liệu của 1 quý nên toàn bộ sẽ được đưa vào chi phí xây dựng công trình; nếu tính theo từng tháng thì phải đưa vào chi phí chờ phân bổ và phân bổ theo từng tháng (hoặc theo công trình)
Ghi nợ 154 (chi tiết theo công trình)/Có 112: 21.000.000

4. Văn phòng phẩm phục vụ cho quản lý, mua và đưa vào chi phí quản lý (không có chi phí bán hàng)
Ghi nợ 642 (CP VPP)/ Có 112: 10.000.000

5. Tiền lương văn phòng (giả sử chưa trích BHXH, công đoàn phí và chưa kê khai thuế TNCN --- tính mấy chi phí này sau) -- theo đúng nguyên tắc kế toán Ghi Có TK 334 sau đó thanh toán ghi Nợ TK 334.
a. Ghi nhận CP và phải trả nhân viên: Ghi Nợ 642 / Có 334: 25.000.000
b. Thanh toán lương văn phòng: Ghi Nợ 334 / Có 112: 25.000.000

6. Lương công nhân thời vụ: sẽ hạch toán vào TK 622 sau đó kết chuyển qua TK 154 theo từng công trình
a. Ghi nhận CP tiền lương: Ghi Nợ 622 / Có 334: 30.000.000
b. Thanh toán tiền lương: Ghi Nợ 334 / Có 112: 30.000.000
c. Phân bộ chi phí theo công trình: Ghi Nợ 154 / Có 622: 30.000.000

7. Doanh thu phát sinh (gỉả sử hoá đơn trực tiếp, không có thuế VAT)
a. Ghi nhận doanh thu: Ghi Nợ 331 / Có 511: 50.000.000
b. Thu tiền bằng chuyển khoản: Ghi Nợ 112/ Ghi Có 331: 50.000.000

Bảng cân đối số phát sinh:
|Tài khoản|PS Nợ |PS Có|Số Net|
|112|550.000.000|106.000.000|444.000.000
|154|71.000.000 |0 | 71.000.000
|331|50.000.000|50.000.000|0
|334|55.000.000|55.000.000|0
|411|0|500.000.000|(500.000.000)
|511|0|50.000.000|(50.000.000)
|622|30.000.000|0|30.000.000
|642|35.000.000|0|35.000.000
|Tổng cộng|791.000.000|791.000.000|0

8. Kết chuyển chi phí và tính lãi lỗ:
a. Kết chuyển chi phí công trình:
+ Ghi Nợ 154 / Có 622: 30.000.000 - Sau đó
+ Nợ 632 / Có 154: 101.000.000 (có thể 154 có số dư nếu có công trình chưa hoàn tất)
b. Kết chuyển Doanh thu vào KQKD: Ghi Nợ 511 / Có 911: 50.000.000
c. Kết chuyển CP vào tính KQKD:
+ Ghi Nợ 911 / Có 632: 101.000.000
+ Ghi Nợ 911 / Có 642: 35.000.000

9. Tài khoản 911 sẽ có PS cuối cùng là Nợ 86.000.000
Kết chuyển lỗ: Ghi Nợ 421 / Có 911: 86.000.000

Trên đây là các hạch toán theo tình hình số liệu chưa đầy đủ, chỉ để tham khảo.

daminhlt
05-03-09, 10:31 PM
Bác Solomon2211 làm theo QĐ 15 hả? Minh thấy bác sử dụng TK 622

Người Đưa Tin
07-03-09, 11:49 AM
Em hoi thêm bác chút nữa là: Giả sử Doanh thu phat sinh: 50.000.000 trong đó:

Doanh thu cong trình A: 30.000.000
Doanh thu cong trình B : 15.000.000
Doanh thu cong trình C : 5.000.000

Trong khi đó thằng bạn em no mua NVL, CCDC... (như trên) không xác định được xuất cho cong trình nào, chỉ biết là xuất hết vào 3 công trình trên.
Xin hỏi bác em phải phân bổ chi phí sao cho hop lý hay là em cứ đưa CP vào hết không cần phân chia các công trình A,B,C và mong bác hạch toán giúp em luôn (Kha kha kha ,bac đùng nói em lười nhé!!!). Em hoi bác để lấy bài làm mẫu luôn vì sau này sẽ có nhưng công trình lớn hơn thì em sẽ dựa theo mà làm. Em nghĩ sao hỏi vậy, vì it khi làm KT tổng hợp nên không quen, hơn nữa sau này Cty mở rộng se còn hàng lọat vấn đề như BHXH, Y tế.... em sẽ phai hoi bac tiep thôi.

