PDA

View Full Version : Thông báo mẫu chứng từ kế toán mới và bảng chuyển đổi HỆ THỐNG MỤC LỤC NSNNNgười Đưa Tin
23-01-09, 06:58 AM
1.- Theo văn bản số : 09 /CT-KK-Đ4 ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Cục Thuế TP. HCM v/v THÔNG BÁO MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN MỚI Nguồn : http://hcmtax.gov.vn/News1.aspx?itermid=1942


Ngày 24 tháng 12 năm 2008 Bộ Tài Chính ban hành thông tư số 128/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư này so với thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13-08-2003 và thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14-06-2007 hiện hành có một số thay đổi như sau:

1/ Chứng từ nộp ngân sách nhà nước: là chứng từ thu NSNN do Bộ Tài chính quy định mẫu thống nhất .

- Giấy nộp tiền vào NSNN được phát hành theo các hình thức :

+ Đối tượng nộp NSNN tự in ;

+ KBNN in và cấp cho người nộp thuế khi đến nộp tiền tại KBNN ;

+ Ngân hàng, cơ quan được uỷ nhiệm thu in và cấp cho người nộp thuế ;

- Giấy nộp tiền vào NSNN gồm các loại :

+ Giấp nộp tiền vào NSNN (mẫu C1-02/NS thay thế cho phụ lục số 01,02 của thông tư 80/2003/TT-BTC) ;

+ Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS thay thế cho phụ lục số 03,04 của thông tư 80/2003/TT-BTC) .

2/ Giấy đề nghị hoàn thuế/phí :

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN sử dụng mẫu 05/ĐNHT theo thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24-12-2008, thay thế mẫu 01/HTBT ban hành kèm theo thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14-06-2007 của Bộ Tài chính .

3/ Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước: thực hiện theo mẫu C1-07/NS của thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24-12-2008 .

Tuy nhiên, mẫu chứng từ thu NSNN cũ vẫn tiếp tục thực hiện song song với chứng từ thu NSNN mới đến hết quý 01/2009 (theo công văn số 2737/KBNN-KT ngày 31-12-2008 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn sử dụng mẫu chứng từ kế toán)

(Đính kèm các mẫu C1-02/NS; (http://hcmtax.gov.vn/UserFiles/File/NAM%202009/1-2009/C1-02%20GNT.doc)C1-03/NS; (http://hcmtax.gov.vn/UserFiles/File/NAM%202009/1-2009/C1-03%20GNT%20Ngoai%20te.doc)C1-07/NS; (http://hcmtax.gov.vn/UserFiles/File/NAM%202009/1-2009/C1-07-De%20nghi%20dieu%20chinh.doc) 05/ĐNHT (http://hcmtax.gov.vn/UserFiles/File/NAM%202009/1-2009/M-05-De%20nghi%20hoan%20tra.doc))

----

2.- BẢNG CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (VỀ NỘI DUNG KINH TẾ) TỪ HỆ THỐNG CŨ (ÁP DỤNG ĐẾN HẾT NĂM 2008) SANG HỆ THỐNG MỚI (ÁP DỤNG TỪ NĂM 2009) (Mục tiểu mục/Loại khoản/Chương) - Nguồn : http://hcmtax.gov.vn/thongbao.aspx?itermid=1563
PHỤ LỤC SỐ 01 (http://hcmtax.gov.vn/UserFiles/File/NAM%202009/1-2009/Ban%20doi%20chieu%20Muc%20luc%20ngan%20sach%202009 %20ban%20cuoi.xls)

manhtungtnk28
08-05-09, 04:33 PM
bạn ơi có bảng cho phần chi của 2009 không, ở đây mình chưa thấy các mã số mục của mlns từ 6000 - 9000 nơi bạn à