Mong bác tra loi gấp giùm em trong hôm nay nhé vi em tranh thu ngày nghỉ de lam QT cho xong.


+ Chi phí nguyên vật liệu phân bổ cho công trình. DN không biết sử dụng cho đối tượng nào thì làm sao mình giúp được. Cái này thì chịu chết bác à.
+ Chi phí khác (như tiền lương của nhân công trực tiếp, bộ phận xưởng và các chi phí gián tiếp khác. Bác có thể phân bổ theo các tiêu thức sau:)
+ Doanh thu,
+ Nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất, hoặc
+ Chi phí nhân công trực tiếp

Ví dụ :

Tổng chi phí gián tiếp, từ TK 1547 – Chi phí sản xuất, ta có : x đồng.Giả thuyết cho bài toán này là 10 triệu, bao gồm cho các tiết khoản mục sau :
TK 1547 – Chi phí sản xuất
15471-Chi phí nhân viên phân xưởng
15472-Chi phí vật liệu
15473-Chi phí dụng cụ sản xuất
15474-Chi phí KHTSCĐ
15477-Chi phí dịch vụ mua ngoài
15478-Chi phí bằng tiền khác

Nguyên vật liệu sử dụng cho công trình nào thì phải làm thủ tục ghi chép cho đối tượng đó.Tương tự chi phí nhân công trực tiếp nếu tách ra và theo dõi cho công trình nào thì tốt.

Em xin gởi file mẫu : phân bổ chi phí cho bác tham khảo cách xử lý.

Chúc bác cuối tuần vui vẻ cùng gia đình
Thân

Giả sử ta có các chi phí sau đây:
Tổng chi phí gián tiếp TK 1547 : 10.000.000 đồng
Tổng chi phí nhân công trực tiếp TK 1542 : 30.000.000 đồng
Nguyên vật liệu TK 1541 : 20.000.000 đồng

Phân bổ các chi phí theo doanh thu

|
A|
B|
C|
D|
E|
F|
G|
H|

2|
Các chỉ tiêu|
Số tiền doanh thu|
Tỉ trọng/Hệ số|
Pbổ NVLiệu|
PBổ Chi phí gián tiếp|
PBổ chi phí nhân công trực tiếp|
Cộng|
Hiệu quả kinh doanh|

3|Doanh thu cong trình A|
30,000,000|
0.6|
12,000,000|
6,000,000|
18,000,000|
36,000,000|
-6,000,000|

4|Doanh thu cong trình B|
15,000,000|
0.3|
6,000,000|
3,000,000|
9,000,000|
18,000,000|
-3,000,000|

5|Doanh thu cong trình C|
5,000,000|
0.1|
2,000,000|
1,000,000|
3,000,000|
6,000,000|
-1,000,000|

6| Tổng cộng |
50,000,000|
100 %|
20,000,000|
10,000,000|
30,000,000|
60,000,000|
-10,000,000|

Phân bổ các chi phí theo nguyên vật liệu sử dụng

|
A|
B|
C|
D|
E|
F|
G|
H|

15|
|
Số tiền|
Tỉ trọng/Hệ số|
PBổ CPhí gián tiếp|
PBổ CP nhân công trực tiếp|
Cộng|
Doanh thu|
Hiệu quả kinh doanh|

16|Nguyên vật liệu cho công trình A|
12,000,000|
0.6|
6,000,000|
18,000,000|
36,000,000|
30,000,000|
-6,000,000|

17|Nguyên vật liệu cho công trình B|
6,000,000|
0.3|
3,000,000|
9,000,000|
18,000,000|
15,000,000|
-3,000,000|

18|Nguyên vật liệu cho công trình C|
2,000,000|
0.1|
1,000,000|
3,000,000|
6,000,000|
5,000,000|
-1,000,000|

19| Tổng cộng|
20,000,000|
100%|
10,000,000|
30,000,000|
60,000,000|
50,000,000|
-10,000,000|

Gợi ý thêm : Để tính toán lại cho kết quả kinh doanh, Bác có thể cho kiểm kê kho để biết được số lượng nguyên vật liệu còn lại chưa sử dụng .
Lưu ý : Kết quả trên, ta chưa kết chuyển TK 642-Chi phí quản lý kinh doanh để xác định KQKD hoặc xác định các công trình/sản phẩm dở dang chuyển sang kỳ sau (nếu có).

Người Đưa Tin
07-03-09, 12:17 PM
6. Lương công nhân thời vụ: sẽ hạch toán vào TK 622 sau đó kết chuyển qua TK 154 theo từng công trình
a. Ghi nhận CP tiền lương: Ghi Nợ 622 / Có 334: 30.000.000
b. Thanh toán tiền lương: Ghi Nợ 334 / Có 112: 30.000.000
c. Phân bộ chi phí theo công trình: Ghi Nợ 154 / Có 622: 30.000.000


Như đã trao đổi qua điện thoại và được thống nhất cùng bác, em xin phép đính chính lại đoạn trên như sau : (Hạch toán theo Quyết định 48 - do topic có tên tiêu đề : Trợ giúp hạch toán nghiệp vụ theo QĐ 48)

6. Lương công nhân trực tiếp (hợp đồng/thời vụ) sẽ hạch toán vào TK 154 - tiết khoản có thể là TK 1542 - chi phí nhân công trực tiếp
6.a.- Ghi nhận CP tiền lương: Ghi Nợ 1542/ Có 334: 30.000.000
6.b.- Thanh toán tiền lương: Ghi Nợ 334 / Có 112: 30.000.000

Riêng về phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho các công trình,có thể tham khảo thêm bài #4
Thì lúc ấy, hạch toán : Ghi Nợ 632/Có 1542 :30.000.000 đồng


TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, các anh chị có thể tham khảo cách xây dựng chi tiết như sau :

1541 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
1542 Chi phí nhân công trực tiếp
1547 Chi phí sản xuất chung

15471-Chi phí nhân viên phân xưởng
15472-Chi phí vật liệu
15473-Chi phí dụng cụ sản xuất
15474-Chi phí KHTSCĐ
15477-Chi phí dịch vụ mua ngoài
15478-Chi phí bằng tiền khác

Xin cám ơn bác solomon2211 đã hỗ trợ bài viết.

Chúc tất cả, cuối tuần vui khỏe cùng gia đình.

Thân

daminhlt
07-03-09, 03:24 PM
Bác già gân trình bày bài thật bài bản,rõ ràng, dễ hiểu . Bác Solmon cũng vậy, bài viết khái quát nhưng mạch lạc đáng học hỏi. Cả hai bác -từ một chủ đề nhỏ, nhìn vào tưởng chừng như ai cũng làm được nhưng để trình bày cho bạn đọc có thể áp dụng ngay vào công việc của mình thì thật không dẽ chút nào. Và cả bạn nào đó nữa ,cũng mạnh dạn đưa ra câu hỏi không ngại ngùng, thẳng thắng. Từ rất lâu rồi mới thấy có câu hỏi hay và câu trả lời xuất sắc trong lãnh vực kế toán như vậy. Cám ơn hai bác rất nhiều.

kiredesune
09-03-09, 05:55 PM
Giả sử :
Mua nguyên vật liệu trà bằng tiền mặt :
Nợ 152 - Nguyên vật liệu --->Tiền hàng : 20 Triệu
Nợ 1331 - Thuế GTGT của HH DV được khấu trừ ---> 2 triệu
Ghi Có 1111- tiền mặt : 22 triệu.

Sau đó xuất ra nguyên vật liệu để sản xuất, em ghi :

Nợ 1541 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Có 152 - Nguyên vật liệuĐoạn này giống hệt đoạn em làm bài thi đầu vào xin việc ở một công ty,hix, đọc được cái này trước kiểu gì cũng thủ khoa.

Trong bài thi em tách cái tiền hàng ra khỏi tiền thuế và làm 2 cái hạch toán như sau (nói chung em chưa làm kế toán nên không bít hạch toán có chuẩn không, cứ làm theo chủ quan suy diễn)

N152: 20 triệu (tiền hàng chưa thuế)
C112: 20 triệu (trả tiền hàng bằng bank)

N1331: 2 triệu (thuế Vat được khấu trừ)
C112: 2 triêụ (nhưng đoạn này không biết giải thích thế nào)


Trong đề còn có một đoạn họ nói: Doanh nghiệp làm tồn kho LIFO, sau đó họ cho số liệu nhập xuất kho, em tính ra được tồn kho cuối kỳ là 50 cái, tuy nhiên bài nói kiểm kê thực tế là 40 cái.

Vậy 10 cái chênh giữa thực tế kiểm kê và chứng từ thì hạch toán thế nào để cuối kỳ tính ra doanh thu?

Hỏi cái này có vẻ hơi ngớ ngẩn! Tuy nhiên thanks bác trả lời, vì em ngại đọc luật và ghét cái kế toán quá!

kiredesune
09-03-09, 06:06 PM
Thêm một cái nữa em muốn thắc mắc liên quan tới cái Nghị định 48, đó là họ bảo việc nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan như: Thuế, Tổng cục thống kê, Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thuế thì phải rồi còn Tổng cục thống kê và Cơ quan đăng ký kinh doanh thì gần như có vẻ không bắt buộc.

Bên Nghị định 48 có trích dẫn tới đọc nghị định 129/2004/NĐ-CP về hướng dẫn Luật kế toán, cái này có qui định ở Điều 20 "Thời hạn nộp báo cáo tài chính" và Điều 21 "Thời hạn công khai báo cáo tài chính", em không hiểu lắm cái qui định về "Công khai báo cáo tài chính" của doanh nghiệp tư nhân trong vòng 60 ngày sau ngày kết thúc năm tài chính.

Chắc cái này qui định hơi thừa? Hoặc là chưa làm nên em thấy nó chưa phát sinh! Vấn đề công khai nếu với mô hình công ty cổ phần thì rõ rồi, nhưng công ty tư nhân,hợp tác xã, công ty TNHH thì hơi thừa thừa.

Nếu trường hợp mình không nộp báo cáo tài chính tới các cơ quan thống kê, cơ quan đăng ký kinh doanh thì có sao không? Và chuyện công khai báo cáo tài chính là công khai với ai? Vì Điều 20 nói thời hạn nộp báo cáo cho cơ quan thuế, cục thống kê, đăng ký kinh doanh là trong vòng 30 ngày, nhưng Điều 21 lại nói công khai trong vòng 60 ngày. Em sợ khi nộp qua thuế nó đã công khai mất tiêu rồi!

Thanks các bác góp ý vấn đề hiểu luật!

xuanbinh
24-03-09, 10:30 AM
cám ơn bác kế Toán Già Gân bác là bậc tuyền bối của dân kế toán Việt Nam phải nói là như vậy bởi vì bác trình bày rất rõ ràng dễ hiểu.
Chúc bác sức khỏe và đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn.
Nhân đây cám ơn bác solomon221 bác cũng vậy kinh nghiệm đầy mình.
Chúc sức khỏe.

tieumi19852005
20-04-09, 11:03 AM
Các bậc tiền bối ơi giúp em xây dựng công thức tính giá thành với,Công Ty chuyên bên cơ khí lúc chế tạo, lúc sửa chữa sản phẩm rất đa dạng và nhiều, khách hàng đặt hàng gì thì làm hàng đó nên sảm phẩm cũng không cố định luôn.Vậy em phải tính giá thành như thế nào đây đối với những sp chế tạo và sp sửa chữa mong các bậc tiền bối cứu em với em đọc sách riết mà không thể nào tìm ra giải pháp nào hết.Giúp em thiết lập công thức với nha theo QĐ48/2006

Người Đưa Tin
20-04-09, 12:00 PM
Gởi bạn file Trợ giúp tính giá thành của Thầy Lê Văn Duyệt - admin của GPE
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/leminhtri1956_2008/trogiuptinhgiathanh.png

Bạn có thể tham khảo thêm tại website này Kho Ebooks và Softwave dành cho người Việt - Thầy Lê Văn Duyệt - admin (http://thongtinvn.ipbfree.com/index.php?showforum=25 -)

Chúc bạn thành công

cuncon.pham
07-12-09, 04:21 PM
Em xin chào các bác.Em là lính mới nên mong sự chỉ giáo của các bác nhiều nhiều ạ.Em đang loay hoay tìm cách hạch toán cho công ty em.May quá em vớ được bài của bác "KTgià gân" đánh đúng chỗ ngứa.Em xin cảm ơn bài viết của bác.Qua bài viết của bác mà em cũng biết cách hạch toán cho công ty em rùi.Em rất mừng.Chúc bác sức khoẻ để viết thêm nhiều bài nữa nhé.Chúc cho diễn đàn ngày càng phát triển.

meohen87
23-12-09, 02:58 PM
chào các bạn! mình làm kế toán cũng đã được hai năm rùi nhưng bây giờ mình mới chính thức làm công việc của kế toán, tức là bây giờ mình mới được làm sổ sách kế toán nè, mình làm theo quyết định 48 nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả. hãy giúp mình với cuối năm rùi mà mình chưa làm được gì cả. Và lưu giữ chứng từ kế toán trình tự như thế nào vậy?

kyla
23-12-09, 10:52 PM
Như đã trao đổi qua điện thoại và được thống nhất cùng bác, em xin phép đính chính lại đoạn trên như sau : (Hạch toán theo Quyết định 48 - do topic có tên tiêu đề : Trợ giúp hạch toán nghiệp vụ theo QĐ 48)

6. Lương công nhân trực tiếp (hợp đồng/thời vụ) sẽ hạch toán vào TK 154 - tiết khoản có thể là TK 1542 - chi phí nhân công trực tiếp
6.a.- Ghi nhận CP tiền lương: Ghi Nợ 1542/ Có 334: 30.000.000
6.b.- Thanh toán tiền lương: Ghi Nợ 334 / Có 112: 30.000.000

Riêng về phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho các công trình,có thể tham khảo thêm bài #4
Thì lúc ấy, hạch toán : Ghi Nợ 632/Có 1542 :30.000.000 đồngXin cám ơn bác solomon2211 đã hỗ trợ bài viết.

Chúc tất cả, cuối tuần vui khỏe cùng gia đình.

Thân

Bác Ketoangiacan và các thành viên thân mến ơi! Giúp em định khoản nghiệp vụ này với.
Thanh toán tiền mua máy moc cho doanh nghiệp. Số tiền 550.000.000,trong đó thuế 10% bằng tiền gửi ngân hàng. Tài sản cố định dùng trong 10nam.(không nói rõ là sủ dụng nguồn vốn nào).
Em đinh khoản thế này
Nợ 211:500.000.000
Nợ 133: 50.000.000
Có 112:550.000.000
EM định khoản như thế có đúng không( theo QĐ 15 hoặc 48), Em băn khoăn là không biết có phải tính và kết chuyển chi phi khau hao tai san co dinh trong kỳ hay không. Có phải định khoản gì nữa không hả chị. Chị có thể giải thích giúp em được không ạ?
Trong tháng đó còn mấy nghiệp vụ tương tự thế này nữa. Vậy nếu DN áp dụng phương pháp tính khấu hao theo phươg pháp đường thẳng theo tháng thì phải tính thế nào.Chị đinh khoản và giải thích nhé. Mong sớm nhận được câu trả lời của mọi thành viên. Cảm ơn nhìu!

doantra_tkd
06-01-10, 01:37 AM
Chào các tiền bối!
Mai em đi phỏng vấn tại 1 công ty xây lắp rồi, nhưng kinh nghiệm về kế toán của em thì chưa có chút nào cả vì em mới ra trường và cũng chưa thực sự tiếp cận công việc kế toán tại công ty nào. Hôm nay đọc được bài viết của các bác thực sự đã làm em "vỡ" ra rất nhiều cho những kiến thức đã học tại trường và cho cuộc phỏng vấn cũng như công việc sắp tới.
Xin chân thành cảm ơn các bậc tiền bối!
Thân!

thanhthuy250387
23-05-10, 10:55 AM
Chào các anh chị, em mới ra trường khi hạch toán theo quyết định 48 em còn nhiều điều thắc mắc mong các anh chị giúp em với.
Cty em mới thành lập từ tháng 10/2010 thôi KD nhà hàng.
Anh chị cho em hỏi: vd cty mua cafe với số tiền 1.050.000 (100kg) vậy định khoản là NỢ 1541/ CÓ 1111 phải ko?
Và cho em hỏi vậy trong tháng chỉ sd có khoảng 10kg chẳng hạn thì em phải định khoản phân bổ như thế nào?
Anh chị giúp em với...
Em cảm ơn nhiều nhiều

ThuNghi
23-05-10, 11:04 AM
Chào các anh chị, em mới ra trường khi hạch toán theo quyết định 48 em còn nhiều điều thắc mắc mong các anh chị giúp em với.
Cty em mới thành lập từ tháng 10/2010 thôi KD nhà hàng.
Anh chị cho em hỏi: vd cty mua cafe với số tiền 1.050.000 (100kg) vậy định khoản là NỢ 1541/ CÓ 1111 phải ko?
Và cho em hỏi vậy trong tháng chỉ sd có khoảng 10kg chẳng hạn thì em phải định khoản phân bổ như thế nào?
Anh chị giúp em với...
Em cảm ơn nhiều nhiều
1/ Em mua cà phê về chế biến thì ht
- C111,112,331 N152: 1.050.000
- Khi xuất 10Kg CP chế biến thì
C152 N154: 105.000
2/ Còn em mua CP về bán
C111,112,331 N156: 1.050.000
Tùy em quyết định.
Mình phải có bảng kê NXT theo dõi tình hình nhập xuất CP.

namk6a3
13-02-11, 02:42 PM
anh có so đồ về hạch toán kế toán xây lắp theo QĐ 48 gửi cho em xin vào địa chỉ mail được không?
cảm ơn anh! địa chỉ của em là hainam110@gmail.com

nholi
26-05-11, 07:13 PM
CP NVL : 1541
CP CN TT : 1542
CP SXC : 1543
vậy minh có cần chi tiết cho từng công trình không ah, nếu làm nv thì làm sao biết của công trình nào mà lên giá vốn ah. Anh chị giúp em với, em cũng mới xin vào một công ty XD( hihi theo QD 48 lun). nhưng em không hiểu lắm ah, cuối tháng hok biết kết sổ ra sao lun.hixhix

Donghae_86
16-12-11, 10:25 PM
hay thattj đấy, em cũng đang làm cho 1 cty xây dựng, hix. Mới ra trường nên lớ nga lớ ngớ chẳng biết gì cả. May quá đọc được bài viết của bác kế toấn già gân. Cảm ơn bác nhiều nha@$@!^%

bhmqnpthqh
26-12-11, 12:01 PM
cho em hỏi.cty em có hạch toán 6422 vào công trình.hỏi thì chị kế toán bảo là đúng vì cty xây lắp nên CF SXKD là phục vụ công trình nên hạch toán như vậy

Phan Ba Hung
12-09-12, 04:26 PM
Em chào Bác Kế toán già gân và Bác Solomon cũng như các anh em trong diễn đàn ah.
Em là thành viên của diễn đàn đã lâu nhưng nay mới có vấn đề cần các Bác chỉ giáo, mong được các bác giúp cho:
Tình hình là em mới nhận làm báo cáo sổ sách cho 1 công cty co phần chuyên bán cà phê (Đen đá, sữa đá, bailey) và sữa tươi ... ap dung quyet dinh 48 các bác ah. em nhờ tư vấn 1 số vấn đề như sau:
1. Tat ca chi phi mua nguyen vat lieu, nhan cong truc tiep, sx chung tap hop vao TK154 (1541,1542,1543) roi cuoi thang kết chuyen sang 632 va cuoi nam k/c sang 911 có dung ko ah?, có cần phải tính giá thành sản pham gì không ah?, có cần phải đăng ky định mức tiêu hao NVL gì khong ah?
2. Về giá ban (den da, sua da.....) co can phải đang ky gi khong ah?
3. Em vao so sach bang excel thi phai dang ky voi thue nhu the nao ah?

Em moi di lam nen kinh nghiem chua nhieu rat mong duoc cac bac tien boi chi giao cho
Xin chan thanh cam on cac Bac ah!

biopharmavn
19-02-14, 12:54 PM
Các anh chị ơi giúp em với ạ.
Công ty sản xuất thực phẩm chức năng. sản xuất nhiều loại sản phẩm.
Tiền công thì vhir tính lương khoán cho tổ đóng gói.
Như vậy khi tính giá thành tính chi phí nhân công trực tiếp thế nào anh chị nhỉ

minhtruong21
03-04-14, 04:32 PM
cho em xin hoi mot chut trong bang can doi phat sinh tren TK154 la 71.000.000 tai sao khi ket chuyen sang 632 lai la 101.000.000 vay

lovelycat182
21-08-15, 12:24 PM
Xin chào Salamon2211 !
Cong ty em chi co it chung tu thoi dai loai la như thế này:
Cong ty sản xuất và buôn bán hoá chất xử lý bế mặt kim loại,
Chi phí thang 01/2015:

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đ
Mua nguyen vat liệu: 60.000.000 (bao gồm thuế VAT 10%)
Công cu dụng cụ: 16.000.000 (bao gồm thuế VAT 10%)

Chi phi mở tài khoàn ngân hang:1.100.000
Tien luong cong nhan thoi vu: 20.000.000
Doanh thu phat sinh T.1 : 100.000.000 (bao gồm thuế VAT 10%)

Theo QĐ 48 thi em phai hach toan nhu the nào, bac co thê hach toan gium em và chỉ em tính giá thành duoc không? Cam on bac nhiều.